CORPORATE GOVERNANCE

Hilti staat voor integriteit, moed, samenwerken en betrokkenheid.

Hilti corporate governance

VERKIEZING EN ZITTINGSDUUR VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De leden van de raad van bestuur van Hilti Corporation worden verkozen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Dit geldt voor een periode van drie jaar. Bestuurders zitten tot vier termijnen. Daarbij stopt het lidmaatschap [JvdB1] aan het einde van het boekjaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken.

VERDELING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Naast de wettelijk omschreven taken, neemt de raad van bestuur besluiten over de fundamentele strategische richting van de Hilti Group. Daartoe behoren de langetermijn- en jaarlijkse strategische planning en belangrijke zakelijke beslissingen. Daarnaast beslissen ze over de opvolgingsplanning van de Raad van Bestuur zelf en de opvolgingsplanning en de benoeming van de Raad van Bestuur.

AUDITCOMMISSIE

De Auditcommissie assisteert de Raad van Bestuur in het vervullen van zijn toezichthoudende taak ten aanzien van de boekhoud- en financiële administratie van Hilti Corporation en haar dochterondernemingen. Ook ondersteunen ze bij de naleving van wet- en regelgeving, de interne en externe audit-processen, alsmede in het toezicht op het risicomanagement. De algemene verantwoordelijkheid voor de taken gedelegeerd aan de Auditcommissie blijft bij de Raad van Bestuur. 

INTERNE AUDIT

De interne auditafdeling, Corporate Audit, ondersteunt de Raad van Bestuur in het toezicht op de interne statuscontrole binnen ondernemingen van de Group. Om dit te bereiken, voert Corporate Audit audits uit gericht op controles binnen de belangrijkste transactiecycli alsook op processen voor het beheer van de bepaalde bedrijfsrisico's. De doelstelling van Corporate Audit is transparantie in de controleomgeving van de Group bieden en zekerheid geven over de middelen van de Group.

RISICOMANAGEMENT

De Group [JvdB1] onderhoudt een ondernemingsbreed risicomanagementproces. Dit bestaat uit een volledige risico-inventarisatie met verschillende toegewezen risico-eigenaren om alle bekende strategische, financiële en incident-georiënteerde risico's van de Group te controleren.
De risico-eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen risico's en voor de evaluatie, implementatie, beoordeling en de naleving van de overeenkomstige risico beperkende maatregelen. Bij financiële en incident-georiënteerde risico's, is de Corporate Risicomanager verantwoordelijk voor de risicoverslaggeving en de garantie dat de gerapporteerde inhoud en geïdentificeerde maatregelen met betrekking tot de geïdentificeerde risico's aannemelijk is. Corporate Audit verricht reviews van geselecteerde risico's als onderdeel van hun interne controlebeoordelingen in ondernemingen van de Group (zie hierboven) en in de bestuursfuncties die worden beheerd door de respectievelijke risico-eigenaren. Voor strategische risico's organiseert Corporate Developments jaarlijkse Strategie Review Workshops met de Raad van Bestuur. De risicomanagementrapportage wordt regelmatig gecontroleerd door de Auditcommissie, namens de Raad van Bestuur.

VERGOEDING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ONDERNEMINGSBESTUUR

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding plus een forfaitair bedrag voor de kosten. De voorzitter ontvangt een extra variabel deel. Er is geen extra compensatie voor de vervulling van een functie in de Auditcommissie door een Directeur. Voormalige leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding.

De leden van het Ondernemingsbestuur (het Uitvoerend Managementteam en de Raad van Bestuur) ontvangen jaarlijks een basissalaris en een variabele beloning verbonden aan prestaties. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een pensioenuitkering in aanvulling op hun wettelijk pensioen.

Voormalige leden van het Uitvoerend Managementteam ontvangen geen extra compensatie anders dan hun wettelijke pensioenfondsrechten. De totale vergoeding staat beschreven in de jaarrekening van de Group.

MEDEZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN AANDEELHOUDERS

De details van het aandelenkapitaal en de kapitaalsparticipatie zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Group. Besluiten van de aandeelhoudersvergaderingen worden in het algemeen besloten door een absolute meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen. Om de statuten te wijzigen is een meerderheid van ten minste drie vierde van de vertegenwoordigde stemmen nodig. Dat geldt ook voor besluiten betreffende veranderingen in het aandelenkapitaal en de kapitaalsparticipatie, inschrijvingsrechten, uitbreiding of beperking van de bedrijfsactiviteiten alsmede fusies, reorganisatie of liquidatie van het bedrijf.

AUDITOREN

De onderzoeken van de geconsolideerde jaarrekening van de Group en de jaarrekening van Hilti Corporation worden uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

MEER OVER HILTI

About Hilti

OVER ONS

Meer informatie
Hilti history

ONZE GESCHIEDENIS

Meer informatie
Hilti corporate responsibility

CORPORATE RESPONSIBILITY

Meer informatie