Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Hilti Nederland B.V. (hierna: “Hilti”) ((versie 2014), zoals op 10 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 27216423. 

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle met Hilti te sluiten of gesloten (koop)overeenkomsten terzake door Hilti te leveren producten (hierna: “de Producten”) alsmede doch niet uitsluitend op Gegevens, catalogi, aanbiedingen, prijsopgaven, specificaties, berekeningen en offertes van Hilti (hierna: “Overeenkomst(en)”). Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hilti in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan danwel een Overeenkomst van welke aard dan ook als hiervoor gedefinieerd ontvangt van Hilti. Regelingen, opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van Koper, welke afwijken van onze bepalingen, zijn voor Hilti slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Hilti zijn aanvaard. Het ontbreken van een uitdrukkelijke niet-aanvaarding van die afwijkende regelingen kan Hilti derhalve nimmer worden tegengeworpen. Evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van de verkoopovereenkomst als een erkenning onzerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat. 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijft de Overeenkomst - waarvan deze voorwaarden deel uitmaken - voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven (hierna: “Aanbiedingen van Hilti”) dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan een potentiële Koper tot het doen van een aanbod. Hilti is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door een potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Indien een op naam gestelde offerte (hierna: “Offertes”) van Hilti niet binnen 7 dagen door de potentiële Koper wordt aanvaard, komt deze te vervallen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3. Mededelingen, toezeggingen en/of aanvaardingen van of namens Hilti binden Hilti slechts indien en voorzover deze door Hilti schriftelijk zijn bevestigd aan Koper, waarbij een e-mail als schriftelijk geldt.
4. Offertes en Aanbiedingen van Hilti gelden zolang de voorraad strekt. Hilti behoudt zich alle rechten voor om een offerte, aanbieding en/of Product aan te passen danwel te vervangen door een vergelijkbaar Product. Bij aanpassing of vervanging van een Product door Hilti heeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding.
5. Alle Offertes en Aanbiedingen van Hilti gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten cq andere fouten, welke ook na de totstandkoming van een overeenkomst door Hilti kunnen worden gecorrigeerd.
6. Een aanbod van een potentiële Koper als genoemd in artikel 2 komt tot stand in de volgende gevallen:
de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende digitale invulsysteem van Hilti en de desbetreffende data aan Hilti via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Hilti ontvangen;
de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk mondeling te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; of
ingeval van een door Hilti op naam gestelde offerte, wanneer deze offerte door de Koper is getekend en door Hilti is ontvangen .
7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van een aanbod van de Verkoper aan de Koper is overhandigd dan wel digitaal of schriftelijk is verzonden aan een door Koper opgegeven adressering.
8. Koper en Hilti komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in dit artikel is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hilti gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 3: Levering van Producten en diensten
De overeengekomen levertijden voor Producten en/of diensten zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar beste vermogen worden nagekomen. In ieder geval heeft Hilti het recht om in geval van overmacht aan de zijde van Hilti ervoor te kiezen om leveringen van Producten en/of diensten uit te stellen of het aantal te leveren Producten en/of diensten te reduceren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling op te schorten of te weigeren en geeft de Koper geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze, gaat het risico van de geleverde zaken over op de Koper op het moment van de aflevering (hierna ook: “Aflevering”) door Hilti aan de Koper, ook indien de eigendom nog niet aan de Koper is overgedragen. Zulks is eveneens het geval, indien de Koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de Aflevering door Hilti moet meewerken. Bepalend voor de risico-overgang van de geleverde zaken door Hilti aan Koper is het moment van de Aflevering, te weten wanneer Hilti de goederen bij of aan de Koper heeft afgeleverd. Als geen plaats van Aflevering is overeengekomen, geldt (af)levering ex works (Incoterms 2010) plaats Hilti.
Voor bestellingen zullen aan Koper transportkosten in rekening worden gebracht naar gelang de spoedeisendheid dan wel andere bijzondere vereisten aan de levering. De keuze van het vervoermiddel is aan Hilti tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hilti zal de diensten verrichten met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid.
In geval Hilti de diensten zal uitvoeren op het terrein van Koper, zal de Koper:
te allen tijde een onbelemmerde en veilige toegang tot de gebouwen verschaffen aan al het personeel van Hilti dat betrokken is bij de uitvoering van de diensten;
zorgdragen voor voldoende faciliteiten, waaronder elektriciteit, verlichting en verwarming, zoals nodig voor de uitvoering van de diensten; zorgdragen voor opslagfaciliteien grenzend aan de plek waar de diensten worden verricht;
zorgdragen dat de plaats waar de diensten worden verricht toereikend is voor dat doel, zonder aanwezigheid van gezondheids- en veiligheidsrisico's en beschikt over de wettelijk voorgeschreven faciliteiten voor het personeel en de faciliteiten die Hilti redelijkerwijs kan eisen;
en verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de dood en/of lichamelijk letsel van personeel van Hilti en haar onderaannemers en voor schade aan eigendom van Hilti en haar onderaannemers, behalve in geval van nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Hilti of haar onderaannemers.

Artikel 4: Eigendom
1 Alle door Hilti geleverde Producten blijven eigendom van Hilti tot aan de algehele voldoening door Koper van al hetgeen Hilti van Koper te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook, waaronder doch niet uitsluitend vorderingen uit hoofde van eerdere of latere leveringen, alsmede uit hoofde van rente en kosten, alsmede uit hoofde van terzake de geleverde en/of te leveren Producten te verrichten diensten of werkzaamheden en/of uit hoofde van schadevergoeding.
2 Het is Koper verboden de geleverde Producten die nog niet in eigendom zijn overgedragen, op enigerlei wijze over te dragen, te verhuren, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
Bij niet nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst door Koper, is Koper van rechtswege in verzuim. Hilti is alsdan gerechtigd de Producten zonder vooraankondiging terug te nemen, waarbij de retourbon danwel een andere mededeling van Hilti alsdan te gelden heeft als buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst, zonder dat Hilti tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is jegens Koper. Een en ander onverminderd de overige bevoegdheden van Hilti ingevolge de wet, waaronder het recht op (aanvullende) schadevergoeding.
Koper is verplicht Hilti onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, als derden rechten doen gelden, waaronder begrepen het leggen van beslag door derden op zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust ten gunste van Hilti. Voorts dient Koper alsdan derden terstond schriftelijk mede te delen, dat de zaken eigendom van Hilti zijn. De Koper vrijwaart Hilti voor de eventuele kosten die uit een dergelijke aanspraak van een derde voortvloeien. De Koper is op eerste verzoek van Hilti verplicht op een door Hilti aan te wijzen plaats een merkteken of sticker aan te brengen op de Producten terzake het eigendomsrecht van Hilti.


Artikel 5: Betaling en prijzen 
De prijs voor de Producten of diensten is de prijs zoals door Hilti vastgesteld voor die Producten of diensten ten tijde van de (deel)levering daarvan. Hilti mag te allen tijde nog te factureren prijzen aanpassen aan veranderingen in de kosten van grondstoffen, materialen, productie en lonen na Koper hierover schriftelijk te berichten. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, mag Hilti daarnaast jaarlijks de prijzen verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen zakelijke dienstverlening. 
Bij totstandkoming van een Overeenkomst, is de Koper verplicht direct de gehele koopsom van de Producten te betalen, bij gebreke waarvan Koper van rechtswege in verzuim is. 
Partijen kunnen schriftelijk een betalingstermijn overeenkomen. Tenzij Partijen anders overeen zijn gekomen, geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien niet tijdig wordt betaald, is de Koper enkel door het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Indien Hilti aan een Koper een betaaltermijn heeft verleend, is zij te allen tijde gerechtigd bij toekomstige Overeenkomsten om voor Hilti moverende redenen de betaaltermijn terug te brengen naar een kortere betaaltermijn of directe betaling te vorderen. 
Hilti kan bepalen dat een Product onder rembours betaald wordt. Een remboursbetaling vindt plaats op een nader door Hilti al dan niet middels de vervoerder te bepalen wijze. 
Wanneer betaling bij totstandkoming van een Overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet direct plaatsvindt, danwel om welke reden dan ook wordt gestorneerd, is de Koper direct van rechtswege in verzuim. 
Indien de Koper in verzuim is, is de Koper tevens per direct en ineens opeisbaar over het openstaande bedrag 12% contractuele samengestelde rente op jaarbasis alsmede (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Hilti behoudt zich het recht voor om rentewijzigingen door te voeren.
Indien de Koper niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, danwel Hilti redelijkerwijs vermoedt dat de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is Hilti gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, danwel alle met Koper gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat Hilti tot enige schadevergoeding gehouden is en met behoud van haar recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding jegens de Koper. 
Administratie kosten ten belope van minimaal € 7,50 zullen aan de Koper in rekening gebracht worden bij iedere bestelling van Producten zoals op één factuur gefactureerd voor een lager bedrag dan € 75,00 exclusief btw. 
Betaling door of namens de Koper aan Hilti van bedragen die door de Koper aan Hilti zijn verschuldigd uit welke hoofde dan ook dient plaats te vinden zonder enige opschorting, inhouding, korting, inbetalinggeving of verrekening uit welke hoofde dan ook. Hilti is te allen tijde bevoegd datgene dat zij te vorderen heeft van de Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met enige tegenvordering van de Koper op Hilti uit welke hoofde dan ook. 
Betaling zijn alleen niet-contant toegestaan. 
Alle betalingen dienen te geschieden op een van de vestigingen van Hilti danwel elders aan een van de medewerkers van Hilti of aan de bank- en/of girorekening van Hilti, zoals die vermeld staan op de factuur. 
Betalingen door Koper op andere wijze dan aangegeven in dit artikel zijn niet bevrijdend. 
Hilti is te allen tijde bevoegd datgene dat zij te vorderen heeft van de Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met enige tegenvordering van de Koper op Hilti uit welke hoofde dan ook.

 


Artikel 6: Garantie
 
1. Indien Hilti Producten of diensten levert met een specifieke schriftelijke garantie in een document door Hilti aan Koper verstrekt, is deze garantie van toepassing in plaats van de garantie in dit artikel, behalve dat lid 3 van dit artikel in ieder geval van toepassing is. 
2. Als de Koper binnen 12 maanden na levering van Producten of diensten vaststelt dat hieraan een gebrek kleeft zal Hilti enkel gehouden zijn binnen een redelijke termijn naar eigen keuze en goeddunken: (i) het gebrek te repareren of te herstellen zonder de Koper daarvoor enige kosten, waaronder voor materiaal en transport, in rekening te brengen; (ii) het Product te vervangen of de dienst opnieuw uit te voeren; of (iii) een creditnota aan de Koper verstrekken ter hoogte van de prijs betaald voor het Product of de dienst. In ieder geval zal Hilti nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk zijn dan het bedrag dat Koper heeft betaald voor de relevante Producten of diensten. 
3. Garanties van Hilti zijn niet van toepassing als een gebrek voortvloeit uit: (i) een tekening, ontwerp of specificatie verstrekt door Koper; (ii) handelen of nalaten van Koper, waaronder maar niet beperkt tot opzettelijke beschadiging, abnormaal gebruik of gebruik onder abnormale omstandigheden, niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften of ongeschikte opslag, behandeling, installatie, onderhoud, reparatie of toepassing; (iii) niet-naleving van trainings-, gebruiks- en onderhoudsinstructies, gebruiksaanwijzingen en/of certificaten zoals schriftelijk of mondeling verstrekt aan Koper door Hilti dan wel door haar werknemers, agenten, leveranciers of onderaannemers; en/of (iv) enige aanpassing of wijziging door Koper aan de Producten of diensten anders dan beoogd bij normaal gebruik of een incompatibiliteit tussen de Producten en enige andere producten, systemen of onderdelen die niet goedgekeurd of geproduceerd zijn door Hilti. Hilti is voorts niet aansprakelijk voor schending van enige garantieverplichting als (a) de gehele prijs voor de Producten of diensten nog niet is betaald; en/of (b) Koper nalaat binnen veertien (14) dagen van het ontdekken van enig gebrek Hilti daarvan schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd en onderbouwd op de hoogte te stellen of geen redelijke mogelijkheid van inspectie aan Hilti gunt van de Producten of de plek waar en materialen ten aanzien waarvan of waarmee de diensten werden verricht. Koper is tot geen remedie gerechtigd anders dan op grond van en gedurende een toepasselijke garantie. Iedere garantie die mocht voortvloeien uit de wet wordt hierbij uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan.
4. Koper is verplicht bij iedere levering de ontvangen Gegevens, Producten en facturen van Hilti terstond na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten met betrekking tot geleverde Producten en/of betwistingen met betrekking tot een factuur van Hilti dienen schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd en onderbouwd aan Hilti te worden bericht binnen 14 dagen na ontvangst door de Koper van respectievelijk het betreffende Product danwel de betreffende factuur van Hilti. Als moment van ontvangst van de factuur zal in ieder geval te gelden hebben twee dagen na dagtekening van de factuur.


Artikel 7: Retourname 
1. Koper kan aan Hilti retourname (hierna: “Retourname”) van Producten schriftelijk verzoeken (een “Verzoek om Retourname”) in de navolgende gevallen: 
het verzoek tot retourname bereikt Hilti uiterlijk binnen 60 dagen na Aflevering; 
het Product behoort nog tot het verkoopprogramma van Hilti; 
het Product betreft geen special, product op aanvraag, chemisch product, slijpschijf danwel patroon;
zowel het product als de verpakking zijn schoon en onbeschadigd en compleet met bijbehorende onderdelen en toebehoren en gebruiksaanwijzingen;
2. Indien Hilti op grond van lid 1 van dit artikel een Verzoek om Retourname honoreert, waarbij het Verzoek om Retourname Hilti heeft bereikt vanaf 0 tot 15 kalenderdagen na Aflevering van het betreffende Product aan Koper, heeft Koper recht op teruggave van de volledige koopsom met betrekking tot het/de aan Koper te retourneren Product(en). 
3. Indien Hilti op grond van lid 1 van dit artikel een Verzoek om Retourname honoreert, waarbij het Verzoek om Retourname Hilti heeft bereikt vanaf 15 tot 60 kalenderdagen na Aflevering van het betreffende Product aan Koper, heeft Koper recht op teruggave van 75% van de koopsom met betrekking tot het/de aan Koper te retourneren Product(en). 
4. Indien een Verzoek om Retourname Hilti vanaf 60 kalenderdagen na Aflevering van het betreffende Product bereikt, vindt geen Retourname plaats en heeft Koper geen enkel recht op teruggave van een koopsom. 
5. Bij Retourname van Producten op verzoek van Koper, komen de kosten van retournering van het Product alsmede risico’s bij verzending van eventuele schade als gevolg van diefstal of verlies, voor eigen rekening van Koper. De transportkosten verbonden aan Retourname worden door Hilti in rekening gebracht. Reeds gemaakte transportkosten worden niet gecrediteerd. 

Artikel 8: Asbest 
Hilti is nimmer gehouden tot retourname uit hoofde van de artikelen 6 of 7 voornoemd of anderszins en voor welk doeleinde dan ook, van met asbest vervuilde Producten. Zonder tot enige verplichting gehouden te zijn, kan Hilti in overleg met Koper treden omtrent retourname van met asbest vervuilde Producten. Hilti is niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van het gebruik van Producten in asbesthoudende materialen of asbesthoudende omgevingen. Asbesthoudende Producten zijn uitgesloten van iedere garantie of servicediensten van Hilti, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Koper garandeert dat zij zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Hilti geen Producten vervuild met asbest uit hoofde van de artikelen 6 of 7 voornoemd of anderszins en voor welk doeleinde dan ook, retourneert aan Hilti en is bij gebreke daarvan van rechtswege in verzuim en aansprakelijk jegens Hilti voor alle directe of indirecte door Hilti geleden en/of te lijden schade.

 

Artikel 9: Exoneraties
 Indien Hilti door een niet aan Hilti toerekenbare tekortkoming verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, is Hilti in ieder geval bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor Koper. Hilti is niet aansprakelijk, op welke grondslag dan ook, in geval van overmacht. Van overmacht is sprake in geval van tekortkoming die het gevolg is van een gebeurtenis waarover Hilti redelijkerwijze geen invloed kon uitoefenen, waaronder onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Hilti waaronder van energie, brandstof, vervoer, materieel en grondstoffen door welke oorzaak ook, stakingen en andere collectieve acties van werknemers van Hilti, brand, machinebreuk, natuurrampen, waaronder overstromingen, en blikseminslag, oorlogssituaties, revolutie, oproer, rellen, molest en kernrampen. Overmacht kan ook worden ingeroepen bij schending van garanties. De volledige aansprakelijkheid van Hilti op basis van welke rechtsgrond dan ook is vastgelegd in artikel 6 (Garantie) en naast deze garantieverplichting is Hilti nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding. Hilti is nimmer aansprakelijk voor indirecte, speciale en gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder doch niet uitsluitend winst- of omzetderving en schade die redelijkerwijs niet verwacht kan worden, noch voor enige schade tengevolge van gebruik van het Product in strijd met door Hilti of door haar leveranciers uitgevaardigde richtlijnen, gebruiksaanwezingen en/of certificaten. Indien Hilti om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hilti gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Hilti komt; en (ii) het bedrag betaald door de Koper voor de Producten of diensten waarvoor de Koper de aansprakelijkheid inroept. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hilti zijn slechts van toepassing voor zover wettelijk toegestaan en niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hilti of haar bedrijfsleiding. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hilti zijn van toepassing ongeachte de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wort gebaseerd (waaronder tekortkomingen, hoofdverplichtingen, garanties, vrijwaringen en onrechtmatige daad). Hilti is op geen enkele wijze aansprakelijk en Koper vrijwaart Hilti en stelt Hilti schadeloos voor aanspraken van derden voor schade toegebracht aan (goederen en/of personen van) derden tengevolge van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 10: Ontbinding 
Indien Koper met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Hilti in verzuim is, is Hilti bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Hilti op volledige vergoeding van schade, rente en kosten, en zonder dat Hilti jegens Koper tot enige schadevergoeding gehouden is. Voorts kan Hilti de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd het recht van Hilti op volledige vergoeding van schade, rente en kosten, en zonder dat Hilti jegens Koper tot enige schadevergoeding gehouden is in geval van: surséance van betaling of faillissement van de Koper of diens aanvraag daartoe; als redelijkerwijs verwacht kan worden dat de Koper surséance van betaling aanvraagt of de Koper failliet gaat; gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van de Koper; ontbinding van de vennootschap of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de Koper; indien de Koper, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; indien de Koper bij het aangaan van een Overeenkomst enige onjuiste informatie heeft verstrekt danwel Hilti niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van Hilti van dien aard is dat Hilti de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan wanneer Hilti de juiste stand van zaken had gekend; indien Koper in verzuim is gedurende een periode van 30 dagen; of indien beslag op zaken van de Koper mocht worden gelegd. Artikel 11: Additionele bepalingen Alle Overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht. De rechtbank te Rotterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Hilti en de Koper kennis te nemen. Het is de Koper niet toegestaan rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst(en) aan een derde over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilti. Hilti is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht dertig (30) dagen na de datum van verzending van de gewijzigde voorwaarden aan de Koper. Als de Koper uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijziging zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing blijven. Het is de Koper niet toegestaan rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilti. Betaling door of namens de Koper aan Hilti van bedragen die door de Koper aan Hilti zijn verschuldigd uit welke hoofde dan ook dient plaats te vinden zonder enige opschorting, inhouding, korting, inbetalinggeving of verrekening uit welke hoofde dan ook. Hilti is te allen tijde bevoegd datgene dat zij te vorderen heeft van de Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met enige tegenvordering van de Koper op Hilti uit welke hoofde dan ook.