Algemene Verkoopvoorwaarden


Per 15 december 2023 zijn de Algemene Voorwaarden gewijzigd. De oude voorwaarden zijn nog beschikbaar om te downloaden als PDF.

Algemene Verkoopvoorwaarden Hilti Nederland B.V. (hierna: “Hilti”) (versie 2023).

Artikel 1: Algemeen
1. Tenzij Hilti uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden gebruikt of van toepassing verklaart op specifieke door Hilti te leveren producten (“Producten”) en/of werkzaamheden of diensten (“Diensten”), zijn deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle met Hilti te sluiten of gesloten (koop)overeenkomsten terzake door Hilti te leveren Producten en/of Diensten, alsmede maar niet uitsluitend op Gegevens, catalogi, Aanbiedingen van Hilti, prijsopgaven, Offertes en bevestigingen van Hilti en bestellingen (inclusief aanvullende bestellingen en vervolgbestellingen) van Koper (ieder een “Overeenkomst”), en op daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Onder “Koper” wordt verstaan iedere in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf handelende natuurlijke persoon, of rechtspersoon die met Hilti een Overeenkomst sluit en/of deze ontvangt van Hilti.
2. Regelingen in voorwaarden of andere bescheiden van Koper, die afwijken van Hilti’s bepalingen, binden Hilti slechts als Hilti deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Het ontbreken van een uitdrukkelijke niet-aanvaarding of afwijzing van die afwijkende regelingen kan Hilti nimmer worden tegengeworpen. Evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van de Overeenkomst als een erkenning van die afwijkende regelingen worden opgevat.
3. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet geldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen, alsmede de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een geldige bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
4. Alle (intellectuele) eigendomsrechten van Hilti blijven berusten bij Hilti, ongeacht of Hilti voor Koper iets tot stand brengt. Tenzij anders overeengekomen krijgt Koper geen gebruiksrecht met betrekking tot enige (intellectuele) eigendomsrechten van Hilti. Alle merken, logo's en handelsnamen van of gebruikt door Hilti ("Merken") zijn eigendom van Hilti of haar licentiegevers. Enkel Hilti heeft het recht deze te gebruiken. Koper mag de Merken niet gebruiken noch enig recht ter zake verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Hilti.
5. Alle door Hilti aan Koper verstrekte gegevens, waaronder maar niet uitsluitend specificaties, berekeningen, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke (“Gegevens“), blijven (intellectueel) eigendom van Hilti. Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de relevante, actuele, correcte en volledige informatie die nodig of nuttig is voor de totstandkoming van de Gegevens en de uitvoering van de Overeenkomst en staat in voor de relevantie, juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Hilti heeft het recht haar verplichtingen op te schorten totdat Koper deze informatie heeft verstrekt. Koper moet de Gegevens nakijken en goedkeuren en enige geconstateerde gebreken daarin onmiddellijk schriftelijk aan Hilti meden. Door Hilti verstrekte Gegevens mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilti niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of worden verstrekt aan enige derde, al dan niet tegen vergoeding, en moeten door Koper op verzoek onmiddellijk aan Hilti worden geretourneerd.
6. Koper zal op geen enkele manier inbreuk maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van Hilti.
7. De internetsite(s) van Hilti richt(en) zich uitsluitend op de Nederlandse markt.


Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen, Offertes, prijsopgaven en andere uitingen met daarin een aanbod van Producten en/of Diensten (hierna: “Aanbiedingen van Hilti”) worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2. Hilti behoudt zich het recht voor een Aanbieding van Hilti te annuleren zolang zij de aanvaarding van Koper niet schriftelijk heeft bevestigd; bij deze annulering is Hilti niet verplicht uitvoering te geven aan de Aanbieding van Hilti. Hilti behoudt zich daarnaast het recht voor een Aanbieding van Hilti en/of Product aan te passen dan wel te vervangen door een vergelijkbaar Product. In geen van de voornoemde gevallen heeft Koper recht op schadevergoeding of ontbinding.
3. Als de aanvaarding van een Aanbieding van Hilti van die Aanbieding afwijkt, is deze afwijking slechts bindend en vormt zij slechts onderdeel van de Overeenkomst als Hilti de afwijking schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.
4. Als een op naam van Koper gestelde offerte van Hilti (“Offerte”) niet binnen 7 (zeven) kalenderdagen door Koper wordt aanvaard, vervalt deze, tenzij een andere termijn in de Offerte staat vermeld, in welk geval de Offerte na de vermelde termijn vervalt.
5. Mededelingen, toezeggingen en/of aanvaardingen van of namens Hilti binden Hilti slechts indien en voor zover deze door Hilti schriftelijk zijn bevestigd.
6. Alle Aanbiedingen van Hilti gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en andere fouten, welke ook na de totstandkoming van een Overeenkomst door Hilti kunnen worden gecorrigeerd.
7. Een potentiële Koper kan een Aanbieding van Hilti accepteren op de volgende manieren: (i) door een bestelling te doen in het betreffende digitale invulsysteem van Hilti; (ii) door uitdrukkelijk (mondeling) aan Hilti te kennen te geven een bepaald Product en/of een bepaalde Dienst te willen ontvangen; (iii) ingeval van een door Hilti op naam gestelde Offerte, door deze Offerte te tekenen en deze (elektronisch) aan Hilti op te sturen. De aanvaarding is alleen geldig als Hilti deze heeft ontvangen.
8. Koper en Hilti komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hilti gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Hilti behoudt zich echter het recht voor de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten totdat Koper een (elektronische) handtekening heeft gezet.
9. Koper garandeert dat de natuurlijke personen die namens haar Aanbiedingen van Hilti accepteren of andersoortige mededelingen doen, bevoegd zijn namens haar te handelen en doet te dien aanzien afstand van enig recht in verband met onbevoegde vertegenwoordiging.
10. Partijen komen overeen dat, voor zover artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c Burgerlijk Wetboek van toepassing zouden zijn, deze toepasselijkheid tussen hen wordt uitgesloten.


Artikel 3: Levering van Producten en Diensten
1. Overeengekomen levertijden zijn inschattingen, zijn derhalve niet ‘fataal’, en zullen naar beste vermogen worden nagekomen.
2. Hilti heeft het recht bij overmacht aan haar zijde (in ieder geval) te kiezen leveringen van Producten en/of Diensten uit te stellen of het aantal te leveren Producten en/of Diensten te reduceren.
3. Overschrijding van een leveringstijd geeft Koper niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontvangst van Producten of Diensten te weigeren of betaling op te schorten, noch een recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
4. Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze, gaat het risico van de geleverde Producten over op Koper op het moment van de aflevering (“Aflevering”) door Hilti aan Koper, ook als de eigendom daarvan nog niet aan Koper is overgedragen. Dit is ook het geval, als Koper in verzuim is met het meewerken aan de Aflevering.
5. Als geen plaats van Aflevering is overeengekomen, geldt (af)levering ex works (Incoterms 2010) plaats Hilti, ongeacht of Hilti het transport regelt. Als de Producten niet op een locatie van Koper worden Afgeleverd, is Koper verplicht de Producten af te halen.
6. Aan Koper zullen transportkosten in rekening worden gebracht. Hilti kiest het vervoermiddel tenzij anders overeengekomen.
7. Hilti zal de Diensten verrichten met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid.
8. In geval Hilti de Diensten uitvoert op het terrein van Koper, zal Koper: te allen tijde onbelemmerde en veilige toegang tot de gebouwen geven aan de betrokken medewerkers en onderaannemers van Hilti; ter plekke zorgdragen voor voldoende faciliteiten om de Diensten uit te kunnen voeren; ter plekke zorgdragen dat er geen gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn en dat de wettelijk voorgeschreven faciliteiten aanwezig zijn. Koper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor dood en/of lichamelijk letsel van personeel van Hilti en/of haar onderaannemers en voor schade aan eigendommen van Hilti, haar personeel en/of haar onderaannemers. Koper vrijwaart en stelt Hilti schadeloos voor aanspraken van haar personeel en/of onderaannemers die het gevolg zijn van de bij Koper uitgevoerde Diensten behoudens nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Hilti personeel en/of onderaannemers.


Artikel 4: Eigendom
1. Alle Producten blijven eigendom van Hilti tot aan de algehele voldoening door Koper van: (i) de prijs voor de Afgeleverde Producten, (ii) eventuele vorderingen op Koper wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst waaronder mede begrepen rente en kosten en/of schadevergoeding, en (iii) uit hoofde van in verband met de Afgeleverde Producten verrichtte Diensten. Het eigendomsvoorbehoud vervalt niet door het enkele feit dat Hilti op enig moment geen vordering meer op Koper heeft.
2. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig te behandelen, deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade (waaronder mede begrepen diefstal) en deze afgescheiden te houden van andere zaken gedurende de periode dat dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is. Het is Koper verboden de Afgeleverde Producten waarop eigendomsvoorbehoud rust, op enigerlei wijze als betaalmiddel te gebruiken, over te dragen, te verhuren, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Bij niet-nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst door Koper, is Hilti gerechtigd de Producten zonder vooraankondiging terug te nemen, waarbij de retourbon danwel een andere mededeling van Hilti alsdan te gelden heeft als buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst, zonder dat Hilti tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is jegens Koper. Een en ander onverminderd de overige bevoegdheden van Hilti ingevolge de wet.
4. Koper is verplicht Hilti onverwijld schriftelijk te informeren, als derden rechten doen gelden ten aanzien van Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust. Voorts dient Koper alsdan de derde(n) terstond schriftelijk mede te delen, dat de Producten eigendom van Hilti zijn. Koper vrijwaart en stelt Hilti schadeloos voor de eventuele kosten die uit een dergelijke aanspraak van de derde(n)  voortvloeien.
5. Koper is op eerste verzoek van Hilti verplicht op een door Hilti aan te wijzen plaats op de Producten een merkteken aan te brengen terzake het eigendomsrecht van Hilti.
6. Voor zover het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet (langer) geldig is of bestaat, behoudt Hilti een stil pandrecht voor op de Producten tot het in lid 1 van dit artikel genoemde moment.


Artikel 5: Betaling en prijzen
1. De prijs voor de Producten of Diensten is de prijs zoals door Hilti vastgesteld voor die Producten of Diensten ten tijde van de (deel)levering daarvan. Hilti mag nog te factureren prijzen aanpassen aan veranderingen in de kosten van grondstoffen, materialen, productie en lonen na Koper hierover schriftelijk te berichten. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, mag Hilti jaarlijks de overeengekomen prijzen verhogen op basis van de toepasselijke Nederlandse inflatie-index.
2. Tenzij Koper Producten in een Hilti Store koopt en direct het koopbedrag zal betalen of Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Als niet tijdig wordt betaald, is Koper van rechtswege in verzuim. Hilti  behoudt zich het recht voor bij toekomstige Overeenkomsten andere betalingsvoorwaarden te stellen.
3. Wanneer Koper in verzuim is, is Koper over het openstaande bedrag 12% contractuele samengestelde rente op jaarbasis, alsmede de (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Hilti behoudt zich het recht voor om eenzijdig rentewijzigingen door te voeren.
4. Als Koper in verzuim is, danwel Hilti redelijkerwijs vermoedt dat Koper niet aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen, is Hilti gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat Hilti tot enige schadevergoeding gehouden is en met behoud van haar recht op betaling van de reeds Afgeleverde Producten en/of geleverde Diensten en op schadevergoeding jegens Koper.
5. Hilti behoudt zich het recht voor administratiekosten aan Koper in rekening te brengen bij een bestelling van Producten die op één factuur worden gefactureerd, als het bedrag lager is dan een door Hilti bepaald bedrag.
6. Betaling door of namens Koper aan Hilti van bedragen die door Koper aan Hilti zijn verschuldigd uit welke hoofde dan ook dient plaats te vinden zonder opschorting, inhouding, korting, inbetalinggeving of verrekening uit welke hoofde dan ook. Hilti is te allen tijde bevoegd datgene dat zij te vorderen heeft van Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met enige tegenvordering van Koper op Hilti uit welke hoofde dan ook. Betalingen zijn alleen niet-contant toegestaan.
7. Betwistingen met betrekking tot een factuur van Hilti dienen schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd en onderbouwd aan Hilti te worden bericht binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst door Koper van de betreffende factuur, waarbij de factuur in ieder geval wordt geacht te zijn ontvangen twee dagen na de factuurdatum.


Artikel 6: Garantie, klachten
1. Als Hilti Producten levert met een specifieke schriftelijke garantie in een document dat door Hilti aan Koper is verstrekt, is die garantie van toepassing in plaats van de garantie in dit artikel, behalve dat lid 3 van dit artikel altijd van toepassing is.
2. Als Koper binnen 12 (twaalf) maanden na levering van Producten vaststelt dat hieraan een gebrek kleeft zal Hilti, indien zij dat gebrek ook vaststelt, enkel gehouden zijn binnen een redelijke termijn naar eigen keuze: (i) het gebrek aan het Product kosteloos te repareren of te herstellen; (ii) het Product te vervangen; of (iii) een creditnota aan Koper te geven ter hoogte van de voor het Product betaalde prijs.
3. Garanties van Hilti zijn niet van toepassing als een gebrek voortvloeit uit: (i) enige informatie verstrekt door Koper; (ii) handelen of nalaten van Koper, waaronder maar niet beperkt tot opzettelijke beschadiging, abnormaal gebruik of gebruik onder abnormale omstandigheden, niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften of ongeschikte opslag, behandeling, installatie, onderhoud, reparatie of toepassing,  niet-naleving van instructies, gebruiksaanwijzingen en/of certificaten zoals schriftelijk of mondeling verstrekt aan Koper door of namens Hilti; (iii) enige aanpassing of wijziging door Koper aan de Producten anders dan beoogd bij normaal gebruik; en/of (iv) een incompatibiliteit tussen de Producten en enige andere producten, systemen of onderdelen die niet goedgekeurd of geproduceerd zijn door Hilti. Hilti is voorts niet aansprakelijk voor schending van enige garantieverplichting als: (i) de gehele prijs voor de Producten nog niet is betaald; (ii) Koper niet aan diens andere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan; (iii) Koper nalaat binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontdekken van enig gebrek Hilti daarvan schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd en onderbouwd op de hoogte te stellen; en/of (iv) Hilti geen redelijke mogelijkheid van inspectie gunt van de Producten. Koper is tot geen remedie gerechtigd anders dan op grond van en gedurende een toepasselijke garantie. Iedere garantie die mocht voortvloeien uit de wet wordt hierbij uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan.
4. De garantie is niet overdraagbaar en verandert de gebruikelijke bewijspositie van Hilti ten opzichte van het gegarandeerde niet.
5. Koper is verplicht bij iedere (Af)levering de Producten direct na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
6. Alle klachten met betrekking tot geleverde Producten cq. Diensten dienen schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd en onderbouwd aan Hilti te worden bericht binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Koper van het betreffende Product cq. de levering van de betreffende Dienst, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ten aanzien daarvan komen te vervallen.
7. Als de Koper en/of Hilti vaststelt dat Hilti tekort is gekomen in de nakoming van een Dienst, is zij enkel gehouden binnen redelijke termijn naar eigen keuze: (i) de Dienst opnieuw te leveren; of (ii) een creditnota aan Koper verstrekken ter hoogte van de prijs die is betaald voor de Dienst.


Artikel 7: Retourname
1. Koper kan Hilti schriftelijk om retourname (“Retourname”) van Producten verzoeken (een “Verzoek om Retourname”) in de navolgende gevallen: (i) het Verzoek tot Retourname bereikt Hilti uiterlijk binnen 60 dagen na Aflevering; (ii) het Product behoort nog tot het verkoopprogramma van Hilti; (iii) het Product betreft geen reserveonderdeel, special, Product op aanvraag of op maat, chemisch Product, slijpschijf danwel patroon of een (ander soort) Product met een houdbaarheidsdatum; (iv) het Product bevindt zich in de originele verpakking; (v) zowel het Product als de verpakking zijn in verkoopbare staat en compleet met bijbehorende onderdelen en toebehoren en gebruiksaanwijzingen.
2. Als Hilti op grond van lid 1 van dit artikel een Verzoek om Retourname honoreert, waarbij het Verzoek om Retourname Hilti heeft bereikt vanaf 0 tot 15 kalenderdagen respectievelijk 15 tot 60 kalenderdagen na Aflevering van het betreffende Product, heeft Koper recht op teruggave van de volledige, respectievelijk 75% van de koopsom met betrekking tot het aan Hilti te retourneren Product. Verzoeken om Retourname vanaf 60 kalenderdagen na Aflevering worden niet gehonoreerd.
3. Bij Retourname komen de kosten van retournering en de risico’s bij verzending, van eventuele schade voor rekening van Koper. Koper dient de instructies voor retourzending op te volgen. De transportkosten verbonden aan Retourname worden door Hilti in rekening gebracht. Reeds gemaakte transportkosten worden niet gecrediteerd.


Artikel 8: Asbest
1. Hilti is nimmer gehouden tot retourname uit hoofde van de artikelen 6 of 7 voornoemd of anderszins en voor welk doeleinde dan ook, van met asbest vervuilde Producten. Zonder tot enige verplichting gehouden te zijn, kan Hilti in overleg met Koper treden omtrent retourname van met asbest vervuilde Producten. Hilti is niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van het gebruik van Producten in asbesthoudende materialen of asbesthoudende omgevingen. Asbesthoudende Producten zijn uitgesloten van iedere garantie of Dienst van Hilti, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
2. Koper garandeert dat zij zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Hilti geen Producten vervuild met asbest retourneert aan Hilti en Koper is bij gebreke daarvan van rechtswege in verzuim en aansprakelijk jegens Hilti voor alle in dat verband door Hilti geleden en/of te lijden schade.


Artikel 9: Exoneraties
1. Indien Hilti door een niet aan Hilti toerekenbare tekortkoming verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, is Hilti in ieder geval bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding voor Koper.
2. Hilti is niet aansprakelijk, op welke grondslag dan ook, in geval van overmacht. Van overmacht is sprake in geval van tekortkoming die het gevolg is van een gebeurtenis waarover Hilti redelijkerwijze geen invloed kon uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Hilti waaronder van energie, brandstof, vervoer, materieel en grondstoffen, stakingen en andere collectieve acties van werknemers van Hilti, brand, machinebreuk, natuurrampen, blikseminslag, oorlogssituaties, revolutie, oproer, rellen, molest, epidemie, pandemie en kernrampen. Overmacht kan ook worden ingeroepen bij schending van garanties.
3. De volledige aansprakelijkheid van Hilti op basis van welke rechtsgrond dan ook is vastgelegd in artikel 6 (Garantie). Naast deze garantieverplichting is Hilti nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding.
4. Hilti is nimmer aansprakelijk voor indirecte, speciale of  gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder maar niet uitsluitend winst- of omzetderving en schade die redelijkerwijs niet verwacht kan worden, noch voor enige schade als gevolg van gebruik van het Product in strijd met door Hilti of door haar leveranciers uitgevaardigde richtlijnen, gebruiksaanwijzingen en/of certificaten. Voor zover Hilti aansprakelijk kan worden gehouden voor enige directe schade, is deze beperkt tot de volgende soorten schade: (i) de redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de schade te beperken, (ii) de redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de oorzaak van de schade vast te stellen.
5. Als Hilti om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan is die vergoeding nooit hoger dan het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hilti gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Hilti volgens de polisvoorwaarden; en (ii) het bedrag dat Koper heeft betaald voor de Producten of Diensten waarvoor Koper de aansprakelijkheid inroept.
6. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hilti zijn slechts van toepassing voor zover wettelijk toegestaan en niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Hilti. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hilti zijn van toepassing ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd.
7. Hilti is op geen enkele wijze aansprakelijk, en Koper vrijwaart Hilti en stelt Hilti schadeloos voor aanspraken van derden in verband met schade toegebracht aan (goederen en/of personen van) derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst, wat betreft de vrijwaring behoudens voor zover een dergelijke aanspraak aan Hilti is toe te rekenen.
8. In alle gevallen is waarin nakoming nog mogelijk is, is Hilti slechts aansprakelijk nadat Koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkoming is gespecificeerd en waarin Hilti de mogelijkheid krijgt de tekortkoming te herstellen binnen een redelijke termijn van tenminste tien (10) werkdagen.
9. Zonder afbreuk te doen aan de in de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden opgenomen klacht- en verjaringstermijnen, dient Koper, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand na het bekend worden met de oorzaak van de schade, Hilti daar van op de hoogte te brengen en vervalt iedere vordering tot schadevergoeding indien Koper de schade niet in rechte vordert uiterlijk binnen zes (6) maanden na het moment waarop Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade.
10. (Toe)leveranciers en door Hilti ingeschakelde derden hebben het recht de bepalingen in dit artikel tegen Koper in te roepen. Hilti is gerechtigd de bepalingen in dit artikel in te roepen tegen eventuele derden die door of namens Koper betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10: Ontbinding
1. Als Koper in verzuim is, is Hilti bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
2. Voorts kan Hilti de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd Hilti’s overige rechten: (i) als (redelijkerwijs voorzienbaar is dat) Koper surséance van betaling aanvraagt of het faillissement van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken; (ii) bij gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming van Koper; (iii) bij overdracht of overgang van de zeggenschap in de onderneming van Koper aan een concurrent van Hilti; (iv) ontbinding van de vennootschap of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Koper; (v) als Koper, zijnde een natuurlijke persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn of haar vermogen verliest; (vi) als Koper bij het aangaan van een Overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie achterwege heeft gelaten die voor Hilti van dien aard is dat zij de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan; of (vii) indien beslag op zaken van Koper wordt gelegd.
3. Bij ontbinding is Hilti niet verplicht, maar wel gerechtigd, tot het al dan niet gedeeltelijk uitvoeren van ongedaan-makingsverbintenissen. Hilti kan nimmer verplicht worden tot terugbetaling van reeds voor Diensten betaalde bedragen.
4. Wanneer in de Overeenkomst niet is voorzien in opzegging door Hilti, is Hilti gerechtigd deze met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.


Artikel 11: Additionele bepalingen
1. Alle Overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
2. De rechtbank te Rotterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Hilti en Koper kennis te nemen.
3. Koper stemt er mee in dat Hilti gerechtigd is haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een groepsmaatschappij in het kader van een herstructurering.
4. Hilti is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Tussen twee Overeenkomsten in is Hilti te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op nieuwe Overeenkomsten. Voor duurovereenkomsten geldt dat een wijziging van kracht wordt dertig (30) dagen na de datum van ter beschikking stelling van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Koper. Als Koper uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijziging, heeft Hilti het recht te bepalen dat ofwel ten aanzien van Koper de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven ofwel dat Koper de mogelijkheid heeft de Overeenkomst per direct op te zeggen.
5. Koper is verplicht Hilti op verzoek alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om te voldoen aan de voorschriften voor exportcontrole. Indien Koper Producten aan een derde partij (met inbegrip van gelieerde ondernemingen van Koper) levert, verplicht Koper zich ertoe de voorschriften voor exportcontrole na te leven. Hilti heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren in geval van schending van deze bepaling.
6. Als Koper in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van werknemers en/of andere door Hilti bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen verwerkt, staat Koper er voor in dat hij daarbij voldoet aan de in de toepasselijke privacywetgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Koper vrijwaart en stelt Hilti schadeloos voor aanspraken van derden in verband met iedere schending van voornoemde garantie.