Gebruikersovereenkomst

Gelieve kennis te nemen van deze toegangsovereenkomst alvorens de website van Hilti te betreden. Deze overeenkomst regelt uw toegang tot en gebruik van de website. Door de website te betreden gaat u akkoord met deze overeenkomst en aanvaardt u dat ze bindend is voor u.

Exoneratieclausule


Door deze website van Hilti te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande verklaring.

Alle data en berekeningen (incl. tekeningen) op deze website steunen op de principes, formules en veiligheidsfactoren die worden beschreven in de technische instructies, de gebruiksaanwijzingen, de montagevoorschriften en de installatiehandleidingen van Hilti. Gelijk welke waarden daarin zijn gebaseerd op de respectieve gemiddelde waarden die tijdens de testfasen van de producten werden verkregen. Gelet op wijzigingen in materialen moeten tests ter plaatse worden uitgevoerd om de prestaties op een welbepaalde plaats vast te stellen.

Elke mogelijke wijziging door de gebruiker van deze data of berekeningen (incl. tekeningen) kan tot gevolg hebben dat een toepassing niet voldoet aan de veiligheidsvoorzieningen die Hilti verstrekt of bij wet zijn vastgelegd. Bijgevolg gaat de gebruiker ermee akkoord Hilti te vrijwaren van alle vorderingen met betrekking tot toepassingen die steunen op voornoemde wijzigingen.

De website werd zodanig ontworpen dat met behulp van de ingevoerde data een specifiek soort resultaten wordt bereikt. De klant en/of de voor het project bevoegde ingenieur blijft verantwoordelijk voor het controleren van deze resultaten voorafgaand aan het gebruik en voor het verzekeren dat deze resultaten beantwoorden aan de specifieke toepassing van de klant.

Alle informatie en gebruikersprogramma’s op deze website zijn slechts hulpmiddelen. Er bestaat geen garantie dat ze geen fouten maken of volstrekt nauwkeurig zijn bij het berekenen van een specifieke toepassing.

Hilti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verliezen en onkosten in verband met of wegens het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van gelijk welke informatie en gebruikersprogramma’s op deze website voor welk doel ook.

Toegang en informatie

Uw toegang is beperkt tot het bekijken van informatie van Hilti uitsluitend voor wettige beroepsdoeleinden. Elke toegang of poging tot toegang tot andere computersystemen van Hilti of andere informatie op de systemen van Hilti om welke reden ook is verboden. U gaat ermee akkoord gelijk welke informatie op deze website alleen te gebruiken voor wettige beroepsdoeleinden.

Handelsmerken en copyright


Deze website bevat het handelsmerk en de dienstmerken van Hilti. Alle rechten op de intellectuele eigendom op deze website - inclusief copyright, handelsmerken, fabrieksgeheim en octrooirechten - zijn voorbehouden. Toegang tot deze website verleent niet het recht om de intellectuele eigendom van Hilti te kopiëren of te gebruiken.

Alle materiaal op deze website is onderworpen aan de eigendomsrechten van Hilti. Er wordt geen toelating gegeven voor het afdrukken, kopiëren, reproduceren, verdelen, toezenden, uploaden, downloaden, opslaan, veranderen, wijzigen of vertonen van het materiaal. 
Mededelingen

Alle informatie die via deze website aan Hilti wordt verstrekt, zal steeds eigendom van Hilti blijven. Tenzij hierover van tevoren een specifieke overeenkomst wordt bereikt, is Hilti niet verplicht die informatie vertrouwelijk te houden en geniet Hilti de exclusieve eigendom van die informatie zonder vergoeding van welke aard ook voor de persoon die de informatie bezorgt.

Gebruikersidentificatie en bescherming van wachtwoord

De gebruikersidentificatie en wachtwoorden bij Hilti worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Het is strikt verboden aan gebruikers toegewezen identificatiegegevens en informatie over het wachtwoord te versturen of met anderen te delen. Elke overtreding op dit verbod heeft tot gevolg dat de toegang tot de website van Hilti onmiddellijk wordt beëindigd. Bovendien is de overtreder jegens Hilti aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de overtreding. U bent alleen aansprakelijk om het activatiewachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. U bent aansprakelijk voor elke aanval op uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.