Fleet management voowaarden

Algemene Voorwaarden - Fleet Management Hilti Nederland B.V. (hierna: “Algemene Voorwaarden”) (versie 2023)

1. Onderwerp van de Overeenkomst

Hilti en de Klant sluiten hierbij deze Raamovereenkomst voor Fleet Management („Overeenkomst“) die de levering van geselecteerd Fleet Management gereedschap van Hilti regelt („FM-gereedschap“), Premium Tools Pool-gereedschap (“PTP-gereedschap”) alsmede gerelateerde Fleet Management gereedschapsbeheerservices (“FM-services”) van Hilti aan de Klant. 

2. Gereedschap Lijst en toevoegen van FM-gereedschap

 • FM-gereedschap dat onder deze Overeenkomst valt, wordt vermeld in de “Gereedschap Lijst”. De Gereedschap Lijst wordt gewijzigd wanneer FM-gereedschap wordt toegevoegd, verwijderd of gewisseld.
 • Om nieuw FM-gereedschap aan de Gereedschap Lijst toe te voegen, plaatst de Klant hiertoe een bestelling bij Hilti. Een individueel contract voor het bestelde FM-gereedschap (“Gereedschapscontract”) wordt afgesloten na ontvangst door de Klant van Hilti's orderbevestiging. 
 • Elk Gereedschapscontract wordt beheerst door de voorwaarden van deze Overeenkomst en specificeert (i) de duur van het Gereedschapscontract waarvoor het betreffende FM-gereedschap en de betreffende FM-services aan de Klant zullen worden verstrekt (“Gereedschapsperiode”) en (ii) het maandbedrag dat de Klant verschuldigd is voor het betreffende FM-gereedschap (“Maandelijkse Fee”).
 • Voor nieuw FM-gereedschap gelden de voorwaarden en prijzen op het moment dat het Gereedschapscontract wordt afgesloten. 
 • De Klant kan een overzicht van de op dat moment geldende Gereedschap Lijst verkrijgen met het betreffende FM-gereedschap, de betreffende Gereedschapsperioden en Maandelijkse Fee via haar Hilti Online-account of van de Klantenservice van Hilti.
 • Indien de Klant niet schriftelijk enig op verzoek van de Klant aan de Gereedschap Lijst toegevoegd of verwijderd FM-gereedschap betwist binnen 30 dagen na ontvangst van de eerste factuur die een dergelijke wijziging weergeeft, wordt de Klant geacht de toevoeging/verwijdering te hebben geaccepteerd, inclusief de bijbehorende Gereedschapsperiode(n) en Maandelijkse Fee. Als de Klant het FM-gereedschap binnen de hiervoor genoemde termijn betwist: (i) treden partijen met elkaar in overleg om vast te stellen wanneer het FM-gereedschap wordt opgehaald door Hilti of wordt geretourneerd door de Klant en (ii) wordt dit FM-gereedschap niet geacht te zijn geaccepteerd en valt deze derhalve niet onder een Gereedschapscontract, op voorwaarde echter dat het FM-gereedschap niet gebruikt is en in diens oorspronkelijke verpakking zit, hetgeen Hilti zal beoordelen.
 • De initiële Gereedschapsperiode kan alleen worden verlengd zoals beschreven in artikel 8. In dat geval wordt de Gereedschapsperiode dienovereenkomstig bijgewerkt in de Gereedschap Lijst. Een voortijdige beëindiging van Gereedschapscontracten door de Klant is niet mogelijk.
 • Hilti kan betaling van een waarborgbedrag van een aantal maanden als voorwaarde stellen voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en/of toevoeging van FM-gereedschap (“Waarborg”). Het bedrag, de duur en de terugbetaling van een dergelijke Waarborg worden door de partijen overeengekomen. Indien (i) alle Gereedschapscontracten die verband houden met een Waarborg zijn geëindigd, (i) indien er geen reden is om de Waarborg te behouden en (iii) indien de Klant haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomt, zal Hilti de Waarborg aan de Klant terugbetalen. Hilti heeft echter te allen tijde het recht om de Waarborg te gebruiken om nog niet op grond van de Overeenkomst nagekomen verplichtingen van de Klant uit te winnen. Er zal geen rente worden opgebouwd ten gunste van de Klant, of worden betaald aan de Klant, als gevolg van de ontvangst en het beheer van de Waarborg door Hilti. Hilti is niet gehouden de Waarborg te scheiden van andere tegoeden. 

3. Levering en ophalen van FM-gereedschap en PTP-gereedschap

De tijd en plaats voor de levering en het ophalen van FM-gereedschap en PTP-gereedschap wordt overeengekomen tussen de partijen. Levering is alleen mogelijk in het land waar Hilti gevestigd is (Nederland). De Klant moet ervoor zorgen dat een contactpersoon van de Klant beschikbaar is die verantwoordelijk is voor bevestiging van aflevering. Alle leverings- en/of ophaaltijden zijn inschattingen en Hilti aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit opzicht.

4. FM-services

4.1. FM reparatieservice

 • Als onderdeel van de FM-reparatieservice zal Hilti FM-gereedschap repareren (of naar goeddunken van Hilti vervangen), inclusief het ophalen en afleveren van het gerepareerde FM-gereedschap. Reparatie omvat de noodzakelijke verwisseling van reserveonderdelen, accu’s en laders. FM-reparatieservice omvat ook de verwisseling van de volgende slijtageonderdelen. De Klant kan verzoeken FM-gereedschap te laten ophalen voor reparatie, door bij Hilti een reparatieorder te plaatsen (bv. via Hilti Online of bij de Hilti klantenservice). Partijen maken apart afspraken over het ophalen en afleveren.
 • Wanneer een FM-gereedschap beschadigd is doordat het per ongeluk is gevallen of blootgesteld aan water- en/of vorstschade, zal Hilti dit repareren in overeenstemming met artikel 4.1, met dien verstande dat Hilti zich het recht voorbehoudt een reparatie te weigeren als de schade opzettelijk of door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt, wat wordt beschouwd als Misbruik in de zin van artikel 9.
 • FM-reparatieservice is exclusief inserts, verbruiksartikelen en bepaalde andere items, een lijst van dergelijke uitgesloten andere items is hier beschikbaar. Deze lijst van uitgesloten items kan van tijd tot tijd door Hilti worden aangepast. Voor nieuw toegevoegd FM-gereedschap is de laatst gepubliceerde versie van de lijst met uitgesloten items op het moment dat het betreffende Gereedschapscontract is afgesloten, van toepassing. De Klant moet de reparatie- of vervangingskosten voor deze uitgesloten artikelen dragen.
 • Als onderdeel van de FM-reparatieservice voert Hilti een standaard elektrische veiligheidscontrole uit volgens NEN3140. Deze controle is niet beschikbaar als aparte onderhoudsservice in een reparatiecentrum van Hilti, maar alleen als onderdeel van de FM-reparatieservice. 
 • De FM-reparatieservice sluit reparatie of vervanging van FM-gereedschap als gevolg van Misbruik zoals gedefinieerd in artikel 9 uit, en de Klant moet de reparatie- of vervangingskosten voor dergelijk beschadigd FM-gereedschap dragen.
 • Reparaties van FM-gereedschap mogen alleen worden uitgevoerd door Hilti of door Hilti geautoriseerde derden.
 • Als de Klant bekend wordt met schade aan of een defect van FM-gereedschap waar reparatie of vervanging voor nodig is, moet de Klant Hilti daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

4.2. FM-onderhoudsservice

FM-onderhoudsservice wordt geleverd voor FM-gereedschap vermeld hier. FM-onderhoudsservice betekent verificatie van de nauwkeurigheid van gereedschap volgens de specificaties van de fabrikant. Opmerking: dit omvat geen kalibratie volgens ISO:IEC 17025-vereisten. 

4.3. FM-servicevoorwaarden

FM-services worden alleen uitgevoerd in het land waar Hilti gevestigd is. FM-services kunnen op verzoek worden uitgevoerd door een groepsmaatschappij van Hilti in andere landen, maar kunnen een andere serviceomvang hebben. 

5. PTP-gereedschap

5.1. Leengereedschap 

De Klant kan leengereedschap aanvragen voor de periode dat FM-gereedschap niet beschikbaar is vanwege reparatie en/of onderhoud (“Leengereedschap”). De Klant moet Leengereedschap onmiddellijk na levering van het gerepareerde FM-gereedschap retourneren, anders zal aan de Klant een dagelijkse Peak Demand Vergoeding in rekening worden gebracht zoals omschreven in artikel 5.4 (“Dagelijkse Peak Demand Vergoeding”) voor elke dag dat het Leengereedschap niet is terug geleverd aan Hilti. 

5.2. Peak Demand Gereedschap

De Klant kan aanvullend Peak Demand Gereedschap opvragen (“Peak Demand Gereedschap”). Peak Demand Gereedschap wordt in rekening gebracht volgens de Dagelijkse Peak Demand Vergoeding. Er kunnen beperkingen gelden voor de minimale duur en/of beschikbaarheid van Peak Demand Gereedschap. 

5.3. Voorwaarden PTP-gereedschap

Leengereedschap en Peak Demand Gereedschap zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen in gebruikte staat zijn wanneer deze voor het eerst aan de Klant worden geleverd. Sommige soorten gereedschap zijn niet beschikbaar als Leengereedschap. Leengereedschap zal de basistoepassing dekken van het FM-gereedschap dat moet worden gerepareerd/onderhouden,  maar is mogelijk niet precies hetzelfde type gereedschap. 

5.4. Dagelijkse Peak Demand Vergoeding

Klantspecifieke prijzen kunnen van toepassing zijn. De Dagelijkse Peak Demand Vergoedingen voor het verschillende Peak Demand Gereedschap en te laat geretourneerd Leengereedschap worden op verzoek aan de Klant verstrekt of zijn, indien van toepassing, beschikbaar in een door Hilti aangewezen online omgeving. 

5.5. Schade, verlies of diefstal van PTP-gereedschap

Hilti zal de FM-reparatieservice ook voor PTP-gereedschap uitvoeren, in welk geval de voorwaarden in artikel 4.1 dienovereenkomstig van toepassing zijn. Als PTP-gereedschap beschadigd is door Misbruik, betaalt de Klant de reparatie- of vervangingskosten. Als PTP-gereedschap wordt gestolen of verloren raakt, is artikel 10.2 van toepassing. 

6. Diefstal van FM-gereedschap

• Onderdeel van de FM-services is een diefstal service, wat inhoudt dat in het geval van diefstal van FM-gereedschap, dit, onder aftrek van een eigen bijdrage van 20% van de Uitstaande Toekomstige Betalingen (zoals bepaald in artikel 10.1) voor het betreffende FM-gereedschap, kosteloos wordt vervangen. De eigen bijdrage bij diefstal is niet van toepassing in geval van nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant, in welk geval de Klant de totale Uitstaande Toekomstige Betalingen moet betalen zoals bepaald in artikel 10.1.

• In geval van diefstal van FM-gereedschap verstrekt de Klant het aangifteformulier zo spoedig mogelijk aan Hilti, met vermelding van het type FM-gereedschap en het serienummer. Hilti behoudt zich het recht voor het aangifteformulier niet in behandeling te nemen, en dit artikel 6 is niet van toepassing, als een aangifteformulier later dan twee (2) maanden na de diefstal bij Hilti wordt ingediend. 

• Na ontvangst van het naar behoren ingevuld aangifteformulier door Hilti moet de Klant alleen een eigen bijdrage van 20% van de Uitstaande Toekomstige Betalingen zoals bepaald in artikel 10.1 betalen. Het Gereedschapscontract voor het gestolen FM-gereedschap eindigt na ontvangst van het naar behoren ingevulde aangifteformulier en daarna is er zijn geen verdere Maandelijkse Fee verschuldigd door de Klant. 

7. Betaling van Maandelijkse Fee

7.1. De Klant dient één maandbedrag te betalen waarin alle Maandelijkse Fees zijn inbegrepen voor de lopende Gereedschapscontracten (“Totaal Maandelijkse Fee”). De Totale Maandelijkse Fee wordt gefactureerd op de 1e werkdag van elke maand en dient te zijn betaald uiterlijk op de 5e dag na de factuurdatum, ongeacht eventuele andere met de Klant overeengekomen standaard betalingsvoorwaarden. Hilti heeft het recht de betalingscondities van tijd tot tijd aan te passen. 

7.2. Hilti is alleen gehouden de FM-services te leveren zolang de Klant diens eigen verplichtingen nakomt.

7.3. Hilti accepteert alleen automatische incasso als betaalmethode op grond van deze Overeenkomst. 

8. Voortdurende machineparkuitwisseling 

8.1. Wisselcyclus 

 • De Klant en Hilti kunnen overeenkomen FM-gereedschap maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks te verwisselen op een overeengekomen vaste datum voor nieuw FM-gereedschap. In dit geval worden de initiële Gereedschapsperioden voor het betreffende FM-gereedschap verlengd en zal de Klant de Maandelijkse Fees blijven betalen tot de vaste wisseldatum. 
 • Op de vaste wisseldatum zal de Klant het te verwisselen FM-gereedschap aan Hilti retourneren. Indien de Klant het FM-gereedschap niet retourneert zoals overeengekomen, geldt de in artikel 8.3 aangegeven procedure.

8.2. Vervanging van FM-gereedschap

Voor het einde van een Gereedschapsperiode kan Hilti nieuw Hilti-gereedschap aanbieden onder de dan geldende voorwaarden en voor de dan geldende prijzen. Na acceptatie door de Klant van dit aanbod, wordt het nieuwe gereedschap naar de Klant gestuurd, beschouwd als FM-gereedschap en wordt er een bijbehorend Gereedschapscontract gestart. Als het nieuwe FM-gereedschap een vervanging is voor soortgelijk gereedschap (hetgeen door Hilti wordt bepaald), eindigt het Gereedschapscontract voor het vervangen FM-gereedschap na retournering van dat FM-gereedschap. 

8.3. Verlenging Gereedschapsperiode en Retourneren van FM-gereedschap

De Klant zal het FM-gereedschap aan het einde van de Gereedschapsperiode retourneren aan Hilti. Als de Klant FM-gereedschap niet naar behoren retourneert, dan gaan wij over tot “passieve ontvangst” van uitgelopen FM-gereedschap. In het geval dat het FM-gereedschap op welke reden dan ook door Hilti vervolgens alsnog wordt ontvangen, dan wordt het aangemerkt als bewust terug geleverd aan Hilti en niet teruggestuurd naar de Klant. De Gereedschapsperiode van het betreffende FM-gereedschap wordt automatisch maandelijks verlengd totdat het FM-gereedschap wordt geretourneerd en Hilti zal de bijbehorende Maandelijkse Fees daarvoor in rekening brengen. Tijdens deze verlenging zijn de FM-reparatieservices niet van toepassing op het betreffende FM-gereedschap en heeft de Klant geen recht op Leengereedschap. Bij terugkeer van het FM-gereedschap naar Hilti en als alle uitstaande Maandelijkse Fees en belastingen zijn betaald, wordt het relevante Gereedschapscontract geacht te zijn geëindigd. 

9. Misbruik

FM-gereedschap en PTP-gereedschap mogen uitsluitend worden gebruikt voor het daarmee beoogde doel, in strikte naleving van de bedieningsinstructies en andere door Hilti uitgegeven instructies. Wanneer schade wordt veroorzaakt door onjuist gebruik, reparatie of gebruik anders dan het normale doel, 

is de Klant aansprakelijk voor het verlies, de schade en/of reparatiekosten. FM-gereedschap en PTP-gereedschap mogen uitsluitend worden gebruikt met de bijbehorende inserts, onderdelen, accessoires en verbruiksartikelen van Hilti of met andere producten van gelijkwaardige kwaliteit. De Klant zal FM-gereedschap en PTP-gereedschap niet te huur aanbieden, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, of anderszins voor gebruik beschikbaar stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilti. 

10. Verlies van FM-gereedschap en verlies of diefstal van PTP-gereedschap

10.1. Verlies van FM-gereedschap

Als FM-gereedschap verloren gaat, betaalt de klant Hilti de volgende “Uitstaande Toekomstige Betalingen”: het totaal van de Maandelijkse Fees tot het einde van de initiële Gereedschapsperiode minus de van toepassing zijnde servicekosten voor het betreffende FM-gereedschap tot het einde van de initiële Gereedschapsperiode plus een boete van 10% van de catalogusprijs van het FM-gereedschap die van toepassing was aan het begin van het Gereedschapscontract, plus eventuele belastingen. Als het FM-gereedschap om welke reden dan ook na deze betaling door Hilti ontvangen wordt, zal Hilti het FM-gereedschap houden en noch voornoemde betalingen noch het voornoemde boetebedrag aan de Klant terugbetalen.

10.2. Verlies of diefstal van PTP-gereedschap

Als PTP-gereedschap gestolen wordt, wordt aan de Klant 20% van de catalogusprijs voor dat PTP-gereedschap in rekening gebracht die geldt op het moment dat een volledig ingevuld politierapport met betrekking tot dat PTP-gereedschap door Hilti is ontvangen. De Klant verstrekt alsdan zo spoedig mogelijk een aangifteformulier aan Hilti, met het type PTP-gereedschap en het serienummer. Hilti behoudt zich het recht voor het aangifteformulier niet in behandeling te nemen, en het voorgaande is alsdan niet van toepassing, als het aangifteformulier later dan twee (2) maanden na de diefstal bij Hilti wordt ingediend. De Klant dient 60% van de cataloguswaarde te betalen die geldt op het moment dat de diefstal aan Hilti is gemeld, als Hilti niet binnen genoemde twee (2) maanden een naar behoren ingevuld aangifteformulier heeft ontvangen. 

Bij verlies van PTP-gereedschap dient de Klant 60% van de cataloguswaarde te betalen die geldt op het moment dat het verlies aan Hilti is gemeld. 

Als het PTP-gereedschap later door Hilti om welke reden dan ook wordt ontvangen, zal Hilti het PTP-gereedschap houden en de voornoemde betalingen niet terugbetalen.

11. Eigendom

FM-gereedschap en PTP-gereedschap blijven eigendom van Hilti en de Klant heeft geen mogelijkheid om FM-gereedschap of PTP-gereedschap te kopen na afloop van het Gereedschapscontract respectievelijk het PTP-gereedschapscontract. De Klant verbindt zich ertoe om FM-gereedschap en PTP-gereedschap vrij te houden van vorderingen van derden, deze niet te verpanden, bezwaren of in hypotheek te geven, of toestaan dat er enig ander recht op wordt gevestigd. De Klant gaat er verder mee akkoord om Hilti onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke vordering op FM-gereedschap en PTP-gereedschap die door derden wordt ingediend. De Klant dient de kosten te vergoeden van de verdediging tegen dergelijke vorderingen van derden. 

12. Gegevensbescherming

De Klant en Hilti treden elk op als een afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerder onder deze Overeenkomst. Wanneer de Klant persoonsgegevens aan Hilti verstrekt in verband met deze Overeenkomst (bijvoorbeeld het aanmaken van een klantaccount, het aanwijzen van contactpersonen, het beheer van afhalingen/leveringen, facturering en betaling) is de Klant verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van deze verstrekking en, indien van toepassing, voor het verkrijgen van de relevante toestemming van de betrokkenen. Hilti verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid dat te allen tijde toegankelijk is op www.hilti.nl. Een separate overeenkomst is nodig voor het gebruik van Hilti-toepassingen waarbij mogelijk persoonsgegevens namens de Klant worden verwerkt (bijv. Hilti ON!Track). 

13. Duur van overeenkomst

13.1. Beëindiging

 • Deze Overeenkomst wordt van kracht na acceptatie door beide partijen, en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door een partij op grond van dit artikel 13.1 of op grond van de wet. 
 • Deze Overeenkomst kan op elk moment schriftelijk naar keuze van de beëindigende partij worden opgezegd of ontbonden door een partij, indien:

a) de andere partij een wezenlijke verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming niet binnen 30 dagen na kennisgeving daarvan door de andere partij heeft verholpen. Het niet tijdig betalen (bijvoorbeeld het niet binnen 30 dagen betalen van de Maandelijkse Fees) en/of Misbruik zoals bedoeld in artikel 9 wordt in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) beschouwd als een wezenlijke niet-nakoming; of

b) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of dit wordt uitgesproken, of als de andere partij een verzoek tot uitstel van betaling doet, surseance van betaling aanvraagt of haar dit wordt verleend, ontbinding begint of anderszins binnen of buiten rechte een vergelijkbare procedure aangaat met schuldeisers; of

c) de huidige eigendomsstructuur van, of de zeggenschap in de andere partij aanzienlijk verandert of overgaat naar andere natuurlijke of rechtspersonen en van de eerste partij niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij deze wijziging accepteert; of

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen, op voorwaarde dat er geen Gereedschapscontracten, PTP-gereedschapscontracten en/of uitstaande betalingen zijn.

13.2. Gevolgen van beëindiging

Na het eindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, eindigen ook alle Gereedschapscontracten en PTP-gereedschap contracten en dient de Klant onmiddellijk al het FM-gereedschap en PTP-gereedschap aan Hilti te retourneren. Daarnaast, indien deze Overeenkomst wordt beëindigd door Hilti op grond van artikel 13.1 lid a), b) of c) hierboven, zal Klant de Uitstaande Toekomstige Betalingen voldoen zoals gedefinieerd in artikel 10.1 (minus het daar genoemde boetebedrag als het FM-gereedschap bij het eindigen van de Overeenkomst aan Hilti wordt geretourneerd) en dient de Klant de kosten te betalen voor het ophalen en terugsturen van het FM-gereedschap en PTP-gereedschap. 

14. Diversen

 • Tenzij anders bepaald in dit artikel 14, kunnen wijzigingen aan deze Overeenkomst alleen schriftelijk worden gemaakt.
 • Hilti kan de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment als volgt wijzigen: de gewijzigde Overeenkomst wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres van de contactpersoon dat is vermeld door de Klant na de eerste acceptatie van de Overeenkomst. De Klant wordt geacht de aangepaste Overeenkomst te hebben aanvaard, indien deze niet binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk door de Klant is afgewezen. Indien de Klant geen schriftelijk bezwaar maakt tegen dergelijke gewijzigde voorwaarden vóór hun ingangsdatum, dan wordt deze Overeenkomst en alle Gereedschapscontracten en PTP-gereedschapscontracten, ongeacht of deze reeds bestonden of daarna toegevoegd zijn, beheerst door dergelijke gewijzigde voorwaarden tenzij anders vermeld; met dien verstande dat de Maandelijkse Fees voor reeds bestaande Gereedschapscontracten niet mogen worden gewijzigd. In het geval dat de Klant bezwaar maakt zoals hierboven uiteengezet, kan de Klant of Hilti deze Overeenkomst en alle Gereedschapscontracten met onmiddellijke ingang beëindigen, in welk geval artikel 13.2 van toepassing is.
 • De Klant dient Hilti onmiddellijk te informeren als de contactpersoon verandert die bij de eerste acceptatie van de Overeenkomst is vermeld. Daarnaast dient de Klant de contactgegevens door te geven van een nieuwe contactpersoon die bevoegd is om wijzigingen in deze Overeenkomst te accepteren. Hilti is bevoegd om ook bestellingen te accepteren voor nieuwe Gereedschapscontracten en voor PTP-gereedschap op grond van deze Overeenkomst van een andere persoon in de organisatie van de Klant van wie Hilti goede reden heeft om aan te nemen dat dergelijke bestellingen deel uitmaken van zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied of bevoegdheden.
 • Hilti heeft het recht de Maandelijkse Fees aan te passen voor lopende Gereedschapscontracten volgens de toepasselijke Nederlandse consumentenprijsindex, die is gekoppeld aan de lokale consumentenprijsindex en de respectievelijke inflatie weergeeft. Dergelijke aanpassingen kunnen op elk moment door Hilti worden doorgevoerd als de betreffende index binnen 12 maanden meer stijgt dan 4%.
 • Wanneer bepalingen van deze Overeenkomst nu of later ongeldig of niet-bindend worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. De partijen vervangen dergelijke bepalingen onmiddellijk door andere geldige en bindende bepalingen, waarvan de inhoud en het gevolg in overeenstemming zijn met de bedoeling van de ongeldige bepaling.
 • Een partij mag haar rechten en/of haar verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Niettegenstaande het voorgaande heeft Hilti te allen tijde het recht, zonder enige toestemming van de Klant, om vorderingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en alle daaraan verbonden zekerheids- en aanvullende rechten over te dragen aan een derde partij en/of haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een groepsmaatschappij in het kader van een herstructurering. 
 • De Klant heeft niet het recht om eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van Hilti of van derden aan wie Hilti haar rechten en/of haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst heeft overgedragen.
 • Deze Overeenkomst en de Bijlagen, Gereedschapscontracten en Gereedschap Lijst omvatten de volledige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, en vervangen alle eerdere schriftelijke, mondelinge en impliciete overeenkomsten tussen de partijen in dit verband, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen. 
 • Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan dwingendrechtelijke rechten die door de Nederlandse wetgeving aan de Klant worden toegekend.
 • Tenzij anders gewijzigd in dit document, vormen de algemene verkoopvoorwaarden van Hilti die beschikbaar zijn onder www.hilti.nl/algemeneverkoopvoorwaarden bij deze Overeenkomst een integraal onderdeel van deze Overeenkomst en zijn daarnaast van toepassing op diensten, producten en verbruiksgoederen die aan de Klant worden verstrekt of geleverd in verband met deze Overeenkomst. In geval van afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze Overeenkomst en de verkoopvoorwaarden van Hilti, hebben de bepalingen van deze Overeenkomst voorrang.
 • Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde Rechtbank van Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Hilti en de Klant die voortvloeit uit of verband houden met deze Overeenkomst, op welke wijze dan ook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Algemeen

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud van alle door Hilti Nederland B.V. (“Hilti”) met een klant (hierna: “de Klant”) te sluiten of gesloten Fleet Management Overeenkomsten (“Overeenkomst(en)”) en offertes daartoe en door Hilti daaronder geleverde diensten of ter beschikking gestelde machines en andere producten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere aanpassing of wijziging van deze Algemene Voorwaarden is ongeldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Hilti en de Klant.

• In de bij de Overeenkomsten behorende machinelijst is opgesomd welke machines en andere producten (hierna tezamen: de “Producten”) aan de Klant ter beschikking worden gesteld, ook wel doch niet uitsluitend onder de naam “Appendix C” (hierna: “Machinelijst”). De Machinelijst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. De Machinelijst is door de Klant raadpleegbaar op de website van Hilti via een inlogcode als door Hilti aan de Klant verstrekt en wordt op verzoek aan de Klant toegezonden.

2. Basis Diensten

2.1 Reparatie en onderhoud

• Onder het regime van de Overeenkomst levert Hilti diensten bestaande uit service-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de Producten die door Hilti aan de Klant ter beschikking zijn gesteld (hierna gezamenlijk: “de Fleet”), waaronder: transport, werkzaamheden ter vervanging van onderdelen van de Producten, het uitvoeren van standaard controles, calibratie van lasers en werkzaamheden ter vervanging van en/of reparatie aan accu’s en laders (hierna: “Diensten”).

• Tot de door Hilti te leveren Diensten behoren in ieder geval niet de kosten voor verstrekking van of reparatie aan verbruiksgoederen en accessoires zoals, maar niet beperkt tot: DX plunjers, stopringen, startkoorden, filters voor benzinezagen en

filters voor stofzuigers. De kosten voor verstrekking van of reparatie aan deze verbruiksgoederen en accessoires, die geen onderdeel uitmaken van de door Hilti te leveren Diensten, worden bij de Klant in rekening gebracht.

• Reparatie en onderhoud aan de Producten mag alleen door Hilti worden verricht. Indien een klant reparatie of onderhoud door een derde laat verrichten, komen de onderhouds- en reparatieverplichtingen van Hilti te vervallen, zonder dat Hilti tot enige

schadevergoeding gehouden is.

• De kosten voor het leveren van de Diensten worden gedragen door Hilti tenzij de partijen anders overeenkomen.

Niettegenstaande het voorgaande, worden kosten voor reparatie en onderhoud als gevolg van gebruik van de Producten op een wijze die in strijd is met dit artikel dan wel artikel 7 en/of 9 van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant in rekening gebracht.

2.2 Product vervanging (artikel 6)

Hilti mag proactief de Producten vervangen op de daarvoor in de Machinelijst overeengekomen datum. De Klant verleent, waar nodig, steeds op eerste verzoek haar medewerking hieraan.

2.3 Andersoortige en/of additionele diensten

In een Overeenkomst en/of de bijbehorende Machinelijst kunnen Hilti en de Klant andersoortige en/of additionele diensten overeenkomen.

3. Premium Diensten

3.1 Leenmachines

(Dit artikel 3.1 is alleen van toepassing voorzover de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst duidelijk vermeldt dat de in dit artikel bedoelde Diensten worden geleverd).

• Als een Product buiten gebruik is wegens reparatie of onderhoud (of een andere door Hilti te leveren Dienst), kan de Klant voor de duur van de reparatie of het onderhoud een leenmachine aanvragen. Leenmachines worden op basis van beschikbaarheid aan de Klant verhuurd. Een Leenmachine kan enigszins afwijken van het origineel bij de Klant in gebruik zijnde Product, maar is altijd gelijkwaardig aan het Product.

• De Klant dient de leenmachine direct (binnen 24 uur) aan Hilti te retourneren zodra Hilti zijn Product weer ter beschikking heeft gesteld. Indien de Klant een leenmachine tot zijn beschikking heeft als gevolg van een reparatie of onderhoud of andere door Hilti te leveren Diensten die redelijkerwijs voor rekening van Hilti kom(t)(en), dan komen de transportkosten eveneens voor rekening van Hilti. Als de Klant de leenmachine niet direct aan Hilti retourneert, worden overeenkomstig artikel 3.2 hierna piekvraagtarieven in rekening gebracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op leenmachines.

• De Klant mag maximaal één leenmachine per Product aanvragen en in gebruik hebben.

• De Klant mag maximaal vijf leenmachines tegelijkertijd in gebruik hebben.

3.2 Piekvraagmachines (Peak Demand)

• De Klant kan Hilti schriftelijk verzoeken extra Producten (zogenaamde piekvraagmachines) te verhuren in zogenaamde piekvraagmomenten (periodes waarin de Klant – voor een kortere periode – extra Producten nodig heeft om in de vraag van zijn eigen klanten te kunnen voorzien). Een piekvraagmachine kan maximaal een cataloguswaarde vertegenwoordigen van 20% van de totale cataloguswaarde van de reeds aan de Klant ter beschikking gestelde Producten, of, naar keuze van de Klant, een cataloguswaarde van maximaal € 2.700,00.

• Het gebruik van piekvraagmachines wordt apart van de in artikel 4 hierna bedoelde maandelijkse gebruiksvergoeding gefactureerd op basis van een dagtarief met een minimale tijdsduur van 5 dagen. Dit dagtarief wordt aan de Klant bekend gemaakt voordat de piekvraagmachines aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

• De Klant dient de piekvraagmachine direct (binnen 24 uur) aan Hilti te retourneren zodra de overeengekomen huurperiode is afgelopen. Als de Klant de piekvraagmachine niet binnen één werkdag aan Hilti retourneert, worden overeenkomstig dit artikel 3.2 de piekvraagtarieven in rekening gebracht totdat de piekvraagmachine aan Hilti is geretourneerd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op piekvraagmachines.

3.3 Diefstaldekking

a) De partijen kunnen – tegen een door Hilti vast te stellen verhoging van de maandelijkse gebruiksvergoeding – overeenkomen dat de Klant in aanmerking komt voor een zogenaamde diefstaldekking (“Diefstaldekking”). Om voor Diefstaldekking in aanmerking te komen, moet de Klant direct (binnen 24 uur) aangifte doen als één of meer Producten worden verduisterd of gestolen of (anderszins) verloren gaan. Het proces-verbaal van aangifte moet in ieder geval de omstandigheden van de diefstal, verduistering of het verlies van de Producten vermelden alsmede het type machine en het serienummer van het/de verduisterde, gestolen, of verloren Product(en).

b) Bij verkrijging van Diefstaldekking wordt de datum van het opstellen van het proces-verbaal gehanteerd als verwerkingsdatum voor de toepassing van de Diefstaldekking op de afrekening als beschreven in artikel 8. Het proces-verbaal dient binnen 10

werkdagen na opstelling bij Hilti aangeleverd te worden. Anders geldt de aanleverdatum van het proces-verbaal aan Hilti voor de toepassing van de Diefstalafdekking.

c) Hilti bepaalt uiteindelijk of een klant de Diefstaldekking zal verkrijgen.

d) De Klant heeft geen recht op Diefstaldekking overeenkomstig dit artikel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Klant of diens werknemer(s). Hilti zal beoordelen of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het is aan de Klant om aan te tonen

dat er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

4. Vergoedingen

4.1 Maandelijkse gebruiksvergoeding

• Voor het gebruik van de Producten en de door Hilti te leveren Diensten betaalt de Klant een maandelijkse vergoeding (hierna: “Vergoeding”). In de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst wordt de hoogte van de maandelijkse Vergoeding gespecificeerd. De hoogte van de Vergoeding wordt pro rata aangepast zodra:

(i) overeenkomstig artikel 5.2 Producten aan de Fleet worden toegevoegd nadat de Overeenkomst is gesloten; of

(ii) de looptijd van ter beschikking gestelde Producten eindigt.

De aangepaste maandelijkse Vergoeding wordt gespecificeerd op de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst(en).

4.2 Betaling

De maandelijkse Vergoeding dan wel een anderszins door de Klant aan Hilti verschuldigd bedrag wordt door middel van een automatische incasso binnen 5 dagen na facturatie betaald, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien automatische incasso, om welke reden dan ook, niet mogelijk blijkt, is de Klant van rechtswege in verzuim. Alsdan is de Klant wettelijke handelsrente alsmede buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De Klant is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar betalingsverplichtingen aan Hilti, op welke wijze dan ook.

4.3 Borg

• Hilti is steeds gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst alsmede wanneer (een) nieuw(e) Product(en) aan de Fleet van de Klant word(t)(en) toegevoegd een voorschotbetaling (“Borg”) te vorderen van de Klant, tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Klant voortvloeiend uit de Overeenkomst danwel voortvloeiend uit door Hilti te lijden schade bij niet-nakoming van de Overeenkomst door de Klant.

• Indien de Klant weigert een Borg te betalen aan Hilti, kan Hilti weigeren Producten waartoe de Borg strekt aan de Klant te beschikking te stellen.

• Onherroepelijk komen Hilti en de Klant overeen dat Hilti te allen tijde gerechtigd is vorderingen op de Klant uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door de Klant aan Hilti betaalde Borg. Deze verrekeningsmogelijkheid van Hilti laat de

verplichting van de Klant om de openstaande verplichtingen jegens Hilti te voldoen onverlet. De Klant is nimmer bevoegd tot verrekening van een betalingsverplichting aan Hilti met de Borg op welke grond dan ook. Indien en zodra Hilti overgaat tot

een verrekening met een Borg, dan wel wanneer Hilti zulks op andere grond verzoekt, is de Klant per direct opeisbaar jegens Hilti verplicht een nieuwe of aanvullende Borg aan Hilti te betalen. Hilti stuurt de Klant hiervoor een factuur. Op deze betalingsverplichting van de Klant is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing. Indien en nadat de Klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan uit welke hoofde dan ook verband houdende met de met Hilti gesloten Overeenkomst en deze is geëindigd en Hilti niets meer te vorderen heeft of zal krijgen van de Klant, zal Hilti de Borg aan de Klant uitbetalen.

b) ) De Diefstaldekking houdt bij Producten, uitgezonderd leen-en piekvraagmachines, in dat de Klant in geval van diefstal of verduistering van één of meer Producten slechts 20% hoeft te betalen van de som die op grond van artikel 8.1 direct opeisbaar wordt als gevolg van de diefstal of de verduistering. Aan de Klant wordt een nieuw Product ter beschikking gesteld indien de Klant dat wenst. De maandelijkse gebruiksvergoeding wordt alsdan bij een hogere nieuwwaarde van het nieuwe Product pro rata verhoogd. Voor de berekening van Diefstaldekking is de administratie van Hilti maatgevend, zodat als uitgangspunt zal gelden de verkoopprijs zonder korting van de Producten zoals berekend door Hilti.

 

5. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door zowel de Klant als door Hilti.

5.2 De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd. Gedurende de duur van de Overeenkomst kan de Klant een of meer Product(en) toevoegen aan de Machinelijst, zonder dat daarvoor een nieuwe, additionele Overeenkomst benodigd is. Ieder Product heeft een eigen minimale looptijd zoals gespecificeerd op de Machinelijst. In de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst wordt de ingangsdatum van de looptijd van alle Producten weergegeven. Indien van de door de Klant gehuurde Producten de looptijd is geëindigd, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen.

5.3.1 Hilti kan de Overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling vereist is schriftelijk en met onmiddellijke ingang ontbinden in de situatie dat er sprake is van:

a) een handelen van de Klant in strijd met artikel 7 danwel artikel 9:

b) surséance van betaling of faillissement van de Klant of een aanvraag daartoe;

c) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van de Klant;

d) ontbinding van de vennootschap of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de Klant;

e) indien de Klant, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

f) indien de Klant bij het aangaan van een Overeenkomst enige onjuiste informatie heeft verstrekt danwel Hilti niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van Hilti van dien aard is dat Hilti de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan wanneer Hilti de juiste stand van zaken had gekend; of

g) beslag op zaken van de Klant mocht worden gelegd;

h) verhuizing van de Klant naar een locatie buiten Nederland.

5.3.2 Na (tussentijdse) ontbinding van de Overeenkomst(en) conform artikel 5.3.1, dient de Klant per direct (binnen 24 uur) na het moment van ontbinding van de Overeenkomst alle Producten in goede staat (uitgezonderd normale slijtage) aan Hilti te retourneren. De Klant draagt de kosten van retournering van de Producten. Indien de Klant niet tijdig aan deze verplichting voldoet tot retourneren van alle Producten in goede staat, is de Klant per direct en ineens opeisbaar aan Hilti een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de cataloguswaarde van de niet geretourneerde Producten. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van artikel 5.3.1 (h) worden de kosten voor afkoop van de resterende looptijd van de Producten doorbelast aan de Klant.

5.3.3 In geval van een (tussentijdse) ontbinding van de Overeenkomst conform artikel 5.3.1, worden bovendien alle nog openstaande vorderingen van Hilti op de Klant direct opeisbaar.

 

6. Vervanging en verlenging looptijd Producten

6.1 Vervangingscyclus

Alle Producten waarvan de gebruiksduur verstrijkt gedurende de looptijd, mogen éénmaal per kwartaal door Hilti worden vervangen. Dit kan tot gevolg hebben dat de looptijd van de Producten (stilzwijgend) wordt verlengd met maximaal twee maanden. De Klant verleent, waar nodig, steeds op eerste verzoek haar medewerking hieraan. Gedurende die verlenging is de Klant overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden de maandelijkse Vergoeding verschuldigd.

6.2 Einde looptijd

Tenminste 30 dagen vóór het einde van de (verlengde) looptijd van een Product informeert Hilti de Klant daarover schriftelijk. Hilti biedt de Klant dan de mogelijkheid om:

 1. het Product ingevolge artikel 6.3 te (laten) retourneren; of

 2. ter vervanging van het Product een nieuw Product aan zijn Fleet toe te voegen. In dat geval zal opnieuw de looptijd het Product starten wanneer het nieuwe Product ter beschikking wordt gesteld. Hilti informeert de Klant of en in hoeverre de maandelijkse Vergoeding door deze vervanging wordt gewijzigd. Dit wordt door de Hilti en de Klant vastgelegd in een aangepaste Machinelijst.;

 3. de looptijd van het Product te verlengen ingevolge artikel 6.4.

6.3 Retourneren Producten

• Indien de Klant het Product wenst te retourneren of op het aanbod van Hilti als voornoemd niet reageert voor afloop van de looptijd van het Product, wordt uiterlijk zeven (7) dagen nadat de looptijd van een Product afloopt dit Product aan Hilti geretourneerd. Hilti verzorgt de retournering van het Product en neemt daarover contact op met de Klant. Onverminderd het recht van Hilti:

(i) op teruggave van het Product en

(ii) een schadevergoeding te vorderen,

brengt Hilti een boete bij de Klant in rekening ter hoogte van 10% van de door Hilti op dat moment gehanteerde verkoopprijs zonder korting van het desbetreffende Product, als de Klant het Product waarvan de looptijd zal verlopen niet binnen zeven (7) dagen na afloop van die looptijd ter beschikking stelt aan Hilti. De cataloguswaarde van het desbetreffende Product wordt gespecificeerd in de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst.

• Na retournering van een Product wordt de maandelijkse Vergoeding door Hilti pro rata naar beneden bijgesteld. De bijgestelde maandelijkse Vergoeding wordt gespecificeerd in de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst.

6.4 Verlenging van de looptijd

Indien de looptijd van een Product verstrijkt zonder dat de Klant het Product laat retourneren of van de mogelijkheid tot vervanging van het Product als bedoeld onder artikel 6.2 (ii) gebruik maakt, dan vindt stilzwijgende verlenging van de looptijd van het Product plaats. Gedurende de verlenging van de looptijd wordt door Hilti de oorspronkelijk overeengekomen maandelijkse Vergoeding in rekening gebracht. De Klant kan de verlengde looptijd van een Product per direct opzeggen en ingevolge artikel 6.3 retourneren. In geval van directe opzegging wordt de Vergoeding voor de gehele maand in rekening gebracht. Aan het einde van de verlengde looptijd geldt de regeling van artikel 6.3.

7. Gebruik

• De Klant dient de Producten te gebruiken als goed “huisvader” en zal tevens waarborgen dat haar werknemers de Producten conform de gebruikersvoorschriften en -instructies gebruiken gedurende de gehele looptijd. De Klant mag de Producten alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze ontwikkeld zijn en in strikte overeenstemming met de handleiding die bij het Product wordt geleverd en eventuele andere instructies die door Hilti zijn gegeven. Hilti kan de Klant per Product zowel voorafgaand aan de looptijd als gedurende de looptijd instructies geven omtrent het gebruik van het Product.

Producten mogen voorts alleen worden gebruikt met toebehoren, accessoires en verbruiksartikelen afkomstig van Hilti of van gelijkwaardige kwaliteit. De Klant mag de Producten niet aanbieden voor verhuur of volledig of deels op andere wijzen beschikbaar stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Hilti.

De Klant is aansprakelijk voor de kosten van verlies van en/of schade aan het Product in geval van gebruik in strijd met dit artikel of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het Product is ontwikkeld. Hilti is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan goederen en/of personen.

• Indien de Klant bekend wordt met een beschadiging of defect aan een Product waarvoor reparatie en/of vervanging nodig is, bericht hij Hilti daarover tijdig, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de beschadiging haar bekend is geworden. De Klant draagt bewijslast ten aanzien van het tijdig informeren van Hilti in voornoemd geval.

8. Verlies, diefstal, verduistering

8.1 In geval van verlies, diefstal of verduistering van één of meer Producten worden de hiernavolgende bedragen direct en ineens van de Klant opeisbaar:

a) de som van de nog openstaande maandelijkse Vergoedingen voorzover die betrekking hebben op de/het gestolen Product(en); alsmede

b) de som van de maandelijkse Vergoedingen vanaf het moment dat het Product gestolen wordt tot en met de datum waarop de looptijd van het betreffende Product eindigt; alsmede

c) een bedrag gelijk aan de boete voor het te laat retourneren van het/de Product(en) overeenkomstig artikel 6.3 hiervoor;

d) de belastingen die over de onder a) tot en met c) bedoelde bedragen moeten worden berekend.

Hilti past de maandelijkse Vergoeding pro rata naar beneden aan. De bijgestelde maandelijkse Vergoeding wordt gespecificeerd in de bij de Overeenkomst behorende Machinelijst.

8.2 Hilti mag direct een aanbod doen voor vervanging van het/de verloren, gestolen of verduisterde Product(en).

8.3 In het geval van diefstal of verduistering van leen- en piekvraagmachines (als bedoeld in de artikelen 3.1 respectievelijk 3.2 van deze Algemene Voorwaarden), dient de Klant 20% van de door Hilti op dat moment gehanteerde verkoopprijs zonder korting

van het/de gestolen Product(en) te vergoeden als de Klant en Hilti Diefstaldekking overeenkomstig artikel 3.3 zijn overeen gekomen. Als zij geen Diefstaldekking zijn overeengekomen, moet de Klant in het geval van diefstal of verduistering van leen- en

piekvraagmachines 60% van de door Hilti op dat moment gehanteerde verkoopprijs zonder korting van het/de gestolen Product(en) vergoeden. Overeenkomstig artikel 3.3 sub a, moet de Klant altijd een proces-verbaal van aangifte aan Hilti overhandigen.

9. Eigendom van de Producten

De Producten blijven te allen tijde eigendom van Hilti. De Klant heeft geen recht op of belang bij de Producten anders dan als gebruiker. De Klant is niet gerechtigd de Producten te verkopen, verhuren, verpanden of op enig andere wijze over te dragen

danwel hier enig ander recht op te vestigen. Deze bepaling heeft tevens goederenrechtelijke werking. De Klant is verplicht Hilti direct te informeren als (een) derde(n) aanspraak maakt/maken op één of meer Producten, alsmede de derde(n) direct schriftelijk in kennis te stellen terzake de eigendom van Hilti terzake de Producten. De Klant vrijwaart Hilti voor de eventuele kosten die uit een dergelijke aanspraak van een derde voortvloeien. De Klant is op eerste verzoek van Hilti verplicht op een door Hilti aan te wijzen plaats een merkteken of sticker aan te brengen op de Producten terzake het eigendomsrecht van Hilti. Indien de Klant in weerwil van dit artikel handelt, zijn artikelen 5.1 en 5.2 van toepassing.

10. Additionele bepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Machinelijst, alsmede op enige andere rechtsbetrekking tussen Hilti en de Klant, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Hilti en de Klant kennis te nemen.

10.2 Hilti is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht dertig (30) dagen na de datum van verzending van de gewijzigde voorwaarden aan de Klant. Als de Klant uiterlijk op de datum waarop de

gewijzigde voorwaarden van kracht worden schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijziging zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing blijven.

10.3 Hilti is bevoegd de in artikel 4.1 bedoelde maandelijkse Vergoeding en overige in rekening te brengen bedragen aan te passen aan de van toepassing zijnde Consumer Price Index die de inflatie weergeeft. Deze herziening zal plaatsvinden als de Consumer

Price Index met meer dan 4% stijgt binnen een periode van 12 maanden.

10.4 De nietigheid van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.

10.5 Het is de Klant niet toegestaan rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilti.

10.6 Betaling door of namens de Klant aan Hilti van bedragen die door de Klant aan Hilti zijn verschuldigd dienen plaats te vinden zonder enige opschorting, inhouding, korting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Hilti is te allen tijde bevoegd datgene dat zij te vorderen heeft van de Klant uit welke hoofde dan ook te verrekenen met enige tegenvordering van de Klant op Hilti uit welke hoofde dan ook.

 

11. Aansprakelijkheid

• Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hilti, is Hilti niet aansprakelijk voor enige schade aan (personen werkzaam en/of goederen van) de Klant of derden als gevolg van een tekortkoming dan wel onrechtmatige daad aan de zijde van Hilti, een bij Hilti werkzame ondergeschikte of door Hilti ingeschakelde derden, uit welken hoofde dan ook. Iedere aansprakelijkheid van Hilti voor indirecte schade bij de Klant is uitgesloten.

• In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hilti is de aansprakelijkheid van Hilti beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hilti gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Hilti komt.

• Een toekomende vordering tot schadevergoeding van de Klant op Hilti, zoals bedoeld in dit artikel, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden vanaf het moment van ontstaan van de schade.

• Hoewel door Hilti opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Hilti in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Hilti niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te

beschouwen zijn als fatale termijn.

• Indien Hilti door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, is Hilti bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor de Klant. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan Hilti toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Hilti door welke oorzaak ook, stakingen en andere collectieve acties, van werknemers van Hilti, brand, machinebreuk, natuurrampen, oorlogssituaties, oproer, molest en kernrampen.