Taal

GX 90-WF

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Extra symbolen

De volgende symbolen kunnen bovendien in deze documentatie en op het product worden gebruikt:
Image alternative Waarschuwing voor algemeen gevaar
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Hoofdbescherming gebruiken
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  GX plunjerschiethamer
  GX 90-WF
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Eisen aan de gebruiker
 • Het apparaat is bestemd voor professionele gebruikers.
 • Het apparaat mag alleen door bevoegd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een montageapparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Onderbreek de werkzaamheden bij pijn of als u onwel wordt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
 • Neem geen ongunstige lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Draag schoeisel met anti-slip zolen.
 • Richt het apparaat niet op uzelf of op een andere persoon.
 • Druk het apparaat niet tegen uw hand, een ander lichaamsdeel of tegen andere personen. Plaats in géén geval uw hand of een ander lichaamsdeel in de buurt van de machinekop. Het tegen een lichaamsdeel aandrukken van de machinekop kan door onbedoelde bediening en activering van het bevestigingselement tot ernstig letsel leiden.
 • Plaats uw vrije hand niet direct achter de te bevestigen materialen.
 • Plaats uw vrije hand niet in de buurt van de machinekop.
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
 • Houd bij het aanraken van het apparaat de armen gebogen (niet gestrekt).
 • De gebruiker en personen in de directe omgeving moeten een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen, bestaande uit geschikte veiligheidsbril, gehoorbescherming, veiligheidshelm.
Zorgvuldig gebruik en onderhoud van apparaten voor directe montage.
 • Laat een geladen apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Verwijder de gaspatroon voordat u het apparaat vervoert.
 • Ontlaad het apparaat altijd voorafgaand aan reinigings-, service- en onderhoudswerkzaamheden, bij werkonderbreking en bij de opslag (accu, gaspatroon en nagels).
 • Ongebruikte gaspatronen en niet in gebruik zijnde apparaten beschermd tegen vocht en overmatige hitte opslaan.
 • Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen, om een correct en volgens de voorschrift functioneren te waarborgen. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimaal functioneren van het apparaat te garanderen. Beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen die geen onderdeel van het als toebehoren verkrijgbare servicepakket (zie hoofdstuk "Verzorging van het apparaat") zijn, moeten op vakkundige wijze door de Hilti Service worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven.
 • Houd het apparaat altijd stevig vast wanneer u een element indrijft. Hierdoor wordt de kans verkleind dat het bevestigingselement afketst van het ondergrondmateriaal.
 • Drijf een bevestigingselement nooit een tweede keer in. Zet een bevestiging nooit vast op een andere bevestiging. Dit kan leiden tot elementbreuken en -beklemmingen.
 • Neem deze toepassingsrichtlijnen altijd in acht. Raadpleeg hiervoor het Hilit Handbuch der Direktbefestigung (handboek voor de directe bevestiging).
 • Trek de machinekop niet met de hand of met een voorwerp terug, het apparaat kan hierdoor onder bepaalde omstandigheden gebruiksklaar worden. Wanneer het apparaat gereed voor gebruik is, bestaat de mogelijkheid dat een bout in een lichaamsdeel wordt gedreven.
Werkgebied
 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde werkgebieden.
 • Drijf bevestigingselementen alleen in hout en geschikte houtfabrikaten in (zie Correct gebruik): Het indrijven in andere materialen kan elementbreuken, afsplinteringen of doordrijvingen veroorzaken.
 • Vergewis u ervan, voordat u bevestigingselementen aanbrengt, dat er zich niemand achter of onder het werkgebied bevindt.
 • Zorg ervoor dat uw werkgebied op orde is. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel het apparaat niet bloot aan neerslag en gebruik het niet in een omgeving die vochtig of nat is. Gebruik het apparaat niet wanneer er kans op brand en explosie bestaat.
 • Verborgen elektrische leidingen en gas- en waterleidingen kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze bij het werken beschadigd worden. Controleer daarom altijd eerst het werkgebied met bijv. een metaaldetector. Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning komen te staan als u per ongeluk bijv. een elektrische leiding beschadigt.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Thermische veiligheidsmaatregelen
 • Als het apparaat oververhit is, verwijdert u het gaspatroon en laat u het apparaat afkoelen. Overschrijd de maximale indrijffrequentie niet.
 • Draag beslist werkhandschoenen wanneer u onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren zonder dat het apparaat van tevoren is afgekoeld.
Zorgvuldig gebruik en onderhoud van gaspatronen.
 • Neem het gegevensblad materiaalveiligheid van de gaspatroon voor gebruik, onderhoud en eerste hulp-maatregelen in acht.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Huis
 2. Handgreep
 3. Machinekop
 4. Magazijn
 5. Typeplaatje
 6. Gaspatroonhouder
 7. Accu
 8. Ventilatiesleuven
 9. Deksel
 10. Trekker
 11. Draaiknop
 12. Nagelschuif
 13. Riemhaak
 14. LED
 15. Adapter voor oppervlaktebescherming
 16. Schuifhuls

Correct gebruik

Het apparaat dient voor de bevestiging van hout op hout door middel van speciaal geproduceerde bevestigingselementen. Geschikte materialen zijn massief hout, verlijmd hout, underlayment, spaanplaat (bijv. OSB grove spaanplaat), houtvezelmateriaal (bijv. MDF vezelplaat) en fineer materialen (bijv. multiplex). Het apparaat is bedoeld voor de professionele gebruiker voor toepassingen in de houtbouw. Raadpleeg voor toepassingsadviezen het Hilti Handbuch der Direktbefestigung (handboek voor de directe bevestiging).

Het apparaat, de gaspatronen en de bevestigingselementen vormen een technische eenheid. Dit betekent dat een probleemloze bevestiging met dit apparaat alleen kan worden gewaarborgd, wanneer de speciaal voor het apparaat gefabriceerde Hilti-nagels en Hilti-gaspatronen worden gebruikt. Alleen bij het in acht nemen van deze voorwaarden gelden de door Hilti aangegeven bevestigings‑ en toepassingsadviezen. Het apparaat mag alleen handbediend worden gebruikt. Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
Image alternative
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 7.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de door Hilti goedgekeurde acculader C 7. Meer informatie vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

Diepontladingsbeveiligng

Het apparaat beschikt over een slaapstand om de Li‑ion accu te beschermen tegen diepontlading. Het apparaat schakelt zichzelf automatisch volledig uit als het 120 minuten niet gebruikt wordt.
 • Om het apparaat weer gereed te maken voor gebruik de accu verwijderen en opnieuw aanbrengen (reset van de accu).

Standaard leveringsomvang

Apparaat in koffer, accu, acculader, schoonmaakdoek, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Systeemcomponenten voor het gebruik van het apparaat

Voor het gebruik van het apparaat zijn nodig: Apparaat, opgeladen accu B 7 Li-Ion, gaspatroon GC 31 of GC 32 en GX-WF nagels voor houtverbindingen.

Technische gegevens

Plunjerschiethamer

Toepassing
Nagelbevestiging op vierkanthout
Gewicht (inclusief accu)
3,7 kg
(8,2 lb)
Afmetingen
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Krachtinstelling
geen
Maximale magazijncapaciteit
75 st.
Hoek van het magazijn
34°
(0,6 rad)
Maximale indrijffrequentie in continuwerking
1.200 h
Werk met onderbrekingen
tot 3 bevestigingen per seconde
Kaliber (gaspatroon)
40 g
(1,4 oz)
Gebruiks-/omgevingstemperatuur met GC 31 gaspatroon
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Gebruiks-/omgevingstemperatuur met GC 32 gaspatroon
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Nagellengte
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Nageldiameter
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Li‑ion-accu's

Accuspanning
7,2 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en versnelling volgens EN 15895

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van plunjerschiethamers. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities. De getoonde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van de plunjerschiethamer. Als de plunjerschiethamer echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende toebehoren of als hij onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd. Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van de plunjerschiethamer en toebehoren, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinfo
Geluidsemissieniveau in werkgebied (LpA, 1s)
106 dB(A)
Piekgeluidsniveau in werkgebied (LpC, peak)
138 dB (C)
Geluidsvermogensniveau (LWA, 1S)
108 dB(A)
Onzekerheid geluid (KpA)
2 dB(A)
Terugslag
Energie-equivalente versnelling (ahw, RMS(3))
Resultaten voor nagelmaat 90x3,1 mm in massief sparrenhout <2,5 m/s2

Ingebruikneming

Nagels aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar door gebruik van verkeerde bevestigingselementen Het gebruik van verkeerde bevestigingselementen kan storingen in het apparaat en/of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Let er vooral op dat u geschikte bevestigingsmiddelen met de juiste hoek van het magazijn gebruikt..
In het onderste deel van het magazijn bevindt zich een veer. Wordt het maximale aantal bevestigingselementen in het magazijn overschreden, dan kan de laatst aangebrachte nagelstrip niet meer door deze veer worden tegengehouden. Verwijder dan de laatst aangebrachte nagelstrip.
Image alternative
 1. Breng de bevestigingselementen in de juiste oriëntatie van onderaf in het magazijn aan.
ATTENTIE
Letsel door onoplettendheid Als u niet goed oplet kunnen uw vingers beklemd raken.
 • Beweeg de nagelschuif voorzichtig, trek de nagelschuif gecontroleerd over de nagels terug, tot deze onderaan de nagelstrip vergrendelt.
 1. Schuif de bevestigingselementen volledig in de richting van de machinekop.
  Als de nagelschuif de nagelstrip met kracht raakt, zou deze kunnen beschadigen. Laat de nagelschuif niet ongecontroleerd tegen de nagelstrip stoten.

Gaspatroon voorbereiden

WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen Gevaar voor letsel door ontsnappend gas.
 • Het uit de gaspatroon ontsnappende gas is schadelijk voor uw longen, huid en ogen. Houd het doseerventiel verwijderd van gezicht en ogen.
 • Het onder druk staande vloeibare gas kan ontsnappen en u of andere personen in gevaar brengen. Nooit het doseerventiel van een reeds voorbereide of gebruikte gaspatroon verwijderen.
 • transportbeveiliging voor gaspatroon.
  De gaspatroon is met een transportbeveiliging uitgerust. Verwijder de beveiliging voordat u de gaspatroon in het apparaat aanbrengt.

Transportbeveiliging verwijderen

Image alternative
 1. Verwijder de beveiligingskap en het doseerventiel van de gaspatroon.
 2. Maak de beveiligingskap los van het doseerventiel.
 3. Plaats het doseerventiel met de voorste vergrendelingsrand in de kerf van de gaspatroon.
  Het doseerventiel heeft een voorste en een achterste vergrendelingsrand.
 4. Druk de achterste vergrendelingsgroef stevig over de rand van de gaspatroon, tot het doseerventiel op het patroon vergrendelt.

Gaspatroon aanbrengen

Image alternative
 1. Open de afdekking van de gaspatroonhouder door de afdekking omhoog en naar achteren te drukken.
 2. Schuif de gaspatroon en het doseerventiel in de rode adapter.
 3. Sluit de afdekking door deze met de duim omlaag te drukken en de sluiting te laten vergrendelen.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor beschadiging Onjuiste Bediening van de apparaten kan tot materiële schade leiden.
 • Lees de handleiding van de C 7 acculader voor het opladen van de accu en voor meer informatie over het gebruik en onderhoud van de accu.
ATTENTIE
Gevaar door vallende accu. Als de accu niet correct is aangebracht, kan hij tijdens het werk eruit vallen.
 • Controleer of de accu correct bevestigd is.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Bij het aanbrengen van de accu kan uw huid bekneld raken.
 • Wees voorzichtig bij het aanbrengen van de accu.
 1. Controleer alvorens de accu in het apparaat te plaatsen of de contacten van de accu en de contacten in het apparaat schoon zijn.
 2. Schuif de accu van onderaf in de opening aan het einde van de handgreep, tot hij vergrendelt. De LED gaat kort groen branden en geeft aan dat het apparaat klaar voor gebruik is.
Image alternative
 1. Laad de accu's voor het eerste gebruik van het apparaat volledig op.

Laadtoestand accu

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Groene LED brandt/knippert
brandt
 • Accu is klaar voor gebruik.
Knippert
 • Te lage accuspanning. Accu zo snel mogelijk wisselen.
Rode LED brandt/knippert
Brandt
 • Accuspanning niet meer voldoende om het apparaat te gebruiken. Accu wisselen.
 • Uiterlijk van accu wisselen als de LED op het apparaat rood brandt. Laad de accu meteen weer op voor de volgende wisseling.
Knippert
 • De accu is te koud (< -15 °C/< 5 °F) of te heet (> 60 °C/> 140 °F) en de ventilator draait niet. Verwijder de accu en laat de accu opwarmen of afkoelen tot de vereiste temperatuur.
Geen signaal
Geen LED brandt of knippert
 • Accuspanning ligt onder de grenswaarde. Accu opladen.

Bediening

Instelmogelijkheden van de machinekop

Image alternative
 • De indrijfdiepte van de nagels kan via de positie van de machinekop worden geregeld. Gebruik daartoe het stelwiel.

Bescherming voor kwetsbare oppervlakken

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel U zou onbedoeld een ontsteking kunnen activeren.
 • Verwijder accu en gaspatroon uit het apparaat voordat de oppervlaktebescherming wordt gemonteerd of gedemonteerd.
Image alternative
 • Gebruik de adapter voor oppervlaktebescherming voor werkzaamheden op zichtbare plaatsen, bijvoorbeeld gevels.
  De adapter voor oppervlaktebescherming vermindert afdrukken van de machinekop op het houtoppervlak.

Inschakelbeveiliging

 1. Gebruik het product nooit zonder inschakelbeveiliging (schuifhuls).
 2. Het apparaat is met een beveiliging tegen oneigenlijke activering uitgerust. De schuifhuls voorkomt een opzettelijk of onbewust terugschuiven van de machinekop. Daardoor worden onbedoelde activeringen voorkomen.

Nagels indrijven

Er kunnen alleen nagels worden ingedreven als er meer dan 5 nagels in het magazijn zitten.
Houd het apparaat stevig vast. Vermijd verende ondergronden.
Bedien de trekker alleen als het apparaat volledig aangedrukt is.
Laat de trekker niet los voordat de nagel volledig ingedreven is.
 1. Duw de machinekop tegen de ondergrond en druk het apparaat volledig aan.
 2. Activeer het indrijven door de pal over te halen.
 3. Laat de trekker los en til het apparaat na de indrijving volledig van de ondergrond.

Apparaat ontladen

Accu verwijderen

Sla de accu zo koel en droog mogelijk op. Bewaar de accu nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam. Wanneer de levensduur verstreken is, dienen de accu's op een milieuvriendelijke en veilige wijze te worden afgevoerd.
 1. Druk op de beide ontgrendelingsknoppen.
 2. Trek de accu naar beneden uit het apparaat.

Gaspatroon verwijderen

 1. Open het deksel van de gaspatroon.
 2. Verwijder de gaspatroon.
 3. Sluit de gaspatroonhouder.

Nagelstrips ontladen

Image alternative
 1. Maak de vergrendeling van de nagelschuif los door de zwarte knop in te drukken.
 2. Laat de schuif voorzichtig en langzaam in de richting van de machinekop glijden, tot deze daar stopt.
 3. Laat de nagels in het magazijn naar beneden glijden.
 4. Druk de inwendige vergrendeling aan de onderkant van het magazijn in. Nu kunnen de nagels volledig uit het magazijn worden verwijderd.

Apparaathaak

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Een vallend apparaat kan u en/of anderen in gevaar brengen.
 • Verzeker uzelf ervan dat het aan de riemhaak opgehangen apparaat stevig hangt.
Image alternative
 • Met de apparaathaak kan het apparaat aan de broekriem of aan een ladder of een daklat worden opgehangen. Druk de riemhaak in de langsrichting van het magazijn in de richting van het apparaat. Daardoor wordt de riemhaak ontgrendeld en kan deze in- resp. uitgeklapt worden.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van het apparaat

Vóór het uitvoeren van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat ontladen worden (gaspatroon en bevestigingselement uit het apparaat verwijderen). Verwijder accu, gaspatroon en nagelstrip volledig uit het apparaat.
 1. Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige poetsdoek.
 2. Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 3. Voorkom het binnendringen van vocht en vuil in het apparaat en de accu.
 4. Laat het apparaat buiten de gereedschapskoffer opdrogen als er vocht in het apparaat is gedrongen. Verwijder hiertoe de accu en houd de afdekking aan de achterkant van de gaspatroonhouder geopend.
 5. Houd de greepgedeelten van het apparaat altijd vrij van olie en vet.
 6. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen!
 7. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 8. Houd de accucontacten vrij van olie en vet.

Apparaat repareren

 • Controleer regelmatig alle externe delen van het apparaat op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen goed werken. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn of bedieningselementen niet optimaal functioneren.
  Laat het beschadigde apparaat uitsluitend door de Hilti Service repareren.

Apparaat reinigen

Het apparaat moet regelmatig worden onderhouden en gereinigd. Wij adviseren de uitvoering van een reinigingsbeurt na uiterlijk 40000 bevestigingen. Reinig het apparaat ook als er vaker storingen optreden, bijvoorbeeld schietstoringen of loze indrijvingen.
Image alternative
 • Reinig het apparaat regelmatig. Gebruik voor de reiniging uitsluitend Hilti producten of producten van vergelijkbare kwaliteit.
  • De hiervoor benodigde materialen, gereedschappen en informatie zijn als accessoire bij Hilti verkrijgbaar.
  • U kunt de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden door Hilti laten uitvoeren. Neemt u daarvoor contact op met uw lokale Hilti -vestiging.

Plunjer reinigen

Vuil en nagelstripresten kunnen de plunjerbeweging belemmeren. Er vinden vaker loze indrijvingen plaats. In een dergelijk geval als volgt een plunjerreiniging uitvoeren:
Image alternative
 1. Verwijder de accu, de gaspatroon en de bevestigingselementen uit het apparaat.
 2. Schuif de plunjer met een schroevendraaier tot de aanslag naar achteren.
 3. Spuit royaal reinigingsmiddel in de machinekop.
 4. Breng eerst de accu en daarna de gaspatroon weer in het apparaat aan.
 5. Trek de nagelschuif met de hand terug en voer vijf loze indrijvingen uit op een geschikte ondergrond (zie Gebruik volgens de voorschriften).
 6. Breng het bevestigingselement weer aan en werk normaal verder.
 7. Herhaal zo nodig de stappen 1-6.

Hulp bij storing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Veelvuldige loze indrijvingen
Werksnelheid te hoog
 • Overschrijd de maximale indrijffrequentie niet.
Apparaat niet volledig aangedrukt en/of trekker niet volledig aangetrokken.
 • Het apparaat volledig aandrukken en trekker niet loslaten voordat de nagel volledig ingedreven is.
Apparaat heeft 40000 bevestigingen uitgevoerd.
Klemmende plunjer
Onregelmatige nagelpenetratie
Apparaat heeft 40000 bevestigingen uitgevoerd.
Hard en/of knoestig hout
 • Vervang de nagels of indien mogelijk de ondergrond.
Gaspatroon leeg
Te klein steunvlak / ontbrekende ondergrond
Werksnelheid te hoog
 • Overschrijd de maximale indrijffrequentie niet.
Onjuiste plunjerstand
Klemzittende plunjer (papier-, nagel- of houtresten in het apparaat)
Geen indrijving: Apparaat geeft volledige inzetbaarheid aan, trekker wordt bediend, apparaat functioneert niet
Apparaat is niet volledig aangedrukt
Nagel klemt
Nagel klemt in de machinekop
 • Verwijder de accu en de gaspatroon.
 • Verwijder de klemmende nagel.
 • De plunjer met een schroevendraaier volledig terugschuiven.
Gaspatrooncapaciteit < 1000 nagels
Gasverlies door veelvuldig, onproductief aandrukken
 • Druk het apparaat alleen tegen het oppervlak als u daadwerkelijk een indrijving wilt uitvoeren.
Afdekking van de gaspatroonhouder kan niet worden gesloten (bij aangebracht gaspatroon).
Transportbeveiliging op gaspatroon niet verwijderen
Nagel te diep ingedreven
Machinekop te ver naar achteren
Nagel steekt uit
Machinekop te ver naar voren
Zeer schuine aandrukhoek
 • Druk het apparaat zo haaks mogelijk op de ondergrond.
Apparaat glijdt weg van het oppervlak.
Adapter voor oppervlaktebescherming is op machinekop gemonteerd.
Ventilator gaat niet draaien, LED knippert rood
Accu te koud (<-15 °C) of te warm (>60 °C)
 • Verwijder de accu, laat deze opwarmen of afkoelen.
 • Plaats een andere accu.
Ventilator gaat niet draaien, er brandt geen LED
Apparaat bevindt zich in de slaapstand
Als het probleem blijft bestaan: geen accuspanning
 • Plaats een andere accu.
 • Laad de accu op.
Nat apparaat/ vocht in het apparaat
Ventilator gaat niet draaien, LED brandt rood
Accuspanning niet voldoende om het apparaat te gebruiken.
 • Plaats een andere accu.
 • Laad de accu op.
Ventilator gaat niet draaien, LED brandt groen
Stekkeraansluiting van de ventilator is verbroken.
 • Verwijder de accu en de gaspatroon.
 • Sluit de stekker van de ventilator aan.
Ventilatorstekker is correct gemonteerd, ventilator gaat nog steeds niet draaien.
 • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
Ventilator draait, apparaat ontsteekt niet
Gaspatroon leeg
Apparaat heeft 40000 bevestigingen uitgevoerd.
Apparaat kan niet worden aangedrukt
Minder dan 5 nagels in het magazijn
 • Breng een nieuwe nagelstrip aan.
Nagels geblokkeerd
 • Verwijder de accu en de gaspatroon.
 • Voer geen onderhoudswerkzaamheden aan het geladen apparaat uit!
 • Klemmende nagels verwijderen.
Veelvuldige transportstoringen bij kunststof gebonden nagels
Beschadigde magazijnstrip
 • Houd de nagelschuif bij bediening goed vast.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Image alternative
Meer informatie over bediening, technologie, milieu en recycling vindt u onder de volgende link: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Deze link vindt u ook aan het einde van de documentatie als QR-code.