Taal

DD 150-U

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Symbolen op het product

Gebodstekens

De volgende gebodstekens worden op het product gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Werkschoenen dragen
Image alternative Licht stofmasker dragen
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen

Statusindicatie

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Aanduiding diefstalbeveiliging
Image alternative Boorvermogensindicatie
Image alternative Service-indicatie

Productafhankelijke symbolen

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Verboden met een kraan te transporteren
Image alternative Verwijzing naar diefstalbeveiliging
Image alternative Ampère
Image alternative Volt
Image alternative Wisselstroom
Image alternative Watt
Image alternative Hertz
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Diameter
Image alternative Millimeter
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht

Aanwijzingsplaatjes

Op boorkolom, grondplaat en diamantboormachine
Image alternative Aan de boorkolom en de vacuümvoetplaat
Boven : Bij horizontale boringen met vacuümbevestiging mag de boorkolom niet zonder extra beveiliging worden gebruikt.
Onder : Bovenhands boren met boorkolom mag niet met de vacuümbevestiging worden uitgevoerd.
Image alternative Op de diamantboormachine
Bij naar boven gerichte werkzaamheden is bij natboren in combinatie met een natzuiger het gebruik van het wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Diamantboormachine
  DD 150-U
  Generatie:
  02
  Serienr.:

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor diamantboormachines

 • Leid bij het uitvoeren van boorwerkzaamheden, waarbij het gebruik van water noodzakelijk is, het water weg van het werkgebied, of maak gebruik van een vloeistofopvangvoorziening. Dergelijke veiligheidsmaatregelen houden het werkgebied droog en verminderen het risico op een elektrische schok.
 • Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verdekte stroomleidingen of de eigen aansluitleiding kan raken. Door het contact van een snijgereedschap met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Draag gehoorbescherming bij het diamantboren. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Wanneer het inzetgereedschap blokkeert, de aanzet stoppen en het gereedschap uitschakelen. Controleer de reden van het klemmen en verhelp de oorzaak van het klemmende inzetgereedschap.
 • Wanneer een diamantboormachine, die in een werkstuk steekt, weer moet worden ingeschakeld, voor het inschakelen controleren of het inzetgereedschap vrij draait. Wanneer het inzetgereedschap klemt, kan het mogelijk niet draaien; dit kan leiden tot overbelasting van het gereedschap of dat de diamantboormachine loskomt van het werkstuk.
 • Als de boorkolom op het werkstuk wordt bevestigd met ankers en bouten, ervoor zorgen dat de gebruikte verankering in staat is de machine tijdens het gebruik veilig op zijn plaats te houden. Als het werkstuk niet sterk genoeg of poreus is, kan het anker worden losgetrokken, waardoor de boorkolom loskomt van het werkstuk.
 • Als door wanden of plafonds wordt geboord, waarborgen dat personen en het werkgebied aan de andere zijde beveiligd is. De boorkroon kan door het boorgat heengaan, en de boorkern kan aan de andere zijde eruit vallen.
 • Dit gereedschap niet gebruiken voor bovenhands boren met watertoevoer. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen.
 • Zorg ervoor dat de houder correct is opgebouwd voordat het elektrisch gereedschap wordt aangebracht.. Een correcte montage is belangrijk om het risico van inklappen te voorkomen.
 • Bevestig het elektrisch gereedschap stevig aan de houder alvorens het te gebruiken. Het verschuiven van het apparaat op de houder kan ertoe leiden dat u de controle verliest.
 • Plaats de houder op een vast, vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de houder kan verschuiven of kantelen, kan het elektrisch gereedschap niet gelijkmatig en correct worden geleid.
 • Controleer de staat van het oppervlak. Door ruwe oppervlakken kan de bevestigingskracht afnemen. Coatings of bevestigingsmaterialen kunnen tijdens het werken losraken.
 • Overbelast de houder niet en gebruik deze niet als ladder of steiger. Als de houder wordt overbelast of als hierop wordt gestaan, kan dit ertoe leiden dat het zwaartepunt van de houder naar boven wordt verplaatst en dat deze omvalt.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers.
 • Het apparaat is niet bedoeld voor gebrekkige personen zonder instructie. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Raak geen draaiende delen aan. Schakel het apparaat pas in het werkgebied in. Het aanraken van draaiende delen, met name draaiend gereedschap, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Leg bij het werken het netsnoer, het verlengsnoer, de stofzuigerslang en de waterslang altijd naar achteren van het apparaat weg. Dit vermindert de kans om over kabels of slangen te struikelen tijdens het werken.
 • Voorkom huidcontact met boorslib.
 • Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen met of het inademen van dit stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaalde stoffen, zoals eiken- of beukenstof, staan bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Van een zo effectief mogelijke stofafzuiging gebruikmaken. Gebruik daartoe een door Hilti geadviseerde en op dit apparaat afgestemde mobiele stofafzuiging voor hout- en/of mineraalstof. Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Het wordt geadviseerd een ademmasker met filterklasse P2 te dragen. De in uw land geldende voorschriften bij de te bewerken materialen in acht nemen.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Op deze manier zit het beter vast dan met de hand en bovendien heeft u beide handen vrij om het apparaat te bedienen.
 • Controleer of het gereedschap het bij het apparaat passende bevestigingssysteem heeft en of het correct in de gereedschapopname vergrendeld is.
 • Bij een stroomonderbreking het apparaat uitschakelen en de netstekker uit het stopcontact halen. Dit voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld wanneer het weer onder spanning komt te staan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector. Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning komen te staan als u bijv. een elektrische leiding beschadigt. Dit vormt een ernstig gevaar van een elektrische schok.
 • Gebruik het apparaat nooit zonder de meegeleverde PRCD (voor apparaten zonder PRCD nooit zonder scheidingstransformator). Controleer voor gebruik altijd de PRCD.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman. Wanneer het netsnoer van het elektrisch gereedschap beschadigd is, dient dit door een speciaal vervaardigd en goedgekeurd netsnoer te worden vervangen. Dit kan verkregen worden bij de klantenservice. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Wordt het net- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u het snoer niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde voedings- en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
Werkgebied
 • Zet bij doorboringen door wanden het gebied achter de wand af, omdat materiaal of de boorkern naar achteren kan vallen. Zet bij doorboringen door plafonds het gebied daaronder af, omdat materiaal of de boorkern naar beneden kan vallen.
 • Bij naar boven gerichte werkzaamheden is bij natboren in combinatie met een natzuiger het gebruik van het wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven.
 • Bij naar boven gerichte werkzaamheden is het gebruik van een vacuümbevestiging niet toegestaan.
 • Voor horizontale boringen met vacuümbevestiging (toebehoren) mag de boorkolom niet zonder extra beveiliging worden gebruikt.
 • Gebruik voor uitlijnwerkzaamheden op de grondplaat geen slaggereedschap (hamer).
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkplaatsen kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Zorg ervoor dat u toestemming van de directie heeft voor de boorwerkzaamheden. Boorwerkzaamheden aan gebouwen of andere structuren kunnen de statica beïnvloeden, vooral bij het scheiden van wapeningsijzer of dragende elementen.
 • Voor werkzaamheden buiten worden rubberen handschoenen en schoeisel met anti-slip zolen aanbevolen.
Persoonlijke veiligheid
 • De diamantboormachine en de diamantboorkroon zijn zwaar. Er kunnen lichaamsdelen bekneld raken. De gebruiker en de personen die zich in de nabijheid bevinden, dienen tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker te dragen.

Beschrijving

Onderdelen en bedieningselementen

Image alternative
 1. Spoel-/zuigkop
 2. Waterdoorstroomaanduiding
 3. Zijhandgreep
 4. Waterregeling
 5. Wateraansluiting
 6. Overbrengingsschakelaar
 7. Overbrenging
 8. Motor
 9. Aan-/uitschakelaar
 10. Handgreep
 11. Aanduiding diefstalbeveiliging (optioneel)
 12. Service-indicatie
 13. Boorvermogensindicatie
 14. Afdekking koolborstels
 15. Netsnoer incl. PRCD
 16. Typeplaatje
 17. Aansluitplaat
 18. Afdichtpluggen (spoel-/zuigkop)
 19. Afdekking (spoel-/zuigkop)
 20. Afzuigaansluiting
 21. Gereedschapopname

Boorkolom

Image alternative
 1. Handgreep
 2. Kolom
 3. Slede
 4. Slee-arretering
 5. Typeplaatje
 6. Vacuümventilatieklep
 7. Vacuümaansluiting
 8. Vacuümafdichting
 9. Grondplaat
 10. Manometer
 11. Nivelleerweergave
 12. Verstelhendel
 13. Nivelleerschroeven
 14. Centreermarkering
 15. Diepte-aanslag
 16. Vergrendelpen
 17. Stelbout sledespeling
 18. Aanslagbout
 19. Kabelsteun

Toebehoren

Image alternative
 1. Kruisgreep
 2. Hendel
 3. Excenter
 4. Klembout
 5. Diepte-aanslag
 6. Vat voor wateropvang
 7. Boorbus
 8. Adapter voor boorbus
 9. Afdichting
 10. Apparaataansluiting
 11. Houder
 12. Vat voor wateropvang
 13. Afdichting
 14. Jack Screw
 15. Onderstel

Correct gebruikt

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven diamantboormachine. Het is bestemd voor het handgeleid nat- en droogboren van volledige gaten en blinde gaten en voor het met behulp van een boorkolom natboren van volledige gaten en blinde gaten in (gewapende) minerale ondergronden.

Het beschreven product is bestemd voor de professionele gebruiker en mag alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het beschreven product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze worden behandeld of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.
 • Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en gereedschappen.

Boorvermogensindicatie

De diamantboormachine is uitgerust met een boorvermogensindicatie met lichtsignaal.
Symbool
Toestand
Betekenis
Image alternative Brandt oranje
Aandrukkracht te laag
Brandt groen
Aandrukkracht optimaal
Brandt rood
Aandrukkracht te hoog

Service-indicatie

De diamantboormachine is uitgerust met een service-indicatie met lichtsignaal.
Symbool
Toestand
Betekenis
Image alternative Brandt rood
Product draait
De koolborstels zijn sterk versleten.
De looptijd voor een service is bereikt. Vanaf dat de aanduiding gaat branden kan nog enkele uren worden gewerkt voordat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
Breng het product tijdig naar de Hilti Service.
Brandt rood
Product werkt niet
De koolborstels moeten vervangen worden.
Knippert rood
Oververhitting of schade aan de diamantboormachine.
Zie Hulp bij storingen.

Standaard leveringsomvang

Diamantboormachine, handleiding.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Center of onder: www.hilti.com

Technische data

Producteigenschappen

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

DD 150-U
Nominale stroom
230 V
10,3 A
Nominaal opgenomen vermogen
2.200 W
Gewicht diamantkernboorapparaat
8,2 kg
Gewicht boorkolom met gecombineerde voetplaat en sledes
13,3 kg
Afmetingen diamantboormachine (L×B×H)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Afmetingen boorkolom (L×B×H)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Toegestane waterleidingdruk
≤ 6 bar
Nominaal nullasttoerental
1e versnelling
840 omw/min
2e versnelling
1.640 omw/min
3e versnelling
3.070 omw/min
Veiligheidsklasse
Veiligheidsklasse I (randgeaard)

Ideale afstand van de markering tot het boorcentrum

Ankervoetplaat
270 mm
Vacuümvoetplaat
290 mm
Gecombineerde voetplaat
290 mm

Nominale spanning

Het product is verkrijgbaar voor verschillende nominale spanningen. De nominale spanning en de nominale spanningsopname van het product staan vermeld op het typeplaatje.
Nominale spanning
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nominale stroom
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Netfrequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Gebruik van verlengsnoeren

Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing zijn toegestaan en een voldoende diameter hebben.
Aanbevolen minimale diameters en maximale snoerlengtes:
Snoerdiameter →
↓ Netspanning
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
niet aanbevolen
niet aanbevolen
25 m
niet aanbevolen
110 V
niet aanbevolen
15 m
niet aanbevolen
30 m
127 V
niet aanbevolen
20 m
niet aanbevolen
35 m
220 V
35 m
65 m
niet aanbevolen
105 m
230 V
40 m
70 m
niet aanbevolen
110 m
240 V
40 m
70 m
niet aanbevolen
110 m

Boorkroondiameter

Bij naar boven gerichte werkzaamheden is bij natboren in combinatie met een natzuiger het gebruik van het wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven.

1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Ø Boorkronen (met boorkolom, nat)
Met wateropvangsysteem
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Zonder wateropvangsysteem
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Boorkronen (handgeleid, nat)
Zonder wateropvangsysteem
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Boorkronen (handgeleid, droog, HDMU)
Met stofafzuiging
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Boorkronen (handgeleid, droog, PCM)
Met stofafzuiging
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Toepassing bij verschillende uitrustingen

Handgeleid/
Met boorkolom
Aanvullende systemen
Boorkroondiameter
Boorrichting
Handgeleid, droog
met stofafzuiging
37 mm … 162 mm
Alle richtingen
Handgeleid, nat
zonder wateropvangsysteem
8 mm … 132 mm
Niet naar boven
Handgeleid, nat
met wateropvangsysteem
8 mm … 62 mm
Alle richtingen
Met boorkolom, nat
zonder wateropvangsysteem
12 mm … 162 mm
Niet naar boven
Met boorkolom, nat
met wateropvangsysteem
12 mm … 162 mm
Alle richtingen

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden

Handgeleiding
Met boorkolom
Geluidsvermogensniveau (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden

Handgeleiding
Met boorkolom
Boren in beton (nat) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU-boren in kalkzandsteen (droog) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Onzekerheid (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM-boren in kalkzandsteen (droog) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Onzekerheid (K)
4,5 m/s²
·/·

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! De boorkolom kan bij unzureichender bevestiging draaien of kantelen.
 • Bevestig de boorkolom voor het gebruik van het diamantboorsysteem met ankers of door een vacuümvoetplaat op het te bewerken ondergrond.
 • Gebruik alleen ankers, die voor de aanwezige ondergrond geschikt zijn en neem de aanwijzingen van de fabrikant van het anker in acht.
 • Gebruik een vacuümvoetplaat alleen als de aanwezige ondergrond voor de bevestiging van de boorkolom met een vacuümbevestiging geschikt is.

Boorkolom met anker bevestigen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door gebruik van verkeerde ankers! Het apparaat kan zich lostrekken en schade veroorzaken.
 • Gebruik voor de aanwezige ondergrond geschikte pluggen en neem de aanwijzingen van de fabrikant van de pluggen in acht.
Hilti metalen hollewandpluggen M12 M16 zijn meestal geschikt voor het bevestigen van diamantboormachines in ongescheurd beton. Onder bepaalde omstandigheden kan echter een alternatieve bevestiging noodzakelijk zijn. Wendt u zich bij vragen over de veilige bevestiging tot de Expert Consulting van Hilti .
Image alternative
 1. Plaats de voor de betreffende ondergrond geschikte ankers. Kies de afstand overeenkomstig de gebruikte grondplaat.
  Technische data
  Ankervoetplaat
  270 mm
  Gecombineerde voetplaat
  290 mm
 2. Schroef de spanspindel in het anker.
 3. Bevestig de grondplaat van de diamantboormachine boven de spindel en lijn het apparaat uit.
 4. Schroef de spanmoer op de spindel zonder deze al te vast te draaien.
 5. Nivelleer de grondplaat met de nivelleerschroeven. Zorg ervoor dat de nivelleerschroeven vast op de ondergrond liggen.
 6. Zet de spanmoer op de spanspindel met een geschikte steeksleutel vast.
 7. Zorg ervoor dat de diamantboormachine correct is bevestigd.

Boorkolom met vacuüm bevestigen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij ontbrekende drukcontrole !
 • Voor en tijdens het boren dient ervoor te zijn gezorgd dat de aanwijzer van de manometer zich in het groene bereik bevindt.
Bij gebruik van de boorkolom met ankervoetplaat zorgen voor een vaste en vlakke verbinding tussen vacuümvoetplaat en ankervoetplaat. De ankervoetplaat op de vacuümvoetplaat bevestigen. Controleer of de gekozen boorkroon de vacuümvoetplaat niet beschadigt.
Borg bij horizontaal boren de diamantboormachine extra (bijv. kettingen met ankers bevestigd).
Let er voor de plaatsing van de boorkolom op, dat er voldoende plaats is voor de montage en de bediening.
Image alternative
 1. Draai alle nivelleerschroeven zodanig, dat ze circa 5 mm aan de onderzijde uit de voetplaat steken.
 2. Verbind de vacuümaansluiting van de vacuümvoetplaat met de vacuümpomp.
 3. Bepaal het midden van het boorgat. Trek een lijn van het midden van het boorgat in de richting waar het apparaat komt te staan.
 4. Plaats een markering op de lijn op de aangegeven afstand van het midden van het boorgat.
  Technische data
  Gecombineerde voetplaat
  290 mm
  Vacuümvoetplaat
  290 mm
 5. Schakel de vacuümpomp in, druk de vacuümventilatieklep in en houd deze ingedrukt.
 6. Richt de markering van de grondplaat op de lijn uit.
 7. Als de diamantboormachine juist gepositioneerd is, laat u de vacuümventilatieklep los en drukt u de grondplaat tegen de ondergrond.
 8. Nivelleer de grondplaat met de nivelleerschroeven.
 9. Zorg ervoor dat de diamantboormachine correct is bevestigd.

Boorkolom met schroefspindel (Jack Screw) bevestigen

 1. Bevestig de schroefspindel aan het bovenste uiteinde van de rail.
 2. Plaats de boorkolom op de ondergrond.
 3. Nivelleer de grondplaat met de vier nivelleerschroeven.
 4. Span de boorkolom met de schroefspindel (Jack Screw) en borg deze.
 5. Zorg ervoor dat de diamantboormachine correct is bevestigd.

Handwiel monteren

Image alternative
Het handwiel kan aan beide zijden op de boorkolom worden aangebracht.
 • Breng het handwiel op de as aan.
 • Fixeer het handwiel.

Zijhandgreep monteren

Image alternative
 1. Door aan de handgreep te draaien wordt deze losgemaakt of bevestigd.
 2. Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd.

Zijhandgreep instellen

Image alternative
 1. Maak de zijhandgreep los door deze linksom te draaien.
 2. Positioneer de zijhandgreep.
 3. Fixeer de zijhandgreep door deze rechtsom te draaien.
 4. Controleer of de zijhandgreep goed is bevestigd.

Diepte-aanslag instellen (boorkolom)

 1. Stel de diepte-aanslag in.
 2. Fixeer de diepte-aanslag met de klembout.

Diamantboormachine aan de boorkolom bevestigen

Image alternative
 1. Draai het handwiel linksom en trek de vergrendelpen eruit.
 2. Hang de aansluitplaat in de haken aan de boorkolom.
 3. Schuif de vergrendelingspen op zijn plaats en zet deze vast met het handwiel (rechtsom).
 4. Breng de schakelvergrendeling in de handgreep aan.
  Met de schakelvergrendeling kan de aan-/uitschakelaar op constante werking worden gehouden.
 5. Sluit de waterkraan in de zijhandgreep.
 6. Breng de verbinding met de watertoevoer tot stand

Diamantboormachine van boorkolom verwijderen

 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering.
 2. Sluit de waterkraan in de zijhandgreep.
 3. Maak de verbinding met de watertoevoer los.
 4. Verwijder de schakelvergrendeling uit de handgreep.
 5. Open de vergrendelpen met het handwiel (linksom).
 6. Trek de vergrendelpen uit de sleuf.
 7. Kantel het apparaat van de boorkolom weg.

Apparaat met diefstalbeveiliging TPS vrijschakelen

 1. Steek de stekker van de diamantboormachine in het stopcontact.
 2. Druk de toets "Reset" of toets "I" van de PRCD aardlekschakelaar in.
  • De gele lamp voor diefstalbeveiliging knippert.
 3. Houd de vrijschakelsleutel dicht bij het slotsymbool.
  • Het gele lampje van de diefstalbeveiliging gaat uit en het apparaat is vrijgeschakeld.
  Wordt de stroomtoevoer onderbroken, dan kan het product binnen circa 20 minuten weer in gebruik worden genomen. Bij langere onderbrekingen moet de diefstalbeveiliging met de vrijschakelsleutel opnieuw worden gedeactiveerd.

De speling tussen rail en slede instellen

 1. Draai de stelschroeven met een inbussleutel handvast aan.
  Technische data
  Aanhaalmoment
  5 Nm
 2. Draai de stelschroeven weer 1/4 los.
 3. De slede is juist ingesteld wanneer hij zonder boorkroon in positie blijft en met een diamantboorkroon naar beneden gaat.

Boorhoek op de boorkolom met gecombineerde voetplaat verstellen

ATTENTIE
Gevaar van beknelling in het draaipuntbereik !
 • Draag werkhandschoenen.
Image alternative
 1. Maak de verstelhendel onder aan de boorkolom los tot de glijmoeren ontgrendeld zijn.
 2. Breng de kolom in de gewenste positie.
 3. Bedien de verstelhendel tot de glijmoeren volledig vergrendeld zijn en de kolom weer gefixeerd is.

Afzuiginstallatie aansluiten

Image alternative
 1. Draai het deksel van de spoel-/zuigkop los.
 2. Steek de afzuigslang in de afzuigaansluiting.
 3. Sluit de waterkraan in de zijhandgreep.

Wateraansluiting bevestigen

LET OP
Gevaar bij onjuist gebruik! Door ondeskundig gebruik kan de slang vernietigd worden.
 • Controleer de slangen regelmatig op beschadigingen en zorg ervoor dat de maximaal toegestane waterleidingdruk van 6 bar niet wordt overschreden.
 • Let erop dat de slang niet met draaiende delen in aanraking komt.
 • Let erop dat de slang tijdens het voortbewegen van de slede niet beschadigd raakt.
 • Maximale watertemperatuur: 40 °C.
 • Controleer of het aangesloten watersysteem geen lekkage vertoont.
Gebruik alleen vers water of water zonder vuildeeltjes om beschadiging van de componenten te voorkomen.
Image alternative
 1. Sluit het deksel van de spoel-/zuigkop.
 2. Sluit de waterregeling op de diamantboormachine.
 3. Breng de verbinding met de watertoevoer tot stand (slangkoppeling).

Wateropvangsysteem monteren (toebehoren)

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Bij defecte afzuiging kan water over motor en afdekking lopen!
 • Onderbreek de werkzaamheden direct als de afzuiging niet meer werkt.
De diamantboormachine moet onder een hoek van 90° met het plafond staan. De afdichting van het wateropvangsysteem moet aangepast zijn aan de diameter van de diamantboorkroon.
Door gebruik te maken van het wateropvangsysteem kunt u het water gericht afvoeren en daardoor voorkomen dat de omgeving sterk vervuild wordt. Samen met een natzuiger wordt het beste resultaat behaald.
Image alternative
 1. Draai de schroef aan de boorkolom aan de voorkant van de rail los.
 2. Schuif de wateropvanghouder in de juiste positie.
 3. Monteer de schroef en draai hem vast.
 4. Plaats de wateropvangbak tussen de twee beweegbare armen van de houder.
 5. Bevestig het vat voor de wateropvang met de twee schroeven van de houder op de ondergrond.
 6. Sluit een natzuiger op het vat voor de wateropvang aan of maak een slangverbinding waardoor het water weg kan stromen.

Bediening

Montage diamantboorkroon met gereedschapopname BI+

ATTENTIE
Gevaar voor letsel bij het verwisselen van gereedschap! Het gereedschap wordt heet door het gebruik. Het kan scherpe randen hebben.
 • Draag altijd werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
Diamantboorkronen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie resp. de boorsnelheid merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval wanneer de diamantsegmenten tot een bepaalde hoogte afgesleten zijn.
Image alternative
 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering. Verzeker u ervan dat deze stevig bevestigd is.
 2. Open de gereedschapopname door deze te draaien in de richting van het symbool "Geopende haken".
 3. Bevestig de diamantboorkroon van onderaf in de vertanding van de gereedschapopname op de diamantboormachine en draai eraan totdat hij vergrendelt.
 4. Sluit de gereedschapopname door deze te draaien in de richting van het symbool "Gesloten haken".
 5. Controleer het vastzitten van de diamantboorkroon in de gereedschapopname.

Montage diamantboorkroon met alternatieve gereedschapopname

 1. Blokkeer de apparaatas met een geschikte steeksleutel.
 2. Zet de boorkroon vast met een geschikte steeksleutel.

Demontage diamantboorkroon met gereedschapopname BI+

ATTENTIE
Gevaar voor letsel bij het verwisselen van gereedschap! Het gereedschap wordt heet door het gebruik. Het kan scherpe randen hebben.
 • Draag altijd werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering. Verzeker u ervan dat deze stevig bevestigd is.
 2. Open de gereedschapopname door deze te draaien in de richting van het symbool "Geopende haken".
 3. Trek de bedieningshuls op de gereedschapopname in de richting van de pijl naar het apparaat. Hierdoor wordt de boorkroon ontgrendeld.
 4. Verwijder de diamantboorkroon.

Demontage diamantboorkroon met alternatieve gereedschapopname

ATTENTIE
Gevaar voor letsel bij het verwisselen van gereedschap! Het gereedschap wordt heet door het gebruik. Het kan scherpe randen hebben.
 • Draag altijd werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
 1. Blokkeer de apparaatas met een geschikte steeksleutel.
 2. Verwijder de boorkroon met een geschikte steeksleutel.

Toerental kiezen

ATTENTIE
Gevaar voor slijtage Gevaar voor beschadiging van de overbrenging
 • Niet schakelen wanneer het apparaat in bedrijf is. Wacht tot de spindel stilstaat.
Image alternative
 • Draai de schakelaar in de aanbevolen stand, terwijl u tegelijkertijd aan de boorkroon draait.

Lekstroombeveiligingschakelaar PRCD

Voor diamantboormachines zonder PRCD moet een scheidingstransformator worden gebruikt.
 1. Steek de stekker van de diamantboormachine in een geaard stopcontact.
 2. Druk op de toets "I" resp. "RESET" van de lekstroombeveiligingschakelaar PRCD.
  • De weergave gaat branden.
 3. Druk op de toets "0" resp. "TEST" van de lekstroombeveiligingschakelaar PRCD.
  • De weergave dooft.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door elektrische schok! Wanneer de indicator van de aardlekschakelaar bij het indrukken van de toets 0 resp. TEST niet uitgaat, mag de diamantboormachine niet verder worden gebruikt!
 • De diamantboormachine door de Hilti Service laten repareren.
 1. Druk op de toets "I" resp. "RESET" van de lekstroombeveiligingschakelaar PRCD.
  • De weergave gaat branden.

Droogboren uit de hand

Een aanzienlijke ophoping van stof in de boorkroon kan tot onbalans leiden.
 • Verwijder het stof uit de boorkroon.

Droogboren met stofafzuiging

Een aanzienlijke ophoping van stof in de boorkroon kan tot onbalans leiden.
 • Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische stofzuiger.

Gebruik van de tweedelige voorboorhulp

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onjuist gebruik! Er kunnen onderdelen van de voorboorhulp loskomen, wanneer deze niet tegen de ondergrond gedrukt wordt.
 • Gebruik de diamantboormachine bij gebruik van een tweedelige voorboorhulp niet zonder contact met het te bewerken materiaal.
Voor iedere diameter van de diamantboorkroon is een andere voorboorhulp nodig.
 1. Plaats de voorboorhulp van voren in de diamantboorkroon.
 2. Druk slechts weinig bij het begin van het boren, tot de boorkroon zich gecentreerd heeft. Vervolgens sterker aandrukken. Maak een 3-5 mm diepe geleidingssnede.
 3. Stop het apparaat door de aan‑/uitschakelaar los te laten. Wacht tot de boorkroon volledig tot stilstand is gekomen.
 4. Verwijder de voorboorhulp uit de boorkroon.
 5. Positioneer de boorkroon in de geleidingssnede, druk de aan-/uitschakelaar in en ga verder met boren.

Stofzuiger met stopcontact voor elektrisch gereedschap gebruiken

Gebruik boorkronen met sleuven alleen wanneer u zonder stofafzuiging werkt.
 1. Zet de zijhandgreep in de gewenste positie en bevestig hem.
 2. Optioneel: Bevestig en gebruik de tweedelige voorboorhulp.
 3. Steek de stekker van de diamantboormachine in het stopcontact van de stofzuiger.
 4. Steek de stekker van de stofzuiger in het stopcontact.
 5. Indien aangesloten: Druk de schakelaar "Reset" of de toets "I" van de PRCD in.
 6. Breng de diamantboormachine aan op de centreermarkering.
 7. Druk de aan-/uitschakelaar van de diamantboormachine in.
  De stofzuiger start tijdvertraagd na het elektrisch gereedschap. Na het uitschakelen van het elektrisch gereedschap schakelt de stofzuiger tijdvertraagd uit.

Stofzuiger zonder stopcontact voor elektrisch gereedschap gebruiken

Gebruik boorkronen met sleuven alleen wanneer u zonder stofafzuiging werkt.
 1. Zet de zijhandgreep in de gewenste positie en bevestig hem.
 2. Optioneel: Bevestig en gebruik de tweedelige voorboorhulp.
 3. Steek de stekker van de stofzuiger in het stopcontact.
 4. Indien aangesloten: Druk de schakelaar "Reset" of de toets "I" van de PRCD in.
 5. Breng de diamantboormachine aan op de centreermarkering.
 6. Druk de aan-/uitschakelaar van de diamantboormachine in.
 7. Laat de stofzuiger een paar seconden langer draaien dan het apparaat, om het resterende materiaal op te zuigen.

Werken zonder stofafzuiging

Gebruik boorkronen met sleuven alleen wanneer u zonder stofafzuiging werkt.
 1. Zet de zijhandgreep in de gewenste positie en bevestig hem.
 2. Optioneel: Bevestig en gebruik de tweedelige voorboorhulp.
 3. Steek de stekker in het stopcontact en druk de schakelaar "Reset" of de toets "I" van de PRCD in.
 4. Breng de diamantboormachine aan op de centreermarkering.
 5. Druk de aan-/uitschakelaar van de diamantboormachine in.

Natboren uit de hand zonder wateropvangsysteem

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Bij defecte afzuiging kan water over motor en afdekking lopen!
 • Onderbreek de werkzaamheden direct als de afzuiging niet meer werkt.
 1. Zet de zijhandgreep in de gewenste positie en bevestig hem.
 2. Optioneel: Bevestig en gebruik de tweedelige voorboorhulp.
 3. Steek de stekker in het stopcontact en druk de schakelaar "Reset" of de toets "I" van de PRCD in.
 4. Breng de diamantboormachine aan op de centreermarkering.
 5. Open langzaam de waterregeling tot de gewenste waterhoeveelheid stroomt. Via de indicatie op de zijhandgreep kunt u de hoeveelheid water controleren.
 6. Druk de aan-/uitschakelaar van de diamantboormachine in.

Natboren uit de hand met wateropvangsysteem

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Bij defecte afzuiging kan water over motor en afdekking lopen!
 • Onderbreek de werkzaamheden direct als de afzuiging niet meer werkt.
Het stopcontact van de natzuiger mag niet worden gebruikt.
 1. Bij gebruik van een afzuiging: Start de natzuiger en open de watertoevoer.
 2. Zet de zijhandgreep in de gewenste positie en bevestig hem.
 3. Optioneel: Bevestig en gebruik de tweedelige voorboorhulp.
 4. Steek de stekker in het stopcontact en druk de schakelaar "Reset" of de toets "I" van de PRCD in.
 5. Breng de diamantboormachine aan op de centreermarkering.
 6. Open langzaam de waterregeling tot de gewenste waterhoeveelheid stroomt. Via de indicatie op de zijhandgreep kunt u de hoeveelheid water controleren.
 7. Druk de aan-/uitschakelaar van de diamantboormachine in.

Natboren met boorkolom

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Bij defecte afzuiging kan water over motor en afdekking lopen!
 • Onderbreek de werkzaamheden direct als de afzuiging niet meer werkt.
Voor bovenhoofds boren is het gebruik van een natzuiger in combinatie met een wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven!
Image alternative
 1. Open langzaam de waterregeling tot de gewenste waterhoeveelheid stroomt.
 2. Schakel het apparaat met de schakelvergrendeling op constante werking.
 3. Open de slee-arretering.
 4. Draai de diamantboorkroon met het handwiel tot op de ondergrond.
 5. Druk slechts weinig bij het begin van het boren, tot de boorkroon zich gecentreerd heeft. Vervolgens sterker aandrukken.
 6. Regel de aandrukkracht overeenkomstig de boorvermogensindicatie.

Gebruik van de Rota-Rail (kolomdraaistuk)

De Rota-Rail maakt een snelle en eenvoudige toegang tot het boorgat of de boorkern mogelijk, zonder dat een gedeeltelijke of complete demontage van het systeem nodig is.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onjuist gebruik! De boorkolom kan beschadigd raken of breken.
 • Gebruik de Rota-Rail nooit als verlengstuk van de boorkolom.
 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering. Verzeker u ervan dat deze stevig bevestigd is.
 2. Verwijder de aanslagbout van het achterste gedeelte van de rail.
 3. Bevestig de Rota-Rail zodanig, dat de tandheugels in dezelfde richting wijzen.
 4. Draai de schroef van de Rota-Rail vast.
 5. Maak de slee-arretering los en ga breng de slede op de Rota-Rail aan.
 6. Draai de bevestigingsbouten van de Rota-Rail los en draai het apparaat met de Rota-Rail links- of rechtsom. Zo krijgt u toegang tot het boorgat.
 7. Verwijder de boorkern of vervang de boorkroon.
 8. Draai het apparaat met de Rota-Rail in de uitgangspositie terug en draai de bevestigingsbouten van de Rota-Rail vast. Draai het apparaat weer terug op de boorkolom om verder te kunnen werken.
 9. Na demontage van de Rota-Rail de aanslagbout weer op het achterste gedeelte van de rail bevestigen.

Arbeidsstappen bij vastzittende boorkroon

In geval van een vastzittende boorkroon wordt in eerste instantie de slipkoppeling geactiveerd. Aansluitend schakelt de elektronica de motor uit en zonder handmatig ingrijpen van de gebruiker automatisch tweemaal weer in. Indien de boorkroon daardoor niet loskomt, schakelt de elektronica de motor gedurende 90 seconden uit. U kunt het vastzitten als volgt handmatig opheffen:

Losmaken van de boorkroon met het handwiel

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Maak de boorkroon met het handwiel uit de ondergrond los.
 3. Steek de netstekker in het stopcontact.
 4. Ga verder met het boorproces.

Losmaken van de boorkroon met de steeksleutel

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Pak de diamantboorkroon dichtbij het insteekeinde vast met een geschikte steeksleutel en maal de diamantboorkroon los door deze te draaien.
 3. Steek de netstekker in het stopcontact.
 4. Ga verder met het boorproces.

Onderhoud, reparatie, transport en opslag

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Koolborstels vervangen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door elektrische schok !
 • Het apparaat mag alleen door bevoegd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden! Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren.
 1. Open de afdekking van de koolborstels links en rechts van de motor.
 2. Let erop hoe de koolborstels ingebouwd en de draden gelegd zijn. Haal de versleten koolborstels uit de diamantboormachine.
 3. Plaats de nieuwe koolborstels weer precies zo terug als de oude koolborstels gemonteerd waren.
  Let er bij het monteren op dat de isolatie van de signaaldraad niet wordt beschadigd.
 4. Schroef de afdekking van de koolborstels links en rechts van de motor vast.
 5. Laat de koolborstels minstens 1 minuut ononderbroken stationair indraaien.
  Na het vervangen van de koolborstels dooft het waarschuwingslampje na een werkingsduur van circa 1 min.

Transport en opslag

LET OP
Gevaar bij lage temperaturen! Binnendringend water kan het product beschadigen en het gevaar van een elektrische schok vergroten.
 • Vooral bij temperaturen onder het vriespunt erop letten dat geen water in het apparaat achterblijft.
 • Open vóór de opslag van de diamantboormachine de waterregeling.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Diamantboormachine is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Service-indicatie geeft niets aan.
PRCD niet ingeschakeld.
 • Controleer de werking van de PRCD en schakel hem in.
Stroomvoorziening onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
 • Controleer de stekkeraansluitingen, netkabel, stroomkabel en netzekering.
Water in de motor.
 • Laat de diamantboormachine op een warme, droge plaats volledig drogen.
Image alternative
Service-indicatie brandt.
Koolborstels versleten.
Image alternative
Service-indicatie knippert.
Motor oververhit.
 • Enkele minuten wachten tot de motor is afgekoeld of de diamantboormachine stationair laten draaien om het afkoelen te versnellen. Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Overbelastingsstoring.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
 • Zet de diamantboormachine recht boven het gat en/of oefen minimale aandrukkracht uit.
Image alternative
Aanduiding diefstalbeveiliging knippert.
diamantboormachine niet vrijgeschakeld (bij diamantboormachine met diefstalbeveiliging, optioneel).
 • Schakel de diamantboormachine met de vrijschakelsleutel vrij.

Diamantboormachine is gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Service-indicatie brandt.
Slijtagegrens van de koolborstels bijna bereikt. De resterende tijd tot het automatisch uitschakelen van de diamantboormachine bedraagt nog een aantal uren.
 • Laat de koolborstels bij de eerstvolgende gelegenheid vervangen.
Koolborstels zijn vervangen en moeten inlopen.
 • Laat de koolborstels minstens 1 minuut ononderbroken stationair indraaien.
Diamantboormachine levert niet het volledige vermogen.
Netstoring – er is een te lage spanning in het elektriciteitsnet opgetreden.
 • Controleer of andere verbruikers storingen veroorzaken op het elektriciteitsnet of eventueel op de generator.
 • Controleer de lengte van het gebruikte verlengsnoer.
Diamantboorkroon draait niet.
Overbrengingsschakelaar niet vergrendeld.
 • Bedien de overbrengingsschakelaar totdat deze vergrendelt.
De diamantboorkroon zit klem in de ondergrond.
 • Zorg ervoor dat de diamantboormachine recht t.o.v. het te boren gat staat.
 • Losmaken van de diamantboorkroon met de steeksleutel: Haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een geschikte steeksleutel bij de zeskant van de opname en draai de diamantboorkroon los.
 • Boren in boorkolom: Draai aan het handwiel en probeer de diamantboorkroon los te maken door de slede op en neer te bewegen.
Boorsnelheid neemt af.
Maximale boordiepte bereikt.
 • Verwijder de boorkern en gebruik een boorkroonverlenging.
Boorkern klemt in de diamantboorkroon.
 • Verwijder de boorkern.
Verkeerde specificatie voor ondergrond.
 • Kies een geschiktere diamantboorkroon-specificatie.
Hoog staalaandeel (te herkennen aan helder water met metaalspaanders).
 • Kies een geschiktere diamantboorkroon-specificatie.
Diamantboorkroon defect.
 • Controleer de diamantboorkroon op beschadiging en vervang deze zo nodig.
Verkeerde overbrenging gekozen.
 • Kies de correcte overbrenging.
Aandrukkracht te gering.
 • Verhoog de aandrukkracht.
Apparaat levert te weinig prestaties.
 • Kies de eerstvolgende lagere overbrenging.
Diamantboorkroon heeft geen grip.
 • Scherp de diamantboorkroon aan op de slijpplaat.
Waterhoeveelheid te groot.
 • Reduceer de waterhoeveelheid met de waterregeling.
Waterhoeveelheid te gering.
 • Controleer de watertoevoer naar de diamantboorkroon resp. vergroot de waterhoeveelheid met de waterregeling.
Slede staat op de rem.
 • Haal de rem van de slede los.
Stof verhindert voortgang bij het boren.
 • Gebruik een geschikte stofafzuiging.
Handwiel kan zonder weerstand worden gedraaid.
Afschuifpen gebroken.
 • Vervang de afschuifpen.
Diamantboorkroon kan niet in de gereedschapopname worden geplaatst.
Insteekeinde/gereedschapopname vervuild of beschadigd.
 • Het insteekeinde resp. de gereedschapopname reinigen en invetten of vervangen.
Er komt water vrij bij de spoelkop of het carter.
Waterdruk te hoog.
 • Verlaag de waterdruk.
Tijdens de werking stroomt water uit de gereedschapopname.
Diamantboorkroon onvoldoende ver in gereedschapopname geschroefd.
 • Draai de diamantboorkroon vast.
 • Verwijder de diamantboorkroon. Draai de diamantboorkroon circa 90° om de boorkroonas. Monteer de diamantboorkroon weer.
Insteekeinde/gereedschapopname vervuild.
 • Reinig het insteekeinde resp. de gereedschapopname en vet deze in.
Afdichting van de gereedschapopname of het insteekeinde defect.
 • Controleer de afdichting en vervang deze zo nodig.
Geen waterdoorvoer.
Filter of waterdoorstroomaanduiding verstopt.
 • Verwijder het filter of de waterdoorstroomaanduiding en spoel deze door.
Boorsysteem heeft te veel speling.
Diamantboorkroon onvoldoende ver in gereedschapopname geschroefd.
 • Draai de diamantboorkroon vast.
 • Verwijder de diamantboorkroon. Draai de diamantboorkroon circa 90° om de boorkroonas. Monteer de diamantboorkroon weer.
Insteekeinde/gereedschapopname defect.
 • Controleer het insteekeinde en de gereedschapopname en vervang deze zo nodig.
Slede heeft te veel speling.
Schroefverbindingen van de boorkolom zitten los.
 • Controleer de bouten op de boorkolom op vastzitten en zet deze zo nodig vast.
Boorkolom onvoldoende bevestigd.
 • Bevestig de boorkolom beter.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Aanbevolen voorbehandeling bij milieuvriendelijke afvoer van boorslib

Vanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch. Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
 1. Verzamel het boorslib (bijv. met de natzuiger).
 2. Laat het boorslib neerslaan en breng de vaste bestanddelen naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
 3. Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r5062.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative