Taal

TE 700-AVR

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Symbolen op het product

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Beitelen
Image alternative Beitel positioneren
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Werkhandschoenen dragen

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Beitelhamer
  TE 700‑AVR
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor hamers

 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften beitelhamer

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
 • Let er bij het beitelen van plafond, wanden en bodems op dat u een stabiele en veilige houding heeft. Een plotselinge doorbraak kan u uit evenwicht brengen!
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk letsel oplopen.
 • De gebruiker en de personen die zich in de nabijheid bevinden, dienen tijdens het gebruik een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming en een licht stofmasker te dragen.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • Neem vaak pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door sterke trillingen stoornissen aan de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Uitstekende metalen delen van het product kunnen een elektrische schok of een explosie veroorzaken als u een elektrische leiding, een gas- of een waterleiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Wacht tot het product tot stilstand is gekomen voordat u het weglegt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Gereedschapopname
 2. Functiekeuzeschakelaar
 3. Vermogensschakelaar
 4. Aan-/uitschakelaar
 5. Handgreep
 6. Aanduidingen
 7. Netsnoer
 8. Ventilatiesleuven
 9. Knop
 10. Zijhandgreep
 11. Aanduiding diefstalbeveiliging (optioneel)
 12. Service-indicatie
 13. Aanduiding vermogensstand

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven beitelhamer voor middelzware beitelwerkzaamheden. Het is bestemd voor breek- en sloopwerkzaamheden van beton, metselwerk en steen.

 • Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

Active Vibration Reduction (AVR)

De beitelhamer is uitgerust met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem, dat de trillingen significant reduceert.

Service-indicatie

De beitelhamer is uitgerust met een service-indicatie met lichtsignaal.
Toestand
Betekenis
Service-indicatie brandt rood.
De looptijd voor een service is bereikt.
Defect aan het apparaat.
Service-indicatie knippert rood.
Oververhittingsbeveiliging.
Stroomvoorziening heeft te hoge spanning.
Breng het product tijdig naar de Hilti Service. Zo blijft het altijd bedrijfsklaar.

Aanduiding vermogensstand

De beitelhamer is uitgerust met een vermogensstand-indicatie met lichtsignaal.
Door de vermogensschakelaar in te drukken kan het beitelvermogen tot circa 70% worden gereduceerd. Bij gereduceerd vermogen brandt de indicatie van het ingestelde vermogen.

Herstartblokkering

Het apparaat start na stroomuitval niet weer zelfstandig. De aan-/uitschakelaar moet worden losgelaten en vervolgens weer in worden gedrukt.

Standaard leveringsomvang

Beitelhamer, zijhandgreep, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti center of online onder: www.hilti.com

Technische gegevens

Beitelhamer

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.
Slagenergie overeenkomstig EPTA‑procedure 05/2009
11,5 J
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
7,9 kg

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden
Geluidsvermogensniveau (LWA)
97 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau (LpA)
86 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden
Beitelen (ah, Cheq)
6,5 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Bediening

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Maak het netsnoer los, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Zijhandgreep monteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel Verlies van de controle over de beitelhamer.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd.
Image alternative
 1. Schuif de houder (spanband) en de zijhandgreep van voren over de gereedschapopname tot de daarvoor bestemde groef.
 2. Positioneer de zijhandgreep in de gewenste stand.
 3. Draai de knop om de houder (spanband) van de zijhandgreep te spannen.

Inzetgereedschap aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Het gereedschap wordt heet door het gebruik en kan scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
GEVAAR
Brandgevaar Gevaar bij contact tussen een heet gereedschap en licht ontvlambaar materiaal.
 • Leg het hete gereedschap niet op licht ontvlambaar materiaal.
Controleer het gereedschap voor elk gebruik op beschadigingen en onregelmatige slijtage en vervang het zo nodig.
Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Het gebruik van een niet-geschikt vet kan schade aan het product veroorzaken.
Image alternative
 1. Vet het insteekeinde van het inzetgereedschap licht in.
 2. Steek het inzetgereedschap in de gereedschapopname en draai deze onder een lichte aandrukkracht, tot deze hoorbaar vergrendelt.
  • Het product is klaar voor gebruik.
  Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Het gebruik van een niet-geschikt vet kan schade aan het product veroorzaken.

Gereedschap verwijderen

GEVAAR
Brandgevaar Gevaar bij contact tussen een heet gereedschap en licht ontvlambaar materiaal.
 • Leg het hete gereedschap niet op licht ontvlambaar materiaal.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Het gereedschap wordt heet door het gebruik.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
Image alternative
 1. Trek de gereedschapopname terug.
 2. Verwijder het gereedschap.
  Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Het gebruik van een niet-geschikt vet kan schade aan het product veroorzaken.

Beitel positioneren

De beitel kan in 24 verschillende standen (in stappen van 15°) worden gepositioneerd. Hierdoor kan met platte beitels en vormbeitels altijd in de meest optimale werkstand worden gewerkt.
Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative en positioneer de beitel.

Beitel arreteren

 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative, en draai de beitel tot hij vergrendelt.

Beitelvermogen instellen

Door de vermogensschakelaar in te drukken kan het beitelvermogen tot circa 70% worden gereduceerd. Bij gereduceerd vermogen brandt de indicatie van het ingestelde vermogen.
Het instellen van het beitelvermogen is alleen mogelijk als het apparaat ingeschakeld is. Door de vermogensschakelaar opnieuw in te drukken is het volledige beitelvermogen weer beschikbaar. Als het apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, dan is opnieuw het volledige beitelvermogen ter beschikking.
 • Druk op de vermogensschakelaar.

Werkzaamheden

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Het niet gebruiken van geaarde kabels en lekstroomschakelaars kan leiden tot ernstig letsel en brandwonden.
 • In de stroomvoorziening op de bouwplaats, afkomstig van het elektriciteitsnet of een generator, moeten altijd geaarde kabels en lekstroomschakelaars aanwezig zijn en aangesloten zijn; dit controleren.
 • Zonder deze veiligheidsmaatregelen geen product in gebruik nemen.
WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman.
Zorg ervoor dat u volledige toestemming van de directie heeft voor de werkzaamheden!

Beitelen

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Reinigen van de stofkap

 • Reinig de stofkap bij de gereedschapopname regelmatig met een schone, droge doek.
 • Wrijf de afdichtingslip voorzichtig schoon en vet deze weer licht in met Hilti vet.
 • Vervang de stofkap beslist als de afdichtingslip beschadigd is.

Transport en opslag

 • Het elektrisch apparaat niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Het elektrisch apparaat altijd met de stekker uit het stopcontact opslaan.
 • Bewaar het apparaat droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Na langer transport of opslag het elektrisch apparaat voor gebruik op beschadiging controleren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Beitelhamer werkt niet.
Initialisatie van de elektronica loopt (tot circa 4 seconden vanaf het in het stopcontact steken van de stekker).
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
De elektronische startblokkering na een stroomonderbreking is geactiveerd.
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
Netstroom onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
Generator in Sleep Mode.
 • Belast de generator met een tweede verbruiker (bijv. bouwplaatslamp). Schakel het apparaat daarna uit en weer in.
Schade aan het apparaat of de looptijd voor een service is bereikt.
 • Laat het product alleen door de Hilti service repareren.
Slagmechanisme werkt niet.
Apparaat te koud.
 • Plaats de beitelhamer op de ondergrond en laat hem stationair draaien. Dit indien nodig herhalen totdat het slagmechanisme werkt.
Gereedschapopname niet voldoende ingevet.
 • 1-2 slagen origineel Hilti vet in de gereedschapopname pompen, vervolgens het gereedschap aanbrengen en door herhaaldelijk trekken aan het gereedschap het vet goed in de gereedschapopname verdelen.
Service-indicatie brandt rood.
Schade aan het apparaat of de looptijd voor een service is bereikt.
 • Laat het product alleen door de Hilti service repareren.
Service-indicatie knippert rood.
Oververhittingsbeveiliging.
 • Laat het apparaat afkoelen. Reinig de ventilatiesleuven. Onbelast gebruik is nog mogelijk.
Stroomvoorziening heeft te hoge spanning.
 • Gebruik een ander stopcontact. Controleer het elektriciteitsnet.
Beitelhamer schakelt tijdens de werkzaamheden uit.
Oververhittingsbeveiliging.
 • Laat het apparaat afkoelen. Reinig de ventilatiesleuven. Onbelast gebruik is nog mogelijk.
Beitelhamer heeft niet het volledige vermogen.
Vermogensreductie actief.
 • Slagschakelaar bedienen (indicatie van het ingestelde vermogen in acht nemen). Stekker van het apparaat uit het stopcontact nemen en weer aansluiten.
Verlengsnoer te lang en / of met te geringe diameter.
 • Verlengsnoer met toegestane lengte en / of met voldoende diameter gebruiken.
Stroomtoevoer heeft een te lage spanning.
 • Apparaat op andere stroomvoorziening aansluiten.
Beitel kan niet uit de vergrendeling worden gehaald.
Gereedschapopname niet volledig teruggetrokken.
 • Gereedschapvergrendeling tot de aanslag terugtrekken en het gereedschap verwijderen.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.