Taal

WFE 450‑E

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Licht stofmasker dragen
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Diameter
Image alternative Omwentelingen per minuut

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Excenterschuurmachine
  WFE 450‑E
  Generatie:
  01
  Serienummer:

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsinstructies voor bandschuurmachines en trommelschuurmachines

 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, omdat het schuurgereedschap het eigen netsnoer kan raken. Door het beschadigen van een spanningvoerende leiding kunnen metalen delen van het apparaat onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het apparaat alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Leid het net- en het verlengsnoer tijdens het werk altijd naar achteren van het apparaat weg. Dit vermindert het risico om over het snoer te vallen.
 • Gebruik een stofafzuiging, een stofmasker en een veiligheidsbril. Het stof dat bij schuren ontstaat, kan de longen en de ogen beschadigen.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers.
 • Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld. Maak indien mogelijk gebruik van een stofafzuiging. Om een betere stofafzuiging te verkrijgen, gebruikmaken van een geschikte mobiele stofafzuiging. Zo nodig een ademmasker dragen dat geschikt is voor de betreffende stof. Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. De in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht nemen.
 • Het apparaat is niet bedoeld voor gebrekkige personen zonder instructie. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Kinderen moet duidelijk worden gemaakt dat het apparaat geen speelgoed is.
Elektrische veiligheid
 • Controleer regelmatig het netsnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman. Wanneer het netsnoer van het elektrisch gereedschap beschadigd is, dient dit door een speciaal vervaardigd en goedgekeurd netsnoer te worden vervangen. Dit kan verkregen worden bij de klantenservice. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Wordt het net- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u het snoer niet aanraken. Haal de netstekker uit het stopcontact. Beschadigde net- en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • Schakel het elektrisch gereedschap bij een stroomonderbreking uit en maak het netsnoer los, om onbedoeld inschakelen als de stroom weer wordt ingeschakeld te voorkomen.
 • Laat vuile apparaten bij een veelvuldige bewerking van geleidend materiaal regelmatig door de Hilti Service controleren. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Borg het werkstuk. Een met spaninrichtingen of een bankschroef vastgezet werkstuk is veiliger.
 • Draag bij het wisselen van gereedschap werkhandschoenen, omdat het gereedschap heet wordt door het gebruik.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Geleidegreep
 2. Stelwiel voor toerentalvoorkeuze
 3. Aan-/uitschakelaar
 4. Handgreep
 5. Stofzak
 6. Stofdoos
 7. Plaats typeplaatje
 8. Kwaliteitshandgreep
 9. Steunschijf
 10. Slijpschijf met klittenbandbevestiging
 11. Remring
 12. Extra handgreep

Correct gebruik

Het product is een handbediende, elektrisch aangedreven excenterschuurmachine. Hij is geschikt voor het droog slijpen van hout, houten materialen, composietmaterialen, lakken, verf, kunststoffen, gips en plamuur met behulp van verslijtende, uitwisselbare schuurmiddelen.

Mogelijk onjuist gebruik

 • Dit product is niet geschikt voor de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen.
 • Dit product is niet geschikt voor werkzaamheden in een vochtige omgeving.
 • Het product mag niet voor natslijpen worden gebruikt.

Standaard leveringsomvang

Excenterschuurmachine met stofdoos, stofzak, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group.

Technische gegevens

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en/of nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

WFE 450‑E
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
2,2 kg
Nullasttoerental
5.000 omw/min … 10.000 omw/min
Aantal slagen
10.000 omw/min … 20.000 omw/min
Diameter steunschijf
150 mm
Excenterslag
4 mm
Buitendiameter afzuigaansluiting
30 mm

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden

WFE 450‑E
Geluidsvermogensniveau (L WA)
93 dB(A)
Onzekerheid (KWA)
3 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L pA)
82 dB(A)
Onzekerheid (KpA)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden

WFE 450‑E
Oppervlakteslijpen (a h)
3,9 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Bediening

Schuurmedium aanbrengen

Apparaat, schuurmedium en steunschijf vormen een systeem. Let erop dat voor het gebruik de juiste combinatie en instellingen van het apparaat worden gebruikt.
Door de keuze van het schuurmedium (korrelgrootte), het toerental en de aandrukkracht worden de schuurcapaciteit en het schuurpatroon bepaald.
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Plaats het schuurmedium zo, dat de afzuiggaten van het schuurmedium met die van de steunschijf overeenkomen.

Toerental instellen

Image alternative
 • Draai aan het stelwiel voor de toerentalvoorkeuze en stel het gewenste toerental in.
  Het wijzigen van het toerental is ook mogelijk tijdens het gebruik.

Stofafzuiging gebruiken

Gebruik voor het werken altijd een stofafzuiging. De stofafzuiging bestaat uit een stofdoos en stofzak. Naar keuze kan ook een stofzuiger gebruiken.
Image alternative
 1. Sluit de stofdoos op de afzuigaansluiting aan.
 2. Plaats de stofzak.

Stofzuiger gebruiken

Image alternative
 • Sluit de stofzuiger op de afzuigaansluiting aan.

Aanbevolen greepposities

Schuurwerkzaamheden

Image alternative
 1. Trek de extra handgreep uit de basispositie in de werkstand.
 2. Geleid het apparaat met beide handen aan de handgreep en de geïntegreerde extra handgreep.
  In plaats van de geïntegreerde extra handgreep kan ook de geleidegreep worden gebruikt.

Kwaliteitswerkzaamheden

Image alternative
 • Geleid het apparaat met één hand aan de kwaliteitshandgreep.
  • Hierdoor is geleiding met één hand dicht op het oppervlak mogelijk.

Verticaal werken

Image alternative
 • Geleid het apparaat aan de kwailteitshandgreep.

Slijpen

 1. Stel het gewenste toerental in.
 2. Leg het apparaat met het gehele schuurvlak op het werkstuk.
 3. Schakel het apparaat in.
 4. Beweeg het apparaat met matige druk over het werkstuk.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Steunschijf

 • Controleer de steunschijf op slijtage en vervuiling. Versleten of sterk vervuilde steunschijven leiden tot verminderde grip van het schuurmedium op de steunschijf. Reinig de steunschijf of vervang deze. Beschadigde steunschijven moeten direct worden vervangen.

Steunschijf vervangen

Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Zet het product op de standvoeten van de geleidehandgreep, zodat de schuurzijde van het schuurmedium zichtbaar is.
 3. Trek het schuurmedium eraf.
 4. Maak met een geschikt gereedschap de drie bevestigingsschroeven los.
 5. Verwijder de steunschijf.
 6. Reinig en controleer de rem van de schuurschijf.
  • Vervang indien nodig de steunschijfrem.
 7. Breng de nieuwe steunschijf aan.
 8. Houd de steunschijf vast en draai de drie bevestigingsbouten vast.
 9. Controleer of de steunschijf correct gemonteerd is en niet kantelt.
 10. Breng het schuurmedium met behulp van de positioneerhulp weer aan.

Steunschijfrem

 • Stijgt het nullasttoerental in de loop der tijd voortdurend, is dat een aanwijzing voor slijtage van de remring van de steunschijfrem. Vervang de remring.

Remring van de steunschijfrem vervangen

Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Verwijder de steunschijf.
 3. Verwijder de oude, op de tandwielkast bevestigde remring.
 4. Druk de nieuwe remring in de uitsparingen, zodat de vier behuizingsschroeven overeenkomen. Let op het vergrendelen van de haken.
 5. Monteer de steunschijf.

Transport en opslag

 • Het elektrisch apparaat niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Het elektrisch apparaat altijd met de stekker uit het stopcontact opslaan.
 • Bewaar het apparaat droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Na langer transport of opslag het elektrisch apparaat voor gebruik op beschadiging controleren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat werkt niet.
Netstroomtoevoer onderbroken
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
Netsnoer of stekker defect.
 • Door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen.
Elektronicastoring
 • Door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen.
Apparaat heeft geen volledig vermogen.
Verlengsnoer heeft een te kleine diameter.
 • Gebruik een verlengsnoer met voldoende diameter.
Verkeerd toerental.
 • Draai aan de toerentalregelaar en stel het toerental tussen 1 (laag) en 6 (hoog) in.
Geen of verminderd zuigvermogen.
Schuurblad verkeerd aangebracht.
 • Verwijder het schuurblad en breng het zo aan, dat de afzuiggaten overeenkomen.
Stofzak vol.
 • Voer de oude stofzak af en breng een nieuwe stofzak aan.
Afzuigaansluiting verstopt.
 • Verwijder de stofdoos en reinig het afzuigkanaal.
Schuurblad hecht niet aan de steunschijf.
Steunschijf is vervuild.
 • Reinig de steunschijf.
Klittenbandlaag van de steunschijf is versleten.
 • Vervang de steunschijf.
Elektrostatische ontlading.
Stofzuiger zonder antistatisch systeem.
 • Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische stofzuiger.
Onderbreking van de aardleiding.
 • Controleer de aardleiding.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r2085.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative