Taal

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden in combinatie met een symbool gebruikt:
Image alternative GEVAAR! Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
Image alternative WAARSCHUWING! Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
Image alternative ATTENTIE! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Nominaal toerental
Image alternative Diameter
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Tekens in afbeeldingen

De afbeeldingen in deze handleiding dienen om de basis te leren begrijpen en kunnen van de daadwerkelijke uitvoering afwijken.
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de nummering van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de optredende gevaren. Het beschreven product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze worden behandeld of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Noteer het type en het serienummer van het typeplaatje in de volgende tabel.
 • Vermeld deze informatie altijd als u met vragen over het product contact opneemt met onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
Productinformatie
Haakse slijper
DCG 230-DB
Generatie
01
Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

De veiligheidsinstructies in het volgende hoofdstuk bevatten de algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap die overeenkomstig de van toepassing zijnde normen in de handleiding moeten worden vermeld. Ze kunnen dus aanwijzingen bevatten die voor dit apparaat niet van belang zijn.

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuigsysteem kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen . Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Algemene veiligheidsinstructies voor het slijpen, schuren, het werken met draadborstels, het polijsten en doorslijpen:

 • Maak geen gebruik van toebehoren die niet door de fabrikant speciaal voor dit elektrische apparaat zijn bedoeld en aanbevolen. Het feit dat u toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen betekent nog niet dat het gebruik hiervan veilig is.
 • Het toegestane toerental van het inzetgereedschap dient minstens zo hoog te zijn als het maximale toerental dat op het elektrisch gereedschap staat aangegeven. Toebehoren die sneller draaien dan toegestaan kunnen breken en in het rond vliegen.
 • De buitendiameter en dikte van het inzetgereedschap dienen overeen te komen met de opgegeven afmetingen van uw elektrisch gereedschap. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet voldoende worden afgeschermd of gecontroleerd.
 • Inzetgereedschap met schroefdraadbevestiging moet exact op de schroefdraad van de slijpspil passen. Bij inzetgereedschap dat met behulp van een flens wordt gemonteerd, moet de gatdiameter van het inzetgereedschap overeenkomen met de opnamediameter van de flens. Inzetgereedschap dat niet nauwkeurig op het elektrisch gereedschap wordt bevestigd, draait ongelijkmatig en trilt zeer sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van de controle over het apparaat.
 • Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer inzetgereedschap, zoals slijpschijven, voor het gebruik altijd op afsplinteringen en barsten, steunschijven op barsten of sterke slijtage, draadborstels op losse of gebroken draden. Wanneer het elektrisch gereedschap of het inzetgereedschap naar beneden valt, controleert u of het beschadigd is, of gebruikt u onbeschadigd inzetgereedschap. Wanneer u het inzetgereedschap hebt gecontroleerd en gemonteerd, dient u ervoor te zorgen dat iedereen die zich in de nabijheid bevindt buiten het draaivlak van het roterende inzetgereedschap blijft en laat u het apparaat een minuut lang op het hoogste toerental draaien. Beschadigd inzetgereedschap breekt meestal in deze testperiode.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag afhankelijk van de toepassing volledige gezichtsbescherming, een veiligheids- of werkbril. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speciaal schort, dat u bescherming biedt tegen kleine slijp- en materiaaldeeltjes. Uw ogen dienen tegen rondvliegende deeltjes, die bij verschillende toepassingen ontstaan, te worden beschermd. Stof- en zuurstofmaskers dienen het ontstane stof te filteren. Wanneer u lang aan hard geluid bent blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.
 • Let er op dat andere personen zich op een veilige afstand van het werkgebied bevinden. Iedereen die het werkgebied betreedt, dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten het directe werkgebied.
 • Houd het netsnoer uit de buurt van draaiend inzetgereedschap. Wanneer u de controle over het apparaat verliest, kan het netsnoer worden doorsneden of gegrepen, waardoor u hand of uw arm mogelijk in het draaiende inzetgereedschap terechtkomt.
 • Zet het elektrisch gereedschap nooit weg voordat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact treden met het steunvlak, waardoor u de controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.
 • Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan door het toevallige contact met het draaiende inzetgereedschap gegrepen worden en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam dringen.
 • U dient de ventilatiesleuven van uw elektrisch gereedschap regelmatig te reinigen. De motorventilator trekt stof in de behuizing, en een sterke opeenhoping van metaalstof kan leiden tot elektrische gevaren.
 • Gebruik het elektrische gereedschap niet in de nabijheid van brandbare materialen. Door vonken kunnen deze stoffen vlam vatten.
Terugslag en overeenkomstige veiligheidsvoorschriftenEen terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van draaiend inzetgereedschap dat blijft haken of geblokkeerd wordt, zoals slijpschijven, steunschijven, draadborstels, etc. Dit leidt tot een abrupte stop van het roterende inzetgereedschap. Hierdoor ondergaat een ongecontroleerd elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van het inzetgereedschap in, bij de plaats van de blokkade een versnelling.
Wanneer bijv. een slijpschijf in het werkstuk haakt of geblokkeerd raakt, kan de slijpschijf met de kant die invalt in het werkstuk vast komen te zitten. Hierdoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich dan naar de bediener of van hem weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkade. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van het elektrisch gereedschap. Dit kan door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, worden voorkomen.
 • Houd het elektrisch gereedschap goed vast en breng uw lichaam en armen in zo'n positie dat u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien voorhanden, om een zo groot mogelijke controle op terugslagkrachten of reactiemomenten te hebben ingeval van onopzettelijk starten. De bediener kan door de geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen de terugslag- en reactiekrachten beheersen.
 • Kom met uw hand nooit in de buurt van draaiend inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan zich bij een terugslag over uw hand bewegen.
 • Kom niet met uw lichaam binnen het gebied waarin het elektrische gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. Door de terugslag wordt het elektrisch gereedschap naar de plaats van de blokkade bewogen in een richting die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf.
 • Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, etc. Voorkom dat inzetgereedschap van het werkstuk terugkaatst en beklemd raakt. Het roterende inzetgereedschap heeft bij hoeken, scherpe randen of wanneer het wegketst de neiging beklemd te raken. Dit leidt tot controleverlies of terugslag.
 • Gebruik geen getand of kettingzaagblad. Dergelijk inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of tot het verlies van controle over het elektrisch gereedschap.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Spindelblokkeerknop
 2. Schroefdraadbus voor handgreep
 3. Steunpunt
 4. Aan-/uitschakelaar
 5. Ontgrendelingshendel (voor draaibare handgreep)
 6. Zijhandgreep
 7. Spansleutel
 8. Snelspanmoer Kwik lock
 9. Doorslijpschijf / afbraamschijf
 10. Beschermkap
 11. Veiligheidsnok
 12. Spindel
 13. Spanhendel
 14. Stelbout

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende, elektrisch aangedreven haakse slijper. Het apparaat is bestemd om metaal en minerale materialen zonder gebruik van water door te slijpen en af te bramen. Het mag alleen worden gebruikt voor het droogslijpen/-snijden.

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.
 • Het doorslijpen, splijten en afbramen van minerale materialen is alleen toegestaan bij gebruik van de overeenkomstige beschermkap (optioneel verkrijgbaar).

 • Over het algemeen wordt geadviseerd, bij het bewerken van een minerale ondergrond zoals beton of steen een stofafzuigkap te gebruiken die is afgestemd op een geschikte Hilti stofzuiger. Deze beschermt de gebruiker en vergroot de levensduur van het apparaat en van het inzetgereedschap.

Standaard leveringsomvang

Haakse slijper, zijhandgreep, beschermkap, snelspanmoer Kwik lock , spansleutel, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.com

Draaibare handgreep

Om in iedere positie veilig en gemakkelijk te kunnen werken, kan de handgreep 90° naar links of naar rechts worden gedraaid.

Begrenzing van opstartstroom

Door de elektronische begrenzing van de opstartstroom wordt de inschakelstroom zo sterk gereduceerd, dat de netzekering niet geactiveerd wordt. Dit voorkomt dat de haakse slijper met schokken op gang komt.

Active Torque Control (ATC)

De elektronica herkent dat de schijf vast dreigt te gaan zitten en voorkomt verder draaien van de spindel door het apparaat uit te schakelen.
Als het ACT-systeem geactiveerd is geweest, het apparaat weer in gebruik nemen. Daartoe de aan-/uitschakelaar eerst loslaten en opnieuw indrukken.
Als het ATC-systeem defect is, draait het apparaat alleen nog met sterk gereduceerd toerental en koppel. Laat het apparaat door de Hilti Service controleren.

Herstartblokkering

Het apparaat start na stroomuitval met geblokkeerde aan-/uitschakelaar niet weer zelfstandig. De aan-/uitschakelaar moet worden losgelaten en vervolgens weer in worden gedrukt.

Stofkap (doorslijpen ) DC-EX 230/9" met geleidesleden (toebehoren)

Image alternative
Doorslijpwerkzaamheden op minerale ondergronden mogen alleen met een stofkap en een geleideslede worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.

Beschermkap met dekplaat

Image alternative
Voor het afbramen met rechte afbraamschijven en het doorslijpen met doorslijpschijven bij de bewerking van metalen alleen de beschermkap met afdekplaat gebruiken.

Verbruiksmateriaal

Er mogen alleen kunstharsgebonden, vezelversterkte schijven van max. Ø 230 mm worden gebruikt, die zijn goedgekeurd voor een toerental van minstens 6500/min en een omtreksnelheid van 80 m/s.
De schijfdikte mag max. 8 mm zijn.
LET OP! Bij het doorslijpen en het splijten met afbraamschijven altijd de beschermkap met dekplaat gebruiken of een compleet gesloten stofkap.
Schijven

Toepassing
Afkorting
Ondergrond
Abrasieve doorslijpschijf
Doorslijpen, splijten
AC‑D
Metaal
Diamant-doorslijpschijf
Doorslijpen, splijten
DC‑D
Mineraal
Abrasieve afbraamschijf
Afbramen
AG-D
Metaal
Indeling van de schijven bij de gebruikte uitrusting
Pos.
Uitrusting
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Beschermkap

X
X
B
Beschermkap met dekplaat
X

X
C
Kap DC-EX 230/9"


X
D
Zijhandgreep
X
X
X
E
Beugelgreep DC BG (optioneel bij D)
X
X
X
F
Snelspanflens Kwik lock
X
X
X

Technische gegevens

Haakse slijper

Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominale opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.
De informatie geldt voor een nominale spanning van 230V. Bij afwijkende spanningen en landspecifieke uitvoeringen kan de informatie verschillen. De nominale spanning en de frequentie, alsook het nominaal opgenomen vermogen resp. de nominale stroom staan vermeld op het typeplaatje.
Nominaal opgenomen vermogen
2.400 W
Nominaal opgenomen vermogen (CH)
2.200 W
Nominaal toerental
6.500 omw/min
Maximale schijfdiameter
230 mm
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01/2003
6,8 kg
Schroefdraad aandrijfspindel
M14
Schroefdraadlengte
18 mm

Geluidsinformatie en trillingswaarden gemeten conform EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden vastgesteld overeenkomstig EN 60745-2-3
Geluidsvermogensniveau (LWA)
101 dB(A)
Geluidsemissieniveau (LpA)
90 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden (vectorsom in drie richtingen), vastgesteld overeenkomstig EN 60745-2-3Andere toepassingen, zoals doorslijpen, kunnen leiden tot afwijkende trillingswaarden.
Oppervlakteslijpen met trillingsgedempte handgreep (ah,AG)
5,0 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Ingebruikneming

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij de montage en demontage evenals bij afstelwerkzaamheden en het verhelpen van storingen.

Zijhandgreep monteren

 • Schroef de zijhandgreep vast in een van de daartoe bestemde schroefdraadbussen.

Beschermkap of beschermkap met dekplaat

 • Lees de handleiding van de betreffende beschermkap.

Beschermkap of beschermkap met dekplaat monteren

De codering op de beschermkap zorgt ervoor dat alleen een op het apparaat passende beschermkap kan worden gemonteerd. Bovendien voorkomt de veiligheidsnok dat de beschermkap uit het gereedschap valt.
Image alternative
 1. Open de spanhendel.
 2. Plaats de beschermkap met de veiligheidsnok in de veiligheidsgroef op de hals van het apparaat.
 3. Draai de beschermkap in de gewenste stand.
 4. Om de beschermkap vast te zetten, de spanhendel sluiten.
  De beschermkap is reeds met de stelschroef op de juiste spandiameter ingesteld. Als de klemming bij gemonteerde beschermkap te gering is, kan de klemming door licht aandraaien van de spanschroef worden verhoogd.

Beschermkap of beschermkap met dekplaat verstellen

Image alternative
 1. Open de spanhendel.
 2. Draai de beschermkap in de gewenste stand.
 3. Om de beschermkap vast te zetten, de spanhendel sluiten.

Beschermkap of beschermkap met dekplaat demonteren

 1. Open de spanhendel.
 2. Draai de beschermkap, tot de veiligheidsnok in lijn staat met de veiligheidsgroef, en verwijder hem.

Inzetgereedschap monteren of demonteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan heet zijn.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
Diamantschijven moeten worden vervangen zodra de snij- resp. slijpprestatie merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm (1/16") is.
Andere schijftypen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie duidelijk afneemt of delen van de haakse slijper (uitgezonderd de schijf) tijdens de werkzaamheden met het werkmateriaal in contact komen.
Abrasieve doorslijpschijven moeten bij afloop van de vervaldatum worden vervangen.

Handgreep verstellen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Wanneer de handgreep wordt versteld tijdens het gebruik, is de stabiliteit van het apparaat niet meer gewaarborgd – dit kan tot een ongeval leiden.
 • In geen geval de handgreep versteld als het apparaat draait.
 • Controleer dat de handgreep in een van de drie mogelijke posities is vergrendeld.
Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. De ontgrendelingshendel naar achteren trekken.
 3. De handgreep tot de aanslag naar links of rechts draaien.
 4. Zet de handgreep met de ontgrendelingshendel weer vast.
  Zo lang de handgreep niet in een van de drie mogelijke posities is vergrendeld, kan de haakse slijper niet worden ingeschakeld.

Bediening

Slijpen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan plotseling blokkeren of blijven haken.
 • Gebruik het apparaat altijd met de zijhandgreep (optioneel met de beugelgreep) en houd het altijd met beide handen vast.

Doorslijpen

 • Werk bij het doorslijpen met een matige aanzet en kantel het apparaat resp. de doorslijpschijf niet (circa 90° op het snijvlak).
  Profielen en kleine vierkante buizen worden het beste doorgeslepen door te beginnen bij de kleinste doorsnede.

Afbramen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. De doorslijpschijf kan uiteenbarsten en losspringende delen kunnen voor letsel zorgen.
 • Gebruik nooit doorslijpschijven voor het afbramen.
 • Beweeg het apparaat met een aanzethoek van 5° tot 30° en matige druk heen en weer.
  • Daardoor wordt het werkstuk niet te warm, verkleurt het niet en ontstaan er geen groeven.

In-/uitschakelen

Inschakelen

 1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Schuif de aan-/uitschakelaar naar voren en druk hem vervolgens helemaal door.
  • De motor draait.

Uitschakelen

 • Laat de aan-/uitschakelaar los.

Verzorging en onderhoud

Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.com

Verzorging van het product

  GEVAAR
  Elektrische schok door ontbrekende beschermende isolatie. Bij extreme gebruiksomstandigheden kan er bij de bewerking van metaal geleidende stof in het apparaat worden afgezet en de beschermende isolatie nadelig beïnvloeden.
 • Bij extreme gebruiksomstandigheden een stationaire afzuiginrichting gebruiken.
 • De ventilatiesleuven regelmatig reinigen.
 • Maak gebruik van een lekstroombeveiligingschakelaar (PRCD).
 • WAARSCHUWING
  Gevaren door elektrische stroom. Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Gebruik het product nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom het binnendringen van vuildeeltjes in het product.
 • Het product, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige doek. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen.
  Het frequent bewerken van geleidende materialen (bijv. metaal, koolstofvezels) kan leiden tot verkorte onderhoudsintervallen. Houd de individuele risicoanalyse van het werkgebied in het oog.

Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

 • Controleer na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden of alle beschermende delen van het apparaat zijn aangebracht en foutloos functioneren.

Transport en opslag

 • Vervoer het elektrisch gereedschap niet met gemonteerd inzetgereedschap.
 • Sla het elektrisch gereedschap altijd op met de stekker uit het stopcontact.
 • Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het apparaat na een langer transport of opslag vóór gebruik op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti -service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat werkt niet.
Netstroomvoorziening is onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
Netsnoer of stekker is defect.
 • Laat de netkabel en de stekker controleren door een elektricien en zo nodig vervangen.
Koolborstels versleten
 • Laat het apparaat door een elektrotechnicus laten controleren en laat eventueel de koolborstels vervangen.
Na een onderbreking van de stroomvoorziening is de herstartblokkering geactiveerd.
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
Apparaat functioneert niet.
Apparaat is overbelast.
 • Laat de aan-/uitschakelaar los en bedien deze opnieuw. Laat het apparaat daarna circa 30 seconden onbelast draaien.
Apparaat heeft niet het volledig vermogen.
Verlengsnoer heeft een te kleine diameter.
 • Gebruik een verlengsnoer met voldoende diameter.
Uitval ATC-functie
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.