Taal

TE DRS‑B

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Stofmasker dragen

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Stofmodule
  TE DRS‑B
  Generatie
  01
  Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

 • Lees voor de ingebruikname de handleiding en de veiligheidsinformatie van de systeemproducten en neem deze in acht.
 • Om het risico van letsel te voorkomen, dient u de module alleen samen met het in afbeelding 1 genoemde elektrisch gereedschap te gebruiken.
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
 • Het product is bestemd voor professionele gebruikers. Het product mag alleen door bevoegd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden! Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan tot ernstig letsel leiden.
 • Door de bewerking kan er materiaal afsplinteren. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Draag tijdens het gebruik van het product veiligheidsbril, veiligheidshelm en gehoorbescherming.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of gemonteerde accessoires correct bevestigd zijn.
 • Het opzuigen van water is verboden.
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • Gebruik voor de betreffende toepassing bij voorkeur een geschikte, door Hilti aanbevolen stofzuiger.
 • Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
 • Erop letten dat de adapter en de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname vrij van olie en vet zijn. Als de stofmodule TE DRS‑B wordt gemonteerd met onderdelen die niet vrij van olie en/of vet zijn, kan de stofmodule TE DRS‑B loskomen. Verwijder met een doek olie en vet van de adapter en van de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname.
 • Let erop dat de module niet te heet wordt. Bij temperaturen boven 80 °C smelt het materiaal.
 • De module niet gebruiken voor het dragen of het geleiden van het systeem. Gebruik daartoe de voorziene handgrepen van het elektrisch gereedschap.
 • Houd het elektrisch gereedschap tijdens het gebruik niet aan de zuigkop vast.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Zuigbasis
 2. Kniehefboom
 3. Adapter Y
 4. Adapter S
 5. Zuigkop kort
 6. Zuigkop lang

Correct gebruik

Het beschreven product is een stofmodule, dat als accessoire in combinatie met Hilti beitelhamers en stofafzuiging wordt gebruikt.

Standaard leveringsomvang

Zuigbasis, kniehefboom, adapter S, adapter Y, zuigkop kort, zuigkop lang, handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens


Zuigkop lang
Zuigkop kort
Gewicht
≤ 590 g
≤ 440 g
Afmetingen (l × b × h)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Gereedschapstype
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap
Gereedschaplengte
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Bediening

Stofmodule monteren

De uit de zuigkop stekende vrije gereedschaplengte mag niet meer dan 125 mm en niet minder dan 30 mm zijn. Daardoor wordt een optimale stofafzuiging gegarandeerd.
Er mogen alleen de in afbeelding 2 getoonde puntbeitels, platte beitels en opruwgereedschappen worden gebruikt.
Let erop dat bij de montage geen inzetgereedschap in het elektrisch gereedschap is aangebracht.
Image alternative
 1. Selecteer de passende adapter en steek de adapter tot de aanslag op de gereedschapopname.
 2. Open de kniehefboom op de zuigbasis.
 3. Steek de zuigbasis met geopende kniehefboom tot de aanslag op de adapter.
 4. Sluit de kniehefboom.
 5. Selecteer de juiste zuigkop voor de gereedschaplengte.
 6. Plaats de zuigkop op de zuigbasis.
  Het geheel kan ook in gemonteerde toestand in de koffer/verpakking worden opgeslagen en getransporteerd.
 7. Verwijder, indien aanwezig, de stofbescherming van het inzetgereedschap en breng het inzetgereedschap aan.
  Neem hierbij de handleiding van het elektrisch gereedschap in acht.
 8. Verbind de stofafzuiging en de zuigeenheid met elkaar.

Stofmodule demonteren

 • Voor de demontage van de module voert u de overeenkomstige arbeidsstappen in omgekeerde volgorde uit.
  Demonteer de zuigkop uitsluitend door aan de versterkte eindring van de zuigkop te trekken.

Gebruik

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende stofmodule. Wanneer de kniehefboom niet correct gesloten is, kan de stofmodule loskomen.
 • Let erop dat de kniehefboom gesloten is.
De handleiding van de stofzuiger in acht nemen. Leeg de stofzuiger regelmatig.
 1. Sluit de stofzuiger aan en schakel hem in.
 2. Schakel het elektrisch gereedschap in.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van de module

Gebruik geen olie, vet of reinigingsmiddelen.
Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 1. Verwijder vastzittend vuil en controleer of de stofafzuigopening in de zuigbasis vrij is van stofresten.
 2. Reinig de module regelmatig met koud water.
 3. Reinig regelmatig de binnenzijde van de adapter van vet en stofresten.

Onderhoud

 • Controleer alle uitwendige delen van het product en de toebehoren regelmatig op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen correct functioneren. Gebruik het product niet als er onderdelen beschadigd zijn of de bedieningselementen niet optimaal functioneren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Overmatige stofontwikkeling.
Stofzuiger vol.
 • Stofzuiger legen.
Zuigkop defect.
 • Zuigkop vervangen.
Afzuigkanaal verstopt.
 • Afzuigkanaal reinigen.
Vrije gereedschaplengte meer dan 125 mm.
 • Korter inzetgereedschap of lange zuigkop gebruiken.
Stofmodule TE DRS‑B komt los
Stofmodule niet correct gemonteerd.
Adapter en gereedschapopname zijn niet vrij van olie of vet.
 • Olie en vet met een doek van de adapter en van de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname verwijderen.
Spanmechanisme beschadigd.
 • Spanmechanisme (kniehefboom en spanband) vervangen.
Verkeerde adapter geselecteerd.
 • Selecteer de juiste adapter.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Image alternative
Meer informatie over bediening, technologie, milieu en recycling vindt u onder de volgende link: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Deze link vindt u eveneens aan het einde van de handleiding als QR-code.