Taal

PC 2-22

Originele gebruiksaanwijzing

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
 • Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool Image alternative.
 • Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Het product mag niet rechtstreeks op het drinkwaterleidingnet worden aangesloten. Gebruik een systeemscheider overeenkomstig EN 12729 Typ BA. Water dat door deze systeemscheider is gestroomd mag niet als drinkwater worden gebruikt.
Image alternative Sla nooit met een voorwerp op de accu en gebruik de accu nooit als slaggereedschap.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Accu-hogedrukreiniger
  PC 2-22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.
 • Lees alle instructies! Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Voer nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of toebehoren uit.
 • Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, welke gevaren er door het materiaal kunnen ontstaan en hoe de vrijgekomen vloeistof moet worden afgevoerd
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • WAARSCHUWING! Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.
 • De hogedrukreiniger is niet geschikt voor gebruik door personen met lichamelijke, sensorische of mentale beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis.
 • Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.

Veiligheid van personen

 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de hogedrukreiniger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u de hogedrukreiniger in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • De waterstraal uit de hogedrukreiniger veroorzaakt een terugstoot. Houd het product altijd met beide handen vast aan de handgreep en aan de greepgedeelten.
 • Richt de sproeikop voor het gebruik van het product altijd in een veilige richting.
 • WAARSCHUWING! Hogedrukreinigers kunnen bij ondeskundig gebruik gevaar opleveren. Gebruik de reiniger niet als derden zich onbeschermd in de gevarenzone bevinden. Richt de waterstraal nooit op personen, kinderen of andere levende wezens.
 • WAARSCHUWING! Richt de straal nooit op uzelf of op anderen, bijvoorbeeld om kleding of schoenen te reinigen.
 • Houd vingers, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de waterstraal. De hogedrukwaterstraal kan tot verwondingen leiden en is krachtig genoeg om bijvoorbeeld blindheid te veroorzaken als iemand bij het starten van de sproeistraal te dichtbij is.
 • Draag altijd een masker bij het reinigen van sterk met stof verontreinigde ruimtes. Stof dat door de waterstraal wordt opgeworpen kan tot verwondingen leiden.
 • Draag bij gebruik van het product altijd een veiligheidsbril. Daardoor voorkomt u verwondingen aan de ogen en blindheid.
 • WAARSCHUWING! Bij het gebruik van hogedrukreinigers kunnen zich aerosolen vormen. Het inademen van aerosolen kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Draag daarom een ​​ademmasker.
 • WAARSCHUWING! Explosiegevaar - Gebruik bij het spuiten geen ontvlambare vloeistoffen.
 • Voer een risicobeoordeling uit om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tegen aerosolen te bepalen, afhankelijk van het te reinigen oppervlak en uw omgeving. Ademmaskers van klasse FFP2 of een equivalente of hogere klasse zijn geschikt voor bescherming tegen waterhoudende aerosolen.
 • Zorg dat zowel uzelf als iedereen in de omgeving bij het gebruik en onderhoud van het apparaat beschermende kleding draagt. Denk hierbij aan: Veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Werkgebied

 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkgebieden kunnen door het inademen van aerosolen en de blootstelling aan stof schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

Elektrische veiligheid

 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Richt de waterstraal nooit rechtstreeks op elektrische of elektronische apparaten.
 • Houd het apparaat uit de buurt van regen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of de accu en gemonteerde toebehoren stevig bevestigd zijn.
 • Schakel de hogedrukreiniger uit als u het apparaat onbeheerd achterlaat, zelfs als dit maar een korte periode is.
 • WAARSCHUWING! Het product mag niet rechtstreeks op het drinkwaterleidingnet worden aangesloten. Gebruik een systeemscheider overeenkomstig EN 12729 Typ BA. Water dat door deze systeemscheider is gestroomd mag niet als drinkwater worden gebruikt.
 • WAARSCHUWING! Vervangingsonderdelen en toebehoren zijn belangrijk om de veiligheid van de hogedrukreiniger te waarborgen. Gebruik daarom alleen originele vervangingsonderdelen en toebehoren die door de fabrikant worden aanbevolen of vervaardigd.
 • WAARSCHUWING! Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de hogedrukreiniger. Gebruik alleen slangen, fittingen en koppelingen die door de fabrikant worden aanbevolen.
 • WAARSCHUWING! Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het reinigingsmiddel dat door de fabrikant is meegeleverd of aanbevolen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
 • WAARSCHUWING! Hogedruksproeiers kunnen bij ondeskundig gebruik gevaar opleveren. De straal mag niet op personen, stroomvoerende elektrische apparaten of de machine zelf worden gericht.
 • Gebruik de hogedrukreiniger altijd met het originele aanzuigfilter.
 • Gebruik de hogedrukreiniger nooit in ruimtes waar brandbare stoffen, vloeistoffen of dampen aanwezig zijn.
 • Gebruik uitsluitend vloeistoffen en reinigingsmiddelen die zijn goedgekeurd voor gebruik met hogedrukreinigers.
 • Gebruik alleen reinigingsmiddelen met een eigen veiligheidskaart (MSDS) en volg de aanwijzingen van de MSDS.
 • Bescherm de ogen, longen en huid tegen contact met reinigingsmiddelen.
 • Bewaar de hogedrukreiniger in een afgesloten ruimte om hem te beschermen tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en vorst. Giet het resterende water af voordat u de hogedrukreiniger opbergt. Als achtergebleven water in de hogedrukreiniger bevriest en uitzet, raakt de hogedrukreiniger beschadigd en functioneert deze niet meer.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Sproeikop
 2. Instelling sproeikop
 3. Spuitlans
 4. Greepvlak
 5. Vergrendeling aan-/uitschakelaar
 6. Aan-/uitschakelaar
 7. Handgreep
 8. Wateraansluiting
 9. Koppeling wateraansluiting
 10. Afdichting
 11. Waterfilter
 12. Koppeling aanzuigslang
 13. Aanzuigslang
 14. Bevestigingsnok
 15. Aanzuigfilter
 16. Accu
 17. Statusweergave accu
 18. Accu-ontgrendelingstoets
 19. Reinigingsmiddelreservoir (toebehoren)
 20. Doseer-keuzeschakelaar
 21. Koppeling reinigingsmiddelreservoir

Correct gebruik

Het beschreven product is een accu-aangedreven hogedrukreiniger. Deze is bedoeld voor professioneel gebruik binnens- en buitenshuis voor het reinigen van bijv. voertuigen, machines, buitenoppervlakken, gereedschappen, gevels, terrassen enz. met water.
Optioneel kan een reinigingsmiddelreservoir op de spuitlans worden gemonteerd.
Image alternative
 • Gebruik voor dit product alleen Hilti Nuron Li-ion-accu's van de typeserie B 22. Voor optimale prestaties adviseert Hilti voor dit product de in deze tabel aangegeven accu's.
 • Gebruik voor deze accu's alleen Hilti acculaders van de in deze tabel genoemde typeseries.

Standaard leveringsomvang

Accu-hogedrukreiniger, spuitlans, sproeikop, aanzuigslang met aanzuigfilter, handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Sticker op product

Image alternative Richt de waterstraal nooit op personen, levende wezens of elektrische onderdelen.
Image alternative Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWAd (ref. 1pW), in decibel.

Weergaven van de Li-ion accu

Hilti Nuron Li-ion-accu's kunnen de laadtoestand, foutmeldingen en de toestand van de accu weergeven.

Weergaven voor de laadtoestand en foutmeldingen

Om een van de volgende weergaven te verkrijgen drukt u kort op de ontgrendelingstoets van de accu.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende accu!
 • Let er bij een aangesloten accu na het indrukken van de ontgrendelingstoets op dat de accu weer correct in het gebruikte product wordt vergrendeld.
De laadtoestand en mogelijke storingen worden ook permanent weergegeven, zolang het aangesloten product is ingeschakeld.
Toestand
Betekenis
Vier (4) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 100% tot 71%
Drie (3) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 70% tot 51%
Twee (2) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 50% tot 26%
Een (1) LED brandt constant groen
Laadtoestand: 25% tot 10%
Een (1) LED knippert langzaam groen
Laadtoestand: < 10%
Een (1) LED knippert snel groen
De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu op.
Als de LED na het opladen van de accu nog steeds snel knippert, neemt u contact op met de Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel geel
De Li-ion accu of het daarmee verbonden product is overbelast, te heet, te koud of er doet zich een andere storing voor.
Breng het product en de accu op de geadviseerde bedrijfstemperatuur en overbelast het product niet terwijl dit wordt gebruikt.
Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service.
Een (1) LED brandt geel
De Li-ion-accu en het daarmee verbonden product zijn niet compatibel. Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel rood
De Li-ion-accu is geblokkeerd en kan niet meer worden gebruikt. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Weergaven over de toestand van de accu

Om de toestand van de accu op te vragen moet u de ontgrendelingstoets langer dan drie seconden ingedrukt houden. Het systeem herkent geen potentiële functiestoring van de batterij als gevolg van misbruik, zoals vallen, doorboringen, schade door hitte-inwerking van buitenaf enz.
Toestand
Betekenis
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant groen.
De accu kan verder worden gebruikt.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens knippert één (1) LED snel geel.
De controle van de toestand van de accu kon niet worden afgesloten. Herhaal de procedure of neem contact op met de Hilti Service.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant rood.
Wanneer een aangesloten product niet kan worden gebruikt, ligt de resterende accucapaciteit onder 50%.
Wanneer een aangesloten product niet meer kan worden gebruikt, is de accu aan het einde van zijn levensduur en moet deze worden vervangen. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Instelmogelijkheden (sproeikop)

Symbool
Functie
Toepassingsbeschrijving
Image alternative Platte straal
Reiniging bij middelmatige vervuiling
Image alternative Broes
Oppervlaktereiniging bij middelmatige vervuiling
Image alternative Turbofrees
Oppervlaktereiniging bij sterke vervuiling
Image alternative Puntstraal
Punctuele reiniging bij sterke vervuiling

Technische gegevens

Producteigenschappen


PC 2-22
Gewicht
2,1 kg
Veiligheidsklasse
IP X5 (bescherming tegen waterstraal uit alle richtingen)
Nominale druk
40 bar ±3 bar
Toegestane druk
6 MPa
Wateraansluiting
1⁄2" waterslang / koppeling
Maximale toevoertemperatuur
40 ℃
Maximale toevoerdruk
0,6 MPa
Nominale doorstroomhoeveelheid (water)
2,2 ℓ/min
Maximale doorstroomhoeveelheid (water)
4,5 ℓ/min
Maximale aanzuighoogte (alleen bij volledig gevulde slang)
4 m
Omgevingstemperatuur bij gebruik
0 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Accu

Accuspanning
21,6 V
Gewicht accu
Zie hoofdstuk "Correct gebruik"
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60335-2-79

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
Geluidsvermogensniveau (LWA)
79 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
66 dB(A)
Onzekerheid (KWA)
1,6 dB(A)
Onzekerheid (KpA)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden
Trillingsemissiewaarde
B 22‑255
2,4 m/s²
Onzekerheid
0,7 m/s²

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het product.

Product monteren

Alle Module (spuitkop, spuitlans, reinigingsmiddelreservoir) beschikken over een universeel vergrendelingsmechanisme. De beschreven procedure geldt voor alle modules met hetzelfde aansluittype.
 1. Plaats de module in de montagesteun.
 2. Draai de module rechtsom in de vergrendeling.
 3. Zet de module vast met de wartelmoer.

Watertoevoer via waterleiding tot stand brengen

Image alternative
LET OP
Materiële schade door verkeerd gemonteerde systeemscheider. Een systeemscheider die op het apparaat gemonteerd is, kan schade aan de hogedrukreiniger veroorzaken.
 • Monteer de systeemscheider altijd op de waterkraan.
 1. Monteer een systeemscheider op de wateraansluiting.
 2. Monteer een koppeling voor de aanzuigslang op de systeemscheider.
 3. Monteer de andere koppeling van de aanzuigslang op de hogedrukreiniger.
 4. Open de watertoevoer van het waterleidingnet.

Watertoevoer via open reservoir tot stand brengen

U kunt elk type open reservoir gebruiken voor de watertoevoer. Zorg ervoor dat er geen andere vloeistoffen of vuil water in het open reservoir aanwezig zijn. Gebruik bij de watertoevoer via een open reservoir altijd een aanzuigfilter. Hierdoor voorkomt u dat vreemde voorwerpen naar binnen worden gezogen en het product beschadigen.
Image alternative
 1. Monteer de koppeling van de meegeleverde aanzuigslang op de koppeling (wateraansluiting) van het product.
 2. Monteer een aanzuigfilter op de vrije koppeling van de aanzuigslang.
 3. Plaats de aanzuigslang met het gemonteerde aanzuigfilter in het open waterreservoir.

Vergrendeling uit-/inschakelen

Image alternative
 1. Schuif de vergrendeling van de aan-/uitschakelaar naar rechts.
  • De aan-/uitschakelaar is geblokkeerd en kan niet per ongeluk worden bediend.
 2. Schuif de vergrendeling van de aan-/uitschakelaar naar links.
  • De aan-/uitschakelaar kan worden bediend.

Reinigingsmiddelreservoir (toebehoren) monteren

Image alternative
 1. Demonteer de sproeikop van de spuitlans.
 2. Monteer het reinigingsmiddelreservoir op de spuitlans.
 3. Stel met de doseer-keuzeschakelaar in hoeveel reinigingsmiddel moet worden gedoseerd.
  • Draai de doseer-keuzeschakelaar linksom voor meer reinigingsmiddel.
  • Draai de doseer-keuzeschakelaar rechtsom voor minder reinigingsmiddel.

Beveiliging tegen vallen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Door vallend gereedschap en/of toebehoren!
 • Gebruik uitsluitend het voor uw product aanbevolen Hilti gereedschapsbevestigingskoord.
 • Controleer het bevestigingspunt van het gereedschapsbevestigingskoord voor het gebruik altijd op eventuele beschadigingen.
Neem de lokale richtlijnen voor het werken op hoogtes in acht.
Gebruik als valbeveiliging voor dit product uitsluitend het Hilti gereedschapsbevestigingskoord #2261971.
  Image alternative
 • Bevestig het gereedschapsbevestigingskoord met de lus aan het product zoals aangegeven in de afbeelding. Controleer de correcte bevestiging.
 • Bevestig de karabijnhaak aan een dragende structuur. Controleer de correcte bevestiging van de karabijnhaak.
  Neem de handleidingen van het Hilti gereedschapsbevestigingskoord in acht.

Bediening

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

Controleer voor elk gebruik of het product binnen maximaal 2 minuten druk opbouwt. Vermijd het droog laten werken en droog gebruiken van het product. Als het product gedurende een bepaalde periode droog wordt gebruikt kan het beschadigd raken.
Kies altijd de juiste bedrijfsmodus voor de mate van vervuiling en de gevoeligheid van de ondergrond. Een te hoge waterdruk kan schade aan oppervlakken veroorzaken. Vermijd een te hoge drukinstelling ( Image alternative) en afstanden kleiner dan 30 cm bij bijv. gelakte oppervlakken, gevoelige houten oppervlakken of banden.
De zelfaanzuiging werkt slechts tot een hoogte van 1,2 meter. Zorg ervoor dat de aanzuigslang gevuld is met water voordat u op een hoogte van meer dan 1,2 meter gaat werken.

Product inschakelen of uitschakelen

Product inschakelen
Image alternative
 1. Houd de aan-/uitschakelaar ingedrukt.
  • De pomp start en genereert een waterstraal.
 2. Voer de reinigingswerkzaamheden uit.
Product uitschakelen
 1. Laat de aan-/uitschakelaar los.
  • Pomp en watertoevoer worden gestopt.
  Als u het product opbergt bij temperaturen rond of onder het vriespunt, verwijder dan alle waterresten uit het product en uit alle toevoerleidingen.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Aanzuigfilter reinigen

Image alternative
 1. Demonteer het aanzuigfilter van de aanzuigslang.
 2. Draai de koppeling van het aanzuigfilter.
 3. Verwijder de afdichtring uit het aanzuigfilter.
 4. Buig de twee bevestigingsnokken uit elkaar.
 5. Verwijder de zeef uit het aanzuigfilter.
 6. Reinig alle afzonderlijke onderdelen onder stromend water.
 7. Reinig de zeef en de binnenzijde van het aanzuigfilter met een kleine borstel.
 8. Zet het aanzuigfilter in elkaar.
 9. Monteer het aanzuigfilter op de aanzuigslang.

Waterfilter reinigen

Image alternative
 1. Demonteer de wateraansluitkoppeling van de hogedrukreiniger.
  Maak de wateraansluitkoppeling los en gebruik daarbij indien nodig een steeksleutel.
 2. Verwijder het waterfilter uit de wateraansluitkoppeling.
 3. Reinig alle afzonderlijke onderdelen onder stromend water.
 4. Plaats het waterfilter terug in de wateraansluitkoppeling.
 5. Monteer de wateraansluitkoppeling op de hogedrukreiniger.

Sproeikop reinigen

Reinig de sproeikop met een spits voorwerp, bijv. een opengebogen paperclip.
Image alternative
 1. Demonteer de sproeikop van de spuitlans.
 2. Steek het spitse voorwerp in de sproeikop.
 3. Beweeg het spitse voorwerp heen en weer totdat de weerstand merkbaar kleiner wordt.
 4. Monteer de sproeikop op de spuitlans.

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Neem bij alle storingen de statusindicatie van de accu in acht. Zie het hoofdstuk Weergaven van de Li‑ion-accu .
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.

Storingentabel en ondersteuning

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
LED's van de accu geven niets aan
Accu defect.
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Motor start niet
Bevroren
 • Laat de pomp, slang of toebehoren ontdooien.
Motor draait, maar geen druk aanwezig
Sproeikop verstopt
 • Reinig de sproeikop.
Pulserende druk
Lucht in slang of pomp
 • Laat de hogedrukreiniger werken met de waterkraan open totdat een gelijkmatige werkdruk is bereikt.
Watertoevoer niet correct
 • Controleer of de wateraansluiting overeenkomt met de specificaties in de technische gegevens en voldoende water levert. De kleinste slangen die gebruikt mogen worden zijn ¹/₂" of ⌀ 13 mm.
Waterfilter of aanzuigfilter verstopt
 • Reinig het waterfilter en/of het aanzuigfilter.
Aanzuigslang geknikt of ingedeukt
 • Leg de aanzuigslang recht.
Druk constant, maar te laag (opmerking: bepaalde toebehoren kunnen de druk verlagen)
Sproeikop versleten
 • Vervang de sproeikop.
Motor draait, maar druk is beperkt of geen werkdruk
Water niet aangesloten
 • Sluit het water aan.
Waterfilter of aanzuigfilter verstopt
 • Reinig het waterfilter en/of het aanzuigfilter.
Sproeikop verstopt
 • Reinig de sproeikop.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Toebehoren, systeemproducten en meer informatie over uw product vindt u hier.

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.
Taiwan RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt Taiwan.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
BeschrijvingHilti accu's zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. Li-ion-cellen hebben een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen.
De voor Hilti accu's toegestane producten vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Veiligheid
 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Ga te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Maatregelen bij accubrand .
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met de Hilti Service, wanneer een accu beschadigd is.
 • Gebruik een accu niet wanneer er vloeistof uitlekt.
 • Vermijd bij lekkende vloeistof direct contact met de ogen en/of huid. Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuvloeistof.
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de weggelekte accuvloeistof te verwijderen. Neem de lokale reinigingsvoorschriften voor accuvloeistof in acht.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de houder in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden, abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze afvoeren. Zie het hoofdstuk Onderhoud en recycling .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bel de brandweer voordat u een bluspoging start.
 • Bestrijd accubranden alleen met water vanaf een zo groot mogelijke afstand. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden brandende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving om zo de betrokken accu's te isoleren.
In geval van een niet afkoelende, rokende of brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Laat de accu gedurende minstens 24 uur in de emmer, tot deze volledig is afgekoeld.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een droge, zachte penseel of een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.