Taal

B 3600

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Transportmodus
Image alternative Standby-modus
Image alternative Bedrijfsmodus

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Draagbaar energiesysteem
  B 3600
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren. Het product mag niet worden geopend.
 • Raak de elektrische contacten niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen.
 • De uitgangen van het product niet kortsluiten.
 • Sluit de beschermkappen van de aansluitingen, wanneer deze niet worden gebruikt.
 • Het product mag niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C verhit of verbrand worden.
 • Stel het product nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Stel het product niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik of bewaar het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Behandel het product zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Let er bij het gebruik van het product op dat het veilig staat. Plaats het product alleen op vlakke, stroeve ondergrond. Vermijd dat het product over een rand uitsteekt.
 • Let op dat een voldoende kabellengte van de aangesloten verbruiker, het voedingssnoer mag niet onder spanning staan.
 • Gebruik of laad het product op niet wanneer het een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is. Controleer het product regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik het product niet als opstapje.
 • Vervoer het product niet aan een kraan of met hefwerktuigen.
 • Houd uw lokale voorschriften voor het veilig gebruik van elektrische verbruikers aan.
 • Sluit geen defecte verbruikers op het product aan.
 • Sluit geen stroomgeneratoren aan op de uitgangen van het product.
 • Laad het product alleen op met de meegeleverde laadkabel.
 • Controleer of het product en de verbruiker uitgeschakeld zijn voordat u de verbruiker aansluit. Schakel de verbruiker na het gebruik altijd uit.
 • Gebruik het product niet voor levensondersteunende medische verbruikers.
 • Wanneer het product te heet is om aan te raken, kan het defect zijn. Plaats het product op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat het afkoelen. Wanneer het product na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Frame
 2. Handgreep
 3. Draaischakelaar
 4. AC-uitgang
 5. LED-indicatie
 6. AC-laadingang
 7. Beveiligingskap

Correct gebruik

Het beschreven product is een draagbaar energiesysteem. Het is bestemd voor gebruik met bedrade verbruikers.

Standaard leveringsomvang

Draagbaar energiesysteem, laadkabel, handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

LED-indicaties

Het Hilti B 3600 energiesysteem kan de laadtoestand en foutmeldingen weergeven.
Wanneer foutmeldingen worden herkend, dan branden of knipperen de LED's overeenkomstig de actuele laadtoestand.
Toestand
Betekenis
Acht (8) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 100% tot 88%
Zeven (7) LED's branden constant groen.
Laadtoestand: 87% tot 76%
Zes (6) LED's branden constant groen.
Laadtoestand: 75% tot 63%
Vijf (5) LED's branden constant groen.
Laadtoestand: 62% tot 50%
Vier (4) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 49% tot 37%
Drie (3) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 36% tot 25%
Twee (2) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 24% tot 12%
Een (1) LED brandt constant groen
Laadtoestand: 12% tot 1%
Een (1) LED knippert groen (laadkabel niet aangesloten).
De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu op.
Geen LED brandt.
Het draagbare energiesysteem is uitgeschakeld. Schakel het in.
Wanneer na het inschakelen nog geen LED brandt, wendt u zich tot de Hilti Service.
De LED van de actuele laadtoestand knippert groen (tijdens het opladen).
De Lithium-ion-accu wordt opgeladen.
Een of meer LED's branden constant geel.
Er was een te hoge stroom en de AC-uitgangen zijn gedeactiveerd.
Koppel alle verbruikers los. Zet de draaischakelaar in de stand stand-by Image alternative. Wacht 10 seconden en zet de draaischakelaar weer op gebruik Image alternative. Het energiesysteem kan nu weer worden gebruikt.
Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service.
Een of meerdere LED's knipperen geel.
Het energiesysteem is buiten het toegestane temperatuurbereik. Het gebruik of het opladen zijn onderbroken.
Koppel de verbruikers of de laadkabel van het energiesysteem los en schakel het energiesysteem op stand-by Image alternative. Breng het energiesysteem vervolgens langzaam in het toegestane temperatuurbereik. Zodra het toegestane gebied bereikt is, kan het energiesysteem verder worden gebruikt of worden opgeladen.
Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel rood
Er is een systeemfout. Verwijder de verbruikers of de laadkabel, schakel het energiesysteem in de transportmodus Image alternative en neem contact op met de Hilti Service.

Draaischakelaar

De draaischakelaar heeft de volgende drie standen:
Image alternative Transport
In de transportmodus zijn alle aansluitingen inactief en is het energiesysteem uitgeschakeld.
Image alternative Stand-by / laadfunctie
In de standby-modus zijn de AC-uitgangen spanningsloos, de AC-laadingang is actief. De LED's branden niet.
Image alternative Gebruik
In de bedrijfsmodus zijn de AC-uitgangen actief, er kan een verbruiker worden aangesloten en gebruikt. De LED's geven de laadtoestand of storingsmeldingen aan.

Technische gegevens


Hoogspanning
Uitgangsspanning
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Nominaal uitgangsvermogen
3.600 W / 16 A
Maximaal uitgaand vermogen gedurende maximaal 120 seconden
7.200 W / 32 A
Beschikbare energie
2,1 kWh
Laadvermogen
1.000 W / 4 A
Veiligheidsklasse
IP 54+
Gewicht
19,8 kg
(43,7 lb)
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Accutemperatuur bij beginnen opladen
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Laden

 1. Zet de draaischakelaar in de stand stand-by Image alternative.
 2. Sluit de meegeleverde laadkabel aan op de AC-laadingang en draai de bajonetsluiting rechtsom tot deze vergrendelt.
  Voor het waarborgen van de werking controleren dat de bajonetsluiting vergrendelt.
 3. Sluit de laadkabel aan op een contactdoos aan.
  • De groen brandende LED's geven de actuele laadtoestand aan.
  • Alle LED's branden 10 seconden groen wanneer het energiesysteem volledig is opgeladen. Vervolgens dooft de melding.
 4. Verwijder na het opladen de laadkabel en schakel het energiesysteem in de transportmodus Image alternative.

Gebruik

WAARSCHUWING
Gevaren door elektrische stroom! Elektrische schok en/of onderdeelschade mogelijk.
 • Wanneer meer dan één verbruiker wordt aangesloten, moeten de verbruikers worden gezekerd met een veiligheidsschakelaar tegen lekstroom (PRCD).
 • Neem de beschreven aansluitmogelijkheden/combinaties in acht.
Image alternative
 1. Zet de draaischakelaar in de stand gebruik Image alternative. Het energiesysteem wordt geactiveerd en de LED's knipperen.
  • Wanneer vervolgens een of meer LED's groen branden, dan is het energiesysteem klaar voor gebruik.
  • Wanneer na de startsequentie een LED groen knippert, dan is het energiesysteem volledig ontladen. Laad de accu op.
  • Wanneer na de startsequentie geen LED brandt, dan is een storing aanwezig. Wendt u zich tot uw Hilti Service.
 2. Sluit een verbruiker aan op de AC-uitgang.
 3. Neem de volgende aanwijzingen voor het gebruik van meer dan één verbruikers op het energiesysteem in acht:
  • Bij het gebruik van een verbruiker met een tussengeschakelde stofzuiger, moet de verbruiker op de stofzuiger worden voorzien van een veiligheidsschakelaar tegen lekstroom.
  • Voor het aansluiten van twee verbruikers biedt Hilti een verdeelstekker met veiligheidsschakelaar tegen lekstroom aan.
  • Bij gebruik van een stekkerdoos moeten alle aangesloten verbruikers afzonderlijk worden voorzien van een veiligheidsschakelaar tegen lekstroom.
 4. Tijdens het gebruik geven de LED's de actuele laadtoestand aan.
 5. Zet om het gebruik van het energiesysteem te onderbreken de draaischakelaar in de stand stand-by Image alternative.
 6. Zet om het energiesysteem volledig uit te schakelen de draaischakelaar in de stand transportmodus Image alternative.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door geactiveerd product !
 • Schakel het product voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd in de transportmodus Image alternative.
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
 • Stel het product nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer het product doornat is, behandelt u het als een beschadigde accu. Isoleer het in een niet-brandbare container en neem contact op met de Hilti Service.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Zekering vervangen

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
ATTENTIE
Brandgevaar door verkeerde zekering! Door een zekering met foutieve specificaties kan brand ontstaan.
 • Gebruik uitsluitend een zekering van hetzelfde type, dezelfde nominale stroom en dezelfde uitschakelkarakteristiek.
 1. Schroef de beveiligingskap af.
 2. Verwijder de zekering. Vervang deze door een nieuwe zekering.
  Materiaal
  Glaszekering
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Schroef de beschermkap weer terug.

Transport en opslag

Transport
 • Vervoer het product alleen in de transportmodus Image alternative.
 • Tijdens het vervoer moet het product tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming wanneer u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
 • Het product mag niet in een vliegtuig worden vervoerd. Wendt u zich eventueel tot de vliegmaatschappij.
Opslag
 • Het product koel en droog bewaren. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Bewaar het product alleen in de transportmodus Image alternative.
 • Bewaar het product niet gedurende langere tijd in ontladen toestand. Dit kan tot diepontlading leiden. Laad het product ten minste elke drie maanden op.
 • Het product nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product voor het gebruik altijd alsmede voor- en nadat het product gedurende langere tijd is opgeslagen op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Neem bij alle storingen de LED-indicatie van het energiesysteem in acht. Zie hoofdstuk LED-indicaties .
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Een aangesloten verbruiker functioneert niet of niet met het volledige vermogen.
Stekker niet correct aangesloten
 • Steek de stekker van de verbruiker correct in het stopcontact.
Het energiesysteem bevindt zich niet in de bedrijfsmodus.
 • Zet de draaischakelaar in de stand Gebruik Image alternative.
Accu leeg
 • Laad de accu van het energiesysteem op.
Vermogen van verbruikers te hoog
 • Neem het uitgangsvermogen van het energiesysteem in acht. Geen verbruikers aansluiten met een hoger vermogen dan het uitgangsvermogen.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur het product niet, wanneer de behuizing beschadigd is.
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle het product zodanig, dat het niet in handen van kinderen kan belanden.
 • Lever het product in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
Hilti accu's zijn volgens de laatste stand der techniek en zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
BeschrijvingDe accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. In tegenstelling tot NiMH en NiCd accu's hebben Li-ion-accu's een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen. Zie Veiligheid
De voor onze accu's geschikte producten vindt u in uw Hilti Store of op:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Veiligheid
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's, die niet door de Hilti Service goedgekeurd zijn.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op sporen van beschadigingen, bijvoorbeeld deuken, insnijdingen of doorboringen.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Vermijd contact van weglekkende accuvloeistof met de ogen en de huid!
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Uit defecte accu's kan vloeistof lekken en deze vloeistof kan op aangrenzende voorwerpen terechtkomen. Reinig de betrokken delen met warm zeepsop en vervang de beschadigde accu's.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Stel accu's nooit bloot aan verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan explosies veroorzaken.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere metalen voorwerpen. Dit kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Houd de accu uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de bijbehorende handleiding in acht.
 • De accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare vloeistoffen of gassen opslaan of gebruiken. Een onverwachte accustoring kan onder deze omstandigheden een explosie veroorzaken.
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met uw Hilti -servicepartner, wanneer een accu beschadigd is.
 • Vermijd direct contact met de ogen en/of huid met uittredende vloeistof, door een veiligheidsbril en werkhandschoenen te dragen.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de bus in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de uitgelopen accuvloeistof te verwijderen.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden of abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze, zoals hierboven beschreven, afvoeren.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bestrijd accubranden alleen met water. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden beschadigde, brandende of lekkende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving en isoleer zo de betrokken accu's. Kunt u de brand niet met de beschikbare blusmiddelen blussen, bel dan de lokale brandweer.
In geval van een enkele brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Wacht tot de accu volledig is afgekoeld.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. Accu en acculader na gebruik altijd scheiden.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Verwijder dergelijke verontreinigingen met een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een zachte kwast of een schone, droge doek.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.