Taal

PM 2-LG

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Lijnlaser
  PM 2-LG
  Generatie
  02
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Stickers op het product

Laser-informatie
Image alternative Laserklasse 2, gebaseerd op de norm IEC60825-1/EN60825-1:2014 en voldoet aan CFR 21 § 1040.10 en 1040.11 (Laser Notice 56).
Niet in de straal kijken.

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies meetgereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Het meetgereedschap kan gevaar opleveren wanneer deze op ondeskundige wijze wordt gebruikt. Wanneer de volgende aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit schade aan het meetgereedschap en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het product in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het product uit de buurt.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Elektrische veiligheid
 • Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Hoewel het product beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het droog te maken alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een meetgereedschap. Gebruik geen meetgereedschap wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het meetgereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vermindert het risico op letsel.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Zorg ervoor dat het meetgereedschap is uitgeschakeld, voordat u de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt.
 • Gebruik het product en de toebehoren overeenkomstig deze aanwijzingen en zoals voor dit speciale apparaattype is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van producten voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor meetgereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het meetgereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
 • Het meetgereedschap mag niet in de buurt van medische apparatuur worden gebruikt.
Gebruik en hantering van het meetgereedschap
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Bewaar niet-gebruikte meetgereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het product niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Meetgereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Verzorg meetgereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende delen foutloos functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het meetgereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het meetgereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden meetgereedschappen.
 • Het product mag in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd. Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om het product in bedrijf te nemen beperken.
 • Vóór belangrijke metingen of en na een val of andere mechanische inwerkingen is blootgesteld, dient u de nauwkeurigheid van het meetgereedschap te controleren.
 • De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijv. de aanwezigheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden opwekken, trillingen en temperatuurveranderingen.
 • Snel wijzigende meetomstandigheden kunnen het meetresultaat negatief beïnvloeden.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het product voor gebruik te laten acclimatiseren. Grote temperatuurverschillen kunnen tot storingen en onjuiste meetresultaten leiden.
 • Zorg er bij het gebruik van adapters en toebehoren voor dat de toebehoren correct bevestigd zijn.
 • Hoewel het meetgereedschap ontwikkeld is voor de zware omstandigheden op bouwterreinen, dient u het evenals andere optische en elektrische producten (verrekijker, bril, fotocamera) met zorg te behandelen.
 • Houd de voorgeschreven bedrijfs- en opslagtemperaturen aan.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor lasermeetapparaten

 • Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti Service repareren.
 • Scherm de meetplaats af. Controleer dat u bij het plaatsen van het product de laserstraal niet op andere personen of op uzelf wordt gericht. Laserstralen dienen ver boven of onder ooghoogte te lopen.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Controleer voor metingen/het gebruik en ook meerdere keren tijdens het gebruik de nauwkeurigheid van het product.
 • Metingen in de buurt van reflecterende objecten resp. oppervlakken en door ruiten of soortgelijke materialen kunnen leiden tot een verkeerd meetresultaat.
 • Monteer het product op een geschikte houder, op een statief of zet het op een egaal oppervlak.
 • Het werken met meetlatten in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet toegestaan.
 • Zorg ervoor dat er geen ander lasergereedschap in de omgeving wordt gebruikt, waardoor uw meting nadelig kan worden beïnvloed.
 • De laserstralen mogen niet over onbewaakt gebied gaan.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of gemonteerde accessoires correct bevestigd zijn.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het apparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) worden gestoord.

Laserclassificatie voor producten van de laserklasse 2

Het product voldoet aan de laserklasse 2 volgens IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 en volgens CFR 21 § 1040 (FDA). Deze producten mogen zonder verdere beschermingsmaatregelen worden gebruikt. Toch moet men, evenals bij de zon, nooit direct in sterke lichtbronnen kijken. Sluit in het geval van direct oogcontact uw ogen en beweeg uw hoofd uit de lichtbundel. De laserstraal niet op personen richten.

Zorgvuldig gebruik en onderhoud van batterijen

 • Verwijder de batterijen uit het product wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. De batterijen kunnen bij langdurige opslag corroderen en zichzelf ontladen.
 • Zorg ervoor dat de batterijen niet in de handen van kinderen terecht komen.
 • Combineer geen nieuwe met oude batterijen. Altijd alle batterijen tegelijkertijd vervangen. Gebruik geen batterijen van verschillende producenten of met verschillende typeaanduidingen.
 • Gebruik geen beschadigde batterijen.
 • Alleen het voor dit product voorziene batterijtype gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Let bij het omwisselen van de batterijen op de correcte polariteit. Hierbij is sprake van explosiegevaar.
 • Oververhit batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur. Batterijen kunnen exploderen en er kunnen giftige stoffen vrijkomen.
 • Laad batterijen niet op.
 • Soldeer batterijen niet in het product.
 • Ontlaad batterijen niet door kortsluiting. Batterijen kunnen lek worden, exploderen, in brand vliegen en personen verwonden.
 • Batterijen niet beschadigen en batterijen niet demonteren. Batterijen kunnen lek worden, exploderen, in brand vliegen en personen verwonden.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Accuvak
 2. Laadtoestandsaanduiding
 3. Toets ontvangermodus
 4. Toets lijnmodus
 5. Laseruitgangsvenster
 6. Bevestigingsschroefdraad
 7. Keuzeschakelaar voor aan en uit en ver- en ontgrendeling van de slinger
 8. Oog voor de bevestiging van de valbeveiliging
 9. Positie typeplaatje

Correct gebruik

Het beschreven product is een zelfnivellerende lijnlaser, die bestemd is voor het nivelleren en uitvoeren van instelwerkzaamheden. De lijnlaser heeft twee groene lijnen (horizontaal en verticaal) en een lijnsnijpunt. De lijnlaser kan door één persoon worden bediend. De lijnen en het snijpunt van de lijnen hebben een reikwijdte van circa 20 m (65 ft). De reikwijdte is afhankelijk van de helderheid van het omgevingslicht. Het product is bestemd voor het gebruik in binnenruimtes.
Mogelijke toepassingen zijn: Nivelleren van contactdozen, kabelgoten, verwarmingselementen en installaties; Nivelleren van afgehangen plafonds; Nivelleren en uitrichten van deuren en vensters; Overbrengen van hoogtes; Verticale uitrichting van buizen.

Bedrijfsmeldingen

Toestand
Betekenis
LED brandt niet.
 • Apparaat is uitgeschakeld.
 • Batterijen zijn leeg.
 • Batterijen zijn verkeerd aangebracht.
LED brandt constant.
Laserstraal is ingeschakeld. Apparaat is in gebruik. Batterijen zijn vol.
LED knippert snel.
Batterijen zijn bijna leeg.
LED knippert.
Apparaat is automatisch uitgeschakeld, maar de pendel is niet vergrendeld.
Laserstraal knippert tweemaal elke 10 (slinger niet vergrendeld) resp. elke 2 (slinger vergrendeld) seconden.
Batterijen zijn bijna leeg.
Laserstraal knippert vijfmaal en blijft daarna permanent branden.
 • Automatische uitschakeling is gedeactiveerd.
 • Ontvangermodus is geactiveerd of gedeactiveerd.
Laserstraal knippert met een hoge frequentie.
Apparaat kan zichzelf niet nivelleren.
Laserstraal knippert elke 2 seconden.
Functie hellingshoek; Slinger is vergrendeld, daardoor zijn de lijnen niet genivelleerd.

Standaard leveringsomvang

Lijnlaser, tas, 4x AA-batterijen (niet in alle markten), handleiding, fabriekscertificaat

Technische gegevens

Reikwijdte lijnen en snijpunt zonder laserontvanger
20 m
(65 ft - 10 in)
Reikwijdte lijnen en snijpunt met laserontvanger (afhankelijk van de helderheid van de omgeving en positie van de ontvanger t.o.v. de laser)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Zelfnivelleringstijd
3 s
Zelfnivelleringsbereik (typisch)
±4°
Nauwkeurigheid op 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Lijndikte (afstand 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Laserklasse
Klasse 2, zichtbaar, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 en 1040.11) (FDA)
Straaldivergentie laserlijnen *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Gemiddeld uitgangsvermogen (max) (p)
< 1 mW
Golflengte (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Pulsduur (tp)
< 60 µs
Pulsfrequentie (f)
< 12 kHz
Stroomvoorziening
4x 1,5V AA‑batterijen
Bedrijfsduur (typisch), alle lijnen aan
bij 24 °C (72 °F) : 10 h
Bedrijfsduur (typisch), alleen horizontale of verticale lijnen aan
bij 24 °C (72 °F) : 20 h
Automatische zelfuitschakeling (geactiveerd volgens)
1 h
Modusindicatie
LED en laserstralen
Bedrijfstemperatuur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Opslagtemperatuur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Bescherming tegen stof en spatwater (behalve batterijvak)
IP 54 volgens IEC 60529
Schroefdraad van het statief
UNC 1/4"
Afmetingen lengte x breedte x hoogte
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Gewicht met voet en inclusief batterijen
600 g
(21,2 oz)

Bediening

Batterijen aanbrengen / verwisselen

 • Let op de correcte polariteit van de batterijen.
 • Vervang altijd alle batterijen.
 • Gebruik alleen batterijen die overeenkomstig internationale standaarden geproduceerd zijn.
Image alternative
 1. Open het batterijvak.
 2. Verwijder zo nodig de lege batterijen.
 3. Plaats de nieuwe batterijen.
 4. Sluit het batterijvak.

Beveiliging tegen vallen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Door vallend gereedschap en/of toebehoren!
 • Gebruik uitsluitend de voor uw product aanbevolen Hilti valbeveiliging.
 • Controleer de valbeveiliging en de bevestigingspunten van de valbeveiliging voor het gebruik altijd op mogelijke beschadigingen.
Neem de lokale richtlijnen voor het werken op hoogtes in acht.
Gebruik als valbeveiliging voor dit product uitsluitend de Hilti valbeveiliging PMA 92.
 • Bevestig de valbeveiliging op de laser en op een dragende structuur. Controleer de correcte bevestiging.
  De handleiding van de Hilti valbeveiliging in acht nemen.

Laserstralen inschakelen

 1. Zet de keuzeschakelaar in de stand Image alternative (aan/ontgrendeld).
  • Alle laserlijnen en alle punten worden ingeschakeld.
 2. Druk de toets lijnmodus zo vaak in, tot de gewenste lijnmodus is ingesteld.
  • Het product wisselt herhaaldelijk in onderstaande volgorde tussen de verschillende modi: Alle lijnen, horizontale lijn, verticale lijn.

Laserstraal instellen voor de functie "Hellingshoek"

 1. Zet de keuzeschakelaar in de stand Image alternative (aan/vergrendeld).
  • De horizontale lijn wordt ingeschakeld.
 2. Druk de toets lijnmodus zo vaak in, tot de gewenste lijnmodus is ingesteld.
  • Het product wisselt herhaaldelijk in onderstaande volgorde tussen de verschillende modi: Horizontale lijn, verticale lijn, alle lijnen.
  In de functie "Hellingshoek" is de slinger vergrendeld en is de laser niet genivelleerd.
  De laserstraal resp. laserstralen knipperen om de 5 seconden.

Laserstralen uitschakelen

 1. Zet de keuzeschakelaar in de stand OFF .
  • De laserstraal wordt uitgeschakeld en de slinger wordt vergrendeld.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onbedoelde ingebruikneming!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 1. De laserstraal wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer de accu leeg is.

Gebruiksvoorbeelden

Hoogte overdragen

Image alternative

Droogbouwprofielen uitrichten

Image alternative

Plafondverlichting uitrichten

Image alternative

Leidingen uitrichten

Image alternative

Verwarmingselementen uitrichten

Image alternative

Deuren en raamkozijnen uitrichten

Image alternative

Laser-ontvangermodus activeren of deactiveren

Het bereik van de laserontvanger kan worden beperkt door de ontwerpgerelateerde asymmetrie van het laservermogen en mogelijke storende externe lichtbronnen.
Werk aan de sterke zijde van de lijnlaser en voorkom contact het werken in direct licht voor een optimaal bereik. De sterke zijde is de voorzijde van de lijnlaser.
 1. Om de ontvangermodus de activeren, drukt u op de toets ontvangermodus.
  • De laserstraal knippert ter bevestiging vijfmaal.
  • De LED naast de toets ontvangermodus brandt groen.
  • De zichtbaarheid van de laserstralen is beperkt.
 2. Druk de toets ontvangermodus opnieuw in om de ontvangermodus weer te deactiveren.
  • De LED naast de toets ontvangermodus dooft.
  • De zichtbaarheid van de laserstralen neemt weer toe tot het normale niveau.
  Bij het uitschakelen van de laser wordt de ontvangermodus gedeactiveerd.

Controleren

Nivellering van de laserstraal controleren

Image alternative
 1. De afstand tussen de wanden moet minstens 10 m bedragen.
 2. Zet de laser op een vlak en horizontaal oppervlak, circa 20 cm van de muur (A), en richt het snijpunt van de laserlijnen op de muur (A).
 3. Markeer het snijpunt van de laserlijnen met een kruis (1) op de muur (A) en een kruis (2) op de muur (B).
 4. Zet de laser op een vlak en horizontaal oppervlak, circa 20 cm van de muur (B), en richt het snijpunt van de laserlijnen op het kruis (1) op de muur (A).
 5. Stel de hoogte van het snijpunt van de laserlijnen zodanig in, dat het snijpunt samenvalt met de markering (2) op de muur (B). Gebruik eventueel een statief of een wandhouder.
 6. Markeer het snijpunt van de laserlijnen opnieuw met een kruis (3) op de muur (A).
 7. Meet de afwijking D tussen de kruisen (1) en (3) op de muur (A) (RL = lengte van het vertrek).
Image alternative
 1. Bereken de waarde R.
  • De waarde R moet kleiner dan 3 mm (1⁄8") zijn.
 2. Wanneer het resultaat buiten de tolerantie ligt, wendt u zich tot de Hilti Service.

Nauwkeurigheid van de horizontale lijn controleren

Image alternative
 1. Plaats het apparaat aan de rand van een ruimte van minstens 10 m lang.
  Het vloeroppervlak dient vlak en horizontaal te zijn.
 2. Schakel alle laserstralen in en controleer of de slingervergrendeling is gedeblokkeerd.
 3. Maak een markering op een afstand van ten minste 10 m van het apparaat, zodat het snijpunt van de laserlijnen in het midden van de markering (d0) wordt weergegeven en de verticale lijn van de markering precies door het midden van de verticale laserlijn loopt.
 1. Draai het apparaat 45°, van bovenaf gezien rechtsom.
Image alternative
 1. Markeer vervolgens op de markering het punt (d1) waar de horizontale laserlijn de verticale lijn van de markering raakt.
 2. Draai het apparaat nu 90° linksom.
 3. Markeer vervolgens op de markering het punt (d2) waar de horizontale laserlijn de verticale lijn van de markering raakt.
 4. Meet de volgende verticale afstanden: d0-d1, d0-d2 en d1-d2. Bepaal het grootste (dmax) en kleinste verschil (dmin).
 5. Voor d0-d1, d0-d2 en d1-d2 geldt:
Image alternative
 1. De grootste gemeten verticale afstand mag maximaal 5 mm bij een meetafstand van 10 m bedragen.
  • dmax-dmin = afstand tussen de hoogste markering en de laagste markering in millimeter/¹⁄₁₀ inch
  • D = afstand van het apparaat tot de markering in meter/voet

Nauwkeurigheid van de verticale lijn controleren

Voor de controle is een deuropening of iets dergelijks met minimaal 2 m vrije hoogte vereist. Bovendien moet aan elke zijde ten minste 2,5 m ruimte aanwezig zijn.
Image alternative
 1. Schakel het apparaat in en controleer of de slingervergrendeling is gedeblokkeerd.
 2. Plaats het apparaat op 2,5 m afstand van de deuropening op de vloer en richt de verticale lijn op het midden van de deuropening.
 3. Markeer het midden van de verticale lijn op de vloer (1) en op de bovenrand van de deuropening (3) en 2,5 m voorbij de deuropening op de vloer (2).
Image alternative
 1. Plaats het apparaat direct achter het punt (2) op de vloer en richt de laserstraal zodanig, dat deze door de punten (2) en (1) loopt.
 2. Aan de bovenrand van de deuropening kan de afwijking tussen de laserlijn en het punt (3) direct worden afgelezen. Deze waarde komt overeen met de afwijking bij dubbele hoogte.
 3. Meet de hoogte van de deuropening.
 4. De maximaal toegestane afwijking bedraagt 3 mm per 10 m hoogte.
Image alternative
 1. Bij de volgens bovenstaande methode bepaalde afwijking wordt de maximaal toegestane afwijking als volgt berekend:
 2. De berekende, maximaal toegestane afwijking in millimeter moet kleiner zijn dan 0,3 mm/m x de dubbele hoogte in meter.
  • d = gemeten dubbele afwijking in millimeter/¹⁄₁₀ inch
  • H = hoogte van de deur in meter

Gedrag bij afwijkingen

 • Als u afwijkingen vaststelt, kunt u zich tot uw Hilti Service wenden.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Blaas het stof van het uitgangsvenster van de laser. Raak het uitgangsvenster van de laser niet aan met uw vingers.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Hilti meettechniek service

De Hilti meettechniek service voert de controle uit en zorgt bij een afwijking tevens voor de reparatie en de hernieuwde controle van de specificatie-overeenstemming van het meetgereedschap door. De specificatie-overeenstemming op het moment van de controle wordt schriftelijk bevestigd door het servicecertificaat. Het wordt aanbevolen:
 • Een geschikt controle-interval overeenkomstig het gebruik kiezen.
 • Na een buitengewone belasting van het apparaat vóór belangrijke werkzaamheden, echter minstens eenmaal per jaar een Hilti meettechniek service controle laten uitvoeren.
De controle door de Hilti meettechniek service ontslaat de gebruiker niet van de normale controle van het meetgereedschap voor en tijdens het gebruik.

Transport en opslag

Transport
 • Controleer het product altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
 • Product en batterijen koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Het product en de batterijen nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de batterijen buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product voor het gebruik altijd alsmede voor- en nadat het product gedurende langere tijd is opgeslagen op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Het product kan niet worden ingeschakeld.
Batterij is leeg
 • Verwissel de batterijen.
Onjuiste polariteit van de batterij
 • Breng de batterijen correct aan.
Batterijvak is niet gesloten
 • Sluit het batterijvak.
Product of aan-/uitschakelaar is defect
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Enkele laserstralen functioneren niet.
Laserbron of lasersturing is defect
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Product kan worden ingeschakeld, maar er is geen laserstraal te zien.
Laserbron of lasersturing is defect
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Temperatuur is te hoog of te laag
 • Laat het product afkoelen of opwarmen.
Automatische nivellering functioneert niet.
Product op te schuine ondergrond geplaatst
 • Zet het product op een vlak en horizontaal oppervlak.
Slinger is vergrendeld
 • Ontgrendel de slinger.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Toebehoren, systeemproducten en meer informatie over uw product vindt u hier.

Richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.
Richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt Taiwan.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!