Taal

PLT 400

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Stickers op de PLT 400

De volgende stickers zijn op de PLT 400 aangebracht:
Image alternative Laserstraling. Niet in de straal kijken. Laserklasse 2.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type
  PLT 400
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies meetgereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Het meetgereedschap kan gevaar opleveren wanneer deze op ondeskundige wijze wordt gebruikt. Wanneer de volgende aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit schade aan het meetgereedschap en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het product in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het product uit de buurt.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Elektrische veiligheid
 • Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Hoewel het product beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het droog te maken alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een meetgereedschap. Gebruik geen meetgereedschap wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het meetgereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vermindert het risico op letsel.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Zorg ervoor dat het meetgereedschap is uitgeschakeld, voordat u de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt.
 • Gebruik het product en de toebehoren overeenkomstig deze aanwijzingen en zoals voor dit speciale apparaattype is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van producten voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor meetgereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het meetgereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
 • Het meetgereedschap mag niet in de buurt van medische apparatuur worden gebruikt.
Gebruik en hantering van het meetgereedschap
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Bewaar niet-gebruikte meetgereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het product niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Meetgereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Verzorg meetgereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende delen foutloos functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het meetgereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het meetgereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden meetgereedschappen.
 • Het product mag in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd. Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om het product in bedrijf te nemen beperken.
 • Vóór belangrijke metingen of en na een val of andere mechanische inwerkingen is blootgesteld, dient u de nauwkeurigheid van het meetgereedschap te controleren.
 • De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijv. de aanwezigheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden opwekken, trillingen en temperatuurveranderingen.
 • Snel wijzigende meetomstandigheden kunnen het meetresultaat negatief beïnvloeden.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het product voor gebruik te laten acclimatiseren. Grote temperatuurverschillen kunnen tot storingen en onjuiste meetresultaten leiden.
 • Zorg er bij het gebruik van adapters en toebehoren voor dat de toebehoren correct bevestigd zijn.
 • Hoewel het meetgereedschap ontwikkeld is voor de zware omstandigheden op bouwterreinen, dient u het evenals andere optische en elektrische producten (verrekijker, bril, fotocamera) met zorg te behandelen.
 • Houd de voorgeschreven bedrijfs- en opslagtemperaturen aan.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor lasermeetapparaten

 • Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti Service repareren.
 • Scherm de meetplaats af. Controleer dat u bij het plaatsen van het product de laserstraal niet op andere personen of op uzelf wordt gericht. Laserstralen dienen ver boven of onder ooghoogte te lopen.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Controleer voor metingen/het gebruik en ook meerdere keren tijdens het gebruik de nauwkeurigheid van het product.
 • Metingen in de buurt van reflecterende objecten resp. oppervlakken en door ruiten of soortgelijke materialen kunnen leiden tot een verkeerd meetresultaat.
 • Monteer het product op een geschikte houder, op een statief of zet het op een egaal oppervlak.
 • Het werken met meetlatten in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet toegestaan.
 • Zorg ervoor dat er geen ander lasergereedschap in de omgeving wordt gebruikt, waardoor uw meting nadelig kan worden beïnvloed.
 • De laserstralen mogen niet over onbewaakt gebied gaan.

Laserclassificatie voor producten van de laserklasse 2

Het product voldoet aan de laserklasse 2 volgens IEC60825-1/EN60825-1: 2014. Deze producten mogen zonder verdere beschermingsmaatregelen worden gebruikt.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel! De laserstraal niet op personen richten.
 • Nooit rechtstreeks in de lichtbron van de laser kijken. Sluit in het geval van direct oogcontact uw ogen en beweeg uw hoofd uit de lichtbundel.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat aan de strenge eisen van de geldende richtlijnen voldoet, kan Hilti het volgende niet uitsluiten:
 • Het apparaat kan andere apparaten (bijvoorbeeld navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) storen.
 • Het apparaat kan door sterke straling gestoord worden, hetgeen tot een onjuiste werking kan leiden.
In deze gevallen of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Vóór het begin van de meting controleren of de nauwkeurigheid van de gebruikte meetgereedschappen aan de eisen van de opdracht voldoet.
 • Bij het gebruik van statieven of wandhouders controleren of het meetgereedschap correct en stevig is vastgeschroefd en dat het statief stevig en veilig op de grond staat.
 • Controleer uit veiligheidsoverwegingen eerder door u ingestelde waarden resp. vorige instellingen.
 • De accuvakklep zorgvuldig vergrendelen, opdat de accu niet eruit valt. Bij contactverlies wordt de PLT 400 uitgeschakeld, wat tot gegevensverlies kan leiden.
 • Het meetgereedschap mag niet zonder voorafgaande toestemming in de buurt van militaire instellingen, luchthavens of astronomische instellingen worden gebruikt.
 • Bij het omschakelen van de afstandsmeting van de prismameting naar het reflectorloos meten erop letten dat niemand in het objectief van de PLT 400 kan kijken.
 • Richt de PLT 400 of accessoires hiervan niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
 • Metingen uitgevoerd op geschuimde kunststoffen zoals bijvoorbeeld styropor, styrodor, sneeuw of sterk spiegelende vlakken enz., kunnen tot onjuiste meetwaarden leiden.
 • Metingen op slecht reflecterende ondergronden in hoog reflecterende omgevingen kunnen leiden tot onjuiste meetwaarden.
 • Als andere dan de hier genoemde bedienings- of afstelapparaten wordt gebruikt, of als anders te werk wordt gegaan, kan dit leiden tot gevaarlijke straling.
 • Neem altijd de bedienings- en waarschuwingsaanwijzingen in de weergegeven applicatie in acht.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Beschrijving

Productoverzicht

Productoverzicht PLT 400

Image alternative
 1. Handgreep
 2. Wi-Fi-antenne
 3. Waarschuwingssticker
 4. Accuvakontgrendeling
 5. Accuvakklep
 6. Objectiefafdekking en laseruitgangsopening
 7. Service-interface (alleen voor de Hilti Service)
 8. Aan/uit-toets
 9. Batterijvak
 10. Accu

Productoverzicht PLC 400

Image alternative
 1. Microfoon
 2. Omgevingslichtsensor
 3. Voorste camera
 4. Statusweergave voorste camera
 5. Volumeregeling
 6. Aan/uit-toets
 7. Toets "Display-rotatieblokkering"
 8. Toets "Systeemregeling"
 9. Statusindicatie
 10. Statusweergave gegevensopslag
 11. Statusweergave accu
 12. Wi-Fi-antennes
 13. Hoofdtelefoonaansluiting
 14. USB-aansluiting
 15. Dockingaansluiting
 16. Oplaadaansluiting
 17. Achterste camera
 18. Statusweergave achterste camera
 19. Batterijvak
 20. Accuvakontgrendeling
 21. microSD-kaartsleuf

Correct gebruik

Het beschreven product bestaat uit de accu-aangedreven Layout-Tool PLT 400 en een accu-aangedreven PLC tablet. De PLC tablet is voor de afstandsbediening van de PLT 400 bedoeld. Beide componenten vormen een systeem. De Layout-Tool is bestemd voor het meten van afstanden en richtingen, voor het berekenen van driedimensionale richtpunten en afgeleide waarden en voor het uitzetten van coördinaten of as-waarden.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 22.
 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de serie C 4/36.

Standaard leveringsomvang

PLT 400, PLC tablet, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Wi-Fi-antennes

Image alternative
Aan de smalle zijde van de Controller bevindt zich telkens een Wi-Fi-antenne.
 • Houd de Controller tijdens het gebruik niet aan de zijkant bij de Wi-Fi-antennes vast, omdat dit het zend- en ontvangstvermogen vermindert.
  Als accessoire is een houder voor de Controller verkrijgbaar, waarmee belemmeringen van het Wi-Fi-verkeer kunnen worden vermeden.

Gegevensverbinding met de randapparatuur

Op de PLC tablet wordt de software Hilti PROFIS Layout Field gebruikt. Voor pc's is de pc-software Hilti PROFIS Layout Office verkrijgbaar, waarmee gegevens kunnen worden bewerkt en op andere systemen kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen de beide software-producten.
Van de PLC tablet kunnen gegevens ook rechtstreeks op een usb-gegevensdrager worden gezet.

Technische gegevens

Technische gegevens PLT 400

Gewicht zonder accu
6,2 kg
(13,7 lb)
Nominale spanning
21,6 V
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 50 ℃
(1 ℉ … 122 ℉)
Veiligheidsklasse
IP55
Relatieve luchtvochtigheid
95 %
Toerental
135 °/s
Wijziging van de telescoopstand
3,2 s
Schroefdraad
5/8 in
Communicatiestandaard
Wi-Fi, Dual 2.4 GHz and 5 GHz band, IEEE 802.11a⁄b⁄g⁄n⁄ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
Maximaal uitgestraald zendvermogen wifi voor FCC
24,5 dBm
Maximaal uitgestraald zendvermogen wifi voor ETSI
18,4 dBm
Wifi-frequentiegebied
2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 5.150 MHz … 5.350 MHz | 5.470 MHz … 5.835 MHz
Maximaal uitgestraald zendvermogen Bluetooth®
9,5 dBm
Bluetooth-frequentiegebied
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Laserafstandsmeting

Golflengte
646 nm … 674 nm
Laserkleur
Rood
Laserklasse volgens IEC 60825-1
2
Maximaal gemiddeld uitgangsvermogen
< 1 mW
Pulsduur
0,06 ns … 2,5 ns
Pulsfrequentie
3 MHz … 102 MHz
Straaldivergentie
0,1 mrad … 5,5 mrad

Meetonnauwkeurigheid bij hoekmeting (ISO 17123-3)

PLT 400‑2
2" (0.6 mgon)
PLT 400‑4
4" (1.2 mgon)

Meetonnauwkeurigheid bij afstandsmeting (ISO 17123-4)

Standaard
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)
Prismatracker
3 mm
(0,1 in)
Reflectorloos
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)

Vervolgen van doelen (LED-tracker)

Peak-golflengte
≤ 810 nm
Typische gemiddelde bestralingssterkte op een afstand van 20 cm (108 μs/109 Hz)
3 mW/cm²
Maximale bestralingssterkte op een afstand van 20 cm
0,24 mW/cm²
Maximale pulsduur
108 µs
Maximale pulsfrequentie
330 Hz
Straaldivergentie (2θ1/2)
20°
Tracking-range POA 25
1,5 m … 100 m
(4 ft - 11 in … 328 ft)
Tracking-range POA 20
1,5 m … 400 m
(4 ft - 11 in … 1.312 ft)

Camera

Gezichtsveld (continue focus)
2° … 30°
(0,03 rad … 0,5 rad)
Focusbereik
≥ 5 m
(≥ 16 ft)

Technische gegevens PLC 400

Gewicht PLC 400
0,55 kg
(1,21 lb)
Veiligheidsklasse PLC 400
IP65
Nominale spanning
7,2 V
Capaciteit
7,1 Ah
Bedrijfsduur
8 h
Laadduur
4 h
Externe data-aansluiting
USB 3.0
Bluetooth-versie
4.0
Bluetooth-frequentiegebied
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Wi-Fi-standaard
IEEE 802.11a/b/g/n

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het product.

Inschakelen van PLT 400 en PLC tablet

 1. Schakel de PLT 400 en de PLC tablet in.
 2. Start de applicatie PROFIS Layout Field op de PLC tablet.
 3. Neem de weergaven en aanwijzingen op het display van de PLC tablet in acht.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Stof voorzichtig met een droge borstel of een doek verwijderen.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Het accu-apparaat niet gebruiken bij beschadigingen en/of functiestoringen. Direct door de Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Reinigen van het uitgangsvenster van de laser
 • Blaas het stof van het uitgangsvenster van de laser.
 • Raak het uitgangsvenster van de laser niet aan met uw vingers.
  Door te ruw reinigingsmateriaal kan het glas bekrast raken en de nauwkeurigheid van het apparaat nadelig worden beïnvloed. Behalve zuivere alcohol of water geen andere vloeistoffen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Droog de uitrusting met inachtneming van de temperatuurgrenzen.

Reinigen en drogen

 1. Blaas het stof van het glas.
 2. Reinig het apparaat alleen met een schone, zachte doek.

Hilti meettechniek service

De Hilti meettechniek service voert de controle uit en zorgt bij een afwijking tevens voor de reparatie en de hernieuwde controle van de specificatie-overeenstemming van het meetgereedschap door. De specificatie-overeenstemming op het moment van de controle wordt schriftelijk bevestigd door het servicecertificaat. Het wordt aanbevolen:
 • Een geschikt controle-interval overeenkomstig het gebruik kiezen.
 • Na een buitengewone belasting van het apparaat vóór belangrijke werkzaamheden, echter minstens eenmaal per jaar een Hilti meettechniek service controle laten uitvoeren.
De controle door de Hilti meettechniek service ontslaat de gebruiker niet van de normale controle van het meetgereedschap voor en tijdens het gebruik.

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Toebehoren, systeemproducten en meer informatie over uw product vindt u via de volgende links:
PLT 400‑4
PLT 400‑2

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt China.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
Hilti accu's zijn volgens de laatste stand der techniek en zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
BeschrijvingDe accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. In tegenstelling tot NiMH en NiCd accu's hebben Li-ion-accu's een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen. Zie Veiligheid
De voor onze accu's geschikte producten vindt u in uw Hilti Store of op:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Veiligheid
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's, die niet door de Hilti Service goedgekeurd zijn.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op sporen van beschadigingen, bijvoorbeeld deuken, insnijdingen of doorboringen.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Vermijd contact van weglekkende accuvloeistof met de ogen en de huid!
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Uit defecte accu's kan vloeistof lekken en deze vloeistof kan op aangrenzende voorwerpen terechtkomen. Reinig de betrokken delen met warm zeepsop en vervang de beschadigde accu's.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Stel accu's nooit bloot aan verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan explosies veroorzaken.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere metalen voorwerpen. Dit kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Houd de accu uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de bijbehorende handleiding in acht.
 • De accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare vloeistoffen of gassen opslaan of gebruiken. Een onverwachte accustoring kan onder deze omstandigheden een explosie veroorzaken.
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met uw Hilti -servicepartner, wanneer een accu beschadigd is.
 • Vermijd direct contact met de ogen en/of huid met uittredende vloeistof, door een veiligheidsbril en werkhandschoenen te dragen.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de bus in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de uitgelopen accuvloeistof te verwijderen.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden of abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze, zoals hierboven beschreven, afvoeren.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bestrijd accubranden alleen met water. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden beschadigde, brandende of lekkende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving en isoleer zo de betrokken accu's. Kunt u de brand niet met de beschikbare blusmiddelen blussen, bel dan de lokale brandweer.
In geval van een enkele brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Wacht tot de accu volledig is afgekoeld.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. Accu en acculader na gebruik altijd scheiden.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Verwijder dergelijke verontreinigingen met een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een zachte kwast of een schone, droge doek.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.