Taal

IC-BLE

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
 • Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool Image alternative.
 • Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Bluetooth-module
  Set: IC-BLE
  Ontvangermodule: IC-RC
  Afstandsbediening: IC-RM
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Laat het product alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de module behouden blijft.
 • Houd het product uit de buurt van kinderen.

Productspecifieke veiligheidsinstructies

 • Controleer de inhoud van de verpakking op integriteit en volledigheid. Als u gebreken of storingen aan het product opvallen die de werking nadelig kunnen beïnvloeden, laat deze dan door gekwalificeerd personeel verhelpen.
 • Zorg voor een correcte montage en bevestiging van het product.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Let er bij het aanbrengen op een elektrisch gereedschap op dat handgrepen en andere greepgedeelten niet worden geblokkeerd en dat u het elektrisch gereedschap nog stevig vast kunt houden.
 • Bevestig de afstandsbediening niet op draaiende delen van elektrisch gereedschap en niet op lichaamsdelen, bijvoorbeeld handen of armen.
 • Hoewel het product aan de strenge eisen van de geldende richtlijnen voldoet, kan Hilti niet volledig uitsluiten dat het product storingen veroorzaakt die door sterke elektromagnetische straling worden gegenereerd. Dit kan tot fouten in de bediening leiden. Ook kan Hilti de mogelijkheid van interferenties met andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld vliegnavigatiesystemen) niet uitsluiten.

Zorgvuldige omgang met en gebruik van knoopcellen

 • Nooit knoopcellen inslikken. Inslikken van een knoopcel kan binnen 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden en tot de dood.
 • Zorg ervoor dat knoopcellen niet in handen van kinderen komen. Wanneer wordt vermoed dat een knoopcel is ingeslikt of in een andere lichaamsopening terecht is gekomen, direct contact opnemen met een regionaal antigifcentrum, voor informatie over de behandeling.
 • Gebruik alleen de in deze handleiding vermelde knoopcellen. Gebruik geen andere knoopcellen of een andere energiebron.
 • Niet oplaadbare knoopcellen mogen niet opnieuw worden opgeladen. De knoopcel kan lek worden, exploderen, in brand vliegen en personen verwonden.
 • De knoopcel niet geforceerd ontladen, opladen, uit elkaar nemen of verbranden. Verhit de knoopcel niet boven de door de fabrikant aangegeven maximumtemperatuur. Anders bestaat gevaar voor letsel door ontsnappend gas, lekkage of explosie, wat tot chemische brandwonden kan leiden.
 • Verwijder de gebruikte knoopcellen en zorg ervoor dat deze direct worden gerecycled of afgevoerd overeenkomstig uw plaatselijke voorschriften. Zorg ervoor dat kinderen niet met knoopcellen in aanraking komen. De knoopcellen mogen NIET worden afgevoerd met het huisvuil of worden verbrand. Ontladen knoopcellen kunnen lek worden en daardoor het product beschadigen of personen verwonden.
 • Ook gebruikte knoopcellen kunnen tot zwaar letsel of de dood leiden. Behandel gebruikte knoopcellen niet minder zorgvuldig dan nieuwe.
 • Een beschadigde knoopcel niet in contact met water brengen. Weglekkend lithium kan in combinatie met water waterstof vormen en daarmee tot een brand, een explosie of tot letsel aan personen leiden.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Boring voor bevestigingsbout
 2. LED-weergave
 3. Bedieningstoets Bluetooth
 1. Bedieningstoets AAN/UIT
 2. LED-weergave
 3. Borghaak
 4. Afsluitrubber (montage aan zuigslang of elektrisch gereedschap)

Correct gebruik

Het beschreven product is een Bluetooth-ontvangstmodule met afstandsbediening, die bij Hilti stofzuigers naderhand kan worden toegevoegd. Het is bedoeld voor het draadloos in- en uitschakelen van de stofzuiger.

 • De afstandsbediening is voor de montage op een zuigslang ontworpen.

Standaard leveringsomvang

Radiografische bediening, ontvangermodule, bevestigingsbout (2 stuks), afsluitrubber, handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Bluetooth ®

Het Bluetooth®-woordmerk en de symbolen (logo's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/symbool door de Hilti naamloze vennootschap vindt plaats onder licentie.
Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte producten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren.
De Hilti Bluetooth-module is af fabriek met de meegeleverde afstandsbediening gekoppeld en maakt automatisch verbinding bij de ingebruikname.

BLE-Mute-functie

De BLE-Mute onderbreekt tijdelijk de radiocommunicatie tussen de afstandsbediening en de ontvangermodule van de stofzuiger. Activeer deze modus bij het transport in vliegtuigen, of bij werkzaamheden in bijvoorbeeld ziekenhuizen.
→ BLE-Mute-functie activeren : Houd de bedieningstoets ON/OFF 10 seconden ingedrukt.
→ BLE-Mute-functie deactiveren : Houd de bedieningstoets ON/OFF 3 seconden ingedrukt.
Bij het deactiveren van de BLE-Mute-functie start automatisch de koppelingsmodus, om de koppeling tussen de afstandsbediening en de ontvangermodule weer tot stand te brengen.

Lichtsignalen van de LED-weergave

De afstandsbediening en de ontvangermodule beschikken over een LED-weergave, die verschillende bedrijfstoestanden kan aangeven.
De LED op de afstandsbediening gaat bovendien branden wanneer u de bedieningstoets ON/OFF indrukt.
De volgende LED-signalen zijn mogelijk:
LED-signaal
Betekenis
Afstandsbediening of ontvangermodule:
LED brandt niet
Optie A: BLE-Mute-functie is geactiveerd.
Optie B: Laadtoestand van de knoopcel te laag of de ontvangermodule is niet correct in de stofzuiger aangebracht.
Ontvangermodule:
LED pulseert (interval circa 2 seconden)
De afstandsbediening en de ontvangermodule zijn gekoppeld en functioneren correct.
Deze toestand is de normale bedrijfsmodus.
Afstandsbediening of ontvangermodule:
LED knippert snel
Koppelingsmodus is actief.
De afstandsbediening en de ontvangermodule zijn af fabriek met elkaar gekoppeld. Bij het eerste gebruik verschijnt direct de weergave van de normale bedrijfsmodus.

Technische gegevens

Producteigenschappen

Gebruik alleen stroombronnen met begrensd vermogen (ES1 PS1) overeenkomstig IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Nominale spanning
3,3 V
3,3 V
Nominale stroom
50 mA
20 mA
Batterij
·/·
CR2032
Afmetingen (L×B×H)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Bedrijfstemperatuur
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Signaalbereik (kan sterk variëren afhankelijk van de externe omstandigheden)
30 m
30 m

Bluetooth

Communicatiestandaard
Bluetooth® 5
Frequentie
2.404 GHz … 2.480 GHz
Maximaal uitgestraald zendvermogen
4 dBm

Bediening

Ontvangermodule monteren

Gebruik voor het vastdraaien en losdraaien van de bevestigingsschroeven altijd een schroevendraaier. Draai de bevestigingsschroeven maximaal handvast vast. Draai de schroeven vóór het vastschroeven een halve omwenteling linksom, tot de schroef goed in de geleiding van de schroefdraad zit. Daardoor voorkomt u overmatige slijtage van de schroefkop en schroefkoepel.
Image alternative
 1. Draai de 2 bevestigingsschroeven van het deksel van de stofzuiger los.
 2. Verwijder het deksel.
 3. Steek de stekker in de bus.
  • Let op de codering van de stekkeraansluiting.
  • De stekker is vergrendeld.
 4. Plaats de ontvangermodule in de bevestiging.
 5. Bevestig de ontvangermodule met de 2 bevestigingsbouten.
 6. Plaats de afstandsbediening op de zuigslang.
 7. Span de afstandsbediening vast met het afsluitrubber.

Afstandsbediening en ontvangermodule koppelen

De afstandsbediening en de ontvangermodule van een set zijn af fabriek met elkaar gekoppeld. U kunt twee producten handmatig koppelen, bijvoorbeeld als u een van de beide componenten moet vervangen of naderhand moet inbouwen. De koppelingsmodus wordt ook geactiveerd, wanneer u de modus BLE-Mute deactiveert.
 1. Houd de bedieningstoetsen van de te koppelen producten (afstandsbediening en ontvangermodule) 3 seconden ingedrukt.
  • De LED-weergave knippert (afstandsbediening en ontvangermodule).
  De producten zoeken gedurende maximaal 30 seconden naar een passende koppelingspartner. Bevindt zich geen passende koppelingspartner binnen bereik, dan wordt de koppelingsmodus afgebroken.
 2. Wacht tot het koppelingsproces is beëindigd.
  • Het koppelingsproces is afgesloten, zodra de LED-weergave pulseert (ontvangermodule).

Afstandsbediening gebruiken

Met de afstandsbediening kan de stofzuiger op afstand worden in- en uitgeschakeld. U kunt de afstandsbediening met het afsluitrubber op de zuigslang of op een elektrisch gereedschap bevestigen. Let erop dat geen greepgedeelten of veiligheidsinrichtingen worden geblokkeerd.
 1. Zet de stofzuiger in de Bluetooth-functie.
  • Neem de aanwijzingen in de handleiding van de stofzuiger in acht.
 2. Om in te schakelen of uit te schakelen, drukt u op de bedieningstoets AAN/UIT.

Batterij (afstandsbediening) vervangen

 1. Open de afdekking van het batterijvak met een geschikt gereedschap (bijv. een munt).
 2. Verwijder de lege batterij.
 3. Breng de nieuwe batterij met de +-pool naar boven in het batterijvak aan.
  • Batterijtype: Knoopcel CR2032
 4. Sluit het batterijvak met de afdekking.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag

Transport
 • Het product niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Let op een correcte bevestiging voor het vervoer.
 • Controleer na vervoer altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
Opslag
 • Sla het product altijd op met de stekker uit het stopcontact.
 • Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na langere tijd van opslag altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.

Hulp bij storingen

Controleer of een storing bij de stofzuiger aanwezig kan zijn en lees de aanwijzingen voor het verhelpen van storingen in de handleiding van de stofzuiger.
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
LED brandt niet wanneer de bedieningstoets wordt ingedrukt
Knoopcel leeg
Afstandsbediening defect
 • Neem contact op met de Hilti Service.
LED brandt niet (apparaatschakelaar staat op AUTO )
Kabel van de ontvangermodule niet correct op het stofzuiger aangesloten
 • Controleer de stekkeraansluiting en de kabel op een correcte montage of defecten.
Ontvangermodule niet correct gemonteerd
Ontvangermodule defect
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Stofzuiger schakelt niet in en/of reageert niet op invoeren via de afstandsbediening
Knoopcel leeg
Verbinding tussen ontvangermodule en afstandsbediening niet aanwezig
 • Zorg ervoor dat de afstandsbediening en de ontvangermodule gekoppeld zijn.
Koppelingsproces is afgebroken of mislukt
Storingsbron ligt bij stofzuiger
 • Lees de aanwijzingen voor het verhelpen van storingen in de handleiding van de stofzuiger.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Image alternative
Aan het einde van de documentatie vindt u de landspecifieke goedkeuringssymbolen voor Bluetooth.

FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA) / IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)

Dit apparaat is tijdens testen binnen de limieten gebleven die in alinea 15 van de FCC-bepalingen voor digitale apparaten van klasse A zijn vastgelegd. Deze grenswaarden moeten voldoende bescherming tegen elektromagnetische storingen bij het gebruik in commerciële gebieden waarborgen. Dit soort apparaten genereert en gebruikt hoge frequenties en kan deze frequenties ook uitstralen. Wanneer ze niet volgens de instructies worden geïnstalleerd en gebruikt, kunnen ze daarom leiden tot storingen bij de radio-ontvangst. Het gebruik van dit apparaat in woongebieden kan tot storingen leiden, die de gebruiker moet tegenwerken.
Dit gereedschap komt overeen met paragraaf 15 van de FCC‑bepalingen en de RSS‑210 specificatie van de ISED.
Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
 • Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.
Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat in bedrijf te nemen beperken.