Taal

BX-S
BX‑SH B3

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
 • Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool Image alternative.
 • Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.

Op het product

Laser-informatie
Image alternative Laserklasse 1, gebaseerd op de norm IEC/EN 60825-1: 2014 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Laser
  Houder
  BX-S
  BX-SH B3
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Het product kan gevaar opleveren wanneer het op ondeskundige wijze wordt gebruikt. Wanneer de volgende aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit schade aan het product en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het product in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het product uit de buurt.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Elektrische veiligheid
 • Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Veeg het product droog, alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vermindert het risico op letsel.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het product is uitgeschakeld voordat batterijen worden aangebracht of het product wordt opgetild of gedragen.
 • Gebruik het product en de toebehoren overeenkomstig deze aanwijzingen en zoals voor dit speciale apparaattype is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van producten voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het product vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
 • Het product mag niet in de buurt van medische apparaten worden gebruikt.
Gebruik en hantering van het product
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Bewaar niet-gebruikte producten buiten bereik van kinderen. Laat het product niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Het product is gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen wordt gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het product om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het product nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het product gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden producten.
 • Het product mag in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd. Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om het product in bedrijf te nemen beperken.
 • Vóór belangrijke metingen of en na een val of andere mechanische inwerkingen is blootgesteld, dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
 • De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijv. de aanwezigheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden opwekken, trillingen en temperatuurveranderingen.
 • Snel wijzigende meetomstandigheden kunnen het meetresultaat negatief beïnvloeden.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het product voor gebruik te laten acclimatiseren. Grote temperatuurverschillen kunnen tot storingen en onjuiste meetresultaten leiden.
 • Zorg er bij het gebruik van adapters en toebehoren voor dat de toebehoren correct bevestigd zijn.
 • Hoewel het product ontwikkeld is voor de zware omstandigheden op bouwterreinen, dient u het evenals andere optische en elektrische producten (verrekijker, bril, fotocamera) met zorg te behandelen.
 • Houd de voorgeschreven bedrijfs- en opslagtemperaturen aan.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 1 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti Service repareren.
 • Richt het product niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
 • Richt de laser niet op andere personen en richt het niet op korte afstand op naakte huid.
 • Schakel het product uit, wanneer u het niet gebruikt.
 • Gebruik het product niet in een zeer lichte omgeving. De laserstraal moet zichtbaar blijven. Verduister of beschaduw zo nodig het werkgebied.
 • Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het product voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het product door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatiesystemen van vliegtuigen) worden gestoord.

Zorgvuldig gebruik en onderhoud van batterijen

 • Verwijder de batterijen uit het product wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. De batterijen kunnen bij langdurige opslag corroderen en zichzelf ontladen.
 • Zorg ervoor dat de batterijen niet in de handen van kinderen terecht komen.
 • Combineer geen nieuwe met oude batterijen. Altijd alle batterijen tegelijkertijd vervangen. Gebruik geen batterijen van verschillende producenten of met verschillende typeaanduidingen.
 • Gebruik geen beschadigde batterijen.
 • Alleen het voor dit product voorziene batterijtype gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Let bij het omwisselen van de batterijen op de correcte polariteit. Hierbij is sprake van explosiegevaar.
 • Oververhit batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur. Batterijen kunnen exploderen en er kunnen giftige stoffen vrijkomen.
 • Laad batterijen niet op.
 • Soldeer batterijen niet in het product.
 • Ontlaad batterijen niet door kortsluiting. Batterijen kunnen lek worden, exploderen, in brand vliegen en personen verwonden.
 • Batterijen niet beschadigen en batterijen niet demonteren. Batterijen kunnen lek worden, exploderen, in brand vliegen en personen verwonden.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Laseruitgangsvenster
 2. Instelring
 3. Aan/uit-toets
 4. Ontgrendelingstoets
 5. Bevestigingsbout
 6. Houder

Correct gebruik

Het beschreven product is een laser. Het is uitsluitend bestemd voor het gebruik met de accuschiethamer BX 3 . Als de laser op de bijbehorende houder BX‑SH B3 (01) gemonteerd en een bepaald afstand ingesteld is, maakt de laser een snellere bepaling mogelijk van de exacte positie waar het volgende bevestigingselement ingedreven dient te worden.

Het product is bestemd voor gebruik binnenshuis.

Standaard leveringsomvang

Laser, 3x AA batterijen (niet in alle markten), handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Indicatie "Laadtoestand batterij laag"

Als de laadtoestand batterij lager is dan 10%, knippert de laserdiode in een bepaalde volgorde:
Tijdstip van het optreden
Lichtsignaal
Bij het inschakelen
5× knipperen
Tijdens het gebruik
5× knipperen (elke 5 minuten)

Technische gegevens

Geprojecteerde radii
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Nauwkeurigheid (Bij niet aangedrukte schiethamer)
-15% ... +5%
Laserklasse
1
Automatische uitschakeling
≈ 6 min
Bedrijfsduur
bij +20 °C (+68 °F): 15 h (typisch)
Stroomvoorziening
3× AA‑batterij (1,5 V)
Spanningsbereik
2,7 V … 5 V
Maximaal gemiddeld uitgangsvermogen (p)
≤ 600 mW
Gewicht inclusief batterijen
266 g
(9,38 oz)
Gewicht met houder en inclusief batterijen
354 g
(12,49 oz)
Afmetingen laser (lengte × breedte × hoogte)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Afmetingen houder (lengte × breedte × hoogte)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maximale luchtvochtigheid zonder condensatie
85%
Omgevingstemperatuur bij gebruik
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Opslagtemperatuur
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Eerste gebruik

De BX-S wordt met al aangebrachte batterijen geleverd (niet in alle markten). Voor het gebruik dient u eerst de isolatiefolie te verwijderen, waarmee de batterijen tegen voortijdig ontladen worden beveiligd.
 1. Open het deksel van het batterijvak.
 2. Verwijder de isolatiefolie.
 3. Plaats het deksel weer met de nok eerst op het batterijvak en sluit het. Het deksel vergrendelt met een hoorbaar geluid.

Accu verwisselen

Image alternative
 1. Open het deksel van het batterijvak.
 2. Plaats drie AA-batterijen in het batterijvak.
  • Let erop dat de polen naar de juiste kant wijzen.
 3. Plaats het deksel weer met de nok eerst op het batterijvak en sluit het. Het deksel vergrendelt met een hoorbaar geluid.

Houder monteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door inklemmen Bij de montage van de houder!
 • Draag bij de montage van de houder een geschikte handbescherming.
Image alternative
 1. Open de bevestigingsbout.
 2. Plaats de houder om de schiethamer.
 3. Zet de bevestigingsbout vast.
 4. Controleer de correcte montage.
  • De sleuven in de houder moeten exact overeenkomen met de ventilatiesleuven van de schiethamer.

Laser monteren / demonteren

Image alternative
 1. Monteer de houder.
 2. Plaats de laser met de voorste vergrendelpal op de houder.
 3. Druk de laser vervolgens met de achterste vergrendelpal op de houder tot hij met een hoorbare klik vergrendelt.
 4. Controleer of beide vergrendelpallen van de laser veilig op de houder zijn ingeklikt.
 5. Om te demonteren drukt u de ontgrendelingstoets op de laser in en verwijdert u deze van de houder.

Laser gebruiken

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door laserstraling! Gelekte laserstraling kan ongecontroleerd naar buiten komen.
 • Gebruik het product niet als een lens of het uitgangsvenster van de laser gebroken is of als de laser er ongewoon uitziet (te felle of te donkere gebieden, laserboog onderbroken, etc.).
ATTENTIE
Gevaar door ondeskundig gebruik! Vervalste meetresultaten kunnen tot verkeerd indrijven van de bevestigingselementen leiden.
 • Het product is een hulpmiddel en vervangt een meetgereedschap niet. Het is geschikt voor een meting bij benadering en kan geen exacte meetwaarden leveren. Neem bij het gebruik de optredende meettoleranties in acht.
 • Gebruik de laser BX‑S uitsluitend met de bijbehorende houder BX‑SH B3 op een Hilti schiethamer van de BX 3 productreeks.
 • De schiethamer mag alleen met de magazijnsteunvoet worden gebruikt en moet exact onder een rechte hoek worden geplaatst.
 • Gebruik de laser alleen op zo horizontaal mogelijke vlakken.
Image alternative
 1. Druk de aan/uit-toets in om de laser in te schakelen.
  De laser schakelt zichzelf automatisch uit als 6 minuten geen bevestigingselement ingedreven is.
 2. Stel de gewenste afstand op het keuzewiel in.
 3. Drijf een bevestigingselement in (zie handleiding schiethamer).
 4. Plaats de schiethamer voor het volgende bevestigingselement zo op de ondergrond dat de laserboog exact in het midden van de eerder ingestelde bevestigingselement ligt.
  De juiste straal wordt alleen weergegeven, wanneer de schiethamer niet tegen een ondergrond wordt gedrukt.
 5. Plaats het volgende bevestigingselement.
 6. Herhaal de stappen 3 tot 5, tot u geen verdere bevestigingselementen meer wilt plaatsen.
 7. Druk de aan/uit-toets in om de laser uit te schakelen.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Blaas het stof van het uitgangsvenster van de laser. Raak het uitgangsvenster van de laser niet aan met uw vingers.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Nauwkeurigheid controleren

 1. Markeer op een horizontaal vlak een punt (een kruis).
 2. Monteer de laser correct op de schiethamer.
 3. Plaats de schiethamer met de loop in het midden van het gemarkeerde kruis.
 4. Schakel de laser in en plaats deze op 300 mm.
 5. Plaats rechts, links en boven van de startmarkering nog drie markeringen op de geprojecteerde lasercirkel.
 6. Schakel de laser uit en leg de schiethamer opzij.
 7. Meet nu de afstanden tussen de startmarkering en de drie nieuwe markeringen.
  • De afwijking van elk punt mag niet meer dan -15% tot + 5% van 300 mm bedragen.
  • Wendt u zich tot uw Hilti Service als de afwijking groter is.
 8. Herhaal de stappen 4 tot 7 voor alle overige radii (400 mm, 500 mm, 600 mm en 800 mm).

Transport en opslag

Transport
 • Controleer het product altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
 • Product en batterijen koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Het product en de batterijen nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de batterijen buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product voor het gebruik altijd alsmede voor- en nadat het product gedurende langere tijd is opgeslagen op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Laser werkt niet.
Batterijen zijn leeg.
Batterijen zijn verkeerd aangebracht.
Isolatiefolie vóór het eerste gebruik niet verwijderd.
Temperatuur buiten het toegestane gebied.
 • Breng het product langzaam in het toegestane gebied van de bedrijfstemperatuur.
Aan-/uit-toets of laser defect.
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Verkeerde meetresultaten
Vuil of vreemde voorwerpen tussen de houder en schiethamer of tussen de houder en de laser
 • Reinig de schiethamer, de houder en de opname van de laser.
Houder verkeerd op schiethamer gemonteerd of laser verkeerd op houder gemonteerd
 • Demonteer de houder en laser en monteer beide producten correct.
Laserdiode defect of door een schok verstelt
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Schiethamer niet onder een rechte hoek op het oppervlak geplaatst.
 • Plaats de schiethamer exact onder een rechte hoek op het oppervlak. Gebruik de magazijnsteunvoet.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Gevaar door onjuiste recycling.
 • Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden: Bij de verbranding van kunststof delen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor personen ziek kunnen worden. Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken. Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunnen zij zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.
 • Voer de batterijen af volgens de nationale voorschriften.
Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.