Taal

R 6-22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Alleen in ruimtes gebruiken
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Radio
  R 6-22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

LET OP! Lees alle voorschriften. Wanneer de volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar deze voorschriften goed.
Werkgebied
 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
 • Het apparaat is niet voorzien voor de bevestiging aan een muur.
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
Veiligheid van personen
 • Het product is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen (inclusief kinderen) zonder ervaring en/of kennis, te worden gebruikt. Deze personen dienen door een verantwoordelijke persoon te worden geïnstrueerd in het veilig omgaan met het apparaat en bij het gebruik van het apparaat onder toezicht te staan.
 • Leg aan kinderen uit dat ze niet met het apparaat mogen spelen.
 • Kinderen ouder dan 8 jaar dienen door een verantwoordelijke persoon te worden geïnstrueerd in het veilig omgaan met het apparaat en bij het gebruik van het apparaat onder toezicht te staan.
 • Draag geen sieraden, zoals ringen of kettingen. De sieraden kunnen kortsluiting veroorzaken en leiden tot verbrandingen.
 • Raak de contacten niet aan.
Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's
 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .
Service
 • Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Beschrijving

Overzicht

Image alternative
 1. Display
 2. Power-toets
 3. Handgreep
 4. Antenne
 5. Draaiknop
 6. Behuizing
 7. Rubber ommanteling
 8. Modustoets
 9. Voorkeuzetoets
 10. Bluetooth-toets
 11. Equalizer-toets
 12. Tijdinstellingen
 13. USB-aansluiting
 14. AUX-aansluiting
 15. Accu
 16. NFC-interface
 17. Accuvak

Correct gebruik

Het beschreven product is een op accu's of batterijen werkende bouwradio. Het is bedoeld voor het afspelen muziek als radio-ontvanger of via verschillende apparaten die door middel van Bluetooth zijn gekoppeld of via een AUX-kabel op het product zijn aangesloten.

 • Het product is bedoeld voor een bouwplaatsomgeving. Het product mag niet aan vocht, bijvoorbeeld stromend water, worden blootgesteld.

 • Gebruik het product uitsluitend in gesloten ruimtes.

Image alternative
 • Gebruik voor dit product alleen Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 22. Hilti adviseert voor dit product het gebruik van de in deze tabellen aangegeven accu's.

 • Gebruik voor deze accu's alleen Hilti acculaders van de hier genoemde typeseries.

Standaard leveringsomvang

Bouwradio, AAA-batterijen (2x), handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Bluetooth

Dit product is met Bluetooth uitgerust (optioneel).
Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte producten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren.

Weergaven van de Li-ion accu

Hilti Nuron Li-ion-accu's kunnen de laadtoestand, foutmeldingen en de toestand van de accu weergeven.

Weergaven voor de laadtoestand en foutmeldingen

Om een van de volgende weergaven te verkrijgen drukt u kort op de ontgrendelingstoets van de accu.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende accu!
 • Let er bij een aangesloten accu na het indrukken van de ontgrendelingstoets op dat de accu weer correct in het gebruikte product wordt vergrendeld.
De laadtoestand en mogelijke storingen worden ook permanent weergegeven, zolang het aangesloten product is ingeschakeld.
Toestand
Betekenis
Vier (4) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 100% tot 71%
Drie (3) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 70% tot 51%
Twee (2) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 50% tot 26%
Een (1) LED brandt constant groen
Laadtoestand: 25% tot 10%
Een (1) LED knippert langzaam groen
Laadtoestand: < 10%
Een (1) LED knippert snel groen
De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu op.
Als de LED na het opladen van de accu nog steeds snel knippert, neemt u contact op met de Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel geel
De Li-ion accu of het daarmee verbonden product is overbelast, te heet, te koud of er doet zich een andere storing voor.
Breng het product en de accu op de geadviseerde bedrijfstemperatuur en overbelast het product niet terwijl dit wordt gebruikt.
Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service.
Een (1) LED brandt geel
De Li-ion-accu en het daarmee verbonden product zijn niet compatibel. Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel rood
De Li-ion-accu is geblokkeerd en kan niet meer worden gebruikt. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Weergaven over de toestand van de accu

Om de toestand van de accu op te vragen moet u de ontgrendelingstoets langer dan drie seconden ingedrukt houden. Het systeem herkent geen potentiële functiestoring van de batterij als gevolg van misbruik, zoals vallen, doorboringen, schade door hitte-inwerking van buitenaf enz.
Toestand
Betekenis
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant groen.
De accu kan verder worden gebruikt.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens knippert één (1) LED snel geel.
De controle van de toestand van de accu kon niet worden afgesloten. Herhaal de procedure of neem contact op met de Hilti Service.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant rood.
Wanneer een aangesloten product niet kan worden gebruikt, ligt de resterende accucapaciteit onder 50%.
Wanneer een aangesloten product niet meer kan worden gebruikt, is de accu aan het einde van zijn levensduur en moet deze worden vervangen. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Displayweergaven

Displayweergaven
Displayweergaven
Image alternative Als audiobron is AM geselecteerd.
Image alternative Als audiobron is FM geselecteerd.
Image alternative Als audiobron is DAB geselecteerd. (Niet in alle markten beschikbaar.)
Als DAB kan worden ontvangen, dient dit als audiobron te worden geselecteerd, omdat DAB de beste geluidskwaliteit biedt.
Image alternative Als audiobron is AUX geselecteerd.
Image alternative Als audiobron is Bluetooth geselecteerd.
Image alternative Mobiel apparaat voor muziekweergave via Bluetooth verbonden.
Het symbool knippert, zolang het product naar een mogelijke verbinding zoekt of een verbinding opbouwt.
Image alternative Geeft de lage tonen-instellingen aan.
Image alternative Geeft de hoge tonen-instellingen aan.
Image alternative Geeft aan dat de weergave in stereo plaatsvindt. Als de ontvangststerkte hoog genoeg is, wordt de stereoweergave automatisch ingeschakeld.
Image alternative Geeft de geheugenpositie van de zender aan.
Image alternative Geeft de tijd aan.
Symbolen knipperen in de instelmodus.
Image alternative DAB-ontvangstsignaal is te zwak.

Mogelijkheid voor het plaatsen van mobiele apparaten

Image alternative
De radio kan via Bluetooth of een AUX-verbinding muziek van externe, mobiele apparaten (bijvoorbeeld smartphones of tablets) afspelen. De mobiele apparaten kunnen veilig op de radio worden geplaatst.

Technische gegevens

Producteigenschappen

Opgenomen vermogen
160 W
Accuspanning
22 V
Accu-pack
Li-Ion
Gewicht (zonder accu)
5,1 kg
AM-frequentieband
526,5 kHz … 1.606,5 kHz
FM-frequentieband
87,5 MHz … 108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz … 240 MHz
Uitgangsspanning USB
5,0V / 2,1A
Omgevingstemperatuur
−17 ℃ … 40 ℃

Bluetooth

Bluetooth-stralingsvermogen
7,30 dBm
Bluetooth-frequentie
2.402 MHz … 2.480 MHz

Accu

Accuspanning
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het product.

Back-up-accu's aanbrengen

Zonder de batterijen kunnen er geen instellingen worden opgeslagen.
Let op de juiste polariteit van de batterijen.
Image alternative
 1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
 2. Plaats de 2 meegeleverde AAA-batterijen in het batterijvak.
 3. Breng het deksel van het batterijvak aan.

Apparaat in-/uitschakelen

Image alternative
 • Druk de Power-toets in.

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Bluetooth-verbinding tot stand brengen

Als u wordt gevraagd een code in te voeren, geef dan de code 0000 in.
Image alternative
 1. Druk de Bluetooth-toets in.
 2. Wanneer u het apparaat de eerste keer handmatig wilt koppelen, houd dan de Bluetooth-toets gedurende circa 2 seconden ingedrukt.
  • Het Bluetooth-symbool knippert.
  • Selecteer de Hilti radio op het mobiele apparaat.
  • Wanneer de apparaten gekoppeld zijn, verschijnen het Bluetooth- en het koppeling-symbool permanent op het display.
 3. Indien de radio al aan een mobiel apparaat is gekoppeld, druk dan de Bluetooth-toets in.
  • De koppeling start automatisch en het koppeling-symbool op het scherm begint te knipperen.
  • De radio zoekt maximaal 3 minuten naar een signaal.
  • Wanneer de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt het koppeling-symbool op het display.
  • Wanneer de radio een gekoppeld mobiel apparaat vindt, verschijnt het Bluetooth-symbool op het display.
 4. Indien u over nog een radio beschikt, kunt u via beide radio's tegelijkertijd in stereo naar muziek luisteren.
  • De radio (A) is met uw mobiele apparaat verbonden. Deze radio dient als master-apparaat.
  • Schakel de radio (B) in.
  • Druk op de radio (B) de Bluetooth-toets in.
  • Druk op het master-apparaat (A) de Preset-toets in (een geluidssignaal bevestigt de succesvolle verbinding).
  • Kort daarna kan de muziek via beide radio's in stereo worden beluisterd.

NFC-verbinding tot stand brengen

Image alternative
 1. Activeer de NFC-functie op uw mobiele eindapparaat, indien dit de NFC-functie ondersteunt.
 2. Houd uw mobiele apparaat dicht bij de NFC-interface van de radio. Deze bevindt zich aan de rechterkant en is aangegeven met het NFC-symbool.
  Bij het eerste koppelingsproces moet u de NFC-verbinding op uw mobiele eindapparaat accepteren.

Audiobron instellen

Image alternative
 1. Druk de modustoets in.
 2. Selecteer de gewenste audiobron.
  U kunt kiezen tussen AM, FM, AUX, Bluetooth en DAB.

Zenders zoeken en opslaan

Na het snel en kort draaien van de draaiknop start de automatische zenderzoekfunctie..
Image alternative
 1. Selecteer een frequentie met behulp van de draaiknop.
 2. Druk op de voorkeuzetoets.
 3. Sla deze frequentie op door de draaiknop in te drukken.

Antenne uitrichten

Image alternative
 • Richt de antenne zodanig uit, dat u de beste ontvangst heeft.

Volume instellen

Image alternative
 1. Draai de power-toets rechtsom om het volume te verhogen.
 2. Draai de power-toets linksom om het volume te verlagen.

Equalizer-instellingen

Hier kunnen de instellingen voor de lage en hoge tonen worden gewijzigd.
Image alternative
 1. Druk de Equalizer-toets (EQ) in.
 2. Selecteer met behulp van de draaiknop of u de lage tonen of de hoge tonen wilt instellen.
 3. Wijzig de instellingen met behulp van de draaiknop.

Muziek vanaf een mobiel apparaat via Bluetooth afspelen

Voor een goede muziekkwaliteit moet het geluid van het externe apparaat op een hoog volume worden gezet. De verdere volumeregeling moet vervolgens op het apparaat worden ingesteld.
 1. Verbind het mobiele apparaat via Bluetooth met de radio.
 2. Selecteer de afspeelmodus (Bluetooth).
 3. Druk de start-/pauze-toets op uw mobiele eindapparaat in of druk de draaiknop in om de muziek te starten en te pauzeren.
 4. Gebruik de pijltoetsen op het mobiele apparaat of draai aan de draaiknop om een ander nummer te kiezen en te starten.

Muziek via een AUX-verbinding van een externe apparaat afspelen

Voor een goede muziekkwaliteit moet het geluid van het externe apparaat op een hoog volume worden gezet. De verdere volumeregeling moet vervolgens op het apparaat worden ingesteld.
Image alternative
 1. Selecteer de afspeelmodus (AUX of Bluetooth).
 2. Druk de start-/pauze-toets op uw mobiele eindapparaat in om de muziek te starten en te pauzeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen op het externe apparaat om een ander nummer te kiezen en te starten.

Klok instellen

U kunt de automatische synchronisatie van de tijd met de radiotijd in- of uitschakelen.
Image alternative
 1. Druk de kloktoets in.
 2. Stel de tijd in met behulp van de draaiknop.
 3. Sla de tijd op door de draaiknop kort in te drukken.
 4. Kies met behulp van de draaiknop of u de tijd wilt synchroniseren en bevestig uw selectie door de draaiknop kort in te drukken.

USB-oplaadfunctie

De usb-aansluiting biedt uitsluitend een oplaadmogelijkheid. Gegevensoverdracht is niet mogelijk.
Image alternative
 • Verbind uw mobiele apparaat via een USB-kabel met de USB-aansluiting van de radio.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir en neemt u contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Radio schakelt niet in.
Accu leeg
 • Laad de accu op of plaats een nieuwe accu.
Accu defect
 • Controleer de accu door de beide toetsen aan de zijkant in te drukken. Als de LED's branden, kan de radio defect zijn. Wanneer de LED's niet branden, is de accu defect.
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Radio defect
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Het kader van het batterijsymbool knippert, er is geen laadtoestandveld gevuld (deze weergave verschijnt kort voordat het apparaat wordt uitgeschakeld).
Accu te heet
 • Wacht en laat de accu afkoelen.
Accu te koud
 • Wacht en laat de accu opwarmen.
Accu defect
 • Controleer de accu door de beide toetsen aan de zijkant in te drukken. Als de LED's branden, kan de radio defect zijn. Wanneer de LED's niet branden, is de accu defect.
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Instellingen zoals bijvoorbeeld de tijd zijn niet meer opgeslagen.
Batterijen leeg
 • Vervang de back-up batterijen.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.
Taiwan RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt Taiwan.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
Hilti accu's zijn volgens de laatste stand der techniek en zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
BeschrijvingDe accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. In tegenstelling tot NiMH en NiCd accu's hebben Li-ion-accu's een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen. Zie Veiligheid
De voor onze accu's geschikte producten vindt u in uw Hilti Store of op:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Veiligheid
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's, die niet door de Hilti Service goedgekeurd zijn.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op sporen van beschadigingen, bijvoorbeeld deuken, insnijdingen of doorboringen.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Vermijd contact van weglekkende accuvloeistof met de ogen en de huid!
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Uit defecte accu's kan vloeistof lekken en deze vloeistof kan op aangrenzende voorwerpen terechtkomen. Reinig de betrokken delen met warm zeepsop en vervang de beschadigde accu's.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Stel accu's nooit bloot aan verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan explosies veroorzaken.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere metalen voorwerpen. Dit kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Houd de accu uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de bijbehorende handleiding in acht.
 • De accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare vloeistoffen of gassen opslaan of gebruiken. Een onverwachte accustoring kan onder deze omstandigheden een explosie veroorzaken.
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met uw Hilti -servicepartner, wanneer een accu beschadigd is.
 • Vermijd direct contact met de ogen en/of huid met uittredende vloeistof, door een veiligheidsbril en werkhandschoenen te dragen.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de bus in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de uitgelopen accuvloeistof te verwijderen.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden of abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze, zoals hierboven beschreven, afvoeren.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bestrijd accubranden alleen met water. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden beschadigde, brandende of lekkende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving en isoleer zo de betrokken accu's. Kunt u de brand niet met de beschikbare blusmiddelen blussen, bel dan de lokale brandweer.
In geval van een enkele brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Wacht tot de accu volledig is afgekoeld.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. Accu en acculader na gebruik altijd scheiden.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Verwijder dergelijke verontreinigingen met een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een zachte kwast of een schone, droge doek.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.