Taal

AG 6D-22-150

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril gebruiken
Image alternative Altijd met beide handen werken.
Image alternative Werk voor doorslijpwerkzaamheden niet met de standaard kap.
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Diameter
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Accu haakse slijper
  AG 6D-22-150
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden

Algemene veiligheidsinstructies voor het slijpen, schuren, het werken met draadborstels en voor het doorslijpen:
 • Dit elektrisch gereedschap kan als slijpmachine, schuurmachine, draadborstel, cirkelsnijder en doorslijpmachine worden gebruikt. Neem alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, afbeeldingen en informatie die u bij het apparaat ontvangt in acht. Indien u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, dan kan dit tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel leiden.
 • Dit elektrisch gereedschap mag niet worden gebruikt voor het polijsten. Toepassingen waarvoor het elektrisch gereedschap niet bestemd is, kunnen gevaar en letsel veroorzaken.
 • Bouw het elektrisch gereedschap niet zodanig om, dat het op een wijze functioneert die niet speciaal door de fabrikant van het gereedschap is ontwikkeld en gespecificeerd. Een dergelijke ombouw kan tot een verlies van controle leiden en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
 • Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant speciaal voor dit elektrische apparaat zijn bedoeld en aanbevolen. Het feit dat u toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen betekent nog niet dat het gebruik hiervan veilig is.
 • Het toegestane toerental van het inzetgereedschap dient minstens zo hoog te zijn als het maximale toerental dat op het elektrisch gereedschap staat aangegeven. Toebehoren die sneller draaien dan toegestaan kunnen breken en in het rond vliegen.
 • De buitendiameter en dikte van het inzetgereedschap dienen overeen te komen met de opgegeven afmetingen van uw elektrisch gereedschap. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet voldoende worden afgeschermd of gecontroleerd.
 • Inzetgereedschap met schroefdraadbevestiging moet exact op de schroefdraad van de slijpspil passen. Bij inzetgereedschap dat met behulp van een flens wordt gemonteerd, moet de gatdiameter van het inzetgereedschap overeenkomen met de opnamediameter van de flens. Inzetgereedschap dat niet nauwkeurig op het elektrisch gereedschap wordt bevestigd, draait ongelijkmatig en trilt zeer sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van de controle over het apparaat.
 • Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer inzetgereedschap, zoals slijpschijven, voor het gebruik altijd op afsplinteringen en barsten, steunschijven op barsten of sterke slijtage, draadborstels op losse of gebroken draden. Wanneer het elektrisch gereedschap of het inzetgereedschap naar beneden valt, controleert u of het beschadigd is, of gebruikt u onbeschadigd inzetgereedschap. Wanneer u het inzetgereedschap hebt gecontroleerd en gemonteerd, dient u ervoor te zorgen dat iedereen die zich in de nabijheid bevindt buiten het draaivlak van het roterende inzetgereedschap blijft en laat u het apparaat een minuut lang op het hoogste toerental draaien. Beschadigd inzetgereedschap breekt meestal in deze testperiode.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag afhankelijk van de toepassing volledige gezichtsbescherming, een veiligheids- of werkbril. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speciaal schort, dat u bescherming biedt tegen kleine slijp- en materiaaldeeltjes. Uw ogen dienen tegen rondvliegende deeltjes, die bij verschillende toepassingen ontstaan, te worden beschermd. Stof- en zuurstofmaskers dienen het ontstane stof te filteren. Wanneer u lang aan hard geluid bent blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.
 • Let er op dat andere personen zich op een veilige afstand van het werkgebied bevinden. Iedereen die het werkgebied betreedt, dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten het directe werkgebied.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Zet het elektrisch gereedschap nooit weg voordat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact treden met het steunvlak, waardoor u de controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.
 • Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan door het toevallige contact met het draaiende inzetgereedschap gegrepen worden en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam dringen.
 • U dient de ventilatiesleuven van uw elektrisch gereedschap regelmatig te reinigen. De motorventilator trekt stof in de behuizing, en een sterke opeenhoping van metaalstof kan leiden tot elektrische gevaren.
 • Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de nabijheid van brandbare materialen. Door vonken kunnen deze stoffen vlam vatten.
 • Gebruik geen inzetgereedschap dat vloeibare koelmedia vereist. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmedia kan leiden tot een elektrische schok.
Terugslag en overeenkomstige veiligheidsvoorschriftenEen terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van draaiend inzetgereedschap dat blijft haken of geblokkeerd wordt, zoals slijpschijven, steunschijven, draadborstels, etc. Dit leidt tot een abrupte stop van het roterende inzetgereedschap. Hierdoor ondergaat een ongecontroleerd elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van het inzetgereedschap in, bij de plaats van de blokkade een versnelling.
Wanneer bijv. een slijpschijf in het werkstuk haakt of geblokkeerd raakt, kan de slijpschijf met de kant die invalt in het werkstuk vast komen te zitten. Hierdoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich dan naar de bediener of van hem weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkade. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van het elektrisch gereedschap. Dit kan door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, worden voorkomen.
 • Houd het elektrisch gereedschap goed vast met beide handen en breng uw lichaam en armen in zo'n positie dat u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien voorhanden, om een zo groot mogelijke controle op terugslagkrachten of reactiemomenten te hebben ingeval van onopzettelijk starten. De bediener kan door de geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen de terugslag- en reactiekrachten beheersen.
 • Kom met uw hand nooit in de buurt van draaiend inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan zich bij een terugslag over uw hand bewegen.
 • Kom niet met uw lichaam binnen het gebied waarin het elektrische gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. Door de terugslag wordt het elektrisch gereedschap naar de plaats van de blokkade bewogen in een richting die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf.
 • Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, etc. Voorkom dat inzetgereedschap van het werkstuk terugkaatst en beklemd raakt. Het roterende inzetgereedschap heeft bij hoeken, scherpe randen of wanneer het wegketst de neiging beklemd te raken. Dit leidt tot controleverlies of terugslag.
 • Gebruik geen ketting‑ of getand zaagblad en ook geen gesegmenteerde diamantschijf waarvan de sleuven breder dan 10 mm zijn. Dergelijk inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of tot het verlies van controle over het elektrisch gereedschap.
Speciale veiligheidsvoorschriften voor het slijpen en doorslijpen:
 • Gebruik uitsluitend de voor uw elektrische gereedschap toegestane slijpschijven en de voor deze slijpschijven bestemde beschermkap. Slijpstenen die niet geschikt zijn voor het elektrisch gereedschap, kunnen niet voldoende worden afgeschermd en zijn onveilig.
 • Doorgezette slijpschijven moeten zodanig worden gemonteerd, dat het slijpvlak niet boven het vlak van de beschermkaprand uitsteekt. Een onjuist gemonteerde slijpschijf die boven het vlak van de beschermkaprand uitsteekt, kan niet voldoende worden afgeschermd.
 • De beschermkap moet veilig op het elektrisch gereedschap zijn aangebracht en zo afgesteld zijn, dat een zo klein mogelijk deel van het slijpdeel open naar de bediener is gericht. De beschermkap moet de bediener beschermen tegen brokstukken en toevallig contact met de slijpschijf evenals vonken waardoor kleding vlam zou kunnen vatten.
 • Slijpschijven mogen alleen voor de aanbevolen inzetmogelijkheden worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor de materiaalafname met de rand van de schijf. Door zijwaartse krachtinwerking kan het slijpdeel worden gebroken.
 • Gebruik voor de door u gekozen slijpschijf altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste grootte en vorm. De geschikte flenzen ondersteunen de slijpschijf en verminderen zo het gevaar dat de slijpschijf breekt. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen zich onderscheiden van de flenzen voor andere slijpschijven.
 • Gebruik geen versleten slijpschijven van groter elektrisch gereedschap. Slijpschijven voor groter elektrisch gereedschap zijn niet geschikt voor de hogere toerentallen van kleiner elektrisch gereedschap en kunnen breken.
 • Gebruik bij het werken met slijpschijven die twee keer kunnen worden gebruikt altijd de voor de betreffende toepassing bestemde beschermkap. Een verkeerde beschermkap kan onvoldoende bescherming bieden, wat tot ernstig letsel kan leiden.
Andere speciale veiligheidsaanwijzingen voor het doorslijpen:
 • Voorkom een blokkering van de doorslijpschijf en een te hoge aandrukkracht. Voer geen overmatig diepe snedes uit. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de kans op kantelen of blokkeren, waardoor de mogelijkheid van een terugslag of slijpdeelbreuk ontstaat.
 • Kom niet in het gebied voor en achter de roterende doorslijpschijf. Wanneer u de doorslijpschijf in het werkstuk van u af beweegt, kan het elektrisch gereedschap in het geval van een terugslag met draaiende schijf direct naar u toe worden geslingerd.
 • Wanneer de doorslijpschijf beklemd is geraakt of u het werk onderbreekt, houd het apparaat dan rustig vast tot de schijf tot stilstand gekomen is. Probeer nooit om de nog lopende doorslijpschijf uit de snede te trekken, anders kan er een terugslag plaatsvinden. Stel de oorzaak voor het beklemd raken vast en hef deze op.
 • Schakel het elektrisch gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken, voordat u voorzichtig verder gaat. Anders kan de schijf blijven haken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat platen of grote werkstukken ondersteund worden, om het risico van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten ondersteund worden, zowel bij de doorslijpschijf als aan de rand.
 • Wees bijzonder voorzichtig met "invalsnedes" in bestaande wanden of andere gebieden die niet zichtbaar zijn. De invallende doorslijpschijf kan bij het snijden in gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag veroorzaken.
 • Probeer niet om gebogen snedes te maken. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de belasting en de kans op kantelen of blokkeren, waardoor de mogelijkheid van een terugslag of slijpdeelbreuk ontstaat, wat tot ernstig letsel kan leiden.
Bijzondere veiligheidsaanwijzingen voor schuurwerkzaamheden:
 • Gebruik alleen schuurbladen van passend formaat. Volg de aanwijzingen van de fabrikant met betreft tot de grootte van de schuurbladen op. Schuurbladen die buiten de steunschijf uitsteken kunnen letsel veroorzaken en voor het blokkeren of scheuren van de schuurbladen of een terugslag zorgen.
Meer veiligheidsaanwijzingen voor het werken met draadborstels:
 • Let erop dat de draadborstel ook tijdens het normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Wegvliegende draadstukken kunnen heel gemakkelijk door dunne kleding en/of de huid dringen.
 • Indien een beschermkap wordt voorgeschreven, voorkom dan dat de beschermkap en de draadborstel elkaar kunnen raken. Schijf- en komborstels kunnen hun diameter door de aandrukkracht en centrifugale kracht vergroten.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Voer nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of toebehoren uit.
 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Houd het product altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Wanneer het product zonder stofafzuiging wordt gebruikt, dient u bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt een licht stofmasker te dragen.
 • Neem vaak pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door sterke trillingen stoornissen aan de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
 • Raak geen draaiende delen aan. Schakel het product pas in het werkgebied in. Het aanraken van draaiende delen, met name draaiend gereedschap, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Het product is niet bestemd voor gebruik door zwakke personen zonder instructie. Houd het product uit de buurt van kinderen.
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • De gebruiker en de personen die zich in de nabijheid bevinden, moeten tijdens het gebruik van het product een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm en gehoorbescherming gebruiken.
 • Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of de accu en gemonteerde toebehoren stevig bevestigd zijn.
 • Houd de ventilatiesleuven altijd vrij. Brandgevaar door afgedekte ventilatiesleuven!
 • Schakel het product pas in wanneer u het in de werkpositie hebt gebracht.
 • Wacht tot het product volledig tot stilstand is gekomen, voordat u het weglegt.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Wordt door het product een overschrijding van de werkingslimieten of een lege accu herkent, kan het gebeuren dat het gereedschap niet door de motor wordt afgeremd.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Slijpschijven dienen zorgvuldig, volgens de aanwijzingen van de producent, opgeslagen en behandeld te worden.
 • Gebruik het product nooit zonder beschermkap.
 • Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Op deze manier zit het beter vast dan in de hand en bovendien heeft u beide handen vrij om het product te bedienen.
 • Draag gehoorbescherming. Het slijpen van dunne platen of andere gemakkelijk trillende structuren met een groot oppervlak kan tot een geluidsemissie leiden die veel hoger is dan de aangegeven geluidsemissiewaarden. De geluidsemissie van dergelijke werkstukken dient door het nemen van geschikte maatregelen, zoals het aanbrengen van zware, flexibele dempingsmatten, zo veel mogelijk te worden beperkt.
 • Gebruik geen doorslijpschijven voor grof slijpen.
 • Het inzetgereedschap en de flens goed vastzetten. Indien het inzetgereedschap en de flens niet goed zijn vastgezet, bestaat de mogelijkheid dat het inzetgereedschap na het uitschakelen bij het afremmen door de motor van de spindel loskomt.
 • Bevestig geen riemhaak aan dit product.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Uitstekende metalen delen van het product kunnen een elektrische schok of een explosie veroorzaken als u een elektrische leiding, een gas- of een waterleiding beschadigt.
 • Laat vervuilde producten bij een veelvuldige bewerking van geleidend materiaal regelmatig door de Hilti Service controleren. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden.
Werkgebied
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor anderen mogelijk letsel oplopen.
 • Sleuven in dragende wanden of andere structuren kunnen de statica beïnvloeden, vooral bij het scheiden van wapeningsijzer of dragerelementen. Voor het begin van de werkzaamheden de verantwoordelijke staticus, architect of de uitvoerder raadplegen.
Extra aanwijzingen voor het gebruik van de beschermkappenAltijd de juiste beschermkap gebruiken om de volgende risico's te vermijden, zie hoofdstuk: "Indeling van de schijven bij de gebruikte uitrusting".
 • Bij het gebruik van de standaard beschermkap met voorafscherming voor het oppervlakte slijpen kan de beschermkap het werkstuk raken en daardoor tot controleverlies leiden.
 • Bij gebruik van een draadborstel, waarvan de dikte hiervan de maximaal toegestane dikte overschrijdt, dan kunnen de draden tegen de beschermkap slaan en breken.
 • Bij gebruik van de standaard beschermkap voor het doorslijpen van metaal met abrasieve doorslijpschijven bestaat een verhoogd risico om aan vonken en deeltjes alsmede bij schijfbreuk aan brokstukken te worden blootgesteld.
 • Bij gebruik van de standaard beschermkap met of zonder voorste afdekking voor het doorslijpen en slijpen van beton of metselwerk, is sprake van een verhoogde stofbelasting en een verhoogd risico de controle over het product te verliezen, hetgeen tot terugslag kan leiden.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Kap-ontgrendelingsknop
 2. Spindelblokkeerknop
 3. Vergrendelbare aan-/uitschakelaar
 4. Statusweergave accu
 5. Accu-ontgrendelingstoets
 6. Accu
 7. Vonkbeschermplaat
 8. Ventilatiesleuven
 9. Hoofdhandgreep met sensorvlakken Sens‑Tech -functie
 10. Zijhandgreep
 11. Schroefdraadbus voor handgreep
 12. Standaard beschermkap met voorste afdekking
 13. Spanflens met O-ring
 14. Doorslijpschijf/afbraamschijf
 15. Spanmoer
 16. Kwik lock snelspanmoer (optioneel)
 17. Spansleutel

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende accu-aangedreven haakse slijper. Deze is bestemd voor het doorslijpen en afbramen van metalen en minerale materialen, voor het borstelen, voor schuren en voor het boren in plavuizen, altijd zonder gebruik van water.

 • Doorslijpen, sleuven zagen in en afbramen van minerale materialen is alleen bij gebruik van de overeenkomstige beschermkap toegestaan.
 • Bij het bewerken van een minerale ondergrond zoals beton of steen wordt geadviseerd een stofafzuigkap te gebruiken die is afgestemd op een geschikte Hilti stofzuiger.
Image alternative
 • Gebruik voor dit product alleen Hilti Nuron Lithium-ion-accu's van de typeserie B 22. Voor optimale prestaties adviseert Hilti voor dit product de in deze tabel aangegeven accu's.

 • Gebruik voor deze accu's alleen Hilti acculaders van de in deze tabel genoemde typeseries.

Standaard leveringsomvang

Haakse slijper, zijhandgreep, standaard beschermkap, voorste afdekking, spanflens, spanmoer, spansleutel, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

3D Active Torque Control ( 3DATC )

Het product is uitgerust met 3D Active Torque Control (3DATC).
Herkent het product tijdens het gebruik een plotselinge, niet geplande beweging, wordt het product direct automatisch uitgeschakeld.
Werd de 3DATC geactiveerd, schakelt u het product uit en weer in.

SensTech -functie

Image alternative
Dit product is met de Hilti SensTech -functie uitgerust. In de gebieden (1) en (2) bevinden zich benaderingssensoren die registreren of zich een hand van de gebruiker in contact met de behuizing van het product bevindt. De gebruiker moet de handgreep volledig en stevig vastpakken en ervoor zorgen dat minstens een van de sensorvlakken afgedekt is. Als een hand van de behuizing van het product wordt verwijderd of een hand niet een van de sensorvlakken bedekt, schakelt het product niet in resp. schakelt tijdens het gebruik automatisch uit.
De Hilti SensTech -functie is een op elektrische capaciteit berustend systeem en kan een veilig gebruik van het product of de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet vervangen. Controleer voor ingebruikneming of de greepgedeelten vrij van vloeistoffen, vervuiling of andere geleidende of capacitief werkende materialen (d.w.z. metaalspanen) zijn. Deze geleidende materialen kunnen de SensTech -functie beïnvloeden of inactief maken.
Wanneer de SensTech -functie is geactiveerd, schakelt u het product uit en weer in.

Motorbeveiligingsfunctie

De motorbeveiligingsfunctie bewaakt het stroomverbruik en de opwarming van de motor en beschermt het product zo tegen oververhitting.
Bij overbelasting van de motor door een te hoge aandrukkracht neemt het vermogen van het product aanzienlijk af of kan het product tot stilstand komen.
Als het apparaat tot stilstand komt of als het toerental afneemt als gevolg van een overbelasting, het product ontlasten hem circa 30 seconden met stationair toerental laten draaien.

Geïntegreerde rem

Door de geïntegreerde rem wordt de uitlooptijd van het inzetgereedschap tot stilstand gereduceerd.
Deze functie werkt alleen, als het product van stroom wordt voorzien.
Afhankelijk van het geselecteerde inzetgereedschap verschilt de remtijd.

Voorste afdekking

Image alternative
Gebruik de voorste afdekking met standaard beschermkap voor hieronder vermelde toepassingen:
 • Afbramen met rechte afbraamschijven
 • Doorslijpen met doorslijpschijven

Stofkap (slijpen) DG-EX 125/5" (toebehoren)

Image alternative
Het slijpsysteem is alleen geschikt voor het incidenteel slijpen van minerale ondergronden met diamant-komschijven.
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.
De stofkap is alleen geschikt voor inzetgereedschappen met een diameter van max. 125 mm (5″).

Stofkap (slijpen) DC-EX 125/5"M (toebehoren)

Image alternative
Doorslijp- en splijtwerkzaamheden op minerale ondergronden mogen alleen met een stofkap worden uitgevoerd.
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.
De stofkap is alleen geschikt voor inzetgereedschappen met een diameter van max. 125 mm (5").

Weergaven van de Li-ion accu

Hilti Nuron Li-ion-accu's kunnen de laadtoestand, foutmeldingen en de toestand van de accu weergeven.

Weergaven voor de laadtoestand en foutmeldingen

Om een van de volgende weergaven te verkrijgen drukt u kort op de ontgrendelingstoets van de accu.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende accu!
 • Let er bij een aangesloten accu na het indrukken van de ontgrendelingstoets op dat de accu weer correct in het gebruikte product wordt vergrendeld.
De laadtoestand en mogelijke storingen worden ook permanent weergegeven, zolang het aangesloten product is ingeschakeld.
Toestand
Betekenis
Vier (4) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 100% tot 71%
Drie (3) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 70% tot 51%
Twee (2) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 50% tot 26%
Een (1) LED brandt constant groen
Laadtoestand: 25% tot 10%
Een (1) LED knippert langzaam groen
Laadtoestand: < 10%
Een (1) LED knippert snel groen
De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu op.
Als de LED na het opladen van de accu nog steeds snel knippert, neemt u contact op met de Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel geel
De Li-ion accu of het daarmee verbonden product is overbelast, te heet, te koud of er doet zich een andere storing voor.
Breng het product en de accu op de geadviseerde bedrijfstemperatuur en overbelast het product niet terwijl dit wordt gebruikt.
Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service.
Een (1) LED brandt geel
De Li-ion-accu en het daarmee verbonden product zijn niet compatibel. Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel rood
De Li-ion-accu is geblokkeerd en kan niet meer worden gebruikt. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Weergaven over de toestand van de accu

Om de toestand van de accu op te vragen moet u de ontgrendelingstoets langer dan drie seconden ingedrukt houden. Het systeem herkent geen potentiële functiestoring van de batterij als gevolg van misbruik, zoals vallen, doorboringen, schade door hitte-inwerking van buitenaf enz.
Toestand
Betekenis
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant groen.
De accu kan verder worden gebruikt.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens knippert één (1) LED snel geel.
De controle van de toestand van de accu kon niet worden afgesloten. Herhaal de procedure of neem contact op met de Hilti Service.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant rood.
Wanneer een aangesloten product niet kan worden gebruikt, ligt de resterende accucapaciteit onder 50%.
Wanneer een aangesloten product niet meer kan worden gebruikt, is de accu aan het einde van zijn levensduur en moet deze worden vervangen. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Geometrie van geschikte diamant-sleufschijven

Image alternative
Diamant-sleufschijven moeten aan de volgende geometrische voorschriften voldoen.
Technische data
Sleufbreedte tussen segmenten (G)
≤ 10 mm
Snijhoek
negatief

Verbruiksmateriaal

Er mogen alleen kunstharsgebonden, vezelversterkte schijven van max. Ø 150 mm (6") worden gebruikt, die zijn goedgekeurd voor een toerental van minstens 9500/min en een omtreksnelheid van 80 m/s.
De schijfdikte mag bij afbraamschijven max. 8 mm en bij doorslijpschijven max. 3 mm zijn.
LET OP! Gebruik bij het doorslijpen en sleuven maken met doorslijpschijven altijd de standaard beschermkap met extra voorste afdekking of een compleet gesloten stofkap.
Inzetgereedschappen

Toepassing
Afkorting
Ondergrond
max. dikte
max. diameter
Abrasieve doorslijpschijf
Doorslijpen, sleuven maken
AC-D
Metaal
2,5 mm
150 mm
Diamant-doorslijpschijf
Doorslijpen, sleuven maken
DC-TP, DC-D
(SPX, SP, P)
Mineraal
3 mm
150 mm
Abrasieve afbraamschijf
Afbramen
AG-D, AF-D, AN-D
Metaal
6,4 mm
150 mm
Diamant-afbraamschijf
Afbramen
DG-CW
(SPX, SP, P)
Mineraal
-
125 mm
Komdraadborstel
Schijfborstel
Draadborstels
3CS, 4CS
3SS, 4SS
Metaal
-
27 mm
75 mm
150 mm
Diamantboorkroon
Boren in plavuizen
DD-M14
Mineraal
-
125 mm
Fiberschijf
Afbramen
AP-D
Metaal
-
150 mm
Indeling van de schijven bij de gebruikte uitrusting
Pos.
Uitrusting
AC-D
AP-D
AG-D
AF-D
AN-D
DG-CW
(SPX/SP/P)
DC-TP
DC-D
(SPX/SP/P)
3CS/4CS
3SS/4SS
DD-M14
A
Beschermkap
(Standaard)


B
Voorste afdekking
(in combinatie met A)


C
Stofkap (slijpen)
DG-EX 125/5"


D
Stofkap (sleuven zagen)
DC-EX 125/5"M


E
Adapter DC-EX SL
(in combinatie met D)


F
Zijhandgreep
(Standaard)


G
Beugelgreep DCBG 125 (optioneel bij F)


H
Spanmoer
(Standaard)


I
Spanflens
(Standaard)


J
Kwik lock
(optioneel bij I)


K
Spanmoer
(Fiberschijf)


L
Steunschotel
(Fiberschijf)


Technische gegevens

Producteigenschappen

Gewicht overeenkomstig EPTA Procedure 01 zonder accu
2,0 kg
Nominale spanning
21,6 V
Nominaal toerental
8.500 omw/min
Maximale schijfdiameter
150 mm
Schroefdraad-aandrijfspil
M14
Spindellengte
22 mm
Maximale boorkroondiameter
125 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Accu

Accuspanning
21,6 V
Gewicht accu
Zie hoofdstuk "Correct gebruik"
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens 62841-2-3:2021

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Het slijpen van dunne platen of andere gemakkelijk trillende structuren met een groot oppervlak kan tot een geluidsemissie leiden die boven de aangegeven geluidsemissiewaarden ligt. U kunt de daardoor optredende geluidsemissies reduceren door geluidsreducerende maatregelen, zoals het aanbrengen van zware, flexibele dempingsmatten. Houd bij het beoordelen van het risico op blootstelling aan lawaai en het selecteren van geschikte gehoorbescherming altijd rekening met deze verhoogde waarden.
Geluidsinformatie

AG 6D-22-150
Geluidsdrukniveau (LpA)
85 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
96 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
TrillingsinformatieAndere toepassingen, zoals doorslijpen, kunnen leiden tot afwijkende trillingswaarden.

AG 6D-22-150
Oppervlakteslijpen met trillingsgedempte handgreep (ah,AG)
B 22‑55
6,2 m/s²
B 22‑255
8,7 m/s²
Schuren met trillingsgedempte handgreep (ah,DS)
B 22‑55
2,5 m/s²
B 22‑255
2,9 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het product.

Hilti valbeveiliging monteren (optioneel)

Nationale richtlijnen voor het werken op grotere hoogten moeten tijdens het werken met het product beslist in acht worden genomen.
De handleiding van de valbeveiliging in acht nemen.
Image alternative
 1. Leg de beide lussen van de valbeveiliging passend op de vonkenvanger.
 2. Bevestig de valbeveiliging, met de bijbehorende schroeven, door de in de vonkenvanger daarvoor bestemde boorgaten.
 3. Breng de accu aan.

Beveiliging tegen vallen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Door vallend gereedschap en/of toebehoren!
 • Gebruik uitsluitend het voor uw product aanbevolen Hilti gereedschapsbevestigingskoord.
 • Controleer het bevestigingspunt van het gereedschapsbevestigingskoord voor het gebruik altijd op eventuele beschadigingen.
Neem de handleidingen van het Hilti gereedschapsbevestigingskoord in acht.
Gebruik als valbeveiliging voor dit product uitsluitend een combinatie van de Hilti valbeveiliging met het Hilti gereedschapsbevestigingskoord #2261970.
 • Bevestig de valbeveiliging zoals in het hoofdstuk Hilti valbeveiliging monteren beschreven. Controleer de correcte bevestiging.
 • Bevestig een karabijnhaak van het gereedschapsbevestigingskoord aan de valbeveiliging en de tweede karabijnhaak aan een dragende structuur. Controleer de correcte bevestiging van beide karabijnhaken.
  Neem de handleidingen van de Hilti valbeveiliging en het Hilti gereedschapsbevestigingskoord in acht.

Zijhandgreep monteren

 • Schroef de zijhandgreep vast in een van de daartoe bestemde schroefdraadbussen.

Beschermkap monteren of demonteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij de montage en demontage evenals bij afstelwerkzaamheden en het verhelpen van storingen.
 • Lees de handleiding van de betreffende beschermkap.

Beschermkap (standaard) monteren

De codering op de beschermkap zorgt ervoor dat alleen een op het product passende beschermkap kan worden gemonteerd. De beschermkap loopt met zijn codeernokken in de kapopname van het product.
Image alternative
 1. Plaats de beschermkap zo op de spindelhals dat de beide driehoekmerktekens op de beschermkap en op het product tegenover elkaar staan.
 2. Druk de beschermkap op de spindelhals.
 3. Druk op de kap-ontgrendelingsknop en draai de beschermkap in de gewenste positie tot hij vergrendelt.
  • De kap-ontgrendelingsknop springt terug.

Beschermkap (standaard) verstellen

 • Druk op de kap-ontgrendelingsknop en draai de beschermkap in de gewenste positie tot hij vergrendelt.

Beschermkap (standaard) demonteren

 1. Druk de kap-ontgrendelingsknop in en draai de beschermkap totdat de beide driehoekmarkeringen op de beschermkap en op het product tegenover elkaar staan.
 2. Verwijder de beschermkap.

Voorste afdekking monteren of demonteren

De voorste afdekking moet op de standaard beschermkap aangebracht worden.
Image alternative
 1. Plaats de voorste afdekking met de gesloten zijde naar boven op de standaard beschermkap.
  • De vergrendeling moet hoorbaar vergrendelen.
 2. Voor demontage opent u de vergrendeling van de voorste afdekking.
 3. Demonteer de voorste afdekking van de standaard beschermkap.

Inzetgereedschap monteren of demonteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan heet zijn.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
Diamantschijven moeten worden vervangen zodra de snij- resp. slijpprestatie merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm is.
Andere schijftypen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie duidelijk afneemt of delen van de haakse slijper (uitgezonderd de schijf) tijdens de werkzaamheden met het werkmateriaal in contact komen.
Abrasieve doorslijpschijven moeten bij afloop van de vervaldatum worden vervangen.

Inzetgereedschap monteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Bij het afremmen van de motor kan het inzetgereedschap losraken.
 • Wacht tot het inzetgereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het inzetgereedschap of de spanmoer aanraakt.
 • Zet het inzetgereedschap en de spanflens met de spanmoer zo vast, dat bij het afremmen van de motor geen onderdelen van de spindel losraken.
Image alternative
 1. Reinig de spanflens en spanmoer.
 2. Controleer of de O-ring in de spanflens aanwezig is en niet beschadigd is.
  • Vervang een ontbrekende of beschadigde O-ring.
 3. Plaats de spanflens volledig op de spindel, zodat hij niet kan verdraaien.
 4. Plaats het inzetgereedschap.
 5. Draai de spanmoer op de spindelhals.
 6. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 7. Zet de spanmoer vast met de spansleutel.

Inzetgereedschap verwijderen

WAARSCHUWING
Gevaar van breuk en onherstelbare beschadiging. Als de spindelblokkeerknop wordt ingedrukt terwijl de spindel ronddraait, kan het inzetgereedschap losraken.
 • Druk de spindelblokkeerknop alleen in als de spindel stilstaat.
 1. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 2. Draai de spanmoer los door de spansleutel aan te brengen en de spansleutel linksom te draaien.
 3. Laat de spindelblokkeerknop los en verwijder het inzetgereedschap.

Kwik lock monteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor breuk. Door te sterke slijtage kan de snelspanmoer Kwick-Lock breken.
 • Let erop dat de Kwick-Lock snelspanmoer tijdens de werkzaamheden geen contact met de ondergrond maakt.
 • Gebruik geen beschadigde snelspanmoer Kwick-Lock .
In plaats van de spanmoer kan optioneel de Kwik lock snelspanmoer worden gebruikt. Hiermee kunnen inzetgereedschappen zonder gereedschap worden gewisseld.
Image alternative
 1. Reinig de spanflens en spanmoer.
 2. Controleer of de O-ring in de spanflens aanwezig is en niet beschadigd is.
  • Vervang een ontbrekende of beschadigde O-ring.
 3. Plaats de spanflens volledig op de spindel, zodat hij niet kan verdraaien.
 4. Plaats het inzetgereedschap.
 5. Schroef de Kwik lock snelspanmoer tot de aanslag op het inzetgereedschap.
  • Opschrift Kwik lock is in vastgeschroefde toestand zichtbaar.
 6. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 7. Draai het inzetgereedschap met de hand rechtsom krachtig door tot de Kwik lock snelspanmoer goed vastzit.
 8. Laat de spindelblokkeerknop los.

Kwik lock demonteren

Als de Kwik lock snelspanmoer niet met de hand kan worden losgedraaid, een spansleutel op de snelspanmoer plaatsen en de spansleutel linksom draaien.
Gebruik nooit een pijpentang. De Kwik lock snelspanmoer kan door verkeerd gereedschap beschadigd worden.
 1. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 2. Draai de Kwik lock snelspanmoer los door de snelspanmoer met de hand linksom te draaien.
 3. Laat de spindelblokkeerknop los en verwijder het inzetgereedschap.

Boorkroon monteren

Image alternative
 1. Monteer de zijhandgreep.
 2. Monteer de standaard beschermkap.
 3. Breng de boorkroon aan en draai de boorkroon handvast aan.
 4. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 5. Zet de boorkroon vast met een geschikte steeksleutel.
 6. Laat vervolgens de spindelblokkeerknop los en verwijder de spansleutel.

Draadborstel monteren

Image alternative
 1. Monteer de zijhandgreep.
 2. Monteer de standaard beschermkap.
 3. Breng de draadborstel aan en draai de draadborstel handvast aan.
 4. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 5. Zet de draadborstel met een geschikte steeksleutel vast.

Fiberschijf monteren

Image alternative
 1. Monteer de zijhandgreep.
 2. Monteer de standaard beschermkap.
 3. Plaats de steunschotel en de fiberschijf en zet de spanmoer vast.
 4. Houd de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 5. Zet met de spansleutel de spanmoer vast.

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel veroorzaakt door capacitieve materialen! Capacitief werkende materialen kunnen de Sens-Tech-functie nadelig beïnvloeden. Het product schakelt dan in dit geval niet uit, hoewel de handgreep losgelaten wordt.
 • Schakel het product altijd via de aan-/uitschakelaar uit, voordat u het weglegt.
 • Houd de sensorvlakken schoon en droog.
 • Houd voldoende afstand, circa 10 mm, tot andere capacitief werkende materialen.
 • Blijf opmerkzaam en neem altijd alle veiligheidsinstructies in acht.

Inschakelen of uitschakelen

Inschakelen
Houd het product op de daarvoor bedoelde plaatsen vast. Is de hoofdhandgreep niet volledig omsloten of wordt de hoofdhandgreep losgelaten, schakelt het product automatisch uit.
Wanneer de Sens-Tech functie wordt geactiveerd, het product uit- en weer inschakelen.
Image alternative
 1. Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar en houd het vast.
 2. Schuif de aan-/uitschakelaar naar voren.
  • De motor draait.
 3. Vergrendel de aan-/uitschakelaar.
Uitschakelen
 1. Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
  • De aan- / uitschakelaar springt in de stand Uit en de motor stopt.

Slijpen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan plotseling blokkeren of blijven haken.
 • Gebruik het product altijd met de zijhandgreep (optioneel met de beugelgreep) en houd het product altijd met beide handen vast.
Let erop dat het inzetgereedschap niet wordt ingeklemd en oefen niet te veel druk uit op het product.

Doorslijpen

 • Werk bij het doorslijpen met een matige aanzet en kantel het product of de doorslijpschijf niet (werkstand circa 90° op het snijvlak).
  Profielen en kleine vierkante buizen worden het beste doorgeslepen door te beginnen bij de kleinste doorsnede.

Afbramen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. De doorslijpschijf kan uiteenbarsten en losspringende delen kunnen voor letsel zorgen.
 • Gebruik nooit doorslijpschijven voor het afbramen.
 • Beweeg het product met een aanzethoek van 5° tot 30° en matige druk heen en weer.
  • Daardoor wordt het werkstuk niet te warm, verkleurt het niet en ontstaan er geen groeven.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
GEVAAR
Elektrische schok door ontbrekende beschermende isolatie. Bij extreme gebruiksomstandigheden kan er bij de bewerking van metaal elektrisch geleidend stof (bijvoorbeeld metaal, koolstofvezel) in het apparaat worden afgezet en de beschermende isolatie aantasten.
 • Bij extreme gebruiksomstandigheden een stationaire afzuiginrichting gebruiken.
 • De ventilatiesleuven regelmatig reinigen.
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir en neemt u contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Neem bij alle storingen de laadtoestand- en foutindicatie van de accu in acht. Zie het hoofdstuk Weergaven van de Li-ion-accu .
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Product schakelt bij het loslaten van de handgreep niet uit.
Sensorvlakken vervuild en/of nat
 • Schakel de aan-/uitschakelaar uit en reinig en droog de sensorvlakken.
Sensorvlak herkent nog steeds de hand van de gebruiker
 • Schakel de aan-/uitschakelaar uit.
Sensorvlakken door capacitieve koppeling geactiveerd.
 • Schakel de aan-/uitschakelaar uit en vergroot de afstand (≥ 10 mm) tussen de sensorvlakken en het capacitieve materiaal.
Product kan niet worden ingeschakeld.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Handgreep niet correct omsloten.
Product schakelt onverwacht uit.
Handgreep niet correct omsloten.
Accu raakt sneller dan gebruikelijk ontladen.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu klikt niet met een hoorbare "klik" in.
Vergrendelnok van de accu is vervuild.
 • Reinig de vergrendelnok en breng de accu weer aan.
Sterke hitteontwikkeling in de haakse slijper of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel het product direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Verstopte ventilatiesleuven
 • Reinig de ventilatiesleuven regelmatig.
Geen remfunctie van de motor.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Product is kortstondig overbelast.
 • Schakel het product uit en weer in.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
BeschrijvingHilti accu's zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. Li-ion-cellen hebben een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen.
De voor Hilti accu's toegestane producten vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Veiligheid
 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Ga te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Maatregelen bij accubrand .
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met de Hilti Service, wanneer een accu beschadigd is.
 • Gebruik een accu niet wanneer er vloeistof uitlekt.
 • Vermijd bij lekkende vloeistof direct contact met de ogen en/of huid. Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuvloeistof.
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de weggelekte accuvloeistof te verwijderen. Neem de lokale reinigingsvoorschriften voor accuvloeistof in acht.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de houder in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden, abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze afvoeren. Zie het hoofdstuk Onderhoud en recycling .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bel de brandweer voordat u een bluspoging start.
 • Bestrijd accubranden alleen met water vanaf een zo groot mogelijke afstand. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden brandende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving om zo de betrokken accu's te isoleren.
In geval van een niet afkoelende, rokende of brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Laat de accu gedurende minstens 24 uur in de emmer, tot deze volledig is afgekoeld.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een droge, zachte penseel of een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.