Taal

DD 250-CA

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Gebodstekens

De volgende gebodstekens worden gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Werkschoenen dragen
Image alternative Licht stofmasker dragen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Analysegegevens
Image alternative Aanboorstand
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Wisselstroom
Image alternative Diameter
Image alternative Verboden met een kraan te transporteren
Image alternative Bluetooth
Image alternative Vergrendeling geopend
Image alternative Vergrendeling gesloten
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Randaarde
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Aanwijzingsplaatjes

Op boorkolom, grondplaat of diamantboormachine
Image alternative Op de vacuümvoetplaat
Bovenste helft afbeelding : Bij horizontale boringen met vacuümbevestiging mag de boorkolom niet zonder extra beveiliging worden gebruikt.
Onderste helft afbeelding : Bij de vacuümbevestiging zonder extra beveiliging mag de boorkolom niet worden gebruikt voor naar boven gerichte boringen.
Image alternative Op de diamantboormachine
Bij naar boven gerichte werkzaamheden is in combinatie met een natzuiger het gebruik van het wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven.
Image alternative Op de diamantboormachine
Alleen werken met goed functionerende PRCD.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Diamantboormachine
  DD 250-CA
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsinstructies voor boormachines

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren
 • Werk in geen geval met een hoger toerental dan het maximaal toegestane toerental voor de boor. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Begin het boren altijd met een laag toerental zorg ervoor dat de boor hierbij met het werkstuk in contact is. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Oefen geen te grote druk uit en alleen in lengterichting van de boor. Boren kunnen verbuigen en daardoor breken of tot het verliezen van de controle en verwondingen leiden.

Veiligheidsaanwijzingen voor diamantboormachines

 • Leid bij het uitvoeren van boorwerkzaamheden, waarbij het gebruik van water noodzakelijk is, het water weg van het werkgebied, of maak gebruik van een vloeistofopvangvoorziening. Dergelijke veiligheidsmaatregelen houden het werkgebied droog en verminderen het risico op een elektrische schok.
 • Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verdekte stroomleidingen of de eigen aansluitleiding kan raken. Door het contact van een snijgereedschap met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Draag gehoorbescherming bij het diamantboren. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Wanneer het inzetgereedschap blokkeert, de aanzet stoppen en het gereedschap uitschakelen. Controleer de reden van het klemmen en verhelp de oorzaak van het klemmende inzetgereedschap.
 • Wanneer een diamantboormachine, die in een werkstuk steekt, weer moet worden ingeschakeld, voor het inschakelen controleren of het inzetgereedschap vrij draait. Wanneer het inzetgereedschap klemt, kan het mogelijk niet draaien; dit kan leiden tot overbelasting van het gereedschap of dat de diamantboormachine loskomt van het werkstuk.
 • Als de boorkolom op het werkstuk wordt bevestigd met ankers en bouten, ervoor zorgen dat de gebruikte verankering in staat is de machine tijdens het gebruik veilig op zijn plaats te houden. Als het werkstuk niet sterk genoeg of poreus is, kan het anker worden losgetrokken, waardoor de boorkolom loskomt van het werkstuk.
 • Als de boorkolom met de vacuümplaat op het werkstuk wordt bevestigd, erop letten dat het oppervlak glad, schoon en niet poreus is. De boorkolom niet bevestigen op gelamineerde oppervlakken, bijv. op plavuizen en bekledingen van composietmaterialen. Als het oppervlak van het werkstuk niet glad, vlak of voldoende bevestigd is, kan de vacuümplaat loskomen van het werkstuk.
 • Voor en tijdens het boren controleren dat de onderdruk voldoende is. Als de onderdruk niet voldoende is, kan de vacuümplaat loskomen van het werkstuk.
 • Nooit bovenhands boren of in de wand boren als de machine met de vacuümplaat is bevestigd. Als de onderdruk verloren gaat, komt de vacuümplaat los van het werkstuk.
 • Als door wanden of plafonds wordt geboord, waarborgen dat personen en het werkgebied aan de andere zijde beveiligd is. De boorkroon kan door het boorgat heengaan, en de boorkern kan aan de andere zijde eruit vallen.
 • Bij het bovenhands boren altijd de in de handleiding vastgelegde vloeistofopvangvoorziening gebruiken. Zorg ervoor dat geen water in het gereedschap binnendringt. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
 • Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door zwakke personen zonder instructie.
 • Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Raak geen draaiende delen aan. Schakel het apparaat pas in het werkgebied in. Het aanraken van draaiende delen, met name draaiend gereedschap, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Voorkom huidcontact met boorslib.
 • Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld. Van een zo effectief mogelijke stofafzuiging gebruikmaken. Gebruik daartoe een door Hilti geadviseerde en op dit apparaat afgestemde mobiele stofafzuiging voor hout- en/of mineraalstof. zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Het wordt geadviseerd een ademmasker te dragen dat geschikt is voor de betreffende stof. De in uw land geldende voorschriften bij de te bewerken materialen in acht nemen.
 • De diamantboormachine en de diamantboorkroon zijn zwaar. Er kunnen lichaamsdelen bekneld raken. De gebruiker en de personen die zich in de nabijheid bevinden, dienen tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen te dragen.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Verzeker u ervan dat het apparaat in de boorkolom goed bevestigd is.
 • Erop letten dat altijd een eindaanslag op de boorkolom is gemonteerd, omdat anders de veiligheidsrelevante eindaanslagfunctie niet gewaarborgd is.
 • Controleer of het gereedschap het bij het apparaat passende bevestigingssysteem heeft en of het correct in de gereedschapopname vergrendeld is.
Elektrische veiligheid
 • Gebruik geen verlengsnoeren met meervoudige stekkerdozen en geen verschillende apparaten tegelijkertijd.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het met een geaard snoer op het net is aangesloten en de dimensionering toereikend is.
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector. Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning komen te staan als u bijv. een elektrische leiding beschadigt. Dit vormt een ernstig gevaar van een elektrische schok.
 • Let erop dat het netsnoer tijdens het voortbewegen van de slede niet beschadigd raakt.
 • Gebruik het apparaat nooit zonder de meegeleverde PRCD (voor apparaten zonder PRCD nooit zonder scheidingstransformator). Controleer voor gebruik altijd de PRCD.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman. Wanneer het netsnoer van het elektrisch gereedschap beschadigd is, dient dit door een speciaal vervaardigd en goedgekeurd netsnoer te worden vervangen. Dit kan verkregen worden bij de klantenservice. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Wordt het net- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u het snoer niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde voedings- en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand. Stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, of vocht kunnen onder ongunstige omstandigheden leiden tot een elektrische schok. Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti -service.
 • Wanneer u de diamantboormachine zonder DD AF-CA H gebruikt, altijd de afdekking op de stroomvoorziening voor de DD AF-CA H aanbrengen. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
Werkgebied
 • Zorg ervoor dat u toestemming van de directie heeft voor de boorwerkzaamheden. Boorwerkzaamheden aan gebouwen of andere structuren kunnen de statica beïnvloeden, vooral bij het scheiden van wapeningsijzer of dragende elementen.
 • Beweeg het op de boorkolom gemonteerde apparaat altijd geheel omlaag als de boorkolom niet correct gemonteerd is, om omvallen te vermijden.
 • Houd het net- en verlengsnoer, de zuig- en vacuümslang uit de buurt van draaiende delen.
 • Bij naar boven gerichte werkzaamheden is bij natboren in combinatie met een natzuiger het gebruik van het wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven.
 • Bij naar boven gerichte werkzaamheden is het gebruik van een vacuümbevestiging zonder extra bevestiging niet toegestaan.
 • Voor horizontale boringen met vacuümbevestiging (toebehoren) mag de boorkolom niet zonder extra beveiliging worden gebruikt.

Beschrijving

Productoverzichten

Diamantboormachine DD 250-CA

Image alternative
 1. Multifunctioneel display
 2. Bedieningstoets aanboorstand
 3. Bedieningstoets analysegegevens
 4. Typeplaatje
 5. Aan-/uitschakelaar
 6. Netsnoerafdekking
 7. Stroomvoorziening voor DD AF-CA H (toebehoren)
 8. Netsnoer incl. PRCD
 9. Wateraansluiting
 10. Handgreep (2x)
 11. Koolborstelafdekking (2x)
 12. Waterregeling
 13. Gereedschapopname
 14. Overbrengingsschakelaar

Boorkolom DD-HD 30

Image alternative
 1. Schoefspindel (toebehoren)
 2. Afdekking
 3. Rail
 4. Nivelleerschroef (3x)
 5. Centreermarkering
 6. Anker
 7. Grondplaat
 8. Typeplaatje
 9. Spanspil
 10. Spanmoer
 11. Stut
 12. Handgreep
 13. Eindaanslagbout
 14. Diepte-aanslag (toebehoren)
 15. Bevestiging onderstel
 16. Wateropvanghouder (toebehoren)
 17. Afdichting (toebehoren)
 18. Wateropvang (toebehoren)
 19. Afdichtring wateropvang (toebehoren)

Slede DD-HD 30

Image alternative
 1. Handwielmof 1:1
 2. Handwielmof 1:3
 3. Excenter (vergrendeling van de diamantboormachine)
 4. Breekpen
 5. Handwiel
 6. Nivelleerindicatie (2x)
 7. Slee-arretering
 8. Kabelgeleiding
 9. Bevestigingsinterface voor DD AF-CA H
 10. Stelschroef sledespeling (4x)

Vacuümvoetplaat (toebehoren)

Image alternative
 1. Vacuümventilatieklep
 2. Vacuümaansluiting
 3. Bevestiging onderstel
 4. Manometer
 5. Vacuümafdichting
 6. Nivelleerschroef (4x)

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven diamantboormachine. Het is bedoeld voor het kolomgeleid natboren van volledige gaten en blinde gaten in (gewapende) minerale ondergronden. Het is niet toegestaan de diamantboormachine handgeleid te gebruiken.

 • Bij het gebruik van de diamantboormachine altijd een boorkolom gebruiken. De boorkolom moet voldoende in de ondergrond verankerd zijn met een anker- of vacuümvoetplaat.

 • Gebruik voor uitlijnwerkzaamheden op de grondplaat geen slaggereedschap (hamer).

 • Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

 • Volg ook de veiligheids- en bedieningsinstructies voor de gebruikte toebehoren.

Bluetooth®

Dit product is met Bluetooth uitgerust.
Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte producten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren.
Om een stabiele Bluetooth-verbinding te waarborgen, moet er een zichtverbinding tussen de met elkaar verbonden apparaten zijn.
Bluetooth-functies bij dit productZie voor de gedetailleerde Bluetooth-functies de handleiding van het gekoppelde apparaat.
 • Weergave van service- en statusmeldingen van de gekoppelde Hilti apparaten op het display van de diamantboormachine.
 • Verbinding met een mobiel eindapparaat via de Hilti ON!Track 3 app voor servicefuncties en voor de overdracht van productgerelateerde analysegegevens.
Bluetooth inschakelen of uitschakelen
Hilti producten worden met uitgeschakelde Bluetooth geleverd. Bij het eerste gebruik wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.
 • Om de functie uit te schakelen, houdt u de toetsen Image alternative en Image alternative tegelijkertijd minstens 10 seconden lang ingedrukt.
 • Om de functie in te schakelen, drukt u de toetsen Image alternative en Image alternative tegelijkertijd in.
Producten koppelenDe koppeling met een voor Bluetooth geschikt Hilti apparaat blijft gehandhaafd, totdat de diamantboormachine met een ander Hilti apparaat van hetzelfde type wordt verbonden of totdat Bluetooth wordt uitgeschakeld. De koppeling blijft ook gehandhaafd na het uitschakelen en inschakelen van de producten en gekoppelde producten worden automatisch weer verbonden.
 • Om een koppeling te maken met een voor Bluetooth geschikt Hilti apparaat of mobiel eindapparaat, drukt u met Bluetooth ingeschakeld de toetsen Image alternative en Image alternative tegelijkertijd in.
Het tijdvenster voor de verbinding met een Bluetooth compatibel Hilti apparaat bedraagt 2 minuten. Nadat de 2 minuten zijn verstreken, wordt de verbindingsopbouw afgebroken.
Licentie
Het Bluetooth® -woordmerk en het -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze handelsmerken door Hilti is gelicenseerd.

Weergavesymbolen en verklaringen multifunctioneel display diamantboormachine

Voor de volgende weergaven moet de diamantboormachine bedrijfsklaar (ingestoken en PRCD ingeschakeld) zijn.
De weergaven kunnen verschillen, afhankelijk van de overbrenging en het toepassingsgebied.
Image alternative
Startscherm
Het startscherm verschijnt als de diamantboormachine op de netspanning wordt aangesloten. Op het startscherm worden de Bluetooth-status, de gepersonaliseerde naam en het serienummer van de diamantboormachine weergegeven.
 • De productnaam die op het scherm wordt weergegeven, kan via de Hilti ON!Track 3 app worden gewijzigd (voorinstelling: 'Your name here ').
Image alternative
Waterpas
De diamantboormachine is niet ingeschakeld. De weergave helpt bij de nivellering van het systeem en voor de uitrichting van de boorkolom bij schuin boren. De weergave toont de uitrichting van de diamantboormachine in symbolen en in graden.
 • Nauwkeurigheid van de hoek bij kamertemperatuur: ±2°
Image alternative
Overbrengingsindicatie
De diamantboormachine draait met stationair toerental. De weergave helpt garanderen, dat de ingeschakelde versnelling past bij de gebruikte diamantboorkroon. De weergave toont linksboven de ingeschakelde versnelling en in het midden het geadviseerde bereik van de doorsnede van de boorkroon voor deze versnelling in millimeter en inch.
Image alternative
Aanboorstand geactiveerd
De diamantboormachine is uitgeschakeld of draait stationair. De functie maakt trillingsvrij aanboren bij boorkronen met een grote diameter mogelijk. Door de toets Image alternative nogmaals in te drukken kan de functie op elk gewenst moment worden gedeactiveerd.
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Resterende tijd aanboorstand
De diamantboormachine boort en de aanboorstand is geactiveerd. De weergave toont de resterende tijd totdat de diamantboormachine automatisch wordt uitgeschakeld.
 • Om de diamantboormachine te beschermen, wordt de aanboorstand na maximaal 2 minuten automatisch uitgeschakeld.
  De weergave wordt vervolgens verborgen.
Image alternative
Aanboorstand gedeactiveerd
De aanboorstand is gedeactiveerd. Het toerental en vermogen van de diamantboormachine nemen weer toe en het boren kan worden voortgezet
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Activering aanboorstand niet mogelijk
De diamantboormachine boort. De toets voor de activering van de aanboorstand is ingedrukt, terwijl de diamantboormachine onder belasting is, of zich in de afkoelstand bevindt.
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Boorvermogensindicatie: Aandrukkracht te laag
De diamantboormachine boort en de aanboorstand is niet geactiveerd. De weergave helpt bij de controle, of de diamantboormachine in het optimale werkgebied wordt gebruikt.
 • Achtergrondkleur: Geel.
  De aandrukkracht is te gering. Verhoog de aandrukkracht.
Image alternative
Boorvermogensindicatie: Aandrukkracht optimaal
De diamantboormachine boort en de aanboorstand is niet geactiveerd. De weergave helpt bij de controle, of de diamantboormachine in het optimale werkgebied wordt gebruikt.
 • Achtergrondkleur: Groen.
  De aandrukkracht is optimaal.
Image alternative
Bij 120 V
Nominale-stroomgrens overschreden
De diamantboormachine boort en de aanboorstand is niet geactiveerd. De nominale stroom heeft de grens van 20 A overschreden.
 • De aandrukkracht is te hoog. Verlaag de aandrukkracht.
Image alternative
Boorvermogensindicatie: Aandrukkracht te hoog
De diamantboormachine boort en de aanboorstand is niet geactiveerd. De weergave helpt bij de controle, of de diamantboormachine in het optimale werkgebied wordt gebruikt.
 • Achtergrondkleur: Rood.
  De aandrukkracht is te hoog. Verlaag de aandrukkracht.
Image alternative
Statusregel voor aanwijzingen
De statusregel toont verschillende aanwijzingen over de actuele status van het apparaat, zoals de ingeschakelde overbrenging of de geactiveerde aanboorstand.
Image alternative
Statusregel voor waarschuwingen
De statusregel toont verschillende waarschuwingen over de actuele status van het apparaat, die geen onmiddellijke stop van de diamantboormachine tot gevolg hebben.
Image alternative
Bluetooth AAN
Bluetooth is in de basisinstelling ingeschakeld.
Om de Bluetooth-functie uit te schakelen, houdt u de toetsen Image alternative en Image alternative bij uitgeschakelde motor tegelijkertijd 10 seconden lang ingedrukt.
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Bluetooth UIT
Bluetooth is uitgeschakeld. De diamantboormachine kan niet met andere apparaten of accessoires worden verbonden.
Om de Bluetooth-functie in te schakelen, drukt u de toetsen Image alternative en Image alternative bij uitgeschakelde motor tegelijkertijd in.
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Verbindingsopbouw
De diamantboormachine is gereed om verbinding te maken met een ander apparaat of accessoire.
Om de verbindingsopbouw te starten, houdt u de toetsen Image alternative en Image alternative tegelijkertijd minstens 1 seconde lang ingedrukt.
 • Het tijdvenster voor de verbinding met een ander apparaat bedraagt 2 minuten. Nadat de 2 minuten zijn verstreken, wordt de verbindingsopbouw afgebroken.
De koppeling van een ander apparaat of accessoire met de diamantboormachine blijft gehandhaafd, totdat:
 • De diamantboormachine met een apparaat of accessoire van hetzelfde type wordt gekoppeld.
 • Bluetooth wordt uitgeschakeld.
Image alternative
Verbinding verbroken
Een bestaande Bluetooth-verbinding met een apparaat of accessoire is verbroken.
Image alternative
Analyse gebruiksduur
De weergave toont boven de boortijd (diamantboormachine bezig met boren) en onder de bedrijfsuren (diamantboormachine ingeschakeld) van de diamantboormachine in uren, minuten en seconden.
Om de boortijd en alle andere analysegegevens op nul terug te zetten, drukt u de toets Image alternative enkele seconden lang in.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Analyse bedieningsgedrag
Deze weergave toont de gebruiker een evaluatie van de aandrukkracht tijdens de boortijd in %. Daarmee kan het gebruikersgedrag worden geoptimaliseerd.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Analyse boorrichting
Deze weergave toont een evaluatie van de boorrichtingen in %.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Analyse overbrengingsselectie
Deze weergave toont een evaluatie van de gebruiksduur van de betreffende overbrenging in %. De pijl wijst altijd naar de overbrenging met het hoogste gebruikspercentage.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Analyse van het gebruik
Deze weergave toont de gebruik van de diamantboormachine in het handmatige gebruik en met gebruik van een AF-CA in %.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Verbonden apparaten
Deze weergave toont een overzicht van alle apparaten en accessoires die met de diamantboormachine zijn verbonden.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Verbindingsopbouw starten
Start de verbindingsopbouw eerst op de diamantboormachine en vervolgens op het te verbinden apparaat of accessoire.
Om de verbindingsopbouw te starten, houdt u de toetsen Image alternative en Image alternative tegelijkertijd minstens 1 seconde lang ingedrukt.
 • De weergave wordt automatisch na enkele seconden of door het indrukken van de toets Image alternative verborgen.
 • Druk opnieuw op de toets Image alternative om de volgende analysegegevens te tonen.
Image alternative
Overbrengingsschakelaar niet vergrendeld
De overbrengingsschakelaar bevindt zich in een tussenstand of is niet correct vergrendeld.
Bedien de overbrengingsschakelaar totdat deze volledig vergrendeld is.
Image alternative
Herstartblokkering
Maximale werkingsduur met geactiveerde aanboorstand overschreden; Netstoring; diamantboormachine werd overbelast; Te hoge temperatuur, water in de motor of de afkoelstand is beëindigd.
Schakelaar van het apparaat staat op I , terwijl de stroomtoevoer tot stand is gebracht.
Image alternative
Netstoring (te lage spanning)
Te spanning in het elektriciteitsnet is te laag geworden. Als de spanning te laag is, kan de diamantboormachine niet met het volledige vermogen worden gebruikt.
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Te hoge temperatuur
De diamantboormachine is oververhit en is uitgeschakeld of bevindt zich in de afkoelstand. De weergave toont de resterende tijd tot het apparaat is afgekoeld. Als de diamantboormachine na afloop van de tijd nog te heet is, begint de resterende tijd van voren.
Image alternative
Resterende werkingsduur tot koolborstelvervanging
De motor van de diamantboormachine draait en de slijtagegrens van de koolborstels is bijna bereikt. De weergave toont de resterende tijd voordat de koolborstels moeten worden vervangen. De resterende tijd tot het automatisch uitschakelen van de diamantboormachine wordt weergegeven in uren en minuten.
 • De weergave verdwijnt automatisch na enkele seconden.
Image alternative
Service-indicatie
De koolborstels zijn versleten en moeten worden vervangen.
Image alternative
Inlopen na koolborstelvervanging
De motor van de diamantboormachine draait. De koolborstels zijn vervangen en moeten nog minstens 1 minuut ononderbroken onbelast draaien, om een optimale standtijd te bereiken.
 • De weergave toont de resterende tijd tot het automatisch afsluiten van de inloopprocedure.

Standaard leveringsomvang

Diamantboormachine, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Vervangingsonderdelen
Artikelnummer
Omschrijving
51279
Slangaansluiting
2006843
Koolborstels 220-240V
2104230
Koolborstels 100-127V
Voor een veilig gebruik alleen originele Hilti accessoires, vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken.

Technische gegevens

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en/of nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het product aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

DD 250-CA
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01
15,4 kg
Boordiepte zonder verlengstuk
500 mm
Toegestane waterleidingdruk
≤ 7 bar
Nominaal nullasttoerental
1e versnelling
240 omw/min
2e versnelling
580 omw/min
3e versnelling
1.160 omw/min
4e versnelling
2.220 omw/min
Optimale boorkroondiameter
1e versnelling
152 mm … 500 mm
2e versnelling
82 mm … 152 mm
3e versnelling
35 mm … 82 mm
4e versnelling
12 mm … 35 mm
Ideale afstand van de markering op de ankervoetplaat tot het boorcentrum
267 mm
Ideale afstand van de markering op de vacuümvoetplaat tot het boorcentrum
292 mm

Toegestane boorkroondiameters bij verschillende uitrustingen

Beslist de voor de verschillende uitrustingen toegestane boorrichtingen in acht nemen.
Voor bovenhoofds boren is het gebruik van een natzuiger in combinatie met een wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven!

DD 250-CA
Ø zonder toebehoren
12 mm … 300 mm
Ø met afstandsstuk
12 mm … 500 mm
Ø met wateropvangsysteem en natzuiger
12 mm … 250 mm

Boorkolom


DD-HD 30
Gewicht
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frequentieband
2.400 MHz … 2.483 MHz
Maximaal uitgestraald zendvermogen
10 dBm

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidswaarden

DD 250-CA
Geluidsvermogensniveau (L WA)
109 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (K WA)
3 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L pA)
93 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (K pA)
3 dB(A)

Totale trillingswaarden (vectorsom in drie richtingen), bepaald conform EN 62841

Triaxiale trillingstotaalwaarden (trillingsvectorsom) op het handwiel (kruisgreep) overschrijden niet de norm overeenkomstig EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (incl. onzekerheid K).

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! De boorkolom kan bij onvoldoende bevestiging draaien of kantelen.
 • Bevestig de boorkolom voor het gebruik van het diamantboorsysteem met ankers of door een vacuümvoetplaat op het te bewerken ondergrond.
 • Gebruik alleen ankers, die voor de aanwezige ondergrond geschikt zijn en neem de aanwijzingen van de fabrikant van het anker in acht.
 • Gebruik een vacuümvoetplaat alleen als de aanwezige ondergrond voor de bevestiging van de boorkolom met een vacuümbevestiging geschikt is.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Maak het netsnoer los, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

DD-HD 30: Boorkolom opbouwen en de boorhoek instellen

ATTENTIE
Gevaar voor beknelling! Het losdraaien van de draai-instelling van de boorkolom kan tot het plotseling kantelen van de rail leiden.
 • Om beknellingen te voorkomen, maakt u de draai-instelling voorzichtig los.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel! De diamantboormachine kan naar beneden vallen.
 • Monteer altijd de afdekking aan het einde van de rail. Deze is tegelijkertijd beveiliging en eindaanslag.
Image alternative
 1. Draai de schroef onder op de draaigeleiding van de rail en boven op de stut los.
 2. Breng de rail in de gewenste positie.
  • De gradenverdeling aan de achterzijde dient hierbij als instelhulp.
 3. Draai de beide schroeven weer vast.

DD-HD 30: Sledes op boorkolom vergrendelen

 1. Draai de slee-arretering in de vergrendelingspositie.
  • De vergrendelingspen moet vergrendeld zijn.
 2. Controleer door iets aan het handwiel te draaien dat de slede vergrendeld is.

Handwiel op de boorkolom monteren

Het handwiel kan aan de linker- of aan de rechterkant van de slede worden gemonteerd.
Bij de boorkolom DD‑HD 30 kan het handwiel op twee verschillende assen op sledes worden gemonteerd. De bovenste as werkt direct en de onderste as werkt met een tandwielreductie van 1:3 op de aandrijving van de slede.
Image alternative
 1. Trek voor de montage van het handwiel de zwarte ring terug.
 2. Breng het handwiel op de as aan.

Boorkolom met anker bevestigen

Hilti metalen hollewandpluggen M16 (5/8") zijn meestal geschikt voor het bevestigen van diamantboormachines in ongescheurd beton. Onder bepaalde omstandigheden kan echter een alternatieve bevestiging noodzakelijk zijn.
Wendt u zich bij vragen over de veilige bevestiging tot de Expert Consulting van Hilti .
Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door gebruik van verkeerde ankers! Het apparaat kan zich lostrekken en schade veroorzaken.
 • Gebruik voor de aanwezige ondergrond geschikte pluggen en neem de aanwijzingen van de fabrikant van de pluggen in acht.
 1. Plaats de voor de betreffende ondergrond geschikte ankers. Kies de afstand overeenkomstig de gebruikte grondplaat.
  • Ideale afstand van boorcentrum voor DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Schroef de spanspindel (toebehoren) in de plug.
 3. Plaats de boorkolom over de spindel en richt hem uit. Bij gebruik van de boorkolom DD-HD 30 bij de uitrichting de boorcentrumindicator gebruiken. Bij gebruik van een afstandstuk kan de boorkolom niet met de centreermarkering worden uitgelijnd.
 4. Schroef de spanmoer op de spindel zonder deze al te vast te draaien.
 5. Nivelleer de grondplaat met de nivelleerschroeven. Gebruik daartoe de nivelleerindicaties. Zorg ervoor dat de nivelleerschroeven vast op de ondergrond liggen.
 6. Trek de nivelleerschroeven gelijkmatig zover aan, tot de boorkolom voldoende bevestigd is.
 7. Verzeker u ervan dat de boorkolom stevig bevestigd is.

Boorkolom met vacuüm bevestigen

GEVAAR
Gevaar voor letsel door vallende diamantboormachine !
 • De bevestiging van de boorkolom aan het plafond met alleen de vacuümbevestiging, is niet toegestaan. Een extra bevestiging kan worden bereikt door bijv. een stempel of een schroefspindel.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij ontbrekende drukcontrole !
 • Voor en tijdens het boren dient ervoor te zijn gezorgd dat de aanwijzer van de manometer zich in het groene bereik bevindt.
Bij gebruik van de boorkolom met ankervoetplaat zorgen voor een vaste en vlakke verbinding tussen vacuümvoetplaat en ankervoetplaat. De ankervoetplaat op de vacuümvoetplaat bevestigen. Controleer of de gekozen boorkroon de vacuümvoetplaat niet beschadigt.
Borg bij horizontaal boren de diamantboormachine extra (bijv. kettingen met ankers bevestigd).
Let er voor de plaatsing van de boorkolom op, dat er voldoende plaats is voor de montage en de bediening.
Image alternative
 1. Draai alle nivelleerschroeven zodanig, dat ze circa 5 mm aan de onderzijde uit de vacuümvoetplaat steken.
 2. Verbind de vacuümaansluiting van de vacuümvoetplaat met de vacuümpomp.
 3. Bepaal het midden van het boorgat. Trek een lijn van het midden van het boorgat in de richting waar het apparaat komt te staan.
 4. Plaats een markering op de lijn op de aangegeven afstand van het midden van het boorgat.
  Afstand markering
 5. Schakel de vacuümpomp in en houd de vacuümventilatieklep ingedrukt.
 6. Richt de markering van de grondplaat op de lijn uit.
 7. Wanneer de boorkolom juist gepositioneerd is, laat u de vacuümventilatieklep los en drukt u de grondplaat tegen de ondergrond.
 8. Nivelleer de grondplaat met de nivelleerschroeven.
 9. Controleer de correcte bevestiging van de boorkolom.
Afstand markeringKies de afstand overeenkomstig de gebruikte grondplaat.
Ideale afstand van de markering op de vacuümvoetplaat tot het boorcentrum
292 mm
Ideale afstand van de markering op de gecombineerde voetplaat tot het boorcentrum
292 mm

DD-HD 30: Boorkolom met schroefspindel (toebehoren) bevestigen

 1. Verwijder de afdekking (met geïntegreerde eindaanslag) aan de bovenzijde van de rail.
 2. Plaats de cilinder van de schroefspindel in de rail van de boorkolom.
 3. Bevestig de schroefspindel door de excenter te verdraaien.
 4. Plaats de boorkolom op de ondergrond.
 5. Nivelleer de grondplaat met de nivelleerschroeven.
 6. Span de boorkolom met de schroefspindel en borg deze.
 7. Verzeker u ervan dat de boorkolom stevig bevestigd is.

DD-HD 30: Rail (toebehoren) bij boorkolom verlengen

Voor het aanboren mogen slechts boorkronen of verlengde boorkronen tot een totale lengte van maximaal 650 mm (25 1/2 in) worden gebruikt.
Als extra eindstop kan een diepte-aanslag op de rail worden gebruikt.
Na het verwijderen van de verlengde rail moet de afdekking (met geïntegreerde eindaanslag) weer op de boorkolom worden gemonteerd. Anders kan de voor de veiligheid belangrijke eindaanslagfunctie niet worden gewaarborgd.
Image alternative
 1. Verwijder de afdekking (met geïntegreerde eindaanslag) aan de bovenzijde van de rail. Monteer de afdekking op de verlengde rail.
 2. Plaats de cilinder van de verlengrail in de rail van de boorkolom.
 3. Bevestig de verlengrail door de excenter te verdraaien.

DD-HD 30: Afstandstuk (toebehoren) monteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel,. De bevestiging kan overbelast worden.
 • Bij gebruik van één of meerdere afstandsstukken moet de aandrukkracht gereduceerd worden, om de bevestiging niet te overbelasten.
De diamantboormachine is bij de montage van het afstandsstuk niet gemonteerd.
Vanaf een boorkroondiameter >300 mm (>11 1/2 in) moet de afstand tussen de booras en de boorkolom m.b.v. één of twee afstandsstukken worden vergroot. Bij het gebruik van afstandsstukken functioneert de boorcentreerindicator niet.
Image alternative
 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering.
 2. Trek de excenter voor de vergrendeling van de diamantboormachine aan de sledes eruit.
 3. Plaats het afstandstuk in de slede.
 4. Schuif de excenter tot de aanslag in de slede.
 5. Zet de excenter vast.
 6. Zorg ervoor dat het afstandsstuk correct is bevestigd.

DD-HD 30: Diamantboormachine aan boorkolom bevestigen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel Gevaar door het onbedoeld in werking treden van het diamantkernboorapparaat.
 • Het diamantkernboorapparaat mag tijdens onderhoudswerkzaamheden niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
Image alternative
 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering.
 2. Trek de excenter voor de vergrendeling van de diamantboormachine aan de sledes eruit.
 3. Plaats de diamantboormachine in de sledes of in het afstandstuk.
 4. Schuif de excenter tot de aanslag in de slede of in het afstandstuk.
 5. Zet de excenter vast.
 6. Bevestig het netsnoer in de snoergeleiding op de afdekking van de slede.
 7. Zorg ervoor dat de diamantboormachine correct aan de boorkolom is bevestigd.

Wateraansluiting (toebehoren) bevestigen

LET OP
Gevaar bij onjuist gebruik! Door ondeskundig gebruik kan de slang vernietigd worden.
 • Controleer de slangen regelmatig op beschadigingen en zorg ervoor dat de maximaal toegestane waterleidingdruk niet wordt overschreden (zie de Technische gegevens).
 • Let erop dat de slang niet met draaiende delen in aanraking komt.
 • Let erop dat de slang tijdens het voortbewegen van de slede niet beschadigd raakt.
 • Maximale watertemperatuur: 40 °C.
 • Controleer of het aangesloten watersysteem geen lekkage vertoont.
Gebruik alleen vers water of water zonder vuildeeltjes om beschadiging van de componenten te voorkomen.
Een als toebehoren verkrijgbare doorvoerindicatie kan tussen het apparaat en de watertoevoer worden ingebouwd.
 1. Sluit de waterregeling op de diamantboormachine.
 2. Breng de verbinding met de watertoevoer tot stand (slangaansluiting).

Wateropvangsysteem (toebehoren) monteren

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Bij defecte afzuiging kan water over motor en afdekking lopen!
 • Onderbreek de werkzaamheden direct als de afzuiging niet meer werkt.
De diamantboormachine moet onder een hoek van 90° met het plafond staan. De wateropvangafdichtring van het wateropvangsysteem moet aangepast zijn aan de diameter van de diamantboorkroon.
Door gebruik te maken van het wateropvangsysteem kunt u het water gericht afvoeren en daardoor voorkomen dat de omgeving sterk vervuild wordt. Samen met een natzuiger wordt het beste resultaat behaald.
Image alternative
 1. Draai de bout op de boorkolom aan de voorkant onderaan de rail los.
 2. Schuif de wateropvanghouder van onderaf achter de bout.
 3. Zet de bout vast.
 4. Plaats het vat voor de wateropvang met gemonteerde afdichting en wateropvangafdichtring tussen de twee bewegende armen van de houder.
 5. Bevestig het vat voor de wateropvang met de twee schroeven aan de houder.
 6. Sluit een natzuiger op het vat voor de wateropvang aan of maak een slangverbinding waardoor het water weg kan stromen.

Werkzaamheden

Diepte-aanslag (toebehoren) instellen

 1. Draai aan het handwiel, totdat de boorkroon de ondergrond raakt.
 2. Stel met de afstand tussen de slede en de diepte-aanslag de gewenste boordiepte in.
 3. Bevestig de diepte-aanslag.

Diamantboorkroon aanbrengen (gereedschapopname BL)

GEVAAR
Gevaar voor letsel Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen worden weggeslingerd en letsel veroorzaken, ook buiten het directe werkgebied.
 • Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer voor elk gebruik het inzetgereedschap op afsplinteringen en scheuren of (sterke) slijtage.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel bij het verwisselen van gereedschap! Het gereedschap wordt heet door het gebruik. Het kan scherpe randen hebben.
 • Draag altijd werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
Diamantboorkronen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie resp. de boorsnelheid merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm (1/16 in) is.
Image alternative
 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering. Verzeker u ervan dat deze stevig bevestigd is.
 2. Open de gereedschapopname door deze te draaien in de richting van het symbool "Geopende haken".
 3. Breng het bevestigingssysteem van de diamantboorkroon van onderaf in de vertanding van de gereedschapopname van de diamantboormachine aan.
 4. Sluit de gereedschapopname door deze te draaien in de richting van het symbool "Gesloten haken".
 5. Controleer het vastzitten van de diamantboorkroon in de gereedschapopname.

Montage diamantboorkroon met alternatieve gereedschapopname

 1. Blokkeer de apparaatas met een geschikte steeksleutel.
 2. Zet de boorkroon vast met een geschikte steeksleutel.

Toerental kiezen

Bedien de schakelaar alleen bij stilstand.
Image alternative
 1. Selecteer de instelling van de schakelaar aan de hand van de gebruikte boorkroondiameter.
 2. Draai de schakelaar in de aanbevolen stand, terwijl u tegelijkertijd aan de boorkroon draait.

Lekstroombeveiligingschakelaar PRCD

 1. Steek de stekker van de diamantboormachine in een geaard stopcontact.
 2. Druk op de toets "I" resp. "RESET" van de lekstroombeveiligingschakelaar PRCD.
  • De weergave gaat branden.
 3. Druk op de toets "0" resp. "TEST" van de lekstroombeveiligingschakelaar PRCD.
  • De weergave dooft.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door elektrische schok! Wanneer de indicator van de aardlekschakelaar bij het indrukken van de toets 0 resp. TEST niet uitgaat, mag de diamantboormachine niet verder worden gebruikt!
 • De diamantboormachine door de Hilti Service laten repareren.
 1. Druk op de toets "I" resp. "RESET" van de lekstroombeveiligingschakelaar PRCD.
  • De weergave gaat branden.

Diamantboormachine gebruiken

WAARSCHUWING
Gevaar voor personen en materiaal Het diamantkernboorapparaat kan beschadigd worden en het gevaar van een elektrische schok is verhoogd.
 • Bij naar boven gerichte werkzaamheden is bij natboren in combinatie met een natzuiger het gebruik van het wateropvangsysteem dwingend voorgeschreven.
GEVAAR
Gevaar voor personen en materiaal De natzuiger schakelt vertraagd in resp. uit. Daardoor kan water over het diamantkernboorapparaat stromen. Het diamantkernboorapparaat kan beschadigd worden en het gevaar van een elektrische schok is verhoogd.
 • Bij bovenhands boren moet de natzuiger voor het openen van de watertoevoer handmatig worden gestart en na het sluiten van de watertoevoer handmatig worden uitgeschakeld.
GEVAAR
Gevaar voor personen en materiaal Het diamantkernboorapparaat kan beschadigd worden en het gevaar van een elektrische schok is verhoogd.
 • Onderbreek bij het bovenhands boren de werkzaamheden, als de afzuiging niet meer functioneert (bijv. als de natzuiger vol is).
WAARSCHUWING
Gevaar voor personen en materiaal De wateropvang wordt bij het schuin bovenhands boren buiten werking gezet. Het diamantkernboorapparaat kan beschadigd worden en het gevaar van een elektrische schok is verhoogd.
 • Niet schuin bovenhands boren.
Door de toets voor de aanboorstand in te drukken (bij stilstand of onbelast draaien) wordt het toerental voor het aanboren gereduceerd. Daardoor kan met diamantboorkronen met een grotere diameter eenvoudiger en trillingsarmer worden aangeboord. Als de toets voor de aanboorstand nogmaals wordt ingedrukt, wordt de functie gedeactiveerd en regelt de diamantboormachine omhoog naar het vooraf ingestelde toerental. Als de aanboorstand voor het verlopen van maximaal 2 minuten niet wordt gedeactiveerd, schakelt de diamantboormachine zelfstandig uit.
 1. Open langzaam de waterregeling tot de gewenste waterhoeveelheid stroomt.
 2. Druk de aan-/uitschakelaar van de diamantboormachine op "I".
 3. Open de slee-arretering.
 4. Draai aan het handwiel, totdat de boorkroon de ondergrond raakt.
 5. Druk slechts weinig bij het begin van het boren, tot de boorkroon zich gecentreerd heeft. Vervolgens sterker aandrukken.
 6. Regel de aandrukkracht overeenkomstig de boorvermogensindicatie.

Diamantboormachine uitschakelen

WAARSCHUWING
Gevaar voor personen en materiaal bij het naar boven gerichte boren wordt de diamantboorkroon met water gevuld. Het diamantkernboorapparaat kan beschadigd worden en het gevaar van een elektrische schok is verhoogd.
 • Wanneer het naar boven gerichte boren wordt beëindigd, dient u als eerste stap voorzichtig het water weg te laten lopen. Hiervoor wordt de watertoevoer bij de waterregeling onderbroken en het water door het openen van de waterregeling afgetapt. Het water mag niet over de motor en de afdekking lopen.
 1. Sluit de waterregeling op de diamantboormachine.
 2. Trek de diamantboorkroon uit het boorgat.
 3. Schakel de diamantboormachine uit.
 4. Zet de sledes vast met de slee-arretering.
 5. Schakel, indien aanwezig, de natzuiger uit.

DD-HD 30: Diamantboormachine van boorkolom verwijderen

 1. Zet de sledes vast met de slee-arretering.
 2. Maak het netsnoer los uit de snoergeleiding op de afdekking van de slede.
ATTENTIE
Gevaar voor personen en materiaal Gevaar door vallend diamantkernboorapparaat.
 • Houd de kernboormachine met één hand aan de handgreep vast.
 1. Maak de excenter voor de gereedschapsbevestiging aan de sledes los.
 2. Trek de excenter eruit.
 3. Neem de diamantboormachine los van de slede.
 4. Schuif de excenter tot de aanslag in de slede.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Insteekeinde en gereedschapopname van de kernboormachine altijd schoon en licht ingevet houden.
 • Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen gebruiken.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

DD-HD 30: De speling tussen rail en slede instellen

Met 4 stelschroeven op de sleden kunt u de speling tussen rail en slede instellen.
 1. Draai de stelschroeven met een inbussleutel SW5 los (niet verwijderen).
 2. Verdraai met een steeksleutel SW19 de stelschroeven en druk daarmee de rollen licht tegen de rail.
 3. Zet de stelschroeven vast. De slede is juist ingesteld wanneer hij zonder gemonteerde diamantboormachine in positie blijft en met een diamantboormachine naar beneden gaat.

Koolborstels vervangen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door elektrische schok !
 • Het apparaat mag alleen door bevoegd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden! Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren.
De service-indicatie verschijnt op het display wanneer de koolborstels moeten worden vervangen. Vervang altijd alle koolborstels tegelijkertijd.
 1. Maak de diamantboormachine van het elektriciteitsnet los.
 2. Open de afdekking van de koolborstels links en rechts van de motor.
  • Let erop hoe de koolborstels ingebouwd en de draden gelegd zijn!
 3. Haal de versleten koolborstels uit de diamantboormachine.
 4. Plaats de nieuwe koolborstels weer precies zo terug als de oude koolborstels gemonteerd waren.
  • Let er bij het monteren op dat de isolatie van de signaaldraad niet wordt beschadigd.
 5. Schroef de afdekking van de koolborstels links en rechts van de motor vast.
 6. Laat de koolborstels minstens 1 minuut ononderbroken stationair indraaien.
  Na het vervangen van de koolborstels verschijnt de weergave Inlopen na koolborstelvervanging op het display. De tijdbalk toont de resterende tijd tot het automatisch afsluiten van de inloopprocedure.
  Als de minimale werkingsduur van 1 minuut niet in acht wordt genomen, neemt de levensduur van de koolborstels aanzienlijk af.

Transport en opslag

LET OP
Gevaar bij lage temperaturen! Binnendringend water kan het product beschadigen en het gevaar van een elektrische schok vergroten.
 • Vooral bij temperaturen onder het vriespunt erop letten dat geen water in het apparaat achterblijft.
Transport
 • Het product niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Let op een correcte bevestiging voor het vervoer.
 • Controleer na vervoer altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
Opslag
 • Open vóór de opslag van het product de waterregeling.
 • Sla het product altijd op met de stekker uit het stopcontact.
 • Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na langere tijd van opslag altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Diamantboormachine is gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Herstartblokkering
Schakelaar van het apparaat staat op I , terwijl de stroomtoevoer tot stand is gebracht.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Diamantboormachine werd overbelast
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
 • Overbelast de diamantboormachine niet (bijv. door het continu laten slippen van de slipkoppeling).
Maximale werkingsduur met geactiveerde aanboorstand overschreden.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Water in de motor.
 • Laat de diamantboormachine op een warme, droge plaats volledig drogen.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Netstoring – er is een onderbreking in het elektriciteitsnet opgereden.
 • Controleer of andere verbruikers storingen veroorzaken op het elektriciteitsnet of eventueel op de generator.
 • Controleer de lengte van het gebruikte verlengsnoer.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Motor oververhit. Afkoelen is beëindigd.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Image alternative
Te hoge temperatuur
Motor oververhit. De diamantboormachine bevindt zich in de afkoelstand.
 • Enkele minuten wachten tot de motor is afgekoeld of de diamantboormachine stationair laten draaien om het afkoelen te versnellen. Bij het bereiken van de normale temperatuur dooft de melding en schakelt de diamantboormachine in de aanloopblokkering. Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Image alternative
Resterende werkingsduur tot koolborstelvervanging.
Slijtagegrens van de koolborstels bijna bereikt. De resterende tijd tot het automatisch uitschakelen van de diamantboormachine bedraagt nog een aantal uren.
 • Laat de koolborstels bij de eerstvolgende gelegenheid vervangen.
Image alternative
Inlopen na koolborstelvervanging.
Koolborstels zijn vervangen en moeten inlopen.
 • Laat de koolborstels minstens 1 minuut ononderbroken stationair indraaien.
Image alternative
Activering aanboorstand niet mogelijk
Diamantboormachine boort.
 • Draai aan het handwiel, totdat de boorkroon de ondergrond niet meer raakt.
Motor oververhit. De diamantboormachine bevindt zich in de afkoelstand.
 • Sluit de afkoelstand af.
Image alternative
Onderspanning - de diamantboormachine levert niet het volledige vermogen.
Netstoring – er is een te lage spanning in het elektriciteitsnet opgetreden.
 • Controleer of andere verbruikers storingen veroorzaken op het elektriciteitsnet of eventueel op de generator.
 • Controleer de lengte van het gebruikte verlengsnoer .
Image alternative
Multifunctioneel display toont bij de overbrengingsindicatie "0" en de diamantboorkroon draait niet.
Overbrengingsschakelaar niet vergrendeld.
 • Bedien de overbrengingsschakelaar totdat deze vergrendelt.
Image alternative
Verbinding is onderbroken
Bestaande Bluetooth-verbinding is verbroken.
 • Zorg ervoor dat er een zichtverbinding tussen het product en het accessoire is. Omgevingsomstandigheden zoals wanden van gewapend beton kunnen de verbindingskwaliteit beïnvloeden.
 • Verbind het accessoire opnieuw met de diamantboormachine.
Image alternative
Bluetooth uit
Bluetooth is uitgeschakeld.
 • Schakel de Bluetooth-functie in. Druk tegelijkertijd de toetsen Image alternative en Image alternative in.
Een andere diamantboormachine heeft automatisch via Bluetooth verbinding gemaakt met het gebruikte accessoire (bijv. watermanagementsysteem).
Meerdere diamantboormachines zijn met hetzelfde accessoire gekoppeld. Het accessoire maakt altijd automatisch verbinding met de diamantboormachine, waarmee de snelste verbindingsopbouw mogelijk is.
 • Schakel Bluetooth op het accessoire uit en weer in en verbind de diamantboormachine opnieuw met het accessoire.
Diamantboorkroon draait niet.
De diamantboorkroon zit klem in de ondergrond.
 • Maak de diamantboorkroon los m.b.v. een steeksleutel: Haal de stekker uit het stopcontact. Pak de diamantboorkroon dichtbij het insteekeinde vast met een geschikte steeksleutel en maak de diamantboorkroon los door deze te draaien.
 • Boren in boorkolom: Draai aan het handwiel en probeer de diamantboorkroon los te maken door de slede op en neer te bewegen.
Boorsnelheid neemt af.
Maximale boordiepte bereikt.
 • Verwijder de boorkern en gebruik een boorkroonverlenging.
Boorkern klemt in de diamantboorkroon.
 • Verwijder de boorkern.
Verkeerde specificatie voor ondergrond.
 • Kies een geschiktere diamantboorkroon-specificatie.
Hoog staalaandeel (te herkennen aan helder water met metaalspaanders).
 • Kies een geschiktere diamantboorkroon-specificatie.
Diamantboorkroon defect.
 • Controleer de diamantboorkroon op beschadiging en vervang deze zo nodig.
Verkeerde overbrenging gekozen.
 • Kies de correcte overbrenging.
Aandrukkracht te gering.
 • Verhoog de aandrukkracht.
Apparaat levert te weinig prestaties.
 • Kies de eerstvolgende lagere overbrenging.
Diamantboorkroon heeft geen grip.
 • Scherp de diamantboorkroon aan op de slijpplaat.
Waterhoeveelheid te groot.
 • Reduceer de waterhoeveelheid met de waterregeling.
Waterhoeveelheid te gering.
 • Controleer de watertoevoer naar de diamantboorkroon resp. vergroot de waterhoeveelheid met de waterregeling.
Slee-arretering gesloten.
 • Open de slee-arretering.
Stof verhindert voortgang bij het boren.
 • Gebruik een geschikte stofafzuiging.
Handwiel kan zonder weerstand worden gedraaid.
Afschuifpen gebroken.
 • Vervang de afschuifpen.
Diamantboorkroon kan niet in de gereedschapopname worden geplaatst.
Insteekeinde/gereedschapopname vervuild of beschadigd.
 • Het insteekeinde resp. de gereedschapopname reinigen en invetten of vervangen.
Er komt water vrij bij de spoelkop of het carter.
Waterdruk te hoog.
 • Verlaag de waterdruk.
Tijdens de werking stroomt water uit de gereedschapopname.
Diamantboorkroon onvoldoende ver in gereedschapopname geschroefd.
 • Draai de diamantboorkroon vast.
 • Verwijder de diamantboorkroon. Draai de diamantboorkroon circa 90° om de boorkroonas. Monteer de diamantboorkroon weer.
Insteekeinde/gereedschapopname vervuild.
 • Reinig het insteekeinde resp. de gereedschapopname en vet deze in.
Afdichting van de gereedschapopname of het insteekeinde defect.
 • Controleer de afdichting en vervang deze zo nodig.
Geen waterdoorvoer.
Waterkanaal verstopt.
 • Verhoog de waterdruk of spoel het waterkanaal vanuit de tegengestelde richting schoon.
 • Reinig de watertoevoer- en afvoeropening.
Boorsysteem heeft te veel speling.
Diamantboorkroon onvoldoende ver in gereedschapopname geschroefd.
 • Draai de diamantboorkroon vast.
 • Verwijder de diamantboorkroon. Draai de diamantboorkroon circa 90° om de boorkroonas. Monteer de diamantboorkroon weer.
Insteekeinde/gereedschapopname defect.
 • Controleer het insteekeinde en de gereedschapopname en vervang deze zo nodig.
Slede heeft te veel speling.
Schroefverbindingen van de boorkolom zitten los.
 • Controleer de bouten op de boorkolom op vastzitten en zet deze zo nodig vast.
Boorkolom onvoldoende bevestigd.
 • Bevestig de boorkolom beter.
Verbinding tussen diamantboormachine en slede resp. afstandsstukken los.
 • Controleer de verbinding en bevestig de diamantboormachine eventueel opnieuw.

Diamantboormachine is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Multifunctioneel display geeft niets aan.
PRCD niet ingeschakeld.
 • Controleer de werking van de PRCD en schakel hem in.
Stroomvoorziening onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
 • Controleer de stekkeraansluitingen, netkabel, stroomkabel en netzekering.
Water in de motor.
 • Laat de diamantboormachine op een warme, droge plaats volledig drogen.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
Image alternative
Service noodzakelijk.
Koolborstels versleten.
Water in de motor.
 • Laat de diamantboormachine op een warme, droge plaats volledig drogen.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Aanbevolen voorbehandeling bij milieuvriendelijke afvoer van boorslib

Vanuit milieu-oogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder geschikte voorbehandeling problematisch. Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
 1. Verzamel het boorslib (bijv. met de natzuiger).
 2. Laat het boorslib neerslaan en breng de vaste bestanddelen naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
 3. Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt China.
Taiwan RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt Taiwan.