Taal

GDG 6‑A22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Veiligheidsbril dragen!
Image alternative Nominaal toerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Diameter

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Accu-slijpmachine
  GDG 6‑A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Algemene veiligheidsinstructies voor het slijpen, schuren, werken met draadborstels, polijsten, frezen en doorslijpen:

 • Dit elektrisch gereedschap kan als slijpmachine, schuurmachine, draadborstel, polijstmachine, voor het frezen en als doorslijpmachine worden gebruikt. Neem alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, afbeeldingen en informatie die u bij het apparaat ontvangt in acht. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kan dit tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel leiden.
 • Maak geen gebruik van toebehoren die niet door de fabrikant speciaal voor dit elektrische apparaat zijn bedoeld en aanbevolen. Het feit dat u toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen betekent nog niet dat het gebruik hiervan veilig is.
 • Het toegestane toerental van het inzetgereedschap dient minstens zo hoog te zijn als het maximale toerental dat op het elektrisch gereedschap staat aangegeven. Toebehoren die sneller draaien dan toegestaan kunnen breken en in het rond vliegen.
 • De buitendiameter en dikte van het inzetgereedschap dienen overeen te komen met de opgegeven afmetingen van uw elektrisch gereedschap. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet voldoende worden afgeschermd of gecontroleerd.
 • Slijpschijven, slijptrommels of andere toebehoren dienen exact op de slijpspil of spantang van uw elektrisch gereedschap te passen. Inzetgereedschap dat niet exact in de opname van het elektrisch gereedschap past, draait zeer ongelijkmatig en trilt erg sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van de controle.
 • Op een doorn gemonteerde schijven, schuurcilinders, snijgereedschappen of andere toebehoren moeten volledig in de spantang of de gereedschapopname worden aangebracht. De "uitsteekhoogte" resp. het vrijliggende gedeelte van de doorn tussen de slijpschijf en de spantang of gereedschapopname moet minimaal zijn. Als de doorn onvoldoende wordt gespannen of de slijpschijf te ver naar voren uitsteekt, kan het inzetgereedschap losraken en met hoge snelheid worden weggeslingerd.
 • Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer inzetgereedschap, zoals slijpschijven, voor het gebruik altijd op afsplinteringen en barsten, schuurtrommels op barsten of sterke slijtage, draadborstels op losse of gebroken draden. Wanneer het elektrisch gereedschap of het inzetgereedschap naar beneden valt, controleert u of het beschadigd is, of gebruikt u onbeschadigd inzetgereedschap. Wanneer u het inzetgereedschap hebt gecontroleerd en gemonteerd, dient u ervoor te zorgen dat iedereen die zich in de nabijheid bevindt buiten het draaivlak van het roterende inzetgereedschap blijft en laat u het apparaat een minuut lang op het hoogste toerental draaien. Beschadigd inzetgereedschap breekt meestal in deze testperiode.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag afhankelijk van de toepassing volledige gezichtsbescherming of een veiligheidsbril. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speciaal schort, dat u bescherming biedt tegen kleine slijp- en materiaaldeeltjes. Uw ogen dienen tegen rondvliegende deeltjes, die bij verschillende toepassingen ontstaan, te worden beschermd. Stof- en zuurstofmaskers dienen het ontstane stof te filteren. Wanneer u lang aan hard geluid bent blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.
 • Let er op dat andere personen zich op een veilige afstand van het werkgebied bevinden. Iedereen die het werkgebied betreedt, dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten het directe werkgebied.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Houd het elektrisch gereedschap bij het starten altijd goed vast. Bij het volledig op toeren komen kan het reactiemoment van de motor ertoe leiden dat het elektrisch gereedschap zich verdraait.
 • Gebruik indien mogelijk schroefklemmen om het werkstuk op zijn plek te houden. Houd nooit een klein werkstuk in de ene hand en het elektrisch gereedschap in de andere terwijl u dit gebruikt. Als u werkstukken vastzet hebt u beide handen beschikbaar en kunt u het elektrisch gereedschap beter onder controle houden. Bij het doorslijpen van werkstukken zoals houten deuvels, stangen of buizen hebben deze de neiging om weg te rollen, waardoor het inzetgereedschap kan klemmen en in uw richting kan worden geslingerd.
 • Zet het elektrisch gereedschap nooit weg voordat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact treden met het steunvlak, waardoor u de controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.
 • Zet na het verwisselen van inzetgereedschap of het veranderen van instellingen aan het apparaat de spantangmoer, de gereedschapopname of andere bevestigingselementen goed vast. Losse bevestigingselementen kunnen zich onverwacht verstellen en tot het verlies van de controle leiden; onbevestigde, ronddraaiende componenten worden met geweld rondgeslingerd.
 • Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan door het toevallige contact met het draaiende inzetgereedschap gegrepen worden en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam dringen.
 • U dient de ventilatiesleuven van uw elektrisch gereedschap regelmatig te reinigen. De motorventilator trekt stof in de behuizing, en een sterke opeenhoping van metaalstof kan leiden tot elektrische gevaren.
 • Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de nabijheid van brandbare materialen. Door vonken kunnen deze stoffen vlam vatten.
 • Gebruik geen inzetgereedschap dat vloeibare koelmedia vereist. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmedia kan leiden tot een elektrische schok.
Terugslag en overeenkomstige veiligheidsvoorschriftenEen terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van draaiend inzetgereedschap dat blijft haken of geblokkeerd wordt, zoals slijpschijven, steunschijven, draadborstels, etc. Dit leidt tot een abrupte stop van het roterende inzetgereedschap. Hierdoor ondergaat een ongecontroleerd elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van het inzetgereedschap in, bij de plaats van de blokkade een versnelling.
Wanneer bijv. een slijpschijf in het werkstuk haakt of geblokkeerd raakt, kan de slijpschijf met de kant die invalt in het werkstuk vast komen te zitten. Hierdoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich dan naar de bediener of van hem weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkade. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van het elektrisch gereedschap. Dit kan door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, worden voorkomen.
 • Houd het elektrisch gereedschap goed vast en breng uw lichaam en armen in zo'n positie dat u de terugslagkrachten kunt opvangen. Wanneer de juiste maatregelen worden genomen, kan de bediener de terugslagkrachten echter onder controle houden.
 • Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, etc. Voorkom dat inzetgereedschap van het werkstuk terugkaatst en beklemd raakt. Het roterende inzetgereedschap heeft bij hoeken, scherpe randen of wanneer het botst de neiging beklemd te raken. Dit leidt tot controleverlies of terugslag.
 • Gebruik geen getande zaagbladen. Dergelijk inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of tot het verlies van controle over het elektrisch gereedschap.
 • Breng het inzetgereedschap altijd in dezelfde richting in het materiaal waarin de snijkant het materiaal verlaat (dit is dezelfde richting waarin de spaanders worden uitgeworpen). Als u het elektrisch gereedschap in de verkeerde richting inbrengt, zorgt dit voor het uitbreken van de snijkant van het inzetgereedschap uit het werkstuk, waardoor het elektrisch gereedschap in deze aanzetrichting wordt getrokken.
 • Span het werkstuk bij het gebruik van draaivijlen, doorslijpschijven, hogesnelheids-freesgereedschappen of hardmetalen freesgereedschappen altijd vast. Al bij een geringe kanteling in de groef haken deze inzetgereedschappen vast en kunnen ze een terugslag veroorzaken. Als een doorslijpschijf blijft vasthaken breekt deze meestal. Bij het blijven vasthaken van draaivijlen, hogesnelheids-freesgereedschappen of hardmetalen freesgereedschappen kan het werkstuk uit de groef springen en ertoe leiden dat u het verlies over het elektrisch gereedschap verliest.
Speciale veiligheidsvoorschriften voor het slijpen en doorslijpen:
 • Gebruik uitsluitend de voor uw elektrisch gereedschap toegestane slijpschijven en de voor deze slijpschijven bestemde inzetmogelijkheden. Voorbeeld: Slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor de materiaalafname met de rand van de schijf. Door zijwaartse krachtinwerking kan de slijpschijf breken.
 • Gebruik voor conische en rechte slijpstiften met schroefdraad alleen onbeschadigde doorns met de juiste afmetingen en lengte, zonder inkeping bij de schouder. Geschikte doorns beperken de kans op breuk.
 • Voorkom een blokkering van de doorslijpschijf en een te hoge aandrukkracht. Voer geen overmatig diepe snedes uit. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de kans op kantelen of blokkeren, waardoor de mogelijkheid van een terugslag of slijpschijfbreuk ontstaat.
 • Kom niet met de hand in het gebied voor en achter de roterende doorslijpschijf. Wanneer u de doorslijpschijf in het werkstuk van u af beweegt, kan het elektrisch gereedschap in het geval van een terugslag met draaiende schijf direct naar u toe worden geslingerd.
 • Wanneer de doorslijpschijf beklemd is geraakt of u het werk onderbreekt, houd het apparaat dan rustig vast tot de schijf tot stilstand gekomen is. Probeer nooit om de nog lopende doorslijpschijf uit de snede te trekken, anders kan er een terugslag plaatsvinden. Stel de oorzaak voor het beklemd raken vast en hef deze op.
 • Schakel het elektrisch gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken, voordat u voorzichtig verder gaat. Anders kan de schijf blijven haken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat platen of grote werkstukken ondersteund worden, om het risico van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten ondersteund worden, zowel bij de doorslijpschijf als aan de rand.
 • Wees bijzonder voorzichtig met "invalsnedes" in bestaande wanden of andere gebieden die niet zichtbaar zijn. De invallende doorslijpschijf kan bij het snijden in gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag veroorzaken.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor het werken met draadborstels:
 • Let erop dat de draadborstel ook tijdens het normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Wegvliegende draadstukken kunnen heel gemakkelijk door dunne kleding en/of de huid dringen.
 • Laat de borstels vóór het gebruik minstens een minuut met de werksnelheid draaien. Let erop dat zich gedurende deze tijd geen andere persoon vóór of op gelijke hoogte met de borstel bevindt. Tijdens de inlooptijd kunnen losse draadstukken wegvliegen.
 • Richt de roterende draadborstel van u weg. Bij het werken met deze borstels kunnen kleine deeltjes en minuscule draadstukken met hoge snelheid wegvliegen en door de huid dringen.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Houd het product bij het gebruik zo dat slijpstof, vonken en mogelijke brokstukken van het inzetgereedschap of werkstuk niet uw lichaam kunnen treffen.
 • Gebruik voor het verwisselen van het inzetgereedschap alleen goed passende en onbeschadigde sleutels.
 • Inzetgereedschappen moeten correct ronddraaien. Gebruik geen onronde inzetgereedschappen.
 • Verwijder geen spaanders of splinters als het product in werking is. Schakel het product uit.
 • Schakel het apparaat pas in het werkgebied in.
 • Draag bij het wisselen van inzetgereedschap werkhandschoenen, omdat het inzetgereedschap en de gereedschapopname heet worden door het gebruik.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof.
 • Reinig de schacht van het inzetgereedschap voordat u dit aanbrengt. Let erop dat de schacht van het inzetgereedschap altijd minstens 20 mm ver in de spantang is gespannen. Zet de spanmoer altijd goed vast na het aanbrengen van het gereedschap. Onvoldoende bevestigde inzetgereedschappen kunnen tijdens de werking losraken en worden weggeslingerd.
 • Gebruik alleen inzetgereedschappen die met de technische gegevens overeenkomen.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Spanmoer met spantang
 2. Spindel
 3. Hals / voorste handgreep
 4. Vergrendelbare aan-/uitschakelaar
 5. Handgreep
 6. Instelwiel voor toerental
 7. Accu
 8. Accu-ontgrendelingstoets
 9. Stoffilter
 10. Kleine sleutel, 12mm
 11. Grote sleutel, 17 mm

Correct gebruik

Het beschreven product is een haakse slijpmachine. Hij is bedoeld voor het bewerken van metaal. Hij is bestemd voor schuren en doorslijpen, voor het werken met draadborstels, voor polijsten en frezen.

Gebruik alleen inzetgereedschappen met een schachtdiameter die met de aangebrachte spantang overeenkomt. Neem de informatie in de technische gegevens in acht.
Het product is alleen voor droog gebruik zonder water geschikt.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de door Hilti goedgekeurde acculaders. Meer informatie vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

Standaard leveringsomvang

Slijpmachine, 2 sleutels, handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Laadtoestandsaanduiding van de lithium-ion-accu

De laadtoestand van de lithium-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
Tijdens en direct na de werkzaamheden kan de laadtoestand niet worden opgevraagd. Als de LED's van de laadtoestandsaanduiding van de accu knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Technische gegevens

Gewicht volgens EPTA Procedure 01 inclusief accu B22⁄8.0
2,6 kg
Nominaal toerental
10.000 omw/min … 25.000 omw/min
Benodigd minimumtoerental inzetgereedschap
≥ 25.000 omw/min
Werkdiameter inzetgereedschap
≤ 55 mm
Schachtdiameter inzetgereedschap
Spantang 6 mm
6 mm
Spantang 1⁄4 inch
1/4 in
Sleutelwijdte spindel
12 mm
Sleutelwijdte spanmoer
17 mm
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
Geluidsemissieniveau (LpA)
76 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
87 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Trillingsinformatie
Trillingsemissiewaarde (ah), afhankelijk van de diameter van het inzetgereedschap
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Inzetgereedschap wisselen

LET OP
Gevaar voor beschadiging van de lege spantang door vastzetten van de spanmoer.
 • Draai de spanmoer in geen geval vast als geen inzetgereedschap is aangebracht.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel en beschadiging door onrond lopend of beschadigd inzetgereedschap.
 • Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer voordat u begint met werken of de slijpmachine trillingsvrij loopt.
Image alternative
 1. Houd de spantang met de kleine sleutel tegen en draai met de grote sleutel de spanmoer los.
 2. Trek het inzetgereedschap uit de spantang.
 3. Steek de schacht van het inzetgereedschap zo ver mogelijk in de spantang.
 4. De lichte schachtmaat L0 mag maximaal 10 mm bedragen. De schacht van het inzetgereedschap moet minstens 20 mm in de spantang worden aangebracht.
 5. Houd de spantang met de kleine sleutel tegen en draai met de grote sleutel de spanmoer vast.
 6. Controleer of het inzetgereedschap goed vast zit.

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Inschakelen

 1. Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
 2. Schuif de aan-/uitschakelaar naar voren.
  • De motor draait.
 3. Vergrendel de aan-/uitschakelaar.

Werkzaamheden

Image alternative
 1. Schakel het product in.
 2. Stel met het instelwiel voor het toerental een toerental in dat bij het inzetgereedschap en de geplande toepassing past.
 3. Werk altijd alleen met het daarvoor bestemde werkoppervlak van het inzetgereedschap. Voorbeeld: Slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor de materiaalafname met de rand van de schijf.
 4. Klem het te bewerken werkstuk vast. Houd nooit een klein werkstuk in de ene hand en de slijpmachine in de andere terwijl u deze gebruikt. Houd de slijpmachine altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen.
 5. Breng de slijpmachine in de richting van het werkstuk. Werk met gematigde druk en druk het inzetgereedschap niet in het materiaal.

Uitschakelen

 • Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
  • De aan-/uitschakelaar springt in de uit-stand en de motor stopt.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Spanmoer vervangen

LET OP
Gevaar voor beschadiging van de lege spantang door vastzetten van de spanmoer.
 • Draai de spanmoer in geen geval vast als geen inzetgereedschap is aangebracht.
Image alternative
 1. Houd de spindel met de kleine sleutel tegen en draai met de grote sleutel de spanmoer los.
 2. Trek zo nodig het inzetgereedschap uit de spantang.
 3. Schroef de spanmoer met de spantang volledig van de slijpmachine los.
 4. Breng de nieuwe spanmoer met de spantang op de spindel aan en draai de spanmoer losjes op de spindel. Zet de spanmoer niet vast.

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat, inzetgereedschap en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat, het inzetgereedschap en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat, het inzetgereedschap en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat, het inzetgereedschap en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti -service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu raakt sneller dan gebruikelijk ontladen.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu klikt niet met een hoorbare "klik" in.
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
1 LED knippert.
Apparaat functioneert niet.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen of afkoelen.
Alle 4 LED's knipperen.
Apparaat functioneert niet.
Apparaat is overbelast.
 • Schakel het apparaat uit en weer in. Laat het apparaat daarna circa 30 seconden onbelast draaien.
Sterke hitteontwikkeling in het apparaat of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat heeft geen volledig vermogen.
Er is een accu met een te geringe capaciteit aangebracht.
 • Gebruik een accu met voldoende capaciteit.
Geen remfunctie van de motor.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Apparaat is kortstondig overbelast.
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
Apparaat trilt sterk.
Inzetgereedschap is niet geschikt voor het apparaat.
 • Gebruik alleen inzetgereedschappen die met de technische gegevens overeenkomen.
Inzetgereedschap is beschadigd, onrond of heeft onbalans.
 • Gebruik alleen correct inzetgereedschap.
Apparaat defect
 • Wendt u zich tot de Hilti Service als het inzetgereedschap als oorzaak kan worden uitgesloten.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r11229136.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative