Taal

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in onze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Attentie
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in onze afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Verbodstekens

De volgende verbodstekens worden op het product gebruikt:
Image alternative Verboden met een kraan te transporteren

Speciale sticker op het product

WAARSCHUWING: Deze stofzuiger bevat stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. Alleen deskundige personen die een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen mogen het apparaat onderhouden en leegmaken, met inbegrip van het verwijderen van de stofzak. Gebruik de stofzuiger uitsluitend met volledig en correct functionerend filtersysteem.
Een van de volgende waarschuwingsstickers bevindt zich op de stofzuiger:
VC 20L-X
VC 40L-X
Waarschuwingssticker bij L-klasse-zuigers:
Image alternative
Let erop dat de waarschuwingssticker goed zichtbaar is.
VC 20M-X
VC 40M-X
Waarschuwingssticker bij L-klasse-zuigers:
Image alternative
Let erop dat de waarschuwingssticker goed zichtbaar is.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Nat‑/droogstofzuiger
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.
 • Lees alle instructies! Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Bij gebruik van het apparaat in combinatie met een elektrisch gereedschap moet voor het gebruik de handleiding van het elektrisch gereedschap worden doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht worden genomen.
 • Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
 • Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.
 • Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.

Veiligheid van personen

 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de stofzuiger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
 • De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik en onderhoud van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
 • Zorg ervoor dat de stofzuiger niet kan wegrollen of vallen.
 • Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat. Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.

Gebruik en onderhoud van het apparaat

 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Schakel de filterreiniging niet uit bij het opzuigen van gevaarlijke stoffen, met name bij het gebruik met stof veroorzakend elektrisch gereedschap.
 • Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd.
 • De waterniveaubegrenzingsinrichting moet overeenkomstig de aanwijzingen regelmatig met een borstel worden gereinigd en op beschadigingen worden gecontroleerd.
 • Let er bij het plaatsen van de zuigkop op, dat u zich niet beknelt en dat de kabel niet beschadigd raakt. Er is gevaar voor letsel en beschadiging.
 • Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Voor verder gebruik dient zorgvuldig te worden nagegaan of de veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde delen correct en volgens de voorschriften functioneren. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimale gebruik van het apparaat te garanderen.
 • Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Verwijder, als het apparaat niet wordt gebruikt (tijdens pauzes), voor onderhoud en reparatie en het vervangen van toebehoren of filters altijd de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
 • Verplaats het apparaat nooit in een andere werkhouding door aan de stroomkabel te trekken. Rijd de stofzuiger niet over de stroomkabel.
 • Verplaats het apparaat niet met een kraan.
VC 20M-X
VC 40M-X
Aanvullend bij M-stofzuigers
 • Sluit tijdens het transport en als het apparaat niet wordt gebruikt de inlaataansluiting af met de afdekking .

Elektrische veiligheid

 • De aansluitstekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Steek de stekker in een geschikt, geaard stopcontact, dat veilig geïnstalleerd is en aan alle ter plaatse geldende eisen voldoet. Mocht u twijfelen of de contactdoos correct geaard is, laat dit dan door een gekwalificeerde elektrotechnicus controleren.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Let erop dat de kabel niet in plassen ligt.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti -servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.
 • Wordt het netsnoer en/of het verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u deze niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde netsnoeren en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • De elektrische kabel mag alleen worden vervangen door het type dat in de handleiding is aangegeven.
 • Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
 • Schakel het apparaat bij een stroomonderbreking uit en maak de stekker los uit het stopcontact.
 • Gebruik het stopcontact van het apparaat alleen voor doeleinden die in de handleiding zijn omschreven.
 • Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden. Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti -service.

Werkgebied

 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkgebieden kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

Op te zuigen vuil

 • Stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn en waarvan de stofklasse hoger dan de stofklassen van de stofzuiger is, mogen niet worden opgezogen.. Brandbaar en/of explosief stof (zoals magnesium- of aluminiumstof) mag niet worden opgezogen. Materialen die heter dan 60 °C (140 °F) zijn, mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
 • Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen mogen niet worden opgezogen (koel- en smeermiddelen, benzine, oplosmiddelen, zuren (pH < 5), logen (pH > 12,5) enz.).
 • Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit zodra er schuim of vloeistof uit komt.
 • Draag werkhandschoenenen wanneer heet vuil tot max. 60 °C (140 °F) wordt opgezogen.
 • Draag bij het werken met mineraal boorslib beschermende kleding en voorkom contact met de huid (pH > 9, bijtend).
 • Vermijd het contact met basische of zure vloeistoffen. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.
VC 20L-X
VC 40L-X
Aanvullend bij L-klasse-zuigers
 • De stofzuiger met stofklasse L is geschikt voor het op-/afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³. Afhankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet de stofzuiger met geschikte filters worden uitgerust.
VC 20M-X
VC 40M-X
Aanvullend bij M-stofzuigers
 • De stofzuiger met stofklasse M is geschikt voor het op-/afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden ≧ 0,1 mg/m³. Afhankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet de stofzuiger met geschikte filters worden uitgerust.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Transportgreep (uittrekbaar)
 2. Sjorlus voor Hilti koffer
 3. Handgreep
 4. Stopcontact
 5. Weergaven- en bedieningspaneel
 6. Deksel voor zendmodule (optioneel)
 7. Functieschakelaar
 8. Inlaataansluiting (zuigslang)
 9. Reservoirvergrendeling (2x)
 10. Netsnoer
 11. Fixeerhaken (2x) met rubber koord
 12. Zuigkop
 13. Vuilreservoir
 14. Filtercassette met vergrendelingsbeugel

Correct gebruik

De hier beschreven producten zijn universele industriële stofzuigers voor professioneel gebruik. Ze zijn zowel voor "droge" als "natte" toepassingen geschikt.

Het product mag niet worden gebruikt op mensen en dieren. Gebruik onder water is verboden.
 • Alvorens met dit product aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.

 • Gebruik het product niet continu dan wel in automatische of halfautomatische opstellingen.

 • Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en gereedschap.

 • Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.

 • Geen voorwerpen opzuigen die door de opvangzak heen tot letsel kunnen leiden (bijvoorbeeld puntige of scherpe voorwerpen).

 • Gebruik het product niet als opstapje.

 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Toegestane toepassingen:

Bij stofafscheiding is het noodzakelijk om voor voldoende luchtverversing L in de ruimte te zorgen als de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid.

Neem de nationale voorschriften in acht!
Toegestane toepassingen:
 • Opzuigen van grote hoeveelheden stof van werkzaamheden met Hilti diamantslijpmachines, haakse slijpmachines, boorhamers en boorkronen voor droge toepassingen.
 • Opzuigen van mineraal boorslib van werkzaamheden met Hilti diamantboorkronen resp. Hilti diamantzagen en vloeibaar vuil tot een temperatuur van maximaal 60 °C (140 °F).
 • Opzuigen van olie en vloeistoffen met een temperatuur van maximaal 60 °C (140 °F).
 • Nat en droog reinigen van wanden en vloeren.
VC 20M-X
VC 40M-X
Aanvullend bij M-stofzuigers
 • Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden ≧ 0,1 mg/m³ (stofklasse M).

 • Machines die voor de opname van kwartshoudend mineraalstof geschikt zijn, moeten minstens aan stofklasse M voldoen.

Aanvullend bij M-stofzuigers VC 20L-X
VC 40L-X
Aanvullend bij L-stofzuigers
 • Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³ (stofklasse L).

Aanvullend bij L-stofzuigers

Mogelijk onjuist gebruik

 • De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van asbest.
 • De stofzuiger mag niet liggend worden gebruikt.
 • De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen en agressieve stofsoorten (bijvoorbeeld magnesium‑ of aluminiumstof) (uitzondering: Houtsnippers).
 • De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen, zuren, koel- en smeermiddelen).

Weergaven op het product

Display
Beschrijving
Image alternative Service-indicatie Filter vervangen
Brandt de LED, is het filter verstopt.
 1. Controleer het vulniveau van het vuilreservoir
 2. Druk de bedieningstoets handmatige filterreiniging in.
 3. Controleer het filter en vervang dit zo nodig.
Image alternative Vulniveaucontrole
Brandt de LED, is de veiligheidsuitschakeling bij natte werkzaamheden actief.
Leeg het reservoir en reinig de sondes.
Image alternative Vermogensweergave
De weergave geeft uitsluitsel over de actuele filtertoestand. Bij maximaal zuigvermogen branden alle drie de LED 's.

Bedieningstoetsen op het product

Bedieningstoets
Beschrijving
Image alternative Handmatige filterreiniging
Druk deze toets in om een handmatige filterreiniging uit te voeren.
Image alternative Automatische filterreiniging
Brandt de LED, is de automatische filterreiniging actief.
Deactiveer de automatische filterreiniging, door de toets in te drukken. De LED dooft.
Image alternative Instelling slangdiameter (alleen voor M-klasse)
Druk op de toets om de momenteel gebruikte slangdiameter in te stellen.
De in te stellen waarde is afhankelijk van het aangesloten apparaat en de bijbehorende zuigdiameter en moet indien nodig worden aangepast.

Standaard leveringsomvang

Nat‑/droogstofzuigers inclusief filterelement, zuigslang compleet met draaimof (aan zuigerzijde) en gereedschapsmof, stofzak (kunststof) PE, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Akoestisch waarschuwingssignaal

VC 20M-X
VC 40M-X
M-klasse zuigers zijn uitgerust met een akoestisch waarschuwingssignaal. Dit klinkt om veiligheidsredenen, als de luchtsnelheid in de aanzuigslang onder 20 m/s daalt.
Om ervoor te zorgen dat het waarschuwingssignaal correct wordt geactiveerd, moet bij de zuigslangdiameter-instelling de diameter van de gebruikte zuigslang worden ingesteld.

Filterreiniging

De filterreiniging werkt alleen als de zuigslang is aangesloten.
De stofzuiger beschikt over een handmatige en automatische filterreiniging, om het filterelement grondig vrij te maken van aanhechtend stof.
De automatische filterreiniging kan door het indrukken van de toets "Automatische filterreiniging" worden uitgeschakeld en door opnieuw indrukken weer worden ingeschakeld.
Toestand
Betekenis
LED brandt.
Filterreiniging is geactiveerd.
LED brandt niet.
Filterreiniging is gedeactiveerd.
De filterreiniging wordt automatisch geactiveerd als de stofzuiger wordt gestart.
Het filterelement wordt door een luchtstoot (pulserend geluid) automatisch gereinigd.
Bij systeemtoepassingen (met name bij het schuren, snijden of splijten) of bij het opzuigen van een grote hoeveelheid stof moet de filterreiniging geactiveerd zijn, om een continu hoog zuigvermogen mogelijk te maken.
Onafhankelijk van de automatische filterreiniging kan het filter altijd door het indrukken van de toets "handmatige filterreiniging" worden gereinigd.
Powerreiniging: De maximale prestaties bij de filterreiniging bereikt u door het afsluiten van de slang en het tegelijkertijd indrukken van de toets "handmatige filterreiniging".

Aanwijzingen voor het gebruik

VC 20M-X
VC 40M-X
Gebruik de M-stofzuiger uitsluitend met stofzak.
Klasse M voor het opzuigen van stof met explosiegrenswaarden van ≥ 0,1 mg/m3
Toebehoren en soorten toepassingen
Materiaalnummer
Toebehoren
Soort toepassing
2261451
Stofzak kunststof PE VC 20, VC 150-6
minerale toepassingen, nat en droog
2262095
Stofzak kunststof PE VC 40, VC 150-10
minerale toepassingen, nat en droog
2261258
Stofzak Premium VC 20, VC 150-6
Houttoepassingen en minerale toepassingen (beton), droog
2262130
Stofzak Premium VC 40, VC 150-10
Houttoepassingen en minerale toepassingen (beton), droog
2261453
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150
universeel nat en droog
2261257
Filter VC 20⁄40⁄150 universeel
universeel nat en droog
2278640
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 universeel
droog
2261452
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150
nat en droog
203867
Zuigslang 36x4,65M AS
nat en droog

Technische gegevens

Producteigenschappen

Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het product liggen.

VC 20-X
VC 40-X
Gewicht
11 kg
14,4 kg
Afmetingen (L x B x H)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. belading
25 kg
25 kg
Inhoud reservoir
15 ℓ
30 ℓ
Nuttige hoeveelheid stof
15 kg
34 kg
Nuttige hoeveelheid water
9 ℓ
22,8 ℓ
Luchttemperatuur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatische filterreiniging
sensorgestuurd
sensorgestuurd
Netfrequentie
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Veiligheidsklasse
I
I
Veiligheidsklasse
IP X4
IP X4

Nominale spanning


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nominaal opgenomen vermogen
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Netstroomkabel (type)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Nominaal opgenomen vermogen
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Netstroomkabel (type)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximale volumestroom en maximale onderdruk


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Max. volumestroom (turbine)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Max. volumestroom aan het slanguiteinde
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Max. onderdruk
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Geluids- en trillingsinformatie, gemeten volgens EN 60335

De volgende gegevens gelden voor alle industriële stofzuigers VC 20 en VC 40.
Geluidsemissieniveau (LpA)
69 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
2,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde
< 2,5 m/s²

Gebruik van verlengsnoeren

WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman.
 • Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan zijn en een voldoende draaddiameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden.
 • Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen.
 • U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
 • Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.

Ingebruikneming

GEVAAR
Gevaren door elektrische stroom. Als de stofzuiger niet correct is aangesloten, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
 • Sluit de stofzuiger alleen of een correct geaarde stroombron aan.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door ongecontroleerde bewegingen! Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
 • Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.

Eerste gebruik

Selecteer de juiste stofzak aan de hand van het vuil (mineraal, hout) en de toepassing (droog/nat). → Hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik"
 1. Open de twee sluitklemmen.
 2. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 3. Verwijder de toebehoren uit het vuilreservoir en de verpakking.
 4. Breng een stofzak volgens de handleiding aan.
 5. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
 6. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
 7. Sluit de zuigslang aan.

Stofzak Premium aanbrengen

Spitse voorwerpen kunnen de stofzak doorboren.
Controleer op voorwerpen die de stofzak kunnen doorboren.
Image alternative
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de 2 sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 4. Breng de stofzak Premium in het vuilreservoir aan.
 5. Zorg ervoor dat de adapter correct vergrendelt en de stofzak niet boven de reservoirrand uitsteekt.
 6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
 7. Sluit de 2 sluitklemmen.
 8. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
 9. Sluit de zuigslang aan.

Stofzak (kunststof) vervangen

Image alternative
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de 2 sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 4. Verwijder zo nodig de volle kunststof stofzak.
 5. Plaats een nieuwe (kunststof) stofzak in het vuilreservoir en sla de stofzak om de rand van het vuilreservoir.
  • De gaten van de stofzak moeten binnenin het vuilreservoir liggen.
  • Lijn de aangebrachte stofzak uit met behulp van de zwarte lijn op de rand van het vuilreservoir.
 6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
 7. Sluit de 2 sluitklemmen.
 8. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
 9. Sluit de zuigslang aan.

Bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel,. Door beschadiging van het filtersysteem kan stof die schadelijk voor de gezondheid is vrijkomen.
 • In noodgevallen (bijvoorbeeld het breken van het filter) de stofzuiger uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en de stofzuiger door vakkundig personeel laten controleren voordat hij opnieuw wordt gebruikt.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door ongecontroleerde bewegingen! Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
 • Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.

Slangdiameter instellen

 1. Pas voor het op-/afzuigen van droog, niet-brandbaar stof met explosiegrenswaarden en van houtsnippers de zuigslangdiameter met de stand van de schakelaar voor de slangdiameter-instelling aan.
 2. Wijzig de instelling voor de slangdiameter en daarmee de grenswaarde voor het akoestische waarschuwingssignaal door herhaaldelijk de toets Image alternative in te drukken.

Zonder gebruik van het stopcontact

 1. Controleer vóór het aansluiten van de stekker dat de schakelaar van het apparaat in de stand "OFF" staat.
 2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
 3. Draai de functieschakelaar in de stand "ON".

Met gebruik van het stopcontact

Het stopcontact van het apparaat is alleen bedoeld voor het rechtstreeks aansluiten van elektrisch gereedschap op de stofzuiger.
Neem de handleiding en de hierin aangegeven veiligheidsvoorschriften van op het stopcontact aangesloten elektrisch gereedschap in acht.
 1. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
 2. Controleer of het maximale opgenomen vermogen van het aan te sluiten elektrisch gereedschap lager is dan het maximaal voor het stopcontact toegestane vermogen, zie het hoofdstuk "Technische gegevens" en de opdruk op het stopcontact.
 3. Controleer of het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
 4. Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van het apparaat.
 5. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
 6. Draai de schakelaar van de stofzuiger in de stand "AUTO".
 7. Schakel het elektrisch gereedschap in.
  Na het uitschakelen van het elektrische apparaat blijft de stofzuiger nog eventjes werken, zodat het stof in de zuigslang wordt afgezogen.

Droog stof opzuigen

Voor het opzuigen van droog stof en vooral minerale stofsoorten moet altijd de juiste stofzak in het reservoir worden geplaatst. Het opgezogen materiaal kan vervolgens eenvoudig en schoon met het afval worden afgevoerd.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door stof dat schadelijk is voor de gezondheid! Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.
 • Gebruik de stofzuiger alleen met aangebracht filterelement.
 • Let erop dat het filterelement droog is en dat de correcte stofzak is aangebracht.

Vloeistoffen opzuigen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door stof dat schadelijk is voor de gezondheid! Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.
 • Gebruik de stofzuiger alleen met aangebracht filterelement.
 1. Controleer de vulniveaucontrole.
 2. Gebruik indien mogelijk een apart filterelement voor natte toepassingen.
 3. Open na het opzuigen van vloeistoffen de sluitklemmen.
 4. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond, zodat het filterelement kan drogen.
 5. Maak het vuilreservoir leeg en reinig dit met een waterslang. Reinig de elektroden met een borstel en reinig het filterelement nadat dit opgedroogd is door het met de hand schoon te vegen.
 6. Laat het vuilreservoir drogen.

Na het stofzuigen

 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Draai de functieschakelaar in de stand "OFF".
 3. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
 4. Rol de stroomkabel op en hang deze aan de kabelhaken.
 5. Maak het reservoir leeg en reinig het apparaat door dit met een vochtige doek af te vegen.
 6. Rol de slang op.
 7. Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.

Vuilreservoir legen bij droog stof

 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de 2 sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
 4. Leeg het vuilreservoir:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren of verwijder de stofzak.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Bij stofzuigers van de klasse M: Neem de stofzak uit het vuilreservoir.
  Gebruik de H-stofzuiger uitsluitend met stofzak.
 5. Zet vervolgens de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de 2 sluitklemmen.

Vuilreservoir zonder stofzak leegmaken (bij vloeistoffen)

 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
 3. Open de 2 sluitklemmen.
 4. Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
 5. Reinig de rand van het vuilreservoir met een doek.
 6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Overstroombeveiligingsschakelaar gebruiken

Alleen voor de markten Australië en Nieuw-Zeeland
De zekering beschermt het stopcontact van het apparaat tegen stroompieken. Als de zekering wordt geactiveerd, verschijnt de overstroomschakelaar (wit) onder de transparante afdekking. Om er voor te zorgen dat de zekering niet opnieuw wordt geactiveerd, de oorzaak verhelpen, bijv. het aangesloten elektrisch gereedschap losmaken van het stopcontact van het apparaat.
Image alternative
 • Om de stroomvoorziening met het aangesloten elektrisch gereedschap weer te herstellen, de overstroombeveiligingsschakelaar indrukken.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van de stofzuiger

WAARSCHUWING
Gevaren door elektrische stroom! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel door elektrische schokken leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Houd de stofzuiger, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Gebruik de stofzuiger nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom het binnendringen van vuildeeltjes in het binnenwerk van de stofzuiger.
 • Reinig de buitenkant regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik voor het reinigen geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water, omdat de elektrische veiligheid van de stofzuiger daardoor in gevaar kan komen.
Bij L- en M-klasse stofzuigers:Bij het onderhoud en de reiniging dient de stofzuiger zo te worden behandeld, dat er geen gevaar voor het onderhoudspersoneel of voor andere personen ontstaat.
 • Maak gebruik van een gefilterde afzuiging.
 • Draag beschermende kleding.
 • Reinig de werkplek zo, dat er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving achterblijven.
 • Voordat de stofzuiger uit het gebied met gevaarlijke stoffen wordt verwijderd, de buitenkant van de stofzuiger afzuigen, schoonvegen of goed inpakken. Vermijd daarbij de verdeling van achtergebleven, gevaarlijk stof.
 • Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet voldoende kunnen worden gereinigd in dichte zakken worden verpakt en volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
 • Minstens eenmaal per jaar moet door de Hilti Service of een ander gekwalificeerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijv. op beschadigingen aan het filter, luchtdichtheid van het apparaat en de werking van de controlesystemen.

Filterreiniging

Het filterelement bij het reinigen niet tegen harde voorwerpen kloppen of met harde resp. puntige voorwerpen bewerken. Hierdoor wordt de levensduur van het filterelement verkort.
Het filterelement mag niet met perslucht worden gereinigd. Dit kan tot scheuren in het filtermateriaal leiden.
Het filterelement is een slijtageonderdeel.
 • Het filterelement minstens elk half jaar vervangen.
 • Het filterelement bij intensief gebruik echter vaker vervangen.

Filterelement vervangen

Image alternative
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de vergrendelingsbeugel voor de filtercassette.
 3. Open de filtercassette.
 4. Verwijder het filterelement voorzichtig aan de handgreepkommen in de houder.
 5. Reinig het pakkingvlak met een doek.
 6. Breng het nieuwe filterelement aan.
 7. Sluit de filtercassette door de vergrendeling naar voren te klappen.
 8. Sluit de vergrendelingsbeugel voor de filtercassette.
 9. Let erop dat u het stof, dat als gevolg van het verwisselen van het filter uit de stofzuiger en/of het filterelement komt, weer verwijdert.

Vulniveaucontrole testen

Image alternative
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de twee sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
 1. Controleer de uitschakelcontacten (draadsondes) op vervuiling en reinig deze zo nodig met een borstel.
 2. Controleer de afdichting op de zuigkop op vervuiling en reinig deze zo nodig met een doek.
 3. Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
 4. Sluit de twee sluitklemmen.
 5. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.

Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

 1. Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet worden gecontroleerd of de stofzuiger weer correct gemonteerd is en foutloos functioneert.
 2. Voer een volledige test uit.

Transport en opslag

Transport

De stofzuiger mag niet met een vol vuilreservoir worden gedragen.
De stofzuiger mag niet aan een kraan worden opgehangen.
 • Verwijder zo nodig de Power Conditioner of loszittend gereedschap uit de houder.
 • Leeg de stofzuiger, voordat de stofzuiger naar een andere plaats wordt gedragen.
 • Kantel de stofzuiger niet en vervoer de stofzuiger alleen rechtopstaand wanneer vloeistoffen zijn opgezogen.
 • Voor het transport kunt u met behulp van de conische adapter de beide slanguiteinden samenvoegen.
VC 20M-X
VC 40M-X
Bij M-klasse-stofzuigers
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door stof dat schadelijk is voor de gezondheid! Via de inlaataansluiting kan gevaarlijk vuil uittreden.
 • Sluit bij stofzuigers van de klasse M voor het transport en als deze niet wordt gebruikt de inlaataansluiting met de afdekking af.

Koffer bevestigen

Image alternative
 1. Zorg ervoor dat de stofzuiger stevig staat en zet de parkeerrem vast. Trek de transporthandgreep volledig uit.
 2. Plaats een of meerdere koffers op de stofzuiger.
  • De koffer(s) mag/mogen niet in de hoogte boven de transporthandgreep uit steken.
  • Neem de maximale extra belading in acht..
 3. Trek de sjorlus uit de houder en over de koffer(s). Verleng de sjorlus zo nodig.
 4. Haak de haak van de sjorlus aan de transporthandgreep en span de sjorlus aan.

Opslag

 • Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Storing stofzuiger

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Service-indicatie filter vervangen brandt.
Filterelement is verstopt of te oud.
Geen filterelement aangebracht.
Image alternative
Het apparaat werkt niet of schakelt na korte tijd uit.
Wateruitschakeling is geactiveerd.
 • Reinig de sondes en de omgeving van de sondes met een borstel.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Akoestisch waarschuwingssignaal (verminderd zuigvermogen)
Stofzak vol.
 • Vervang de stofzak.
Filterelement is sterk vervuild.
 • Als de automatische filterreiniging gedeactiveerd is, de automatische filterreiniging activeren en de stofzuiger langer dan 30 seconden laten werken.
De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt.
 • Reinig de zuigslang en de stofkap.
Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand.
Er wordt stof uit het apparaat geblazen.
Filterelement niet correct gemonteerd.
Filterelement beschadigd.
Apparaat schakelt onbedoeld aan en uit of de gebruiker krijgt elektrische schokken.
Elektrostatische aarding is niet gewaarborgd, het apparaat is niet op een geaard stopcontact aangesloten.
 • Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan en gebruik een antistatische slang.
Motor werkt niet meer.
Zekeringautomaat van het netstopcontact is uitgeschakeld.
 • Schakel de zekeringautomaat in.
 • Spoor na het nogmaals uitschakelen de oorzaak voor de te hoge stroom op.
Vuilreservoir vol.
 • Schakel het apparaat uit en leeg het vuilreservoir.
Thermische beveiliging van motor is in werking getreden.
 • Schakel het apparaat uit en laat het circa 5 minuten afkoelen.
 • Als de motor niet start, uw apparaat naar de Hilti technische dienst brengen.
Thermische beveiliging van motor schakelt de motor herhaaldelijk uit.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
Motor werkt niet in de automatische stand.
Aangesloten apparaat is defect of niet correct aangesloten.
 • Controleer de werking van het aangesloten apparaat of sluit de stekker goed aan.
Automatische filterelementreiniging werkt niet.
Geen zuigslang aangesloten.
 • Sluit de zuigslang aan.

Storing apparaat in het systeem

Als de stofzuiger in een draadloos systeem wordt gebruikt, kunnen verbonden apparaten uit het systeem de volgende meldingen aan het display ervan weergeven.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Service-indicatie Onbekende fout gaat branden.
Het verbonden apparaat heeft een onbekende storingscode van de stofzuiger ontvangen.
 • Controleer de stofzuiger op storingen.
Image alternative
Service-indicatie filter vervangen brandt.
Filterelement is verstopt of te oud.
Geen filterelement aangebracht.
Image alternative
Service-indicatie Wateruitschakeling brandt.
Wateruitschakeling is geactiveerd.
 • Reinig de sondes en de omgeving van de sondes met een borstel.
Image alternative
Service-indicatie verminderd zuigvermogen brandt.
Stofzak vol.
 • Vervang de stofzak.
Filterelement is sterk vervuild.
 • Als de automatische filterreiniging gedeactiveerd is, de automatische filterreiniging activeren en de stofzuiger langer dan 30 seconden laten werken.
De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt.
 • Reinig de zuigslang en de stofkap.
Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand.

Recycling

Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Image alternative
 • Geef elektrische apparaten niet met het huisvuil mee!
BoorslibVanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.
 • Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
Wij bevelen de volgende voorbehandeling aan:
 • Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
 • Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
 • Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.
Boorstof
 • Voer verzamelde boorstof af volgens de geldende nationale, wettelijke voorschriften.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.