Taal

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Algemeen gebodsteken
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Schiethamer
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generatie
  03
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Veiligheidsinstructies voor bevestigingsapparaten

 • Ga er altijd vanuit dat het apparaat nagels bevat. Onachtzaam gebruik van de schiethamer kan tot onverwacht wegschieten van nagels leiden en u verwonden.
 • Richt het apparaat niet op uzelf of andere personen in de buurt. Door onbedoelde bediening wordt een nagel uitgeschoten, waardoor letsel kan ontstaan.
 • Bedien het apparaat niet, voordat het stevig op het werkstuk is geplaatst. Wanneer het apparaat geen contact met het werkstuk heeft, kan de nagel terugkaatsen van de bevestigingsplaats.
 • Haal het apparaat los van het elektriciteitsnet of verwijder de accu, als de nagel in het apparaat klem zit. Als de schiethamer aangesloten is, kan het bij het verwijderen van een vastzittende nagel per ongeluk worden bediend.
 • Wees voorzichtig bij het verwijderen van een vastzittende nagel. Het systeem kan gespannen zijn en de nagel krachtig naar buiten schieten, terwijl u probeert het inklemmen te verhelpen.
 • Zorg er bij het vastzetten van elektrische leidingen voor dat deze spanningsloos zijn. Pak de schiethamer alleen vast bij de geïsoleerde greepgedeelten. Gebruik alleen nagels die geschikt zijn voor de montage van elektrische leidingen. Controleer of de nagel niet de isolatie van de elektrische leiding beschadigd heeft. Een nagel die de isolatie van elektrische leidingen beschadigt, kan tot een elektrische schok en brandgevaar leiden.

Veiligheidsinstructies

Eisen aan de gebruiker
 • U mag dit product alleen bedienen of onderhouden wanneer u daartoe geautoriseerd en opgeleid bent.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
 • Uzelf en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik een geschikte veiligheidsbril, gehoorbescherming en een veiligheidshelm dragen.
Veiligheid van personen
 • Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een schiethamer. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Onderbreek de werkzaamheden bij pijn of als u onwel wordt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de schiethamer kan tot ernstig letsel leiden.
 • Zorg voor een goede lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Draag schoeisel met anti-slip zolen.
 • Trek de boutgeleider of bevestigingselementen nooit met de hand terug.
 • Wanneer de boutgeleider of het bevestigingselement met de hand wordt teruggetrokken, bestaat de mogelijkheid dat het product bedrijfsklaar wordt gemaakt. Wanneer het apparaat gereed voor gebruik is, bestaat de mogelijkheid dat een bout in een lichaamsdeel wordt gedreven.
 • Houd bij de bediening van het product de armen gebogen (niet gestrekt).
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
 • Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of de accu en gemonteerde toebehoren stevig bevestigd zijn.
 • Houd de ventilatiesleuven altijd vrij. Brandgevaar door afgedekte ventilatiesleuven!
 • Kijk niet direct in de verlichting (LED) en schijn andere personen niet in het gezicht. Er is sprake van verblindingsgevaar.
Zorgvuldig gebruik en onderhoud van schiethamers
 • Gevaar door doorslaande bevestigingselementen! Controleer vóór het indrijven van bevestigingselementen dat er zich niemand achter of onder het onderdeel bevindt waarin het bevestigingselement wordt ingedreven.
 • Gebruik het juiste product voor uw werkzaamheden. Gebruik het product niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Laat een geladen product nooit onbeheerd achter.
 • Ontlaad het product altijd voorafgaand aan reinigings-, service- en onderhoudswerkzaamheden, bij het wisselen van de boutgeleider, bij een werkonderbreking en bij opslag (bevestigingselement).
 • Bewaar niet in gebruik zijnde producten ontladen op een droge, afgesloten en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
 • Controleer het product en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn.
 • Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimaal functioneren van het product te garanderen. Beschadigde onderdelen dienen door de Hilti Service te worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven.
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Uitstekende metalen delen van het product kunnen een elektrische schok of een explosie veroorzaken als u een elektrische leiding, een gas- of een waterleiding beschadigt.
 • Drijf geen bevestigingselement in ondergrondmateriaal dat hiervoor ongeschikt is.
 • Ongeschikte materialen zijn gelast staal en gietstaal, gietijzer, glas, marmer, kunststof, brons, messing, koper, isolatiemateriaal, holle baksteen, tegels of plavuizen, dun plaatstaal (< 4 mm) en gasbeton. Het indrijven in deze materialen kan materiaalbreuk, afsplinteren of doordrijvingen veroorzaken.
 • Haal de trekker alleen over wanneer het product volledig loodrecht op de ondergrond is gedrukt.
 • Houd het product bij het indrijven altijd onder een rechte hoek ten opzichte van de ondergrond, om te voorkomen dat het bevestigingselement van het ondergrondmateriaal afketst.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Laat het product nooit vallen.
 • Gebruik het magazijn niet als handgreep.
 • Gebruik het product niet op een plaats waar brand- en explosiegevaar bestaat, behalve als het daarvoor speciaal is toegestaan.
 • Drijf geen elementen in bestaande gaten, behalve wanneer dit door Hilti wordt aanbevolen (bijv. DX-Kwik).
Mechanische veiligheidsmaatregelen
 • Voer geen aanpassingen resp. veranderingen uit aan het product of toebehoren, met name niet aan de plunjer.
 • Gebruik alleen bevestigingselementen die voor het product bestemd en goedgekeurd zijn.
Thermische veiligheidsmaatregelen
 • Overschrijd niet de geadviseerde maximale indrijffrequentie.
 • Indien het product oververhit is, dient u het af te laten koelen.
 • Demonteer het product niet wanneer het heet is. Laat het product afkoelen.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
  Neem de speciale richtlijnen in acht die voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion-accu's gelden.
  Lees de aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's, die u door het scannen van de QR-code aan het einde van deze handleiding vindt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Machinekop
 2. Boutgeleider
 3. Boutgeleider-vergrendeling
 4. Schakelaar voor enkele indrijving (BX 3-ME-22)
 5. Ventilatiesleuven
 6. Oog voor gereedschapsbevestigingskoord
 7. Riemhaak
 8. Veiligheidstrekker
 9. Handgreep
 10. Riemhaak/steigerhaak
 11. Accu-ontgrendelingstoets
 12. Statusweergave accu
 13. Li-ion accu
 14. Montageopening voor toebehoren
 15. Nagelschuif
 16. Nagelschuif-ontgrendeling
 17. Steunvoet
 18. Magazijn
 19. Statusindicatie schiethamer
 20. Werkgebiedverlichting

Uitrusting

De boutgeleider en de steunvoet zijn productafhankelijk. De volgende tabel toont de steunvoet en de boutgeleider waarmee het product is uitgerust.
Meer informatie vindt u in het kofferdeksel, in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Product
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Boutgeleider
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Steunvoet
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Correct gebruik

Het product is een handgeleide accu-aangedreven schiethamer. Het is bestemd voor het indrijven van speciaal gefabriceerde bevestigingselementen in beton, staal, metselwerk, kalkzandsteen en andere ondergronden die geschikt zijn voor directe montage. Het product is ook bestemd voor het vastzetten van elektrische leidingen met klemmen, indien daartoe geschikte bevestigingselementen worden gebruikt. Gebruik alleen goedgekeurde bevestigingselementen in combinatie met de daarvoor bedoelde boutgeleider (zie hoofdstuk "Technische gegevens").

De schiethamer, de accu en de bevestigingselementen vormen een technische eenheid. Dit houdt in dat een probleemloze bevestiging met deze schiethamer alleen kan worden gewaarborgd wanneer de speciaal daarvoor gefabriceerde Hilti -bevestigingselementen en de door Hilti aanbevolen acculaders en accu's worden gebruikt. Alleen bij het in acht nemen van deze voorwaarden gelden de door Hilti aangegeven bevestigings‑ en toepassingsadviezen.
 • De schiethamer mag alleen handbediend worden gebruikt.
 • Verkeerde toepassingen moeten worden uitgesloten. Als verkeerde toepassing gelden indrijvingen in een zeer zachte ondergrond (bijv. hout) en indrijvingen in een te harde ondergrond (bijv. hoge sterkte staal of zeer harde natuursteen).
Image alternative
 • Gebruik voor dit product alleen Hilti Nuron Lithium-ion-accu's van de typeserie B 22. Voor optimale prestaties adviseert Hilti voor dit product de in deze tabel aangegeven accu's.

 • Gebruik voor deze accu's alleen Hilti acculaders van de in deze tabel genoemde typeseries.

Veiligheidsinrichtingen

Bij magazijngebruik moet de nageldetectie mis-indrijvingen voorkomen, die schade aan de schiethamer kunnen veroorzaken.
De aandrukbeveiliging moet voorkomen dat de schiethamer nagels in het luchtledige indrijft. De schiethamer kan bij magazijngebruik alleen met aangebrachte nagels worden aangedrukt en geactiveerd.

Uitvoeringskenmerken

De schiethamer is uitgerust met een ergonomische, trillingsgedempte antislip handgreep, een riem- en steigerhaak en een steunvoet. De schiethamer wordt door een elektronische overbelastingsbeveiliging tegen overbelasting en door een temperatuurbewaking tegen oververhitting beveiligd.

Statusindicatie schiethamer

De statusindicatie schiethamer geeft informatie over de toestanden van de schiethamer.
Toestand
Betekenis
LED is uit
Schiethamer is uitgeschakeld
LED brandt groen.
Schiethamer is ingeschakeld en gebruiksklaar
LED knippert groen.
Accu te heet of accu te zwak
LED knippert elke 3 seconden groen.
Schiethamer bevindt zich in de stand-by-modus, wanneer de machinekop tegen de ondergrond wordt gedrukt, schakelt de schiethamer in
LED brandt blauw.
Schiethamer is ingeschakeld, er moeten nagelstrips worden bijgeladen
LED knippert blauw.
Schiethamer is ingeschakeld, het magazijn is volledig leeg
LED knippert geel.
Schiethamer is te heet, zie storingstabel
LED knippert rood.
Apparaatstoring, zie storingstabel
LED brandt rood.
Apparaatstoring, zie storingstabel

Weergaven van de Li-ion accu

Hilti Nuron Li-ion-accu's kunnen de laadtoestand, foutmeldingen en de toestand van de accu weergeven.

Weergaven voor de laadtoestand en foutmeldingen

Om een van de volgende weergaven te verkrijgen drukt u kort op de ontgrendelingstoets van de accu.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende accu!
 • Let er bij een aangesloten accu na het indrukken van de ontgrendelingstoets op dat de accu weer correct in het gebruikte product wordt vergrendeld.
De laadtoestand en mogelijke storingen worden ook permanent weergegeven, zolang het aangesloten product is ingeschakeld.
Toestand
Betekenis
Vier (4) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 100% tot 71%
Drie (3) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 70% tot 51%
Twee (2) LED's branden constant groen
Laadtoestand: 50% tot 26%
Een (1) LED brandt constant groen
Laadtoestand: 25% tot 10%
Een (1) LED knippert langzaam groen
Laadtoestand: < 10%
Een (1) LED knippert snel groen
De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu op.
Als de LED na het opladen van de accu nog steeds snel knippert, neemt u contact op met de Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel geel
De Li-ion accu of het daarmee verbonden product is overbelast, te heet, te koud of er doet zich een andere storing voor.
Breng het product en de accu op de geadviseerde bedrijfstemperatuur en overbelast het product niet terwijl dit wordt gebruikt.
Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service.
Een (1) LED brandt geel
De Li-ion-accu en het daarmee verbonden product zijn niet compatibel. Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Een (1) LED knippert snel rood
De Li-ion-accu is geblokkeerd en kan niet meer worden gebruikt. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Weergaven over de toestand van de accu

Om de toestand van de accu op te vragen moet u de ontgrendelingstoets langer dan drie seconden ingedrukt houden. Het systeem herkent geen potentiële functiestoring van de batterij als gevolg van misbruik, zoals vallen, doorboringen, schade door hitte-inwerking van buitenaf enz.
Toestand
Betekenis
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant groen.
De accu kan verder worden gebruikt.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens knippert één (1) LED snel geel.
De controle van de toestand van de accu kon niet worden afgesloten. Herhaal de procedure of neem contact op met de Hilti Service.
Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant rood.
Wanneer een aangesloten product niet kan worden gebruikt, ligt de resterende accucapaciteit onder 50%.
Wanneer een aangesloten product niet meer kan worden gebruikt, is de accu aan het einde van zijn levensduur en moet deze worden vervangen. Wendt u zich tot uw Hilti Service.

Bluetooth ® (optioneel)

Het Bluetooth ®-woordmerk en de symbolen (logo's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/symbool door de Hilti naamloze vennootschap vindt plaats onder licentie.

Correct gebruik

Dit product is uitgerust met een Bluetooth ® Low Energy-module die de statuscontrole van een elektrisch gereedschap mogelijk maakt, evenals de overdracht van instellingen en gegevens op basis van draadloze Bluetooth ®-technologie, een draadloze gegevensoverdracht waarmee twee Bluetooth-compatibele producten over korte afstand met elkaar kunnen communiceren.. Dit product is ontwikkeld om communicatie en gegevensoverdracht met mobiele telefoons en Hilti gateways mogelijk te maken. Het product kan gegevens verzenden, zoals de locatie van het ontvangende eindapparaat, de looptijd, het totale aantal applicaties, het aantal applicaties tijdens het interval en het tijdstempel van de overdracht. Informatie over de aangeboden Connectivity-functies vindt u in de overeenkomstige Hilti applicatie (app) of in de handleiding van het gebruikte elektrisch gereedschap.

Gegevensoverdracht via Bluetooth®

Het zendinterval kan variëren, afhankelijk van de beschikbare energiebron van het product. Het bereik kan sterk variëren afhankelijk van de externe omstandigheden, inclusief het gebruikte ontvangstapparaat. Het Bluetooth ®-bereik kan aanzienlijk worden verkleind in gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, planken, koffers, enz.). Afhankelijk van de omgeving kunnen er meerdere zendintervallen nodig zijn voordat het elektrisch gereedschap wordt herkend.
Indien het elektrisch gereedschap niet wordt herkend, controleer dan het volgende:
Is de afstand tot het mobiele eindapparaat te groot?
→ Verklein de afstand tussen het mobiele eindapparaat en het elektrisch gereedschap

Installatie en instelling van de app

Om de Connectivity-functies te kunnen gebruiken, moet u eerst de overeenkomstige Hilti app installeren.
(1.) Download de app via de betreffende app-store.
Een gebruikersaccount bij de betreffende App-Store is vereist.
(2.) Nadat u de app voor het eerst heeft gestart, logt u in met uw account of registreert u zich.
(3.) Het display van uw mobiele eindapparaat toont alle verdere stappen voor de verbinding van het elektrisch gereedschap met het mobiele eindapparaat.
Voer eerst de tutorial van de app volledig uit. Dit geeft u een beter overzicht van het verbindingsproces en het gebruik van de Connectivity-functies.

Diepontladingsbeveiligng

Het product beschikt over een slaapstand om de Li‑ion accu te beschermen tegen diepontlading. Hiermee wordt voorkomen dat de accu diepontladen wordt.
 • De diepontladingsbeveiliging wordt na 360 minuten geactiveerd.
 • Om de diepontladingsbeveiliging te deactiveren, de accu verwijderen en weer aanbrengen.

Standaard leveringsomvang

Schiethamer, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Gewicht overeenkomstig EPTA Procedure 01 zonder accu
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Nagellengte in magazijn
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
14 mm … 24 mm
Nagellengte bij enkele indrijving
·/·
·/·
30 mm … 36 mm
Nageldiameter
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
3 mm
Magazijncapaciteit
30 nagels
30 nagels
20 nagels
Aandruktraject
12 mm
12 mm
12 mm
Aandrukkracht
50 N … 70 N
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Geadviseerde maximale indrijffrequentie bij omgevingstemperatuur
700/h
700/h
700/h
Nominale spanning
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maximaal uitgestraald zendvermogen Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth-frequentiegebied
2.402 MHz … 2.480 MHz
2.402 MHz … 2.480 MHz
2.402 MHz … 2.480 MHz
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃

Accu

Accuspanning
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Typisch A‑gekwalificeerd geluidsvermogensniveau (bij het indrijven van nagels) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Staal
100 dB
100 dB
100 dB
Typisch A‑gekwalificeerd geluidsemissieniveau (bij het indrijven van nagels) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Staal
89 dB
89 dB
89 dB
Onzekerheid voor het genoemde geluidsniveau (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Eenaxiale trillingstotaalwaarden (in z-richting)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Trillingsemissiewaarde (bij het indrijven van nagels) met accu B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Staal
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Trillingsemissiewaarde (bij het indrijven van nagels) met accu B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Staal
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het product.

Boutgeleider verwijderen

 1. Trek de nagelschuif omlaag tot hij vergrendelt.
 2. Leeg het magazijn.
 3. Schuif de boutgeleider-vergrendeling tot de aanslag in de richting van de pijl.
  • De boutgeleider komt vrij.
 4. Verwijder de boutgeleider.

Boutgeleider aanbrengen

 1. Trek de nagelschuif omlaag tot hij vergrendelt.
 2. Leeg het magazijn.
 3. Schuif de boutgeleider-vergrendeling tot de aanslag in de richting van de pijl en houd hem in deze positie vast.
 4. Schuif de boutgeleider in de machinekop tot hij hoorbaar vergrendelt.
 5. Laat de boutgeleider-vergrendeling los.
  • De boutgeleider-vergrendeling springt in de middelste stand.
 6. Controleer door trekken aan de boutgeleider of deze stevig vast zit.

Veilig werken met riem- en steigerhaak

  Image alternative
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden of de riem-/steigerhaak goed aan het product bevestigd is.
 • Gebruik de riem-/steigerhaak alleen zolang dit nodig is. Berg het product veilig op, wanneer u het langere tijd niet gebruikt.

Beveiliging tegen vallen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Door vallend gereedschap en/of toebehoren!
 • Gebruik uitsluitend het voor uw product aanbevolen Hilti gereedschapsbevestigingskoord.
 • Controleer het bevestigingspunt van het gereedschapsbevestigingskoord voor het gebruik altijd op eventuele beschadigingen.
 • Bevestig geen gereedschapsbevestigingskoord aan de gordelhaak. Gebruik een gordelhaak niet voor het optillen van het product.
Neem de lokale richtlijnen voor het werken op hoogtes in acht.
Gebruik als valbeveiliging voor dit product uitsluitend het Hilti gereedschapsbevestigingskoord #2261970.
  Image alternative
 • Bevestig het gereedschapsbevestigingskoord met een karabijnhaak aan het product zoals aangegeven in de afbeelding. Controleer de correcte bevestiging van de karabijnhaak.
 • Bevestig de tweede karabijnhaak aan een dragende structuur. Controleer de correcte bevestiging van de karabijnhaak.
  Neem de handleidingen van het Hilti gereedschapsbevestigingskoord in acht.

Nagels voor magazijngebruik aanbrengen

Image alternative
ATTENTIE
Gevaar voor beknelling! Het terugschieten van de nagelschuif kan letsel tot gevolg hebben en schade aan de schiethamer veroorzaken.
 • Let er bij het omlaagtrekken van de nagelschuif op, dat hij goed vergrendelt. Laat de nagelschuif niet terugschieten.
 1. Trek de nagelschuif omlaag tot hij vergrendelt.
 2. Laat de nagelstrip(s) in het magazijn glijden (maximaal 3 strips met ieder 10 nagels).
 3. Houd de nagelschuif vast en druk de nagelschuif-ontgrendeling in.
 4. Beweeg de nagelschuif terug totdat deze een nagel raakt.

Nagels voor enkele indrijving aanbrengen

BX 3-ME-22
ATTENTIE
Gevaar voor beknelling! Het terugschieten van de nagelschuif kan letsel tot gevolg hebben en schade aan de schiethamer veroorzaken.
 • Let er bij het omlaagtrekken van de nagelschuif op, dat hij goed vergrendelt. Laat de nagelschuif niet terugschieten.
 1. Trek de nagelschuif omlaag tot hij vergrendelt.
 2. Laat de nagelstrip uit het magazijn glijden en verzeker uzelf ervan, dat het magazijn leeg is.
  De schiethamer kan beschadigd raken, wanneer u voor het uitvoeren van een enkele indrijving niet alle nagels uit het magazijn verwijderd hebt.
 3. Houd de nagelschuif vast en druk de nagelschuif-ontgrendeling in.
 4. Beweeg de nagelschuif terug.
 5. Plaats de nagel in de daarvoor bedoelde uitsparing in de boutgeleider. Optioneel kunt u daarna ook een toegestaan bevestigingselement op de boutgeleider zetten.
  Het indrijven met meer dan één nagel in de boutgeleider kan schade aan de schiethamer veroorzaken. Plaats bij enkele indrijving slechts één nagel in de boutgeleider.
 6. Bedien de schakelaar voor enkele indrijving.
  • De schakelaar voor enkele indrijving vergrendelt hoorbaar.
  Als de nagelschuif enkele centimeters omlaag wordt getrokken, ontgrendelt de schakelaar voor enkele indrijving weer.

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Gebruik van de steunvoet

Image alternative
Op een vlakke ondergrond vergemakkelijkt de steunvoet het haaks opstellen van de schiethamer, omdat alleen nog maar in zijdelingse richting op de haakse positionering hoeft te worden gelet. Op een oneffen ondergrond kan het noodzakelijk zijn de steunvoet in te klappen om de boutgeleider haaks op de ondergrond te kunnen uitrichten.

Steunvoet inklappen

 1. Druk tegen de steunvoet om deze uit zijn vergrendelde stand los te maken.
 2. Zwenk de steunvoet terug.

Steunvoet uitklappen

ATTENTIE
Gevaar voor beknelling! Bij het in- en uitklappen van de steunvoet bestaat het gevaar, dat de vingers tussen de steunvoet en de behuizing bekneld raken.
 • Houd de schiethamer bij het in- en uitklappen van de steunvoet vast aan de handgreep.
 1. Zwenk de steunvoet naar voren.
 2. Druk van onderaf tegen de steunvoet om hem in de uitgeklapte positie te vergrendelen.

Bluetooth (optioneel) uitschakelen

 • Druk de schiethamer gedurende 10 seconden op de ondergrond.
  • Na 6 seconden wordt het veerelement hoorbaar ontspannen (houd de schiethamer nog 4 seconden aangedrukt).
  • Statusindicatie knippert 3 maal blauw.
  • Motorgeluid klinkt 3 maal.
  • Er is geen gegevensoverdracht meer mogelijk.
  Wanneer u zich in een kwetsbare omgeving bevindt (bijvoorbeeld een ziekenhuis) waar geen Bluetooth is toegestaan, kunt u Bluetooth deactiveren.
  Om Bluetooth weer in te schakelen, de accu verwijderen en opnieuw aanbrengen.

Schiethamer inschakelen/uitschakelen

Schiethamer inschakelen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Als de schiethamer tegen een lichaamsdeel wordt gedrukt, kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel ontstaan.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
 1. Vul bij magazijngebruik het magazijn.
 2. Breng de accu aan.
  • Statusindicatie knippert langzaam groen.
  Bij het gebruik met afnemende accuprestaties schakelt de schiethamer uit voordat er schade aan de accucellen kan ontstaan.
 3. Druk de schiethamer om in te schakelen tegen een geschikte ondergrond.
  • Schiethamer wordt gespannen.
  • De statusindicatie brandt groen.

Schiethamer uitschakelen

 • Verwijder de accu.
  • Het veerelement wordt hoorbaar ontspannen en de statusindicatie dooft.
  Na 6 minuten genereert de schiethamer een motorgeluid als indicatie dat de schiethamer op het punt staat uit te schakelen. Na de indicatie schakelt de schiethamer automatisch uit.

Nagel indrijven

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door doorslaande bevestigingselementen!
 • Controleer vóór het indrijven van bevestigingselementen dat er zich niemand achter of onder het onderdeel bevindt waarin het bevestigingselement wordt ingedreven.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door rondvliegende onderdelen! Tijdens het indrijven dreigen letsel aan lichaam en ogen door van de ondergrond afsplinterend materiaal en door uitgeworpen delen van de nagelstrip.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril en werkhandschoenen. Ook andere personen in de omgeving moeten een veiligheidsbril en een veiligheidshelm dragen.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Als de schiethamer tegen een lichaamsdeel wordt gedrukt, kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel ontstaan.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
 1. Drijf voordat u met werken begint, twee bevestigingselementen als proef in de ondergrond in.
 2. Plaats de schiethamer onder een rechte hoek op de ondergrond en druk de boutgeleider tot de aanslag in.
  • De schiethamer wordt ingeschakeld.
 3. Activeer het indrijven door de veiligheidstrekker in te drukken.
 4. Til de schiethamer na het indrijven volledig van de ondergrond af.
  Als de boutgeleider langer dan 6 seconden tegen een ondergrond wordt aangedrukt zonder dat een indrijving plaatsvindt, gaat de schiethamer automatisch in de stand-by modus. De schiethamer wordt door opnieuw aanbrengen van de machinekop op de ondergrond weer geladen.

Nagels bij magazijngebruik verwijderen

 1. Trek de nagelschuif omlaag tot hij vergrendelt.
 2. Schuif de nagels omlaag uit het magazijn.
 3. Houd de nagelschuif vast en druk de nagelschuif-ontgrendeling in.
 4. Beweeg de nagelschuif terug in de uitgangspositie.

Klemzittende nagel losmaken

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel en beschadiging van de schiethamer. Het gebruik van ongeschikte voorwerpen in plaats van de aanbevolen originele accessoires van Hilti kan tot letsel leiden en de schiethamer beschadigen.
 • Gebruik voor het losmaken van een klemzittende nagel uitsluitend de aanbevolen doorslagset.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door rondvliegende onderdelen! Een indrijving kan tot verwondingen door rondvliegende onderdelen leiden, als zich vreemde voorwerpen in de omgeving van de boutgeleider bevinden of als bevestigingselementen klem zitten in de boutgeleider.
 • Probeer nooit om storingen aan de schiethamer te verhelpen door verdere indrijvingen uit te voeren!
Sporadisch kunnen nagels beklemd raken in de boutgeleider. Met behulp van de doorslagset X-NP kunnen klemzittende nagels uit de boutgeleider worden verwijderd. Toebehoren vindt u bij uw Hilti Store of online op www.hilti.group .
 1. Verwijder de boutgeleider (zie).
 2. Breng de boutgeleider aan in de bevestigingsbus van de doorslagset.
 3. Tik de klemzittende nagel met behulp van de doorslag en een hamer uit de boutgeleider.
 4. Breng de boutgeleider aan (zie).

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir en neemt u contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Binnenzijde van de machinekop reinigen

 1. Verwijder de boutgeleider.
 2. Reinig de binnenzijde van de machinekop.
 3. Breng de boutgeleider aan.

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Vervoer en bewaar het apparaat altijd in een afgesloten koffer.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Tenzij in staat aangegeven, hebben alle beschreven lichtsignalen betrekking op de statusindicatie van de schiethamer. Neem bij alle storingen de laadtoestand- en foutindicatie van de accu in acht. Zie het hoofdstuk Weergaven van de Li-ion-accu .
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Statusindicatie knippert groen.
Accu leeg.
 • Vervang de accu.
Veerelement wordt niet gespannen, statusindicatie knippert groen.
Accu leeg.
 • Vervang de accu.
Boutgeleider kan niet worden aangedrukt en statusindicatie brandt blauw .
Magazijn leeg.
Boutgeleider kan niet worden aangedrukt en statusindicatie brandt groen .
Nagelschuif zit klem.
 • Nagelstrip uit het magazijn nemen en magazijn schoonmaken.
Nagel in boutgeleider beklemd.
Veerelement wordt vertraagd gespannen, statusindicator knippert blauw, tegelijkertijd klinkt een akoestisch signaal; vervolgens gaat de statusindicatie 6 minuten blauw branden.
Magazijn leeg.
Veerelement wordt niet nagespannen en statusindicatie knippert geel.
Te hoge temperatuur in de schiethamer.
 • Laat de schiethamer afkoelen.
Accutemperatuur te hoog.
 • Laat de accu afkoelen.
Accutemperatuur te laag.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Veerelement wordt niet gespannen en statusindicatie knippert rood.
Boutgeleider niet correct aangebracht.
Veerelement wordt niet gespannen en statusindicatie brandt rood.
Apparaatstoringen.
 • Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Veerelement wordt niet gespannen; geen statusindicatie.
Accu leeg.
 • Vervang de accu.
Accu niet correct aangebracht.
Diepontladingsbeveiliging is actief.
 • Verwijder de accu en breng hem weer aan.
Boutgeleider zit klem in aangedrukte toestand.
Verontreinigingen tussen boutgeleider en machinekop.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
Beschrijving Hilti accu's zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. Li-ion-cellen hebben een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen.
De voor Hilti accu's toegestane producten vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Veiligheid
 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Ga te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Maatregelen bij accubrand .
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met de Hilti Service, wanneer een accu beschadigd is.
 • Gebruik een accu niet wanneer er vloeistof uitlekt.
 • Vermijd bij lekkende vloeistof direct contact met de ogen en/of huid. Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuvloeistof.
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de weggelekte accuvloeistof te verwijderen. Neem de lokale reinigingsvoorschriften voor accuvloeistof in acht.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de houder in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden, abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze afvoeren. Zie het hoofdstuk Onderhoud en recycling .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bel de brandweer voordat u een bluspoging start.
 • Bestrijd accubranden alleen met water vanaf een zo groot mogelijke afstand. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden brandende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving om zo de betrokken accu's te isoleren.
In geval van een niet afkoelende, rokende of brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Laat de accu gedurende minstens 24 uur in de emmer, tot deze volledig is afgekoeld.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een droge, zachte penseel of een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.