Taal

TE 6-CL

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
 • De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool Image alternative.
 • Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in afbeeldingen duidt op belangrijke arbeidsstappen of onderdelen die belangrijk zijn voor arbeidsstappen. In de tekst van worden deze arbeidsstappen of onderdelen met overeenkomstige nummers geaccentueerd, bijv. (3) .
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Boren zonder slag
Image alternative Boren met slag (boorhameren)
Image alternative Beitelen
Image alternative Beitel positioneren
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Boorhamer
  TE 6-CL
  Generatie
  02
  Serienr.

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor hamers

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren
 • Begin het boren altijd met een laag toerental zorg ervoor dat de boor hierbij met het werkstuk in contact is. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Oefen geen te grote druk uit en alleen in lengterichting van de boor. Boren kunnen verbuigen en daardoor breken of tot het verliezen van de controle en verwondingen leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers.
 • Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door zwakke personen zonder instructie.
 • Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Raak geen draaiende delen aan. Schakel het apparaat pas in het werkgebied in. Het aanraken van draaiende delen, met name draaiend gereedschap, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld. Maak indien mogelijk gebruik van een stofafzuiging. Om een betere stofafzuiging te verkrijgen, gebruikmaken van een geschikte mobiele stofafzuiging. Zo nodig een ademmasker dragen dat geschikt is voor de betreffende stof. Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. De in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht nemen.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse die aan de lokale stofvoorschriften voldoet.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Op deze manier zit het beter vast dan met de hand en bovendien heeft u beide handen vrij om het apparaat te bedienen.
 • Controleer of het gereedschap het bij het apparaat passende bevestigingssysteem heeft en of het correct in de gereedschapopname vergrendeld is.
 • Bij een stroomonderbreking het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen, eventueel de vergrendeling van de regelschakelaar opheffen. Dit voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld wanneer het weer onder spanning komt te staan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector. Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning komen te staan als u bijv. een elektrische leiding beschadigt. Dit vormt een ernstig gevaar van een elektrische schok.
 • Controleer regelmatig het netsnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman. Wanneer het netsnoer van het elektrisch gereedschap beschadigd is, dient dit door een speciaal vervaardigd en goedgekeurd netsnoer te worden vervangen. Dit kan verkregen worden bij de klantenservice. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Wordt het net- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u het snoer niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde net- en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • Laat vuile apparaten bij een veelvuldige bewerking van geleidend materiaal regelmatig door de Hilti -service controleren. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden.
Werkgebied
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor anderen mogelijk letsel oplopen.
Persoonlijke veiligheid
 • Draag werkhandschoenen. De boorhamer kan tijdens het gebruik warm worden. Bij het verwisselen van het gereedschap kan het aanraken van het gereedschap tot snijwonden en verbrandingen leiden.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Boorkop met stofkap
 2. Diepte-aanslag
 3. Functiekeuzeschakelaar
 4. Regelschakelaar
 5. Handgreep
 6. Schakelaar rechtsom/linksom
 7. Zijhandgreep

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven boorhamer. Het is bestemd voor boorwerkzaamheden in beton, metselwerk, gipskarton, hout, kunststof en metaal. De boorhamer kan daarnaast voor lichte beitelwerkzaamheden in metselwerk en voor nabehandeling van beton worden gebruikt.

 • Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

Standaard leveringsomvang

Boorhamer, zijhandgreep, diepte-aanslag, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technische gegevens

Boorhamer

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en/of nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

TE-6-CL
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
3,2 kg
Ø hamerboren
5 mm … 28 mm
Ø houtboren
3 mm … 20 mm
Ø metaalboren
≤ 13 mm

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
Geluidsvermogensniveau (LWA)
100 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau (L pA)
89 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
Trillingsinformatie
Trillingsemissiewaarde beitelen (ah, Cheq)
10,1 m/s²
Trillingsemissiewaarde boorhameren in beton (ah, HD)
17,3 m/s²
Onzekerheid voor de genoemde trillingswaarden (K)
1,5 m/s²

Gebruik van verlengsnoeren

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman.
 • Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan zijn en een voldoende draaddiameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden.
 • Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen.
 • U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
 • Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Maak het netsnoer los, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Zijhandgreep monteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Verlies van controle over het product.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Let erop dat de spanband in de daarvoor bestemde groef van het product ligt.
Image alternative
 1. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep los te maken.
 2. Schuif de houder (spanband) van voren over de gereedschapopname tot de daarvoor bestemde groef.
 3. Positioneer de zijhandgreep in de gewenste stand.
 4. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep te spannen.

Diepte-aanslag monteren

Image alternative
 1. Druk de ontgrendelingstoets op de zijhandgreep in en houd deze ingedrukt.
 2. Voer de diepte-aanslag vanaf de voorzijde in de daarvoor bestemde opening van de zijhandgreep in. Stel de diepte-aanslag op de gewenste boordiepte in.
 3. Laat de ontgrendelingstoets los.
  • De diepte-aanslag is vergrendeld.

Inzetgereedschap aanbrengen

Vet het insteekeinde van het inzetgereedschap licht in.
Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Verkeerd vet kan schade aan het apparaat veroorzaken.
Image alternative
 1. Steek het inzetgereedschap in de gereedschapopname en draai deze onder een lichte aandrukkracht, tot deze hoorbaar vergrendelt.
 2. Controleer na het aanbrengen of het gereedschap goed vergrendeld is door er aan te trekken.
  • Het product is klaar voor gebruik.

Bediening

WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, het apparaat en het snoer direct scheiden van het elektriciteitsnet. Raak de beschadigde plaats niet aan!
 • Regelmatig alle aansluitleidingen controleren. Defecte verlengsnoeren vervangen. Beschadigde voedingskabels laten vervangen bij een erkende specialist.
In principe wordt het gebruik van een lekstroomschakelaar (RCD) met maximaal 30 mA afschakelstroom aanbevolen.

Rechts-/linksloop

Image alternative
 • Zet de rechts-/linksloopschakelaar in de stand voor rechts- of linksom draaien.

Boren zonder slag

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boren zonder slag" Image alternative.

Boren met slag (boorhameren)

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boorhameren" Image alternative.

Beitel positioneren

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitel positioneren" Image alternative.
  • De beitel kan in 18 verschillende standen (in stappen van 20°) worden gepositioneerd. Hierdoor kan met platte beitels en vormbeitels altijd in de meest optimale werkstand worden gewerkt.

Beitelen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel Verlies van controle over de beitelrichting.
 • Werk niet in de stand "Beitel positioneren". Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen" Image alternative, tot deze vergrendelt.
Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen" Image alternative.

Inzetgereedschap verwijderen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door inzetgereedschap! Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
Image alternative
 1. Trek de gereedschapvergrendeling tot de aanslag terug.
 2. Verwijder het inzetgereedschap.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Stofkap vervangen

Image alternative
 1. Trek de boorkop naar achteren en verwijder de stofkap.
 2. Reinig de gereedschapopname.
 3. Plaats de nieuwe stofkap op de boorkop.

Boorkop verwisselen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Gevaar voor hindering van de gebruiker door een gemonteerde, maar niet gebruikte diepte-aanslag.
 • Verwijder de diepte-aanslag van het apparaat.
Zet bij het wisselen van de gereedschapopname de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen" Image alternative.
Image alternative
 1. Trek de manchet van de boorkop omhoog.
 2. Trek de boorkop van de houder.
 3. Trek de manchet van de schoongemaakte / nieuwe boorkop omhoog.
 4. Plaats de gereedschapopname op de houder.
 5. Draai kort aan de boorkop tot deze vergrendelt.

Transport en opslag

Transport
 • Het product niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Let op een correcte bevestiging voor het vervoer.
 • Controleer na vervoer altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
Opslag
 • Sla het product altijd op met de stekker uit het stopcontact.
 • Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na langere tijd van opslag altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti -service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat werkt niet.
Stroomvoorziening onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
Slagmechanisme werkt niet.
Apparaat te koud.
 • Plaats de boorhamer op de ondergrond en laat hem stationair draaien. Dit indien nodig herhalen totdat het slagmechanisme werkt.
Functiekeuzeschakelaar in de stand "Boren zonder slag" Image alternative.
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boren met slag" (boorhameren) Image alternative.
Boorhamer heeft niet het volledige vermogen.
Verlengsnoer heeft een te kleine diameter.
 • Gebruik een verlengsnoer met voldoende diameter.
Regelschakelaar niet helemaal ingedrukt.
 • Druk de regelschakelaar tot de aanslag in.
Boor draait niet.
Functiekeuzeschakelaar niet vergrendeld of staat in de stand "Beitelen" Image alternative of "Beitel positioneren" Image alternative.
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boren zonder slag" Image alternative of "Boorhameren" Image alternative.
Boor kan niet uit de vergrendeling worden gehaald.
Gereedschapopname niet volledig teruggetrokken.
 • Trek de gereedschapsvergsrendeling tot de aanslag terug en verwijder het gereedschap.
Boren heeft geen effect.
Apparaat op linksom geschakeld.
 • Schakel het apparaat op rechtsom.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Hierbij bevestigen, dat dit product "RoHS-conform" is.

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Hierbij bevestigen, dat dit product "RoHS-conform" is.