Taal

DX 6-GR

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen

De volgende symbolen worden bovendien gebruikt:
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Gebodstekens

De volgende gebodstekens worden op het product gebruikt:
Image alternative Let op! Aanwijzingen in acht nemen.
Image alternative Hoofdbescherming gebruiken
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen

Displayweergaven

De volgende displayweergaven kunnen worden getoond:
Image alternative Dit symbool geeft de laadtoestand van de batterij aan. Wanneer de batterij leeg is, verschijnt het onderhoudssymbool.
Image alternative Het onderhoudssymbool geeft aan dat onderhoud moet worden uitgevoerd. Het symbool verschijnt na 5 jaar, 30000 indrijvingen of wanneer de accu leeg is. Ons advies: Wendt u zich tot uw Hilti Service.
Image alternative De indrijvingsteller geeft aan, wanneer het volgende onderhoud voor het apparaat moet worden uitgevoerd. Een gedeelte staat hierbij voor 500 indrijvingen. In totaal zijn er 5 gedeelten, die voor 2500 indrijvingen staan.
Image alternative Dit symbool geeft aan of Bluetooth ingeschakeld is. Wanneer het symbool niet op het display wordt weergegeven, is Bluetooth uitgeschakeld.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Schiethamer
  DX 6-GR
  Generatie
  01
  Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies voor kruitaangedreven apparaten voor directe montage

 • Voer geen aanpassingen resp. veranderingen aan de schiethamer uit.
 • Gebruik altijd op elkaar afgestemde schiethamers, uitrustingen (standplaten, boutgeleiders, magazijnen, plunjers en toebehoren) en verbruiksmiddelen (bevestigingselementen en patronen).
 • Controleer de schiethamer en de toebehoren op eventuele beschadigingen.
 • Bewegende onderdelen moeten foutloos functioneren en mogen niet klemmen. De aanwijzingen over het reinigen en het inoliën in deze handleiding in acht nemen.
 • Alle onderdelen moeten correct zijn gemonteerd om de optimale werking van de schiethamer te waarborgen. Beschadigde onderdelen dienen door de Hilti Service te worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven.
 • Gebruik alleen Hilti DX-patronen of andere geschikte patronen, die aan de minimale veiligheidsvoorschriften voldoen.
 • Gebruik de schiethamer alleen voor de in Correct gebruik gedefinieerde toepassingen.
 • Breng geen bevestigingselementen in ongeschikt basismateriaal aan, bijvoorbeeld in te dun, te hard of te poreus materiaal. Het indrijven in deze materialen kan bevestigingselementbreuk, afsplinteren of doordrijvingen veroorzaken. Voorbeelden voor ongeschikte materialen zijn:
 • Lasnaden in staal, gietijzer, glas, marmer, kunststof, brons, messing, koper, isolatiemateriaal, tegels, plavuizen, dun plaatstaal (< 4 mm) en gasbeton.
 • Het Hilti 'Handboek directe montage' of het overeenkomstige lokale Hilti 'Technisch handboek directe montage' in acht nemen. Bovendien altijd de handleiding van het in te drijven bevestigingselement in acht nemen.
Eisen voor gebruik
 • U mag deze schiethamer alleen bedienen of onderhouden als u daartoe bevoegd bent en van de mogelijke gevaren op de hoogte bent.
 • Draag tijdens het gebruik uw persoonlijke veiligheidsuitrusting.
 • Draag een geschikte veiligheidsbril en een veiligheidshelm.
 • Draag werkhandschoenen. De schiethamer kan door het gebruik heet worden.
 • Draag gehoorbescherming. De ontsteking van een aandrijflading kan het gehoor beschadigen.
 • Draag schoeisel met anti-slip zolen.
Veiligheid in het werkgebied
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in het werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied en zorg in gesloten ruimtes bovendien voor voldoende ventilatie.
Veiligheid van personen
 • Druk de schiethamer nooit tegen uw hand of een ander lichaamsdeel! Richt de schiethamer nooit op andere personen!
 • Druk de schiethamer niet met de hand op het magazijn of de boutgeleider, de plunjer of plunjergeleiding of een aangebracht bevestigingselement aan. Wanneer de schiethamer met de hand wordt aangedrukt, kan de schiethamer gebruiksklaar worden gemaakt, ook wanneer geen boutgeleider gemonteerd is. Hierdoor ontstaat het gevaar voor ernstig letsel voor u en anderen.
 • Alle personen die zich in de buurt bevinden moeten gehoorbescherming, een veiligheidsbril en veiligheidshelm dragen.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een montageapparaat. Gebruik de schiethamer niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Onderbreek de werkzaamheden bij pijn of als u onwel wordt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de schiethamer kan tot ernstig letsel leiden.
 • Zorg voor een goede lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Houd bij de bediening van de schiethamer de armen gebogen en niet gestrekt.
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
Gebruik en onderhoud van apparaten voor directe montage
 • Gebruik de schiethamer niet voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Gebruik de schiethamer niet op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat.
 • Controleer vóór het indrijven van bevestigingselementen dat zich niemand in de indrijfrichting achter het onderdeel bevindt waarin het bevestigingselementen wordt ingedreven. Gevaar door doorslaande bevestigingselementen!
 • Let erop dat u de monding van de schiethamer nooit in de richting van uzelf of andere personen richt.
 • Houd de schiethamer alleen bij de hiervoor bestemde greepgedeelten vast.
 • Houd de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Haal de pal alleen over wanneer de schiethamer apparaat volledig en loodrecht tegen de ondergrond is gedrukt.
 • Controleer voorafgaand aan de werkzaamheden de gekozen krachtinstelling.
 • Drijf de bevestigingselementen als proef in de ondergrond.
 • Plaats de schiethamer altijd op gladde, vlakke en vrije oppervlakken, die volledig door de ondergrond worden gedragen.
 • Houd de schiethamer bij het indrijven altijd haaks op de ondergrond. Hierdoor wordt de kans verkleind dat het bevestigingselement afketst van het ondergrondmateriaal.
 • Drijf geen bevestigingselementen in bestaande gaten, behalve wanneer dit door wordt Hilti aanbevolen (bijv. DX-Kwik).
 • Drijf geen bevestigingselementen in die al eerder zijn gebruikt - gevaar voor letsel! Gebruik een nieuw bevestigingselement.
 • Een niet diep genoeg ingedreven bevestigingselement mag niet nagezet worden! Het bevestigingselement kan in dat geval breken.
 • Houd de noodzakelijke randafstanden en de afstanden tussen de bevestigingselementen aan (zie hoofdstuk Minimumafstanden).
 • Laat een schiethamer nooit onbeheerd achter wanneer deze geladen is.
 • Ontlaad de schiethamer (patroon en bevestigingselementen) altijd voorafgaand aan reinigings-, service- en onderhoudswerkzaamheden, bij het wisselen van de boutgeleider, bij een werkonderbreking en bij opslag.
 • De schiethamer altijd in de daarvoor bestemde Hilti koffer vervoeren en opslaan.
 • Bewaar niet in gebruik zijnde schiethamers ontladen op een droge, veilige en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
 • Controleer de ondergrond voor het indrijven op elektrische leidingen, waterleidingen en gasleidingen.
 • Vraag voor gedetailleerde informatie het Hilti 'Handboek directe montage' of het overeenkomstige regionale Hilti 'Technisch handboek directe montage' aan bij uw Hilti  Store.
Thermische veiligheidsmaatregelen
 • Overschrijd de in het hoofdstuk Technische gegevens aanbevolen maximale indrijffrequentie niet.
 • Indien de schiethamer oververhit raakt of de patroonstrip vervormd of gesmolten is, verwijder dan de patroonstrip en laat de schiethamer afkoelen.
 • Demonteer de schiethamer niet wanneer deze heet is. Laat de schiethamer afkoelen.
Explosiegevaar bij patronen
 • Gebruik alleen patronen die voor de schiethamer geschikt respectievelijk goedgekeurd zijn.
 • Verwijder de patroonstrip wanneer u pauze houdt, de werkzaamheden beëindigd hebt of wanneer u de schiethamer transporteert.
 • Probeer geen bevestigingselementen en/of patronen met geweld uit de magazijnstrip of de schiethamer te verwijderen.
 • Sla ongebruikte patronen op conform de opslagvoorschriften voor patronen voor kruitaangedreven schiethamers (bijv. droog, temperatuur tussen 5 °C en 25 °C) en op een afgesloten plaats.
 • Laat ongebruikte of gedeeltelijk gebruikte patroonstrips niet rondslingeren. Verzamel de gebruikte patroonstrips en sla de patroonstrips op een geschikte plaats.
 • Neem alle aanwijzingen over veiligheid, gebruik en opslag op de veiligheidskaart van de patronen in acht.

Beschrijving

Productoverzicht (schiethamer)

Image alternative
 1. Instelring krachtregeling
 2. Geleidehuls
 3. Plunjerterugvoermechanisme
 4. Plunjer
 5. Plunjerringen
 6. Ontgrendelingstoets "instelring krachtregeling"
 7. Behuizing
 8. Patroonschacht (uitwerpen)
 9. Bedieningstoets op het display
 10. Patroonschacht (aanbrengen)
 11. Trekker
 12. Ventilatiesleuven
 13. Montage-interface voor toebehoren
 14. Greepgedeelten

Productoverzicht (boutgeleiders)

Image alternative
 1. Boutgeleider
 2. Ontgrendeling boutgeleider
 3. Stopring
 4. Centreerhuls

Bedieningselementen op de schiethamer

Op de schiethamer bevinden zich de volgende bedieningselementen:
Image alternative Ontgrendelingstoets «instelring krachtregeling»
Deze toets ontgrendelt de «instelring krachtregeling» of wordt gebruikt voor het demonteren van het plunjerterugvoermechanisme.
Image alternative Ontgrendelingstoets boutgeleider (A)
Deze toets ontgrendelt de boutgeleider voor het vervangen van de boutgeleider of het reinigen van de schiethamer.

Correct gebruik

Het beschreven product is een plunjerschiethamer voor het indrijven van nagels, pennen en bevestigingselementen in staal.

Het product mag alleen in combinatie met de bij de schiethamer passende uitrusting worden gebruikt. Boutgeleiders, plunjers en bevestigingselementen moeten op elkaar afgestemd zijn.
Het product mag alleen met vervangingsonderdelen en toebehoren van Hilti en met patronen en bevestigingselementen van Hilti of andere geschikte patronen en bevestigingselementen worden gebruikt.

Bluetooth ®

Het Bluetooth ®-woordmerk en de symbolen (logo's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/symbool door de Hilti naamloze vennootschap vindt plaats onder licentie.
Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte producten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren.
Dit product is met een Bluetooth Low Energy module uitgerust. Deze module maakt de communicatie en de gegevensoverdracht tussen mobiele telefoons en Hilti gateways mogelijk. De module wordt gebruikt voor de statuscontrole van het product en voor de overdracht van instellingen en gegevens en kan gegevenskenmerken zoals de locatie van het ontvangen eindapparaat, de looptijd, het totale aantal gebruiken, het aantal toepassingen tijdens de interval en de tijdstempel van de overdracht verzenden.
Informatie over de aangeboden functies kunt u in de betreffende Hilti applicatie (app) vinden.

Gegevensoverdracht via Bluetooth

De gegevensoverdrachtinterval kan verschillen, afhankelijk van de beschikbare energiebron van het product. Het bereik kan sterk variëren afhankelijk van de externe omstandigheden, inclusief het gebruikte ontvangstapparaat. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijvoorbeeld wanden, legplanken, koffers enz.) kan het Bluetooth-bereik duidelijk geringer zijn. Afhankelijk van de omgeving kunnen meerdere zendintervallen nodig zijn voordat het product wordt herkend.
Mocht het product niet worden herkend, controleer dan het volgende:
Is de afstand tot het mobiele eindapparaat te groot?
→ Verklein de afstand tussen het mobiele eindapparaat en het product.

Installatie en instelling van de app

Om de Connectivity-functies te kunnen gebruiken, moet u eerst de overeenkomstige Hilti app installeren.
(1.) Download de app via een overeenkomstige App-Store (Apple App Store, Google Play Store).
Een gebruikersaccount bij de betreffende App-Store is vereist.
(2.) Als u de app de eerste keer opstart, moet u inloggen met uw account of u registreren.
(3.) Op het display van uw mobiele eindapparaat worden alle verdere stappen voor het verbinden van uw product met het mobiele eindapparaat aangegeven.
Neem bovendien alle bedieningsaanwijzingen van de app in acht. Daardoor krijgt u een beter overzicht van het verbindingsproces en de functies.

Informatie over de app

Scan voor meer informatie over de app, voor het downloaden hiervan en om deze te starten de QR-code in de koffer.

Eisen aan patronen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onverwachte explosie! Bij patronen die niet aan de minimale eisen voldoen kunnen zich afzettingen uit onverbrand poeder vormen. Dit kan in een plotselinge explosie en zwaar letsel van de gebruiker en personen in diens omgeving resulteren.
 • Gebruik uitsluitend patronen die aan de minimale veiligheidsvoorschriften van uw plaatselijke wettelijke regelingen voldoen!
 • Houd de onderhoudsintervallen aan en laat de schiethamer regelmatig door de Hilti-Service reinigen!
Gebruik alleen de in deze tabel aangegeven Hilti DX-patronen of andere geschikte patronen, die aan de minimale veiligheidsvoorschriften voldoen:
 • Voor EU- en EFTA-landen geldt dat de patronen CE-conform moeten zijn en van de CE-aanduiding moeten zijn voorzien.
 • Voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat de patronen UKCA-conform moeten zijn en van de UKCA-aanduiding moeten zijn voorzien.
 • Voor de USA geldt dat de patronen aan de bepalingen van de ANSI A10.3-2020 moeten voldoen.
 • Voor C.I.P.-landen buiten Europa geldt dat de patronen over een C.I.P.-goedkeuring voor de gebruikte DX-schiethamer moet beschikken.
 • Voor de overige landen geldt dat de patronen de afzettingstest conform EN 16264 hebben doorstaan en over een overeenkomstige verklaring van de fabrikant moeten beschikken.
Patronen
Orderomschrijving
Kleur
Dikte
DX 6 patroon
Titaniumgrijs
Zwaar
DX 6 patroon
Zwart
Zeer zwaar

Minimumafstanden en randafstanden

Bij de bevestiging moet u minimumafstanden aanhouden. Deze kunnen productspecifiek van elkaar afwijken.
De aanwijzingen voor het gebruik in de handleiding van het gebruikte bevestigingselement, in het Hilti Handboek directe montage of in de overeenkomstige lokale Hilti 'Technische handleidingen van de bevestigingstechniek' in acht nemen.
Bevestiging op staalNeem bij de bevestiging op staal altijd de volgende minimale afstanden in acht:
 • De minimale randafstand van de rand van de ondergrond voor het bevestigingselement moet minstens 15 mm bedragen.
 • De minimale hartafstand tussen twee bevestigingselementen moet minstens 20 mm bedragen.
 • De dikte van de ondergrond moet minimaal 6 mm bedragen.

Informatie over de gebruiksgebieden

Zie de Hilti productpagina voor meer informatie over de gebruiksgebieden.

Technische gegevens


DX 6-GR
Gewicht
3,42 kg
Lengte (schiethamer)
491 mm
Geadviseerde maximale indrijffrequentie
700 Indrijvingen/h
Benodigde aandrukkracht
174 N … 200 N
Aandruktraject
19 mm
Omgevingstemperatuur (opslag en gebruik)
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frequentie
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maximaal uitgestraald zendvermogen
−27,2 dBm

Geluids- en trillingsinformatie

De aangegeven geluidsemissiewaarden zijn onder de volgende randvoorwaarden bepaald:
Randvoorwaarden geluidsinformatie
Patroon
Kaliber 6.8/11 Zwart
Energie-instelling
6
Toepassing
Bevestiging van 24-mm-hout op beton (C40) met X-P47 P8
Geluidsinformatie overeenkomstig EN 15895
Geluidsvermogensniveau (LWA)
106 ±2 dB
Geluidsemissieniveau (LpA)
103 ±2 dB
Piekgeluidsniveau (LpCpeak)
134 ±2 dB
Trillingsinformatie overeenkomstig EN 2006/42/EG
Trillingsemissie
< 2,5 m/s²

Werkvoorbereiding

Schiethamer monteren

Image alternative
 1. Verzeker u ervan dat zich geen patroonstrip in de schiethamer bevindt.
 2. Lijn de pijlmarkeringen uit en breng het plunjerterugvoermechanisme in de behuizing aan.
 3. Breng de boutgeleider gecentreerd in het plunjerterugvoermechanisme aan.
 4. Breng de plunjer aan.
 5. Plaats de buffer op de boutgeleider.
 6. Breng de boutgeleider gecentreerd en niet gekanteld in het plunjerterugvoermechanisme aan.
 7. Draai de boutgeleider rechtsom tot hij vergrendelt.
  • De boutgeleider is vergrendeld.

Beveiliging tegen vallen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Door vallend gereedschap en/of toebehoren!
 • Gebruik uitsluitend het voor uw product aanbevolen Hilti gereedschapsbevestigingskoord.
 • Controleer het bevestigingspunt van het gereedschapsbevestigingskoord voor het gebruik altijd op eventuele beschadigingen.
Neem de lokale richtlijnen voor het werken op hoogtes in acht.
Gebruik als valbeveiliging voor dit product uitsluitend het Hilti gereedschapsbevestigingskoord #2261971.
  Image alternative
 • Bevestig het gereedschapsbevestigingskoord met de lus aan het product zoals aangegeven in de afbeelding. Controleer de correcte bevestiging.
 • Bevestig de karabijnhaak aan een dragende structuur. Controleer de correcte bevestiging van de karabijnhaak.
  Neem de handleidingen van het Hilti gereedschapsbevestigingskoord in acht.

Steigerhaak (toebehoren)

Image alternative
De Hilti steigerhaak (toebehoren) kan worden gemonteerd om het apparaat kort aan een balustrade of aan een gereedschapsgordel te hangen. Volg voor de montage de bij het accessoire gevoegde handleiding.
Een kopie van de handleiding bevindt zich aan het einde van deze handleiding.
De schiethamer moet bovendien met het Hilti gereedschapsbevestigingskoord worden beveiligd.

Bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld activeren! Een geladen schiethamer kan op elk moment gebruiksklaar worden. Onbedoeld geactiveerde indrijvingen kunnen u en andere personen in gevaar brengen.
 • Ontlaad altijd de schiethamer (patronen en bevestigingselementen), wanneer u het werken met de schiethamer onderbreekt.
 • Controleer voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en pauzes dat zich geen patronen en geen bevestigingselementen in de schiethamer bevinden.
WAARSCHUWING
Gevaar door hete oppervlakken!! De schiethamer kan door het gebruik heet worden.
 • Draag werkhandschoenen.
Als de weerstand bij het aanbrengen van de patroonstrip ongewoon groot is, controleren of de patroonstrip geschikt is voor deze schiethamer.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
Aanwijzingen voor het gebruik met betrekking tot de veiligheid
Voorbeeldafbeelding
Beschrijving
Image alternative Houd de schiethamer niet tegen lichaamsdelen gedrukt!
Wanneer de schiethamer tegen een lichaamsdeel gedrukt wordt gehouden (bijvoorbeeld een hand) dan kan dit gebruiksklaar worden gemaakt. Daardoor is het gevaar van een indrijving in lichaamsdelen aanwezig.

Patroonstrippen laden

Image alternative
 • Schuif de patroonstrip met het smalle einde vooraan van onderaf in de handgreep van de schiethamer, tot de patroonstrip volledig in de schiethamer is verzonken.
  Wanneer u een aangebroken patroonstrip aanbrengt:
  Trek de volledig ingeschoven patroonstrip met de hand boven uit de schiethamer, tot zich een ongebruikt patroon in het patroonmagazijn bevindt

Enkelvoudige schiethamer laden

Image alternative
 • Schuif het bevestigingselement vanaf de voorzijde in de boutgeleider, tot de opsluitring van het bevestigingselement in de boutgeleider wordt vastgehouden.

Krachtregeling instellen

Selecteer de krachtinstelling overeenkomstig de toepassing. Begin altijd met de minimale krachtregeling als geen ervaringswaarden aanwezig zijn.
Image alternative
 1. Druk de ontgrendelingstoets «instelring krachtregeling» in en houd deze ingedrukt.
 2. Draai de «instelring krachtregeling» in de gewenste energiestand.
  Energie-instellingen:
  • 1 = laagste energie
  • 8 = hoogste energie
 3. Controleer of de bevestiging correct overeenkomstig de handleiding van het bevestigingselement is uitgevoerd.

Bevestigingselementen indrijven

Image alternative
 1. Plaats de schiethamer.
 2. Houd de schiethamer recht tegen het werkoppervlak en druk deze onder een rechte hoek aan.
 3. Druk de pal in, om het bevestigingselement in te drijven.

Enkelvoudige schiethamer ontladen

 1. Trek de patroonstrip boven uit de schiethamer.
 2. Trek het bevestigingselement uit de schiethamer.

X-FCM roosterbevestiging

Image alternative
 1. Plaats het tapeind op de staaldrager.
  Gebruik de centreerhuls, om een eenvoudige gecentreerde bevestiging te garanderen.
 2. Plaats de X-FCM bevestigingsflens.
 3. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding van het bevestigingselement.

Bevestiging X-FCP ribbelplaat

Image alternative
 1. Boor of stans de ribbelplaat voor.
  Houd de benodigde minimale afstanden in acht:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Plaats het tapeind in het geboorde gat.
 3. Plaats de X-FCP bevestigingsflens.
 4. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding van het bevestigingselement.

X-GR roosterbevestiging

Image alternative
 1. Plaats de roosterbevestiging in de boutgeleider.
 2. Plaats de roosterbevestiging door het rooster in het staal.
 3. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding van het bevestigingselement.

Reinigingsaanduiding terugzetten

De reinigingsaanduiding bestaat uit 5 balken. Elke balk staat voor 500 indrijvingen.
De reinigingsaanduiding is bedoeld voor het aangeven van de correcte reinigingsintervallen bij het gebruik van de volgende patronen:
 • DX 6 patroon titaniumgrijs
 • DX 6 patroon zwart
 • Druk de bedieningstoets op het display gedurende 10-12 seconden in.
  • De reinigingsaanduiding is teruggezet.

Gedrag bij storingen

WAARSCHUWING
Explosiegevaar! Bij ondeskundig gebruik van de patronen kunnen deze ontsteken.
 • Probeer geen patronen met geweld uit de schiethamer of de patroonstrip te verwijderen.
WAARSCHUWING
Gevaar door hete oppervlakken!! De schiethamer kan door het gebruik heet worden.
 • Draag werkhandschoenen.

Schiethamer klemt en beweegt niet uit elkaar

GEVAAR
Gevaar voor letsel door niet beveiligde schiethamer! Wanneer de schiethamer klemt in samengedrukte toestand, dan kan de schiethamer geladen en onbeveiligd zijn. Het onbedoelde activeren van een indrijving kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Zorg er altijd voor dat de schiethamer niet op u of andere personen gericht is.
 1. Druk de schiethamer gedurende minstens 10 seconden aan en activeer de schiethamer opnieuw.
 2. Til de schiethamer van het werkoppervlak.
  • Image alternative Let erop dat u dit niet op uzelf of op andere personen richt!
 3. Probeer de boutgeleider met de hand in de uitgangsstand terug te trekken.
  • Image alternative Verwijder de hand van de pal en grijp niet voor de monding!
 4. Trek de patroonstrip direct uit de schiethamer.
  • Image alternative Wanneer de patroonstrip niet kan worden verwijderd:
   • Laat de schiethamer op een veilige plaats onder toezicht afkoelen.
   • Zorg er altijd voor dat de schiethamer niet op u of andere personen gericht is.
   • Neem contact op met de Hilti Service.
 5. Voer een apparaatservice uit.

Patroon ontsteekt niet bij schiethamer boven bedrijfstemperatuur

Zorg er altijd voor dat de schiethamer niet op u of andere personen gericht is!
 1. Druk de schiethamer gedurende minstens 10 seconden aan en activeer de schiethamer opnieuw.
 2. Wanneer de patroon nog steeds niet ontsteekt, wacht dan 10 seconden en neem de schiethamer van het werkoppervlak.
 3. Trek de patroonstrip direct uit de schiethamer.
  • Wanneer de patroonstrip niet kan worden verwijderd:
   • Laat de schiethamer op een veilige plaats onder toezicht afkoelen.
   • Neem contact op met de Hilti Service.
 4. Voer een apparaatservice uit.
 5. Berg de patroon veilig op.
 6. Voer de niet ontstoken patronen af.
  • Neem de lokale voorschriften voor de afvalverwerking in acht.
 7. Laat de schiethamer afkoelen en zet uw werkzaamheden met een nieuwe patroonstrip voort.

De patroon ontsteekt niet als de schiethamer op bedrijfstemperatuur is

 1. Zet het werk onmiddellijk stop.
 2. Ontlaad de schiethamer (patronen en bevestigingselementen) en demonteer de schiethamer.
 3. Controleer de selectie van de juiste combinatie uit boutgeleiders, plunjers, bevestigingselementen en patroon.
 4. Controleer de stopring, plunjer en het boutgeleiders op slijtage en vervang de onderdelen zo nodig.
 5. Reinig de schiethamer en olie deze in.
  • Indien het probleem na bovenvermelde maatregelen blijft bestaan, mag de schiethamer niet meer worden gebruikt.
  • Laat de schiethamer door de Hilti Service controleren en zo nodig repareren.
  Afhankelijk van het soort apparaat kan er bij regelmatig gebruik vervuiling en slijtage ontstaan, waardoor het functioneren nadelig wordt beïnvloed.
  Voer regelmatig de apparaatservice uit. Controleer de plunjers en stopringen bij intensief gebruik van de schiethamer dagelijks, maar uiterlijk na 2500 tot 3000 indrijvingen. Het interval komt overeen met de reguliere reinigingscyclus van de schiethamer. De onderhouds- en reinigingscycli zijn gebaseerd op een typische toepassing van het apparaat.
  De indrijvingsteller geeft het aantal van de uitgevoerde indrijvingen sinds de laatste keer terugzetten van de reinigingsaanduiding aan. Elke balk staat voor 500 indrijvingen.
  Laat na 30000 indrijvingen het apparaat door de Hilti Service onderhouden.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van de schiethamer

Gebruik voor het reinigen uitsluitend de door Hilti meegeleverde reinigingstoebehoren of gelijkwaardig materiaal. Gebruik voor het reinigen in geen geval sproeiapparaten, perslucht, hogedrukreiniging, oplosmiddelen of water.
ATTENTIE
Gevaar voor schade aan de schiethamer! Vreemde voorwerpen kunnen in de schiethamer vastklemmen en bij het activeren de schiethamer beschadigen.
 • Voorkom het binnendringen van vuildeeltjes in het binnenwerk van de schiethamer.
 • Reinig de buitenkant van de schiethamer regelmatig met een licht bevochtigde poetsdoek.

Onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaarlijke stoffen Vuil in DX-apparaten bevat stoffen die uw gezondheid in gevaar kunnen brengen.
 • Adem tijdens het reinigen geen stof of vuil in.
 • Zorg ervoor dat er geen stof en vuil in de buurt van voedingsmiddelen komt.
 • Was na het reinigen van de schiethamer de handen.
 • Reinig de schiethamer en gebruik de Hilti -spray overeenkomstig de voorschriften in de handleiding. Daardoor worden functiestoringen vermeden.
 1. Controleer regelmatig alle externe delen van de schiethamer op beschadigingen.
 2. Controleer regelmatig alle bedieningselementen op een correcte werking.
 3. Gebruik de schiethamer alleen met geschikte patronen en de aanbevolen krachtinstelling.
  • Verkeerde patronen of een te hoge krachtinstelling kunnen tot vroegtijdige uitval van de schiethamer leiden.

Apparaatservice uitvoeren

Voer een apparaatservice uit wanneer de volgende situaties optreden:
 1. Er treden energieschommelingen op (herkenbaar aan een ongelijkmatige penetratiediepte van het bevestigingselement).
 2. Er vindt een haperende ontsteking van de patroon plaats (de patroon wordt niet ontstoken).
 3. Het bedieningscomfort neemt merkbaar af.
  • De noodzakelijke aandrukkracht neemt merkbaar toe.
  • De palweerstand neemt toe.
  • De «instelring krachtregeling» kan nog slechts zwaar worden versteld.
  • De patroonstrip kan nog maar moeilijk worden verwijderd.
 4. De indrijvingsteller geeft aan dat een apparaatservice noodzakelijk is.

Schiethamer demonteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld activeren! Een geladen schiethamer kan op elk moment gebruiksklaar worden. Onbedoeld geactiveerde indrijvingen kunnen u en andere personen in gevaar brengen.
 • Ontlaad altijd de schiethamer (patronen en bevestigingselementen), wanneer u het werken met de schiethamer onderbreekt.
 • Controleer voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en pauzes dat zich geen patronen en geen bevestigingselementen in de schiethamer bevinden.
Image alternative
 1. Houd de ontgrendelingstoets van de boutgeleider ingedrukt.
 2. Draai de boutgeleider tot de aanslag linksom.
 3. Trek de boutgeleider met plunjer eruit.
 4. Trek de plunjer uit de boutgeleider.
 5. Maak de stopring los door de boutgeleider open te klappen.
 6. Druk de ontgrendelingstoets "instelring krachtregeling" in en houd deze ingedrukt.
 7. Draai de "instelring krachtregeling" linksom tot in de demontagepositie.
 8. Trek het plunjerterugvoermechanisme uit de behuizing.

Plunjer en stopring controleren

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Een defecte stopring, plunjer of een defecte standplaat zorgt voor een verhoogd risico op storingen.
 • Controleer stopring en de plunjer op slijtage en vervang deze bij beschadigingen.
 • Voer geen aanpassingen aan de plunjer uit.
 • Probeer niet om een defecte plunjer zelf te repareren, bijvoorbeeld door het opschuren van de punt.
 1. In de volgende gevallen moet de plunjer worden vervangen:
  • De plunjer is gebroken.
  • De plunjer is sterk versleten (bijvoorbeeld onder een hoek van 90° losbreken van segmenten)
  • De plunjerringen zijn versprongen of ontbreken.
  • De plunjer is krom (controleren door de plunjer op een glad oppervlak te rollen).
 2. In volgende gevallen moet de stopring worden vervangen:
  • De metalen ring van de stopring is gebroken of komt los.
  • De stopring blijft niet meer vastzitten op de boutgeleider.
  • Onder de metalen ring is een puntsgewijze rubberslijtage herkenbaar.

Schiethamer reinigen en inoliën

Gebruik uitsluitend Hilti spray. Door het gebruik van andere smeermiddelen kunnen storingen optreden of kan de schiethamer beschadigd raken.
Image alternative
 1. Ontlaad de schiethamer (patronen en bevestigingselementen) en demonteer de schiethamer.
 2. Reinig de plunjerringen met de meegeleverde vlakke borstel, tot de plunjerringen vrij kunnen bewegen.
 3. Reinig de vergrendeling van de boutgeleider met de vlakke borstel.
 4. Olie de vergrendeling van de boutgeleider in en veeg de vergrendeling voorzichtig af met een doek.
 5. Reinig het plunjerterugvoermechanisme aan de binnenkant met de meegeleverde grote ronde borstel.
 6. Olie de vergrendeling van het plunjerterugvoermechanisme aan de binnenkant in.
 7. Reinig het achterste uiteinde van het plunjerterugvoermechanisme en de stiften met de vlakke borstel.
 8. Olie de stiften in en veeg deze vervolgens vergrendeling voorzichtig af met een doek.
 9. Reinig het conische patroonmagazijn met de meegeleverde conische borstel.
 10. Reinig de patroonschacht met de meegeleverde stoter.

Eindcontrole van de schiethamer

 1. Controleer na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden of alle beschermende delen van het apparaat zijn aangebracht en foutloos functioneren.
 2. Zet de reinigingsaanduiding terug.

Problemen met de schiethamer

Image alternative WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel! Voordat u met het verhelpen van storingen begint, controleren dat zich geen patronen in de schiethamer bevinden. Indien de patronen niet kunnen worden verwijderd, contact opnemen met de Hilti Service
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Noodzakelijke aandrukkracht stijgt
Opbouw van verbrandingsresten.
 • Apparaatservice uitvoeren.
 • Patroonmagazijn reinigen.
 • Nieuwe patroonstrip aanbrengen.
Palweerstand neemt toe
Opbouw van verbrandingsresten.
 • Neem contact op met de Hilti  Service.
De «instelring krachtregeling» kan slechts zwaar worden versteld
Opbouw van verbrandingsresten.
 • Apparaatservice uitvoeren.
 • Patroonmagazijn reinigen.
 • Nieuwe patroonstrip aanbrengen.
Image alternative
Element niet diep genoeg ingedreven
Te lang element.
 • Korter element gebruiken.
Slechte patroon.
 • Patroonstrip een patroon verder trekken.
Krachtregeling te laag
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verhogen.
 • Extra sterke patronen gebruiken.
Image alternative
Plunjer klemt in plunjerterugvoermechanisme
Beschadigde plunjer.
 • Plunjer vervangen.
Verbrandingsresten binnenin het plunjerterugvoermechanisme.
 • Plunjer en stopring controleren en zo nodig vervangen.
 • Contact opnemen met de Hilti Service wanneer het probleem blijft bestaan.
Opbouw van verbrandingsresten.
 • Apparaatservice uitvoeren.
 • Patroonmagazijn reinigen.
 • Nieuwe patroonstrip aanbrengen.
Image alternative
Plunjerterugvoermechanisme is vastgeklemd. De schiethamer schuift niet uit.
Opbouw van verbrandingsresten.
 • Apparaatservice uitvoeren.
 • Patroonmagazijn reinigen.
 • Nieuwe patroonstrip aanbrengen.
Inklemmen door vuil of betonsplinters.
 • Blijft de fout bestaan, neem dan contact op met de Hilti Service.
Image alternative
Plunjer klemt in de boutgeleider
Plunjer en/of stopring beschadigd.
 • Magazijn verwijderen, plunjer en stopring controleren en eventueel vervangen.
Te grote krachtregeling
 • De krachtregeling via het « instelring krachtregeling» verlagen.
Plunjer door indrijven zonder bevestigingselement verbogen
 • Onbelast indrijven voorkomen.
 • Plunjer op rechtheid controleren en eventueel vervangen.
Schiethamer kan niet worden geactiveerd
Schiethamer is niet volledig aangedrukt.
 • Schiethamer volledig aandrukken.
Onjuiste plunjerstand (plunjer bij het activeren niet in de uitgangspositie)
Boutgeleider niet correct vergrendeld.
Plunjerstoot door te grote krachtregeling.
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verlagen.

Problemen met bevestigingselementen in staal

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Element dringt niet diep genoeg in de ondergrond in
Krachtregeling te laag
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verhogen.
 • Extra sterke patronen gebruiken.
Toepassingsgrenzen overschreden (zeer harde ondergrond).
 • Een sterker systeem, bijvoorbeeld een DX 76 (PTR) met bijbehorende geschikte bevestigingselementen gebruiken.
Plunjerstoot door te grote krachtregeling.
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verlagen.
Image alternative
Element houdt niet in de ondergrond
Dunne stalen ondergrond (4‑5 mm)
 • Andere krachtinstelling of andere patroon gebruiken.
Image alternative
Verschillende indrijfdiepten
Onjuiste plunjerstand
 • Patroonstrip verwijderen en apparaatonderhoud uitvoeren.
 • Plunjer en stopring controleren en zo nodig vervangen.
Schiethamer is te sterk vervuild.
 • Schiethamer reinigen.
 • Laat de schiethamer zo nodig door de Hilti Service controleren.
Plunjerstoot door te grote krachtregeling.
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verlagen.
Image alternative
Breuk van element
Krachtregeling te laag
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verhogen.
 • Extra sterke patronen gebruiken.
Toepassingsgrenzen overschreden (zeer harde ondergrond).
 • Een sterker systeem, bijvoorbeeld een DX 76 (PTR) met bijbehorende geschikte bevestigingselementen gebruiken.
Te veel krachtregeling.
 • De krachtregeling met de «instelring krachtregeling» verlagen.
Element te diep ingedreven
Te veel krachtregeling.
 • De krachtregeling via de «instelring krachtregeling» verlagen.
 • Zwakkere patroon gebruiken.

Bij problemen met de patronen

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Patroonstrip wordt niet getransporteerd
Beschadigde patroonstrips.
 • Patroonstrip wisselen.
Schiethamer is te sterk vervuild.
 • Schiethamer reinigen.
 • Laat de schiethamer zo nodig door de Hilti Service controleren.
Schiethamer beschadigd.
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Verkeerde patroonstrip gebruikt
 • Gebruik alleen patroonstrippen die voor de schiethamer bedoeld zijn .
Image alternative
Patroonstrip kan moeilijk worden verwijderd.
Schiethamer oververhit.
 • De schiethamer onder voortdurend toezicht laten afkoelen.
 • Vervolgens de patroonstrip voorzichtig uit de schiethamer verwijderen.
Opbouw van verbrandingsresten.
 • Apparaatservice uitvoeren.
 • Patroonmagazijn reinigen.
 • Nieuwe patroonstrip aanbrengen.
Image alternative
Patroon kan niet worden ontstoken
Slechte patroon.
 • Patroonstrip een patroon verder trekken.
Schiethamer vervuild.
 • Apparaatservice uitvoeren.
Image alternative
Patroonstrip smelt
Schiethamer werd bij het indrijven te lang aangedrukt.
 • Patroonstrip verwijderen en door een nieuwe patroonstrip vervangen.
 • Minder lang aandrukken voordat de schiethamer wordt geactiveerd.
Te hoge indrijffrequentie (schiethamer te heet).
 • Het werk direct onderbreken.
 • De patroonstrip verwijderen en de schiethamer laten afkoelen.
 • Overschrijd de maximale geadviseerde indrijffrequentie niet (zie het hoofdstuk Technische gegevens).
Image alternative
Patroon komt los uit patroonstrip
Te hoge indrijffrequentie (schiethamer te heet).
 • Het werk direct onderbreken.
 • De patroonstrip verwijderen en de schiethamer laten afkoelen.
 • Overschrijd de maximale geadviseerde indrijffrequentie niet (zie het hoofdstuk Technische gegevens).

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

C.I.P.-keuringsbewijs

Voor de C.I.P.-lidstaten buiten het EU- en EVA-rechtsgebied geldt: De Hilti DX 6 is systeemgetest en de bouwvorm ervan is erkend. Op basis hiervan is het apparaat voorzien van het vierkante merkteken van de PTB met het registratienummer S 1035. Hiermee garandeert Hilti dat het apparaat overeenkomt met de erkende bouwvorm.

Meer informatie

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt China.
Taiwan RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt Taiwan.
Rusland RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel is geldig voor de markt Rusland.