Taal

VC 40H-X
VC 40H-XE

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in onze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in onze afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht

Extra symbolen

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Verboden met een kraan te transporteren

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Waarschuwing voor heet oppervlak

Speciale sticker op het product

Bij H-stofzuigersTrek de stickers in de overeenkomstige taal van het meegeleverde stickervel af en plak deze over de overeenkomstige plaats op de waarschuwingsstickers:
Image alternative
WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Alleen deskundige personen die een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen mogen het apparaat onderhouden en leegmaken, met inbegrip van het verwijderen van de stofzak. Niet inschakelen voordat het complete filtersysteem is geïnstalleerd.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Nat‑/droogstofzuiger
  VC 40H-X
  VC 40H-XE
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.
 • Lees alle instructies! Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Bij gebruik van het apparaat in combinatie met een elektrisch gereedschap moet voor het gebruik de handleiding van het elektrisch gereedschap worden doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht worden genomen.
 • Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
 • Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan en hen moet duidelijk worden gemaakt dat het apparaat geen speelgoed is.

Veiligheid van personen

 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de stofzuiger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
 • De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik en onderhoud van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
 • Bedien de wielremmen zodat het apparaat veilig staat. Bij niet-bediende wielremmen kan het apparaat zich ongecontroleerd in beweging zetten.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.

Gebruik en onderhoud van het apparaat

 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Schakel de filterreiniging niet uit bij het opzuigen van gevaarlijke stoffen, met name bij het gebruik met stof veroorzakend elektrisch gereedschap.
 • Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd.
 • De waterniveaubegrenzingsinrichting moet overeenkomstig de aanwijzingen regelmatig met een borstel worden gereinigd en op beschadigingen worden gecontroleerd.
 • Let er bij het plaatsen van de zuigkop op, dat u zich niet beknelt en dat de kabel niet beschadigd raakt. Er is gevaar voor letsel en beschadiging.
 • Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Voor verder gebruik dient zorgvuldig te worden nagegaan of de veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde delen correct en volgens de voorschriften functioneren. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimale gebruik van het apparaat te garanderen.
 • Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Verwijder, als het apparaat niet wordt gebruikt (tijdens pauzes), voor onderhoud en reparatie en het vervangen van toebehoren of filters altijd de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
 • Verplaats het apparaat nooit in een andere werkhouding door aan de stroomkabel te trekken. Rijd de stofzuiger niet over de stroomkabel.
 • Verplaats het apparaat niet met een kraan.
Aanvullend bij H-stofzuigers
 • Sluit tijdens het transport en als het apparaat niet wordt gebruikt de inlaataansluiting af met de afdekking .

Elektrische veiligheid

 • De aansluitstekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Steek de stekker in een geschikt, geaard stopcontact, dat veilig geïnstalleerd is en aan alle ter plaatse geldende eisen voldoet. Mocht u twijfelen of de contactdoos correct geaard is, laat dit dan door een gekwalificeerde elektrotechnicus controleren.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Let erop dat de kabel niet in plassen ligt.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti -servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.
 • Wordt het netsnoer en/of het verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u deze niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde netsnoeren en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • De elektrische kabel mag alleen worden vervangen door het type dat in de handleiding is aangegeven.
 • Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
 • Schakel het apparaat bij een stroomonderbreking uit en maak de stekker los uit het stopcontact.
 • Gebruik het stopcontact van het apparaat alleen voor doeleinden die in de handleiding zijn omschreven.
 • Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden. Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti -service.

Werkgebied

 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkplaatsen kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Wees extra voorzichtig wanneer u op trappen werkt.
 • Zorg voor een toereikende luchtverversing L in de ruimte wanneer de afgezogen lucht in de ruimte terugkeert. Neem de nationaal geldende voorschriften in acht.

Op te zuigen vuil

 • Stofsoorten die schadelijk voor de gezondheid of brandbaar en/of explosief zijn, mogen niet worden opgezogen (magnesium-aluminiumstof enz.). Materialen die heter dan 60 °C (140 °F) zijn, mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
 • Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen mogen niet worden opgezogen (koel- en smeermiddelen, benzine, oplosmiddelen, zuren (pH < 5), logen (pH > 12,5) enz.).
 • Schakel het apparaat onmiddellijk uit zodra er schuim of vloeistof uit komt.
 • Draag werkhandschoenenen wanneer heet vuil tot max. 60 °C (140 °F) wordt opgezogen.
 • Draag bij het werken met mineraal boorslib beschermende kleding en voorkom contact met de huid (pH > 9, bijtend).
 • Vermijd het contact met basische of zure vloeistoffen. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.
Aanvullend bij H-stofzuigers
 • het apparaat is geschikt voor het op-/ afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtspanen en gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse H volgens EN 60335-2-69. Het apparaat mag bij het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van klasse H niet zonder filter worden gebruikt.
 • Bij het nat zuigen mogen geen gezondheidsschadelijke stoffen worden opgezogen.
 • Draag bij onderhoudswerkzaamheden altijd een ademmasker P2 of hoger en wegwerpkleding.
 • Vrijkomend stof moet in stofdichte verpakkingen worden getransporteerd. Overladen is niet toegestaan. De afvoer van het asbesthoudend afval moet overeenkomstig de voorschriften en regels voor de afvalverwerking worden uitgevoerd.
 • Het hoofdfilterelement mag na het verwijderen niet meer worden gebruikt. Vast ingebouwde filters mogen alleen in geschikte gebieden, bijv. zogeheten ontsmettingsstations door een deskundige worden vervangen. Voer het gebruikte filter overeenkomstig de geldende voorschriften af.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Stopcontact voor elektrisch gereedschap (alleen VC 40H-XE)
 2. Automatische filterreiniging
 3. Toets "Filterreiniging AAN/UIT"
 4. Statusindicatie "Automatische filterreiniging"
 5. Functieschakelaar
 6. Inlaataansluiting
 7. Vuilreservoir
 8. Handgreep
 9. Sluitklemmen
 10. Zuigkop
 11. Handgreep
 12. Kabelhaken
 13. Sluitklemmen voor filterafdekking met borgschroef

Correct gebruik

De hier beschreven producten zijn universele industriële stofzuigers voor professioneel gebruik. Ze zijn zowel voor "droge" als "natte" toepassingen geschikt.

Het product mag niet worden gebruikt op mensen en dieren. Gebruik onder water is verboden.
Het product is geschikt voor het afzuigen van droog, niet brandbaar, stof dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn van stofklasse H volgens EN 60335-2-69. Voor asbest-toepassingen gelden in Duitsland de regelingen van de TRGS 519. Houd de landspecifieke regelingen in acht!
  Speciale aanwijzingen:
 • Neem de nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht bij de omgang met stofzuigers van klasse H.

 • Na het gebruik van H-stofzuigers voor asbest in vuile, afgesloten ruimtes, mag de H-stofzuiger niet meer in de zogenaamde schone zone worden gebruikt.

  Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als de H-stofzuiger van tevoren door een deskundige overeenkomstig TRGS 519 Nr. 2.7 volledig (d.w.z. ook koelruimte, inbouwruimtes voor elektrische bedrijfsmiddelen, de bedrijfsmiddelen zelf etc.) ontsmet is. Het ontsmetten moet door de deskundige schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend.
 • H-stofzuigers moeten zo nodig, maar minstens eenmaal per jaar worden onderhouden, eventueel gerepareerd en door een deskundige (kwalificatie overeenkomstig TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2 worden gekeurd. Het keuringsresultaat moet op verzoek worden overhandigd.

 • De afvoer van het asbesthoudend afval moet overeenkomstig de voorschriften en regels voor de afvalverwerking worden uitgevoerd.

  Dit product is voor professioneel gebruik en voor de volgende toepassingen geschikt:
 • Opzuigen van grote hoeveelheden stof met Hilti diamantslijpmachines, haakse slijpmachines, boorhamers en boorkronen voor droge toepassingen.

 • Opzuigen van mineraal boorslib met Hilti diamantboorkronen resp. Hilti diamantzagen en vloeibaar vuil met een temperatuur < 60 °C (140 °F).

 • Opzuigen van olie en vloeistoffen met een temperatuur < 60 °C (140 °F).

 • Nat en droog reinigen van wanden en vloeren

Mogelijk onjuist gebruik

 • De industriële stofzuiger mag niet liggend worden gebruikt.
 • De industriële stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen en agressieve stofsoorten (bijvoorbeeld magnesium‑aluminiumstof enz.) (uitzondering: Houtsnippers).
 • De industriële stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddel, zuren, koel‑ en smeermiddelen enz.).

Standaard leveringsomvang

Nat‑/droogstofzuigers inclusief filterelement, zuigslang compleet met draaimof (aan zuigerzijde) en gereedschapsmof, stofzak kunststof PE VC 20/40, handleiding.

Akoestisch waarschuwingssignaal

Stofzuigers van klasse M en klasse H zijn uitgerust met een akoestisch waarschuwingssignaal. Dit klinkt om veiligheidsredenen, als de luchtsnelheid in de aanzuigslang onder 20m/s daalt.
Om ervoor te zorgen dat het waarschuwingssignaal correct wordt geactiveerd, moet bij de zuigslangdiameter-instelling de diameter van de gebruikte zuigslang worden ingesteld.

Automatische filterreiniging

De stofzuiger beschikt over een filterreinigingssysteem, om het filterelement grondig vrij te maken van aanhechtend stof.
De filterreiniging kan door het indrukken van de toets "Automatische filterreiniging AAN/UIT" worden uitgeschakeld en door het opnieuw indrukken weer worden ingeschakeld.
Toestand
Betekenis
LED brandt.
Filterreiniging is geactiveerd.
LED brandt niet.
Filterreiniging is gedeactiveerd.
De filterreiniging wordt automatisch geactiveerd als de stofzuiger wordt gestart.
Het filterelement wordt door een luchtstoot (pulserend geluid) automatisch gereinigd.
Bij systeemtoepassingen (met name bij het schuren, snijden of splijten) of bij het opzuigen van een grote hoeveelheid stof moet de filterreiniging geactiveerd zijn, om een continu hoog zuigvermogen mogelijk te maken.
De filterreiniging werkt alleen als de zuigslang is aangesloten.

Aanwijzingen voor het gebruik

Gebruik de H-stofzuiger uitsluitend met stofzak.
Toebehoren en de soorten toepassingen
Toebehoren
Artikelnummer
Soort toepassing
Stofzak VC 40H-XE
2250854
minerale toepassingen, nat en droog
(voor VC 40H-X en VC 40H-XE)
Filter HEPA
2240481
Speciaal filter voor toepassingen met stofklasse H
Zuigslang 27 x 3,5 m AS
203865
nat en droog
Zuigslang 36 mm
203866
overwegend nat, geen stoftoepassingen
Zuigslang 36 x 5 m AS
203867
nat en droog
 • Bij gebruik voor asbest moeten beslist een veiligheidsfilterzak en een overeenkomstig filter worden gebruikt.

Technische gegevens

Producteigenschappen


VC 40H-X
VC 40H-XE
Afmeting (L x B x H)
505 mm x 380 mm x 610 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
14,6 kg
14,6 kg
Inhoud reservoir
36 ℓ
36 ℓ
Nuttige hoeveelheid stof
40 kg
40 kg
Waterinhoud
25 ℓ
25 ℓ
Bedrijfstemperatuur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatische filterreiniging (interval)
15 s
15 s
Veiligheidsklasse
I
I
Veiligheidsklasse
IP X4
IP X4
Netfrequentie
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nominale spanning

Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het product liggen.
Overzicht 110 V tot 240 V
Nominale spanning
110 V
(GB)
220 V … 240 V
220 V … 240 V
(CH)
220 V … 240 V
(NZ)
Nominaal opgenomen vermogen
1.100 W
1.200 W
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact (optioneel)
·/·
2.400 W
1.100 W
1.200 W
Netstroomkabel (type)
H07BQ-F 3G
1,5 mm²
H07RN-F 3G
1,5 mm²

Maximale volumestroom en maximale onderdruk


VC 40H-X
VC 40H-XE
Maximale volumestroom (Turbinegegevens)
1100 W
68 ℓ/s
68 ℓ/s
1200 W
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maximale volumestroom (lucht)
1100 W
134 m³/h
134 m³/h
1200 W
146 m³/h
146 m³/h
Maximale onderdruk
1100 W
229 hPa
229 hPa
1200 W
249 hPa
249 hPa

Geluids- en trillingsinformatie, gemeten volgens EN 60335

De volgende gegevens gelden voor alle industriële stofzuigers VC 20 en VC 40.
Geluidsemissieniveau (LpA)
73 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
2,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde
< 2,5 m/s²

Gebruik van verlengsnoeren

 • Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing zijn toegestaan en een voldoende diameter hebben.
Indien dit voorschrift niet in acht wordt genomen kan dit tot vermogensverlies van het apparaat en tot oververhitting van het verlengsnoer leiden.
 • Gebruik geen verlengsnoer met een snoerdoorsnede kleiner dan 1,5 mm2.
 • Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
 • Controleer verlengsnoeren regelmatig op beschadigingen.
 • U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.

Ingebruikneming

GEVAAR
Gevaren door elektrische stroom. Als de stofzuiger niet correct is aangesloten, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
 • Sluit de stofzuiger alleen of een correct geaarde stroombron aan.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door ongecontroleerde bewegingen! Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
 • Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.

Afvalzak PE aanbrengen

Image alternative
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de twee sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 4. Bevestig een nieuwe afvalzak PE in het vuilreservoir.
 5. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Stofzak (voor stofklasse H-toepassingen) aanbrengen/verwisselen

Image alternative
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de twee sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 4. Sluit de stofzak met een draadband onder de vlies-ontluchtingsopening.
 5. Verwijder de stofzak.
 6. Reinig het vuilreservoir met een doek.
 7. Bevestig een nieuwe stofzak in het vuilreservoir.
 8. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Veiligheidsfilterzak (voor asbest) aanbrengen

De veiligheidsfilterzak moet bij het werken met asbest beslist worden gebruikt.
Neem de bijzondere aanwijzingen voor het gebruik bij werkzaamheden met asbest in acht!
 1. Open de twee sluitklemmen.
 2. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 3. Breng de veiligheidsfilterzak aan.
 4. Vouw de veiligheidsfilterzak over de rand van het reservoir.
 5. Steek het adapterstuk van de veiligheidsfilterzak in de houder.
 6. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
 7. Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.

Veiligheidsfilterzak (voor asbest) verwijderen/verwisselen

 1. Ontgrendel de zuigkop.
 2. Trek de veiligheidsfilterzak aan de flens naar boven.
 3. Sluit de zuigaansluitopening van de veiligheidsfilterzak af.
 4. Vouw de veiligheidsfilterzak naar boven en sluit het ontluchtingsgat met de zelfklevende lip.
 5. Sluit de veiligheidsfilterzak veilig af met de aangebracht draadband.
  • Voer de stofdichte zak overeenkomstig de geldende voorschriften af.
 6. Reinig het vuilreservoir met een doek.

Bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel,. Door beschadiging van het filtersysteem kan stof die schadelijk voor de gezondheid is vrijkomen.
 • In noodgevallen (bijvoorbeeld het breken van het filter) de stofzuiger uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en de stofzuiger door vakkundig personeel laten controleren voordat hij opnieuw wordt gebruikt.
GEVAAR
Gevaar voor letsel. Bij H-klasse-stofzuigers, L-klasse stofzuigers en M-klasse-stofzuigers bevat het apparaat stof dat schadelijk voor de gezondheid is.
 • Ledigings- en onderhoudswerkzaamheden, inclusief het afvoeren van stofreservoirs, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig personeel. Draag de betreffende veiligheidsuitrusting.
 • Voordat de stofzuiger uit het gebied met gevaarlijke stoffen wordt verwijderd, de buitenkant van de stofzuiger afzuigen, schoonvegen of goed inpakken. Alle onderdelen van het apparaat moeten als verontreinigd worden beschouwd nadat deze uit het gevaarlijke gebied zijn verwijderd en er moeten geschikte maatregelen worden getroffen om verspreiding van het stof te vermijden.
 • Gebruik de stofzuiger nooit zonder het volledige filtersysteem.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door ongecontroleerde bewegingen! Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
 • Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.

Zonder gebruik van het stopcontact

 1. Controleer vóór het aansluiten van de stekker dat de schakelaar van het apparaat in de stand "OFF" staat.
 2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
 3. Draai de functieschakelaar in de stand "ON".

Met gebruik van het stopcontact

Het stopcontact van het apparaat is alleen bedoeld voor het rechtstreeks aansluiten van elektrisch gereedschap op de stofzuiger.
Neem de handleiding en de hierin aangegeven veiligheidsvoorschriften van op het stopcontact aangesloten elektrisch gereedschap in acht.
 1. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
 2. Controleer of het maximale opgenomen vermogen van het aan te sluiten elektrisch gereedschap lager is dan het maximaal voor het stopcontact toegestane vermogen, zie het hoofdstuk "Technische gegevens" en de opdruk op het stopcontact.
 3. Controleer of het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
 4. Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van het apparaat.
 5. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
 6. Draai de schakelaar van de stofzuiger in de stand "AUTO".
 7. Schakel het elektrisch gereedschap in.
  Na het uitschakelen van het elektrische apparaat blijft de stofzuiger nog eventjes werken, zodat het stof in de zuigslang wordt afgezogen.

Droog stof opzuigen

Met dit apparaat kunnen alle soorten stof tot stofklasse H worden opgezogen. Het gebruik van een stofzak is wettelijk voorgeschreven.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel,. Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.
 • Gebruik de stofzuiger nooit zonder filterelement.
 • Let erop dat het filterelement droog is en dat de correcte stofzak is aangebracht.

Vloeistoffen opzuigen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel,. Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.
 • Gebruik de stofzuiger nooit zonder filterelement.
 1. Controleer de vulniveaucontrole.
 2. Gebruik indien mogelijk een apart filterelement voor natte toepassingen.
 3. Open na het opzuigen van vloeistoffen de sluitklemmen.
 4. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond, zodat het filterelement kan drogen.
 5. Maak het vuilreservoir leeg en reinig dit met een waterslang. Reinig de elektroden met een borstel en reinig het filterelement nadat dit opgedroogd is door het met de hand schoon te vegen.
 6. Laat het vuilreservoir drogen.

Na het stofzuigen

 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Draai de functieschakelaar in de stand "OFF".
 3. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
 4. Rol de stroomkabel op en hang deze aan de kabelhaken.
 5. Maak het reservoir leeg en reinig het apparaat door dit met een vochtige doek af te vegen.
 6. Rol de slang op.
 7. Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.

Vuilreservoir zonder stofzak leegmaken (bij vloeistoffen)

 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
 3. Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
 4. Reinig de rand van het vuilreservoir met een doek.
 5. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van het apparaat

WAARSCHUWING
Gevaren door elektrische stroom. Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Het apparaat, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Gebruik de stofzuiger nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom dat er vreemd materiaal in het apparaat binnendringt.
 • Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen, omdat de elektrische veiligheid van het apparaat hierdoor in gevaar kan komen.
Bij het onderhoud en de reiniging dient het apparaat zo te worden behandeld, dat er geen gevaar voor het onderhoudspersoneel of voor andere personen ontstaat.
 • Maak gebruik van een gefilterde afzuiging.
 • Draag beschermende kleding.
 • Reinig de werkplek zo, dat er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving achterblijven.
 • Voordat het apparaat uit het gebied met gevaarlijke stoffen wordt verwijderd, de buitenkant van het apparaat afzuigen, schoonvegen of goed inpakken. Vermijd daarbij de verdeling van achtergebleven, gevaarlijk stof.
 • Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet voldoende kunnen worden gereinigd in dichte zakken worden verpakt en volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
 • Minstens eenmaal per jaar moet bij het apparaat door de Hilti -service of een ander gekwalificeerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, waarbij onder andere wordt gecontroleerd op beschadigingen aan het filter, luchtdichtheid van het apparaat en de werking van de controlesystemen.
 • Bovendien moet bij machines van klasse H de filterwerking van de machine minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd of vaker, zoals het in nationale eisen vastgelegd kan zijn. De testprocedure die voor het bewijs van de filterwerking van de machine kan worden gebruikt in 22.AA.201.2 vastgelegd. Wordt de test niet doorstaan, dan moet deze met een nieuw hoofdfilter worden herhaald.

Automatische filterreiniging

Het filterelement bij het reinigen niet tegen harde voorwerpen kloppen of met harde resp. puntige voorwerpen bewerken. Hierdoor wordt de levensduur van het filterelement verkort.
Het filterelement mag niet met perslucht worden gereinigd. Dit kan tot scheuren in het filtermateriaal leiden.
Het filterelement is een slijtageonderdeel.
 • Het filterelement minstens elk half jaar vervangen.
 • Het filterelement bij intensief gebruik echter vaker vervangen.

Filterelement vervangen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel,. Zonder gebruik van een filterelement kan gevaarlijk materiaal naar buiten treden.
 • Gebruik de stofzuiger nooit zonder filterelement.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel !
 • Met dit product mogen geen gevaarlijke stoffen worden opgezogen.
 • Gebruik dit product alleen voor droge toepassingen.
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Draai de schroef van de filterafdekking los.
 3. Open de filterafdekking.
 4. Verwijder het filterelement voorzichtig aan de handgreepkommen in de houder.
 5. Stop het filter direct in een stofdichte zak.
  • Voer het gebruikte filter in de afgesloten zak overeenkomstig de geldende voorschriften af.
 6. Reinig de schone zijde en afdichtvlakken in de stofzuiger.
 7. Breng het nieuwe filterelement aan.
 8. Sluit de filterafdekking door de vergrendeling naar voren te klappen.
 9. Monteer de bevestigingsschroef.

Vulniveaucontrole testen

Image alternative
 1. Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.
 2. Trek de stekker uit het stopcontact.
 3. Open de twee sluitklemmen.
 4. Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
 1. Controleer de uitschakelcontacten op vervuiling en reinig deze zo nodig met een borstel.
 2. Controleer de afdichting op de zuigkop op vervuiling en reinig deze zo nodig met een doek.
 3. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

 1. Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet worden gecontroleerd of de stofzuiger weer correct gemonteerd is en foutloos functioneert.
 2. Voer een volledige test uit.

Transport en opslag

Transport

Het volle apparaat mag niet worden gedragen.
Het apparaat mag niet aan een kraan worden opgehangen.
  GEVAAR
  Gevaar voor letsel. Via de inlaataansluiting kan gevaarlijk vuil uittreden.
 • Sluit bij H-klasse-stofzuigers en M-klasse-stofzuigers voor het transport en als deze niet wordt gebruikt de inlaataansluiting af met de afdekking.
 • Verwijder zo nodig de Power Conditioner of loszittend gereedschap uit de houder.
 • Leeg het apparaat voordat het naar een andere plaats wordt gedragen.
 • Het apparaat mag niet worden gekanteld of liggend worden getransporteerd wanneer vloeistoffen zijn opgezogen.
 • Voor het transport kunt u met behulp van de conische adapter de beide slanguiteinden samenvoegen.
Speciale aanwijzingen voor het stofvrije transportDe volgende maatregelen moeten voor het stofvrije transport worden getroffen:
 • Leg de zuigslang in de meegeleverde transportzak en sluit de transportzak.
 • Sluit de zuigaansluiting.
 • Verwijder de zuigbuis met vloermondstuk uit de houder. Draag het apparaat aan de handgreep en zuigbuis, niet aan de duwbeugel.

Opslag

 • Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Storingstabel

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Bij stofzuigers van klasse M en klasse H: Akoestisch waarschuwingssignaal (verminderd zuigvermogen)
Stofzak vol.
 • Vervang de stofzak.
Filterelement is sterk vervuild.
 • Als de automatische filterreiniging gedeactiveerd is, de automatische filterreiniging activeren en de stofzuiger langer dan 30 seconden laten werken.
De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt.
 • Reinig de zuigslang en de stofkap.
Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand.
 • Stel de slangdiameter in.
 • Kies voor toepassingen met een holle boor de slangdiameter met 15 mm.
Er wordt stof uit het apparaat geblazen.
Filterelement niet correct gemonteerd.
 • Monteer het filterelement opnieuw.
Filterelement beschadigd.
 • Monteer een nieuw filterelement.
Apparaat schakelt onbedoeld aan en uit of de gebruiker krijgt elektrische schokken.
Elektrostatische aarding is niet gewaarborgd, het apparaat is niet op een geaard stopcontact aangesloten.
 • Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan en gebruik een antistatische slang.
Het apparaat werkt niet of schakelt na korte tijd uit.
Wateruitschakeling is geactiveerd.
 • Reinig de sondes en de omgeving van de sondes met een borstel.
Motor draait niet meer.
Zekeringautomaat van het netstopcontact is uitgeschakeld.
 • Schakel de zekeringautomaat in.
 • Spoor na het nogmaals uitschakelen de oorzaak voor de te hoge stroom op.
Vuilreservoir vol.
 • Schakel het apparaat uit en leeg het vuilreservoir.
Thermische beveiliging van motor is in werking getreden.
 • Schakel het apparaat uit en laat het circa 5 minuten afkoelen.
 • Als de motor niet start, uw apparaat naar de Hilti technische dienst brengen.
Thermische beveiliging van motor schakelt de motor herhaaldelijk uit.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
Motor draait niet in de automatische stand.
Aangesloten apparaat is defect of niet correct aangesloten.
 • Controleer de werking van het aangesloten apparaat of sluit de stekker goed aan.
Automatische filterelementreiniging werkt niet.
Geen zuigslang aangesloten.
 • Sluit de zuigslang aan.

Recycling

Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Image alternative
 • Geef elektrische apparaten niet met het huisvuil mee!
BoorslibVanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.
 • Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
Wij bevelen de volgende voorbehandeling aan:
 • Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
 • Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
 • Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.
Boorstof
 • Voer verzamelde boorstof af volgens de geldende nationale, wettelijke voorschriften.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative