Taal

GPB 6X-A22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Nominaal toerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Diameter

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Accu-satineermachine
  GPB 6X‑A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Wacht tot het product volledig tot stilstand is gekomen, voordat u het weglegt.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Bepaalde stoffen, zoals eiken- of beukenstof, staan bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
 • Neem pauzes en doe oefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Zet het product niet op de batterij neer.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Accu-ontgrendelingstoets
 2. Accu
 3. Instelwiel voor toerental
 4. Vergrendelbare aan-/uitschakelaar
 5. Spanhendel voor de verstelling van de handgreep en de beschermkap
 6. Handgreep
 7. Beschermkap
 8. Gereedschapopname
 9. Vergrendelschroef voor parallelaanslag
 10. Parallelaanslag
 11. Sluitring voor kapbevestiging
 12. Stoffilter

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende, accu-aangedreven satineermachine. Het is bestemd voor oppervlaktebewerking zoals satineren, structureren, polijsten, borstelen, gladmaken, ontroesten of afbramen van staal, RVS of non-ferro metalen.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 22.
 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Mogelijk onjuist gebruik

Het product mag niet voor natslijpen worden gebruikt.
Het product mag niet worden gebruikt voor het bewerken van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid of licht ontvlambaar zijn (bijv. asbest, magnesium, hout).

Standaard leveringsomvang

Satineermachine, rubber luchtrol, luchtpomp, set afstandsringen, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group

Apparaatbescherming afhankelijk van de temperatuur

De temperatuurafhankelijke oververhittingsbeveiliging van de motor bewaakt het stroomverbruik en de opwarming van de motor en beschermt het apparaat zo tegen oververhitting.
Bij overbelasting van de motor door een te hoge aandrukkracht neemt het vermogen van het apparaat aanzienlijk af of komt het apparaat tot stilstand.
Als het apparaat door overbelasting tot stilstand komt of aanmerkelijk langzamer gaat draaien, ontlast het apparaat dan en laat het circa 30 seconden met stationair toerental lopen.

Laadtoestandsaanduiding van de lithium-ion-accu

De laadtoestand van de lithium-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
Tijdens en direct na de werkzaamheden kan de laadtoestand niet worden opgevraagd. Als de LED's van de laadtoestandsaanduiding van de accu knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Technische gegevens

Gewicht volgens EPTA Procedure 01 inclusief accu B22⁄8.0
3,5 kg
Nominale spanning
21,6 V
Toerengebied
1.220 omw/min … 2.750 omw/min
Maximale gereedschapsdiameter
100 mm
Maximale gereedschapsbreedte
100 mm
Gereedschapopname
19 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
Geluidsemissieniveau (LpA)
78 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
89 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Trillingsinformatie
Triaxiale trillingswaarde (ah)
3,3 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Verwijder de accu uit de apparaathouder.

Gereedschap monteren

Image alternative
 1. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 2. Schuif het gereedschap met de groef passend op de gereedschapopname.
 3. Druk het gereedschap tegen de veerdruk vast op de gereedschapopname en draai het rechtsom.
  • De gereedschapopname is vergrendeld.
  Bij smallere inzetgereedschappen van minder dan 100 mm breedte moet het breedteverschil met afstandsringen aangepast worden.
 4. Laat de spindelblokkeerknop los.
 5. Breng de accu aan.
 6. Laat de machine proefdraaien. Laat de satineermachine 30 seconden onbelast draaien en controleer deze op trillingen en onbalans.
  • Bij aanwezige trilling of onbalans demonteert u het gereedschap en monteert u het opnieuw. Let op de correcte bevestiging. Gebruik geen beschadigd gereedschap of beschadigde afstandsringen.

Rubberen luchtrol

Image alternative
 1. Laat zo nodig via het ventiel de lucht uit de rubber luchtrol lopen. Gebruik daartoe de achterzijde van het ventieldopje.
 2. Trek zo nodig de schuurband van de rubber luchtrol af.
 3. Schuif een nieuwe schuurband op de rubber luchtrol. Controleer of de schuurband nergens uitsteekt.
 4. Pomp de rubber luchtrol met de meegeleverde luchtpomp op, om de schuurband te spannen. Draai aansluitend het ventieldopje weer terug op het ventiel.

Beschermkap en handgreep instellen

Stel de beschermkap altijd zo in, dat het slijpsel van u af geleid wordt.
Image alternative
 1. Open de spanhendel voor de verstelling van handgreep en beschermkap.
 2. Draai de handgreep en de beschermkap in de gewenste stand.
 3. Sluit de spanhendel.

Werkzaamheden

Inschakelen

 1. Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
 2. Schuif de aan-/uitschakelaar naar voren.
  • De motor draait.
 3. Vergrendel de aan-/uitschakelaar.

Toerental instellen

 • Stel het toerental via het instelwiel in.

Toerentalniveau's

Stand 1
1.220 omw/min
Stand 2
1.360 omw/min
Stand 3
1.560 omw/min
Stand 4
1.840 omw/min
Stand 5
2.240 omw/min
Stand 6
2.750 omw/min

Slijpen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Het werkstuk wordt door de bewerking heet.
 • Raak het werkstuk niet direct na het bewerken aan of draag werkhandschoenen, om brandwonden te vermijden. Houd andere personen uit de buurt van het werkgebied.
Image alternative
 1. Til de satineermachine van het werkoppervlak.
 2. Schakel het product in.
  • Het product werkt nu in de continuwerking.
 3. Stel het toerental in.
 4. Plaats de satineermachine met het gereedschap op het werkstuk en beweeg deze naar voren en naar achteren.
 5. Werk met gematigde druk en druk de schuurband niet in het materiaal.
 6. Voor een decoratieve finish van het oppervlak beweegt u de satineermachine uitsluitend lineair naar voren en naar achteren. Vermijd bewegingen dwars op het werkstuk.

Parallelaanslag gebruiken

Image alternative
De parallelaanslag waarborgt het exact rechtuitlopen bij de bewerking van profielen.
 1. Maak de vergrendelschroef op de parallelaanslag los.
 2. Stel de parallelaanslag in.
 3. Zet de vergrendelschroef vast.

Uitschakelen

 • Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
  • De aan-/uitschakelaar springt in de uit-stand en de motor stopt.

Optionele toebehoren

Afzuigkap inbouwen

Image alternative
 1. Bouw de bevestigingsschroef voor de beschermkap uit.
 2. Verdraai de sluitring voor de kapbevestiging om deze te openen.
 3. Trek de beschermkap in de richting van de handgreep naar boven van de tandwielkop af.
Image alternative
 1. Schuif de afzuigkap van boven in de opname.
 2. Sluit de sluitring voor de kapbevestiging.
 3. Bouw de bevestigingsschroef weer in.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Verwijder het stoffilter en reinig deze en de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Parallelaanslag verwisselen

De parallelaanslag kan bij slijtage vervangen worden.
Image alternative
 1. Bouw de bevestigingsschroef van de parallelaanslag uit.
 2. Verwijder de versleten parallelaanslag en breng de nieuwe parallelaanslag aan.
 3. Bouw de bevestigingsschroef met sluitring en O-ring weer in.

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu raakt sneller dan gebruikelijk ontladen.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu klikt niet met een hoorbare "klik" in.
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
1 LED knippert.
Apparaat functioneert niet.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen of afkoelen.
Alle 4 LED's knipperen.
Apparaat functioneert niet.
Apparaat is overbelast.
 • Schakel het apparaat uit en weer in. Laat het apparaat daarna circa 30 seconden onbelast draaien.
Sterke hitteontwikkeling in het apparaat of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat heeft geen volledig vermogen.
Er is een accu met een te geringe capaciteit aangebracht.
 • Gebruik een accu met voldoende capaciteit.
Geen remfunctie van de motor.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Apparaat is kortstondig overbelast.
 • Laat de regelschakelaar los en bedien deze opnieuw.

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r9966265.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative