Taal

DX 9–ENP

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Waarschuwing voor heet oppervlak

Gebodstekens

De volgende gebodstekens worden op het product gebruikt:
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Algemeen gebodsteken
Image alternative Handleiding lezen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Plunjerschiethamer
  DX 9–ENP
  Generatie
  01
  Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies voor kruitaangedreven apparaten voor directe montage

 • Voer geen aanpassingen resp. veranderingen aan de schiethamer uit.
 • Gebruik altijd op elkaar afgestemde schiethamers, uitrustingen (standplaten, boutgeleiders, magazijnen, plunjers en toebehoren) en verbruiksmiddelen (bevestigingselementen en patronen).
 • Controleer de schiethamer en de toebehoren op eventuele beschadigingen.
 • Bewegende onderdelen moeten foutloos functioneren en mogen niet klemmen. De aanwijzingen over het reinigen en het inoliën in deze handleiding in acht nemen.
 • Alle onderdelen moeten correct zijn gemonteerd om de optimale werking van de schiethamer te waarborgen. Beschadigde onderdelen dienen door de Hilti Service te worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven.
 • Gebruik alleen Hilti DX-patronen of andere geschikte patronen, die aan de minimale veiligheidsvoorschriften voldoen.
 • Gebruik de schiethamer alleen voor de in Correct gebruik gedefinieerde toepassingen.
 • Breng geen bevestigingselementen in ongeschikt basismateriaal aan, bijvoorbeeld in te dun, te hard of te poreus materiaal. Het indrijven in deze materialen kan bevestigingselementbreuk, afsplinteren of doordrijvingen veroorzaken. Voorbeelden voor ongeschikte materialen zijn:
 • Lasnaden in staal, gietijzer, glas, marmer, kunststof, brons, messing, koper, isolatiemateriaal, tegels, plavuizen, dun plaatstaal (< 4 mm) en gasbeton.
 • Het Hilti 'Handboek directe montage' of het overeenkomstige lokale Hilti 'Technisch handboek directe montage' in acht nemen. Bovendien altijd de handleiding van het in te drijven bevestigingselement in acht nemen.
Eisen voor gebruik
 • U mag deze schiethamer alleen bedienen of onderhouden als u daartoe bevoegd bent en van de mogelijke gevaren op de hoogte bent.
 • Draag tijdens het gebruik uw persoonlijke veiligheidsuitrusting.
 • Draag een geschikte veiligheidsbril en een veiligheidshelm.
 • Draag werkhandschoenen. De schiethamer kan door het gebruik heet worden.
 • Draag gehoorbescherming. De ontsteking van een aandrijflading kan het gehoor beschadigen.
 • Draag schoeisel met anti-slip zolen.
Veiligheid in het werkgebied
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in het werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied en zorg in gesloten ruimtes bovendien voor voldoende ventilatie.
Veiligheid van personen
 • Druk de schiethamer nooit tegen uw hand of een ander lichaamsdeel! Richt de schiethamer nooit op andere personen!
 • Druk de schiethamer niet met de hand op het magazijn of de boutgeleider, de plunjer of plunjergeleiding of een aangebracht bevestigingselement aan. Wanneer de schiethamer met de hand wordt aangedrukt, kan de schiethamer gebruiksklaar worden gemaakt, ook wanneer geen boutgeleider gemonteerd is. Hierdoor ontstaat het gevaar voor ernstig letsel voor u en anderen.
 • Alle personen die zich in de buurt bevinden moeten gehoorbescherming, een veiligheidsbril en veiligheidshelm dragen.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een montageapparaat. Gebruik de schiethamer niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Onderbreek de werkzaamheden bij pijn of als u onwel wordt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de schiethamer kan tot ernstig letsel leiden.
 • Zorg voor een goede lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Houd bij de bediening van de schiethamer de armen gebogen en niet gestrekt.
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
Gebruik en onderhoud van apparaten voor directe montage
 • Gebruik de schiethamer niet voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Gebruik de schiethamer niet op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat.
 • Controleer vóór het indrijven van bevestigingselementen dat zich niemand in de indrijfrichting achter het onderdeel bevindt waarin het bevestigingselementen wordt ingedreven. Gevaar door doorslaande bevestigingselementen!
 • Let erop dat u de monding van de schiethamer nooit in de richting van uzelf of andere personen richt.
 • Houd de schiethamer alleen bij de hiervoor bestemde greepgedeelten vast.
 • Houd de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Haal de pal alleen over wanneer de schiethamer apparaat volledig en loodrecht tegen de ondergrond is gedrukt.
 • Controleer voorafgaand aan de werkzaamheden de gekozen krachtinstelling.
 • Drijf de bevestigingselementen als proef in de ondergrond.
 • Plaats de schiethamer altijd op gladde, vlakke en vrije oppervlakken, die volledig door de ondergrond worden gedragen.
 • Houd de schiethamer bij het indrijven altijd haaks op de ondergrond. Hierdoor wordt de kans verkleind dat het bevestigingselement afketst van het ondergrondmateriaal.
 • Drijf geen bevestigingselementen in bestaande gaten, behalve wanneer dit door wordt Hilti aanbevolen (bijv. DX-Kwik).
 • Drijf geen bevestigingselementen in die al eerder zijn gebruikt - gevaar voor letsel! Gebruik een nieuw bevestigingselement.
 • Een niet diep genoeg ingedreven bevestigingselement mag niet nagezet worden! Het bevestigingselement kan in dat geval breken.
 • Houd de noodzakelijke randafstanden en de afstanden tussen de bevestigingselementen aan (zie hoofdstuk Minimumafstanden).
 • Laat een schiethamer nooit onbeheerd achter wanneer deze geladen is.
 • Ontlaad de schiethamer (patroon en bevestigingselementen) altijd voorafgaand aan reinigings-, service- en onderhoudswerkzaamheden, bij het wisselen van de boutgeleider, bij een werkonderbreking en bij opslag.
 • De schiethamer altijd in de daarvoor bestemde Hilti koffer vervoeren en opslaan.
 • Bewaar niet in gebruik zijnde schiethamers ontladen op een droge, veilige en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
Thermische veiligheidsmaatregelen
 • Overschrijd de in het hoofdstuk Technische gegevens aanbevolen maximale indrijffrequentie niet.
 • Indien de schiethamer oververhit raakt of de patroonstrip vervormd of gesmolten is, verwijder dan de patroonstrip en laat de schiethamer afkoelen.
 • Demonteer de schiethamer niet wanneer deze heet is. Laat de schiethamer afkoelen.
Explosiegevaar bij patronen
 • Gebruik alleen patronen die voor de schiethamer geschikt respectievelijk goedgekeurd zijn.
 • Verwijder de patroonstrip wanneer u pauze houdt, de werkzaamheden beëindigd hebt of wanneer u de schiethamer transporteert.
 • Probeer geen bevestigingselementen en/of patronen met geweld uit de magazijnstrip of de schiethamer te verwijderen.
 • Sla ongebruikte patronen op conform de opslagvoorschriften voor patronen voor kruitaangedreven schiethamers (bijv. droog, temperatuur tussen 5 °C en 25 °C) en op een afgesloten plaats.
 • Laat ongebruikte of gedeeltelijk gebruikte patroonstrips niet rondslingeren. Verzamel de gebruikte patroonstrips en sla de patroonstrips op een geschikte plaats.
 • Neem alle aanwijzingen over veiligheid, gebruik en opslag op de veiligheidskaart van de patronen in acht.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Display
 2. Bluetooth-toets
 3. Reset-toets
 4. Handgreep
 5. Invoerkanaal voor patronen
 6. Krachtsregelingswiel
 7. Draaihuls
 8. Mondingsgedeelte (verwisselbaar)
 9. Standplaat
 10. Ontgrendelingsknop magazijn
 11. Handgreep
 12. Magazijn
 13. Bedieningstoets
 14. Afvoeropening voor patronen
 15. Pal

Correct gebruik

Het beschreven product is een plunjerschiethamer voor het aanbrengen van speciale bevestigingselementen voor de bevestiging van trapeziumprofielplaten op stalen liggers.

Mogelijk onjuist gebruik

De plunjerschiethamer is niet geschikt voor gebruik in brand- of explosiegevaarlijke omgevingen.
De plunjerschiethamer mag niet met andere dan de voor de plunjerschiethamer toegestane patronen en bevestigingselementen worden gebruikt.
De bevestigingselementen mogen niet in andere materialen dan constructiestaal worden ingedreven, met name niet in gehard of broos staal, gietijzer of verenstaal.

Veiligheidsinrichtingen

De plunjerschiethamer biedt een vijfvoudige bescherming voor de veiligheid van de gebruiker van het apparaat en zijn werkomgeving.
PlunjerprincipeDe energie van de aandrijflading wordt op een plunjer overgebracht, waarvan de versnelde massa de nagel in de ondergrond drijft.
Door de toepassing van het plunjerprincipe kan het apparaat als een "Low Velocity Tool" worden geclassificeerd. Rond 95% van de kinetische energie bevindt zich in de plunjer. Omdat de plunjer in elk geval aan het einde van het indrijven in het apparaat wordt afgestopt, blijft de overtollige energie in het apparaat. Hierdoor is bij een juist gebruik het gevaarlijke doorschieten bij elementuitlaatsnelheden van meer dan 100 m/s praktisch onmogelijk.
ValbeveiligingDoor de koppeling van ontstekingsmechanisme en aandruktraject is er sprake van een valbeveiliging.
PalbeveiligingDe palbeveiliging voorkomt dat het indrijven al wordt gestart als alleen de pal wordt overgehaald. Het indrijven kan alleen worden gestart als het apparaat eerst tegen een vaste ondergrond wordt gedrukt.
AandrukkrachtbeveiligingDe aandrukkrachtbeveiliging vereist een aandrukkracht van minstens 250 N, zodat het indrijven alleen met een volledig aangedrukt apparaat kan worden uitgevoerd.
InschakelbeveiligingHet apparaat beschikt over een inschakelbeveiliging. Dit betekent dat het niet wordt ingeschakeld wanneer de pal wordt overgehaald en het apparaat vervolgens wordt aangedrukt. Het apparaat kan alleen worden geactiveerd wanneer het eerst volledig op een vaste ondergrond wordt aangedrukt en pas daarna de pal wordt bediend.

Minimumafstanden en randafstanden

Bij de bevestiging moet u minimumafstanden aanhouden. Deze kunnen productspecifiek van elkaar afwijken.
De aanwijzingen voor het gebruik in de handleiding van het gebruikte bevestigingselement, in het Hilti Handboek directe montage of in de overeenkomstige lokale Hilti 'Technische handleidingen van de bevestigingstechniek' in acht nemen.

Service-indicatie

De in de handgreep geïntegreerde service-indicatie bestaat uit het display en de Bluetooth- en reset-toets.
Het display toont de temperatuur van de plunjerschiethamer, om problemen door oververhitting door het aanpassen van de werksnelheid te vermijden.
In de service-indicatie worden de indrijvingen bij elkaar opgeteld en wordt bij het bereiken van de geprogrammeerde grenswaarden de noodzakelijk reiniging resp. het noodzakelijk onderhoud van het apparaten aangegeven.
Via Bluetooth kunnen de in de service-indicatie weergegeven gegevens over de indrijvingen en andere gegevens (bijv. het serienummer van het apparaat, het aantal uitgevoerde indrijvingen of de datum van het laatste onderhoud enz.) via de telefoon-app Hilti Connect worden uitgelezen.
Na het reinigen wordt via de Reset-toets de teller voor de indrijvingen tot het volgende noodzakelijke onderhoud teruggezet.
De onderhoudsweergave en de interne teller voor de indrijvingen tot het volgende noodzakelijke onderhoud worden door de Hilti Service na het onderhoud van het apparaat teruggezet.
Via de telefoon-app kan een demo-modus worden geactiveerd, waarbij de gebruiker binnen 48 indrijvingen verschillende meldingen van de service-interface, tot aan het noodzakelijke onderhoud, kan zien.
Via de telefoon-app kan de demo-modus weer worden gedeactiveerd. Na 15 minuten wordt de demo-modus automatisch weer gedeactiveerd.
In de demo-modus komt de weergave niet overeen met de daadwerkelijke toestand van het apparaat.
De indrijvingen worden ook in de demo-modus geregistreerd, zodat de tellerstanden altijd overeenkomen met de daadwerkelijke waarden.

Displayweergaven

Display service-indicatie
Image alternative
 1. Bovenste gedeelte
 2. Middelste gedeelte
 3. Onderste gedeelte
Weergaven in het bovenste gedeelte van het display
Symbool
Verklaring
Image alternative Het Bluetooth-symbool wordt weergegeven wanneer Bluetooth ingeschakeld is.
Image alternative Het moersleutel-symbool verschijnt als onderhoud nodig is.
De plunjerschiethamer moet door de Hilti Service worden onderhouden.
Weergave in het middelste gedeelte van het display
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door zelfontsteking bij te hoge temperaturen! Bij zelfontsteking van de patronen kunnen rondvliegende splinters ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Neem de weergaven op het display en de bijbehorende verklaring in de handleiding in acht.
 • Verwijder bij onderbrekingen van de werkzaamheden direct de patronen uit het apparaat.
 • Indien de patronen niet uit het apparaat kunnen worden verwijderd, het apparaat neerleggen en ervoor zorgen dat alle personen een veiligheidsafstand van 3 m tot het apparaat in acht nemen, totdat de wijzer van de temperatuurweergave helemaal links staat. Neem direct contact op met de Hilti Service.
Apparaattemperatuur
Display
Verklaring
Normaal
Image alternative
In het middelste gedeelte wordt de apparaattemperatuur weergegeven.
Hier ligt de apparaattemperatuur in het normale gebied.
Omhoog
Image alternative
De apparaattemperatuur is hoog. Gevaar door zelfontsteking! Verlaag de indrijffrequentie, opdat de temperatuur weer kan terugkeren naar het gemiddelde gebied.
Te hoog
Image alternative
De apparaattemperatuur is extreem hoog. Gevaar door zelfontsteking! Een waarschuwingsteken duidt erop dat de patronen vroegtijdig ontsteken en dat elementstrippen voortijdig kunnen smelten wanneer de patroonstrippen of elementstrippen in het apparaat stilstaan.
 • Staak het werken met het product. Start pas weer met de werkzaamheden wanneer de apparaattemperatuur weer in het normale gebied ligt.
Weergaven in het onderste gedeelte van het display
Display
Verklaring
Image alternative In de rand linksonder wordt met de balkweergave bestaande uit 1 tot 7 segmenten de tellerstand tot de volgende noodzakelijke reiniging van het apparaat aangegeven.
In dit geval is de eerste tijd nog geen reiniging noodzakelijk.
Image alternative De weergegeven 7 segmenten geven aan dat binnenkort een reiniging moet worden uitgevoerd.
Image alternative Het maximumaantal indrijvingen is bereikt, het apparaat moet worden gereinigd.
Image alternative Het zwarte vierkant in de rand rechtsonder geeft aan dat de demo-modus actief is. De weergave geeft in dit geval niet de daadwerkelijke toestand van het apparaat aan.
Via de telefoon-app Hilti Connect kan de demo-modus worden gedeactiveerd. Na 15 minuten wordt de demo-modus automatisch gedeactiveerd.

Bluetooth ®

Het Bluetooth ®-woordmerk en de symbolen (logo's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/symbool door de Hilti naamloze vennootschap vindt plaats onder licentie.

Correct gebruik

Dit product is uitgerust met een Bluetooth ® Low Energy-module die de statuscontrole van een apparaat mogelijk maakt, evenals de overdracht van instellingen en gegevens op basis van draadloze Bluetooth ®-technologie, een draadloze gegevensoverdracht waarmee twee Bluetooth-compatibele producten over korte afstand met elkaar kunnen communiceren.. Dit product is ontwikkeld om communicatie en gegevensoverdracht met mobiele telefoons en Hilti gateways mogelijk te maken. Het apparaat kan gegevens verzenden, zoals de locatie van het ontvangende eindapparaat, de looptijd, het totale aantal applicaties, het aantal applicaties tijdens het interval en het tijdstempel van de overdracht. Informatie over de aangeboden Connectivity-functies vindt u in de overeenkomstige Hilti applicatie (app) of in de handleiding van het gebruikte apparaat.

Gegevensoverdracht via Bluetooth®

Het zendinterval kan variëren, afhankelijk van de beschikbare energiebron van het apparaat. Het bereik kan sterk variëren afhankelijk van de externe omstandigheden, inclusief het gebruikte ontvangstapparaat. Het Bluetooth ®-bereik kan aanzienlijk worden verkleind in gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, planken, koffers, enz.). Afhankelijk van de omgeving kunnen er meerdere zendintervallen nodig zijn voordat het apparaat wordt herkend.
Indien het apparaat niet wordt herkend, controleer dan het volgende:
Is de afstand tot het mobiele eindapparaat te groot?
→ Verklein de afstand tussen het mobiele eindapparaat en het apparaat

Installatie en instelling van de app

Om de Connectivity-functies te kunnen gebruiken, moet u eerst de overeenkomstige Hilti app installeren.
(1.) Download de app via een overeenkomstige App-Store (Apple App Store, Google Play Store).
Een gebruikersaccount bij de betreffende App-Store is vereist.
(2.) Nadat u de app voor het eerst heeft gestart, logt u in met uw account of registreert u zich.
(3.) Het display van uw mobiele eindapparaat toont alle verdere stappen voor de verbinding van het apparaat met het mobiele eindapparaat.
Voer eerst de tutorial van de app volledig uit. Dit geeft u een beter overzicht van het verbindingsproces en het gebruik van de Connectivity-functies.

Eisen aan patronen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onverwachte explosie! Bij patronen die niet aan de minimale eisen voldoen kunnen zich afzettingen uit onverbrand poeder vormen. Dit kan in een plotselinge explosie en zwaar letsel van de gebruiker en personen in diens omgeving resulteren.
 • Gebruik uitsluitend patronen die aan de minimale veiligheidsvoorschriften van uw plaatselijke wettelijke regelingen voldoen!
 • Houd de onderhoudsintervallen aan en laat de schiethamer regelmatig door de Hilti-Service reinigen!
Gebruik alleen de in deze tabel aangegeven Hilti DX-patronen of andere geschikte patronen, die aan de minimale veiligheidsvoorschriften voldoen:
 • Voor EU- en EFTA-landen geldt dat de patronen CE-conform moeten zijn en van de CE-aanduiding moeten zijn voorzien.
 • Voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat de patronen UKCA-conform moeten zijn en van de UKCA-aanduiding moeten zijn voorzien.
 • Voor de USA geldt dat de patronen aan de bepalingen van de ANSI A10.3-2020 moeten voldoen.
 • Voor C.I.P.-landen buiten Europa geldt dat de patronen over een C.I.P.-goedkeuring voor de gebruikte DX-schiethamer moet beschikken.
 • Voor de overige landen geldt dat de patronen de afzettingstest conform EN 16264 hebben doorstaan en over een overeenkomstige verklaring van de fabrikant moeten beschikken.
Patronen
Artikelnummer
Orderomschrijving
Annotatie
2128213
6.8/18 M40 zwart
zeer sterk
2128211
6.8/18 M40 rood
Zwaar

Standaard leveringsomvang

Plunjerschiethamer, koffer, reinigingsset, schraper, duwgereedschap, Hilti spray, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Apparaatgegevens


DX 9–ENP
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01
12,5 kg
Afmetingen (l × b × h)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Magazijncapaciteit
40 nagels / 40 patronen
Inzetbare patronen
6.8/18 M40 rood, zwart, blauw
Inzetbare bevestigingselementen
X‑ENP 19
Indrijffrequentie
1.200 omw/h
Dikte van de stalen ondergrond
≥ 6 mm
Aandruktraject
89 mm
Aandrukkracht
≥ 250 N … < 330 N
Gebruikstemperatuur (omgevingstemperatuur)
−15 ℃ … 50 ℃

Geluidsinformatie

De aangegeven geluidsemissiewaarden zijn onder de volgende randvoorwaarden bepaald:
Randvoorwaarden voor geluidsmetingswaarden
Plunjerschiethamer
DX 9–ENP
Model
Standaard
Kaliber
6.8/18 zwart
Krachtinstelling
4
Toepassing
Bevestiging op staalplaat (brinellhardheid 610 N/mm2) met X‑ENP‑19 L15MXR
Geluidsinformatie overeenkomstig EN 15895
Geluidsemissieniveau (LpA)
103 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
2 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
113 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
2 dB(A)
Piekgeluidsniveau (LpC, peak)
137 dB(C)
Onzekerheid piekgeluidsniveau (KpCpeak)
2 dB(C)

Trilling

De volgens 2006/42/EC aan te geven trillingswaarde overschrijdt niet 2,5 m/s².

Werkvoorbereiding

Positie van de bevestigingselementen vastleggen

Om mis-indrijvingen te vermijden dient u als volgt te werk te gaan:
 • Markeer bij het aanbrengen van de trapeziumplaten op de stalen liggers het gebied waarin de bevestigingselementen kunnen worden aangebracht met een watervaste stift.
  Ga op deze manier te werk bij elke trapeziumplaat. Het is niet voldoende het begin en einde van de ligger te markeren en naderhand een rechte lijn te trekken, omdat de liggerconstructie krommingen kan vertonen.

Inzetbaarheid van de plunjerschiethamer controleren

Deze controle moet altijd direct vóór het gebruik van de plunjerschiethamer worden uitgevoerd en na het weer in elkaar zetten van het apparaat na de reiniging of de regelmatige controle van de plunjer en de stopring.
 1. Controleren dat zich in het apparaat geen patroonstrippen of elementstrippen bevinden.
Image alternative
 1. Controleer de plunjerschiethamer op zichtbare beschadigingen, met name bij de in de afbeelding getoonde onderdelen.
  Resultaat Zichtbare beschadiging aanwezig
  • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
 1. Druk het apparaat zo ver aan tot u een duidelijke weerstand voelt en controleer de stand van de drukpen.
  Resultaat 1 / 2De drukpen is niet omlaaggedrukt, de veer van de drukpen is niet samengedrukt.
  Het apparaat heeft geen nagel herkend en kan daarom niet worden aangedrukt. Het apparaat werkt correct.
  Resultaat 2 / 2De drukpen is volledig omlaaggedrukt, de veer op de drukpen is samengedrukt, bij het bedienen van de bedieningstoetsen is een klikgeluid hoorbaar.
  De schuif klemt eventueel. Het apparaat moet nogmaals worden gereinigd, waarna de controle moet worden herhaald. Indien het probleem nog steeds aanwezig is, moet het apparaat door de Hilti Service worden gerepareerd.
 2. Ontspan het apparaat.
 3. Laad de elementstrippen, maar geen patroonstrippen .
 4. Druk het apparaat opnieuw aan en controleer of u bij het bedienen van de bedieningstoetsen een klikgeluid hoort.
  Resultaat 1 / 3Het apparaat kan niet worden aangedrukt, inschakelen is niet mogelijk.
  • Zorg ervoor dat de draaihuls gesloten is. Draai de draaihuls eventueel tot de aanslag linksom.
  • Controleer de stand van de schuif. Wanneer de schuif niet correct naar links kan worden geschoven, het apparaat door de Hilti Service laten repareren.
  Resultaat 2 / 3Het apparaat kan volledig worden aangedrukt (de veer op de drukpen is volledig samengedrukt), bij het bedienen van de bedieningstoetsen is een klikgeluid hoorbaar.
  De nageldetectie van het apparaat werkt storingsvrij, het apparaat kan worden gebruikt.
  Resultaat 3 / 3Het apparaat kan volledig worden aangedrukt (de veer op de drukpen is volledig samengedrukt), maar bij het bedienen van de bedieningstoetsen is geen klikgeluid hoorbaar.
  • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.

Elementstrippen laden

Image alternative
 1. Breng de 4 elementstrippen van bovenaf in het magazijn in.
  Materiaal
  Bevestigingselementen
  X‑ENP 19
 2. Druk de laatste elementstrook goed op de aanslag in het magazijn.

Patroonstrippen laden

Image alternative
 1. Voer de patroonstrippen van bovenaf in het patronentoevoerkanaal.
  Materiaal
  Patroon 6.8/18 M40 rood, zwart, blauw (zie geadviseerde patronen in de handleiding van het bevestigingselement)
 2. Druk de patroonstrip in het patronentoevoerkanaal, tot deze gelijk afsluit met de bovenkant van het patronentoevoerkanaal.

Draaihuls openen

Wanneer de plunjerschiethamer bekneld raakt, kunt u zich toegang tot de pal verschaffen, om mogelijke oorzaken te verhelpen.
Image alternative
 • Draai de draaihuls tot de aanslag. Gebruik indien nodig de schraper of een ander gereedschap.

Draaihuls sluiten

Indien de draaihuls niet gesloten is, kan de plunjerschiethamer niet volledig worden aangedrukt en daardoor niet worden gebruikt.
Image alternative
 1. Controleer of de sleuf aan de voorzijde van het apparaat gesloten is.
  • De sleuf is niet volledig gesloten.
 2. Draai de draaihuls tot de aanslag. Gebruik indien nodig de schraper of een ander gereedschap.

Bediening

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld activeren! Een geladen schiethamer kan op elk moment gebruiksklaar worden. Onbedoeld geactiveerde indrijvingen kunnen u en andere personen in gevaar brengen.
 • Ontlaad altijd de schiethamer (patronen en bevestigingselementen), wanneer u het werken met de schiethamer onderbreekt.
 • Controleer voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en pauzes dat zich geen patronen en geen bevestigingselementen in de schiethamer bevinden.
WAARSCHUWING
Gevaar door hete oppervlakken!! De schiethamer kan door het gebruik heet worden.
 • Draag werkhandschoenen.
Als de weerstand bij het aanbrengen van de patroonstrip ongewoon groot is, controleren of de patroonstrip geschikt is voor deze schiethamer.
Gebruik bij werkzaamheden waarbij rondvliegende splinters kunnen optreden altijd de beschermkap.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
Aanwijzingen voor het gebruik met betrekking tot de veiligheid
Voorbeeldafbeelding
Beschrijving
Image alternative Houd de schiethamer niet tegen lichaamsdelen gedrukt!
Wanneer de schiethamer tegen een lichaamsdeel gedrukt wordt gehouden (bijvoorbeeld een hand) dan kan dit gebruiksklaar worden gemaakt. Daardoor is het gevaar van een indrijving in lichaamsdelen aanwezig.
Image alternative Trek het magazijn of andere boutgeleiders nooit met de hand terug!
Door het met de hand terugtrekken van het magazijn kan de schiethamer gebruiksklaar worden. Daardoor is het gevaar van een indrijving in lichaamsdelen aanwezig.

Bevestigingselementen indrijven

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Bij een extreem heet apparaat (zie service-indicatie) kunnen patronen onder invloed van de hitte tot ontsteking komen en kunnen splinters rondvliegen.
 • Verwijder bij onderbrekingen van de werkzaamheden direct de patronen uit het apparaat.
 • Indien de patronen niet uit het apparaat kunnen worden verwijderd, het apparaat neerleggen en ervoor zorgen dat alle personen een veiligheidsafstand van 3 m tot het apparaat in acht nemen, totdat de wijzer van de temperatuurweergave helemaal links staat. Neem direct contact op met de Hilti Service.
Image alternative
 1. Druk het apparaat volledig en onder een rechte hoek op het werkoppervlak.
 2. Bedien de bedieningstoetsen op de handgreep.
  Als een indrijving niet mogelijk is, controleer dan of een patroonstrip is geladen en het magazijn voldoende bevestigingselementen bevat.
  Bij minder dan 15 bevestigingselementen in het magazijn worden deze niet verder getransporteerd. Het magazijn moet in dat geval eerst met meer elementstrippen worden gevuld.
 3. Positioneer het apparaat op de plek voor het volgende bevestigingselement en herhaal de beschreven arbeidsstappen. Neem daarbij de displayweergave in acht.
  De nagelpenetratie moet bij het begin van de werkzaamheden direct na de eerste indrijvingen en vervolgens in regelmatige afstanden worden gecontroleerd, om de kracht van het apparaat correct in te stellen en correcte indrijvingen te waarborgen.

Nagelpenetratie controleren

 1. Controleer de nagelpenetratie met het kaliber.
Image alternative
Resultaat 1 / 3
 • De nagelpenetratie bevindt zich in het voorgeschreven gebied.
Het vermogen van het apparaat is correct ingesteld. De controle is beëindigd.
Image alternative
Resultaat 2 / 3
 • De nagelpenetratie is te groot.
 • Vergroot het vermogen door het wiel voor de krachtsregeling een stand hoger te draaien.
 • Wanneer het wiel voor de krachtsregeling zich al tegen de bovenste aanslag bevindt, - indien beschikbaar - een krachtiger type patroon aanbrengen.
Image alternative
Resultaat 3 / 3
 • De nagelpenetratie is te klein.
 • Verlaag het vermogen door het wiel voor de krachtsregeling een stand lager te draaien.
 • Wanneer het wiel voor de krachtsregeling zich al tegen de onderste aanslag bevindt, - indien beschikbaar - een minder krachtig type patroon aanbrengen.
 1. Drijf nog een element in.
 2. Herhaal de hiervoor genoemde arbeidsstappen, tot de correcte nagelpenetratie is bereikt.

Vermogen instellen

Image alternative
 • Draai aan het krachtregelingswiel om de gewenste vermogen in te stellen.
  • De actuele instelling van het vermogen wordt weergegeven.

Patronen uit het apparaat verwijderen

Image alternative
 1. Druk de patroonstrip in de aanzetrichting zo ver mogelijk naar voren.
 2. Trek de patroonstrip uit de patronenuitvoeropening.

Bevestigingselementen uit het apparaat verwijderen

De bevestigingselementen kunnen gewoonlijk in het apparaat achterblijven en hoeven bijvoorbeeld niet na het stoppen met werken te worden verwijderd.
Image alternative
 1. Controleer eerst dat de patronen uit het apparaat zijn verwijderd.
 2. Zet het apparaat op de handgreep.
 3. Druk de rode toets op de magazijntoevoer in en laat de nagelstrippen uit het magazijn glijden.
 4. Trek met de aanslag ingedrukt de nagelstrook uit het apparaat.
  • Wanneer de nagelstrip niet uit de standplaat uitsteekt, volg dan de volgende stappen.
 5. Plaats het apparaat rechtop in de bedieningspositie.
 6. Druk de aanslag in.
 7. Repeteer het apparaat, tot de nagelstrip uit het apparaat naar buiten komt.

Verzorging en onderhoud

Plunjer en stopring controleren en eventueel vervangen

Een foutieve bevestiging kan ertoe leiden dat de plunjer in de stopring geklemd raakt. Wanneer de plunjer en de stopring vast aan elkaar geklemd zijn, is de levensduur van deze componenten bereikt. In deze toestand is het repeteren niet meer mogelijk.
De plunjer en stopring dienen regelmatig, maar ten minste dagelijks, te worden gecontroleerd.
 1. Demonteer de standplaat.
Image alternative
 1. Trek de plunjer uit de plunjergeleiding.
 2. Trek de stopring (eventueel met behulp van de plunjer) uit de standplaat.
 3. Controleer de plunjer en de stopring op beschadigingen. Controleer de plunjer op krommingen door hem over een glad oppervlak te rollen.
  Gebruik geen versleten plunjers en voer geen aanpassingen aan de plunjer uit.
  Neem de slijtagecriteria voor belangrijke onderdelen in het hoofdstuk Verzorging en onderhoud in acht.
  Resultaat Beschadiging aanwezig, plunjer krom en/of plunjer in de stopring geklemd
  • Vervang de plunjer en de stopring als een set.
 4. Trek aan de pal en houd deze vast. Voer nu de plunjer naar binnen, tot de punt van de plunjer niet meer boven de rand van het apparaat uitsteekt en laat de pal los.
 5. Plaats de stopring (rubber naar voren) in de standplaat.
 1. Monteer de standplaat.

Standplaat demonteren

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Patronen in het apparaat kunnen tot ontsteking komen.
 • Ervoor zorgen dat alle patronen uit het apparaat zijn verwijderd voordat u de volgende werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.
ATTENTIE
Kans op brandwonden! Na het gebruik van het apparaat kunnen onderdelen hiervan zeer heet zijn.
 • Draag beslist werkhandschoenen wanneer u onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren zonder dat het apparaat van tevoren is afgekoeld.
 1. Zet het apparaat op de handgreep.
 2. Druk op de ontgrendelingsknop van het magazijn (rode toets) en laat het magazijn naar beneden glijden.
 3. Draai de standplaat linksom, tot de verbinding loskomt.
 4. Til de standplaat eraf.

Standplaat monteren

Image alternative
 1. Zorg ervoor dat de stopring correct in de standplaat is aangebracht en dat de plunjergeleiding en de plunjer correct in het apparaat zijn aanbracht.
 2. Druk de standplaat tegen de schroefdraad.
 3. Draai de standplaat tot de aanslag rechtsom.
 4. Draai de standplaat terug tot de uitgangspositie boven het magazijn.
 5. Schuif het magazijn terug, tot het in de standplaat vergrendelt.

Plunjerschiethamer reinigen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Patronen in het apparaat kunnen tot ontsteking komen.
 • Ervoor zorgen dat alle patronen uit het apparaat zijn verwijderd voordat u de volgende werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.
ATTENTIE
Kans op brandwonden! Na het gebruik van het apparaat kunnen onderdelen hiervan zeer heet zijn.
 • Draag beslist werkhandschoenen wanneer u onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren zonder dat het apparaat van tevoren is afgekoeld.
 1. Demonteer de standplaat.
Image alternative
 1. Trek de pal naar buiten en houd deze vast. Trek de plunjer uit de plunjergeleiding en laat vervolgens de pal los.
 2. Trek de stopring uit de standplaat. Verwijder eventueel de stopring met de plunjer uit de standplaat.
 3. Trek de pal naar buiten en houd deze vast. Trek de plunjergeleiding naar boven uit het apparaat en laat vervolgens de pal los.
 4. Reinig de binnenzijde van het apparaat. Plaats het apparaat vervolgens op zijn kop en klop tegen het apparaat, zodat het vuil achteruit valt.
 5. Reinig de oppervlakken van de plunjergeleiding (zie gemarkeerde gebied) met de grote meegeleverde draadborstel.
 6. Reinig het patroonmagazijn en de boorgaten ernaast voor de regelpen met de kleine ronde borstel.
 7. Reinig het patroonkanaal met de dunne ronde borstel.
 8. Olie het beweegbare element van de nagelstripgeleiding met Hilti spray in.
  Bij gebruik van andere smeermiddelen kunnen rubber onderdelen, met name van de stopringen, worden beschadigd. Bovendien kunnen andere smeermiddelen zich met reststof verbinden en afzettingen veroorzaken.
 9. Schuif de plunjergeleiding van bovenaf in het apparaat, tot de pal vergrendelt.
 10. Trek aan de pal en houd deze vast. Voer nu de plunjer naar binnen, tot de punt van de plunjer niet meer boven de rand van het apparaat uitsteekt en laat de pal los.
 11. Plaats de stopring (rubber naar voren) in de standplaat.
 12. Monteer de standplaat.
 13. Druk de reset-toets minstens 1 seconde in om de teller voor het indrijven tot aan de volgende noodzakelijke reiniging terug te zetten.
 14. Controleer of de plunjerschiethamer klaar voor gebruik is.

Vervangingscriteria voor slijtage-onderdelen

Slijtagecriteria plunjer en stopring
Toestand
Voorbeeldafbeelding
Annotatie
Nieuwstaat
Image alternative
Versleten
Plunjer en stopring altijd samen vervangen.
Image alternative Bij de plunjerpunt zijn barsten in het materiaal zichtbaar.
Image alternative De plunjer heeft zich 3 mm of meer in de stopring gewerkt.
Slijtagecriteria mondingsgedeelte
Toestand
Voorbeeldafbeelding
Annotatie
Nieuwstaat
Image alternative
Versleten
Vervanging door Hilti Service
Image alternative Materiaal is gescheurd.

Foutopsporing

Storing na verkeerde ontsteking resp. hapering van de ontsteking

 • Druk het apparaat tegen het werkvlak en begin met indrijven.
  • Er is een klikgeluid hoorbaar, maar de patroon ontsteekt niet.
   • Til het apparaat van het werkoppervlak. Richt het apparaat hierbij niet op uzelf of op andere personen.
   • Schuif de patroonstrip aan de kant van de patronenaanvoer met de hand een patroon verder of trek de patroonstrip aan de kant van de patronenuitlaatopening met de hand een patroon verder.
   • Maak de overige patronen van de patroonstrip op. Verwijder de opgebruikte patroonstrip en doe dit op een zodanige wijze dat hergebruik of oneigenlijk gebruik uitgesloten is.

Storing bij een geblokkeerd apparaat verhelpen

WAARSCHUWING
Explosiegevaar! Bij ondeskundig gebruik van de patronen kunnen deze ontsteken.
 • Probeer geen patronen met geweld uit de schiethamer of de patroonstrip te verwijderen.
 1. Plaats het apparaat haaks op een stevige ondergrond, bedien de activeringstoetsen en let op het geluid dat hierbij hoorbaar is.
  Resultaat 1 / 2Er wordt een patroon ontstoken of er is een duidelijk klikgeluid hoorbaar.
  • Er bevindt zich nu geen patroon in het patroonmagazijn van het apparaat die kan worden ontstoken.
  • Ga bij het verhelpen van de storing verder met de volgende stap.
  Resultaat 2 / 2Er wordt geen patroon ontstoken en er is geen klikgeluid hoorbaar. Eventueel bevindt zich een patroon in het apparaat die kan worden ontstoken, maar die vanwege een defect niet is ontstoken.
  • LET OP! Controleer dat de monding van het apparaat niet op andere personen is gericht.
  • Vermijd harde stoten tegen het apparaat.
  • Ga bij het verhelpen van de storing verder met de volgende stap.
 2. Druk het apparaat een aantal millimeters samen en open de draaihuls.
  • De pal is nu bereikbaar en het is mogelijk het apparaat te openen.
 3. Trek de pal naar buiten en houd deze vast. Indien het apparaat niet uit elkaar schuift, probeer dan om dit met normale spierkracht uit elkaar te trekken.
  • LET OP! Controleer dat de monding van het apparaat niet op andere personen is gericht.
  Resultaat 1 / 2Het apparaat kan uit elkaar worden getrokken.
  • Ga bij het verhelpen van de storing verder met de volgende stap.
  Resultaat 2 / 2Het apparaat kan niet uit elkaar worden getrokken.
  • Stop met werken en leg het apparaat op een veilige plek neer.
  • Beveilig het apparaat tegen toegang door andere personen.
  • Neem direct contact op met de Hilti Service.
 4. Verwijder de patronen uit het apparaat.
 5. Demonteer de standplaat.
 6. Controleer de plunjer en de stopring en vervang deze indien nodig.
 7. Reinig de plunjerschiethamer.
 8. Sluit de draaihuls.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Patroon wordt niet getransporteerd
Patroonstrip is beschadigd
 • Vervang de patroonstrip. Probeer niet de patronen resp. patroonstrippen met geweld te verwijderen.
Apparaat is beschadigd
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Patroonstrip kan niet worden verwijderd
Apparaat is beschadigd
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat ontsteekt niet
Hapering van de ontsteking
Patroonstrip is leeg
 • Verwijder de patroonstrip uit het apparaat.
 • Breng een nieuwe patroonstrip aan.
Minder dan 15 elementen in het apparaat
 • Laad de nieuwe elementstrippen na.
Apparaat onvoldoende aangedrukt
 • Druk het apparaat opnieuw aan en activeer vervolgens het indrijven.
Elementtransport vertoont een storing
 • Controleer de beweeglijkheid van de elementstrippen.
 • Verwijder de beschadigde elementstrippen resp. elementstrippen met beschadigde elementen.
Apparaat te sterk vervuild
 • Reinig het apparaat.
Patronen zijn ongeschikt
 • Neem contact op met de Hilti Service.
 • Probeer niet de patronen resp. patroonstrippen met geweld te verwijderen.
Apparaat is beschadigd
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Image alternative
Te geringe nagelpenetratie
Element naast ligger ingedreven
 • Markeer de dragerpositie en herhaal het indrijven.
Te veel vermogen
 • Verlaag het vermogen (krachtsregeling) resp. breng, indien beschikbaar, patronen met minder energie aan.
Plunjer is versleten
 • Vervang de plunjer en stopring samen.
Er is een verkeerde plunjer aangebracht
 • Zorg voor de juiste combinatie uit plunjer en element.
Image alternative
Plaat met afstand tot het profiel.
Plaat met afstand tot het profiel
 • Vermijd leemten tussen profiel en drager, resp. zet de drager op de juiste zijde.
Image alternative
Plaat is vervormd
Drager als ondergrond ontbreekt
 • Markeer de drager op de juiste plaats voordat u laten beginnen.
Image alternative
Te grote nagelpenetratie
Element bevindt zich te dicht bij de rand van de ligger
 • Markeer de dragerpositie en herhaal het indrijven.
Te weinig vermogen
 • Vergroot het vermogen (krachtsregeling) resp. breng, indien beschikbaar, patronen met meer energie aan.
Apparaat te sterk vervuild
 • Reinig het apparaat.
Plunjer is gebroken
 • Vervang de plunjer en stopring samen.
Apparaat is beschadigd
 • Neem contact op met de Hilti Service.
Afschuifbreuken bevestigingselement
Element is op een rib van de ligger geplaatst
 • Markeer de positie van de rib van de ligger en voer daarna een nieuwe indrijving uit.
Verhoogde dikte van de ondergrond en/of stabiliteit van de ondergrond
 • Vergroot het vermogen (krachtsregeling) resp. breng, indien beschikbaar, patronen met meer energie aan.
 • Indien het bevestigingselement ook met de volledige kracht niet correct kan worden ingedreven, is de toepassing niet geschikt. Neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat loopt niet uit
Plunjer klemt in stopring
Apparaat te sterk vervuild
 • Reinig het apparaat.
Plunjergeleiding is te sterk vervuild
Geen element bevestigd
Plunjer niet ingebouwd
 • Plaats de plunjer in het apparaat.
Plunjer is gebroken
 • Vervang de plunjer en stopring samen.
Boutgeleider te sterk vervuild
 • Reinig de standplaat en de aanbouwdelen hiervan met de daarvoor bestemde borstels.
Elementen klemmen in de boutgeleider
 • Verwijder eerst de patroonstrippen en verwijder vervolgens het vastgeklemde element.
 • Vermijd afschuifbreuken van de bevestigingselementen. Vermijd het indrijven naast de ligger, teken eventueel de positie van de ligger voortaan beter aan.
Standplaat kan niet volledig worden vastgezet.
Stopring verkeerd om aangebracht
Plunjergeleiding achter aansluitschroefdraad vervuild
 • Reinig de plunjergeleiding.
 • Olie de aansluitschroefdraad in.
Het apparaat kan niet volledig worden aangedrukt
Draaihuls niet volledig gesloten
Nageldetector is geblokkeerd
 • Reinig de standplaat en verwijder alle vreemde voorwerpen. Let op voldoende smering van de elementstripgeleiding met Hilti spray.
Onderdeel van de nageldetectie gebroken
Geen bevestigingselementen in het apparaat geladen
 • Laad de bevestigingselementen in het apparaat.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Image alternative
Meer informatie over bediening, technologie, milieu en recycling vindt u onder de volgende link: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Deze link vindt u ook aan het einde van de documentatie als QR-code.