Taal

SF 2-A12
SF 2H‑A12

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Schroeven
Image alternative Boren zonder slag
Image alternative Boren met slag (boorhameren)

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type:
  SF 2-A12
  SF 2H-A12
  Generatie:
  02
  Serienr.:

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Veiligheidsinstructies voor boormachines

SF 2-A12
Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroeven verborgen stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
SF 2H‑A12
Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
 • Draag gehoorbescherming bij het klopboren. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroeven verborgen stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren
 • Werk in geen geval met een hoger toerental dan het maximaal toegestane toerental voor de boor. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Begin het boren altijd met een laag toerental zorg ervoor dat de boor hierbij met het werkstuk in contact is. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Oefen geen te grote druk uit en alleen in lengterichting van de boor. Boren kunnen verbuigen en daardoor breken of tot het verliezen van de controle en verwondingen leiden.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Kijk niet rechtstreeks in de verlichting (LED) van de schroefboormachine en schijn anderen niet in het gezicht. Er is sprake van verblindingsgevaar.
 • Raak geen draaiende delen aan. Schakel het apparaat pas in het werkgebied in. Het aanraken van draaiende delen, met name draaiend inzetgereedschap, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Houd het apparaat altijd goed vast bij de hiervoor bestemde handgreep. Als het gereedschap blokkeert kan het apparaat in verband met zijn grote koppel tegen de draairichting van het gereedschap in draaien.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor het betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
 • Neem pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Op deze manier zit het beter vast dan met de hand, en bovendien heeft u beide handen vrij om het apparaat te bedienen.
 • Het elektrisch gereedschap direct uitschakelen als het gereedschap blokkeert. Het apparaat kan naar de zijkant uitbreken.
 • Wacht tot het elektrisch gereedschap tot stilstand is gekomen alvorens het weg te leggen.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Snelspanboorkop
 2. Koppel-instelring
 3. Functie-instelring (alleen SF 2H ‑A)
 4. Versnellingsschakelaar
 5. Schakelaar rechtsom/linksom met inschakelblokkering
 6. Handgreep
 7. LED-lamp
 8. Riemhaak (optioneel)
 9. Accu-laadtoestandsaanduiding
 10. Accu-ontgrendelingstoets
 11. Regelschakelaar met toerentalregeling

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende, accu-aangedreven schroefboormachine voor het vast- en losdraaien van schroeven, voor het boren in metaal, hout en kunststof.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 12.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/12-serie.

Laadtoestandsaanduiding

De laadtoestand van de Lithium-ion-accu wordt na het aantippen van de ontgrendelingstoets aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75 % tot 100 %
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50 % tot 75 %
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25 % tot 50 %
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10 % tot 25 %
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10 %
Het is niet mogelijk om tijdens het bedienen van de regelschakelaar de laadtoestand op te vragen.

Overbelastings‑ en oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een elektronische overbelastingsbeveiliging en oververhittingsbeveiliging. Bij overbelasting en oververhitting wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Wordt de regelschakelaar losgelaten en weer ingedrukt, dan kan het apparaat mogelijk vertraagd weer inschakelen (afkoelfase van het apparaat).
Overbelasting of oververhitting worden niet door de laadtoestandsaanduiding aangegeven.

Standaard leveringsomvang

(Slag-) schroefboormachine, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Technische gegevens


SF 2-A12
SF 2H-A12
Nominale spanning
10,8 V
10,8 V
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
1,1 kg
1,2 kg
Toerental
1e versnelling
0 omw/min … 400 omw/min
0 omw/min … 400 omw/min
2e versnelling
0 omw/min … 1.560 omw/min
0 omw/min … 1.560 omw/min
Koppel (zachte schroefverbinding) Image alternative
≤ 21 Nm
≤ 21 Nm
Koppelinstelling (15 trappen) Image alternative
0,5 Nm … 5 Nm
0,5 Nm … 5 Nm
Spanbereik snelspanboorkop
0,8 mm … 10 mm
0,8 mm … 10 mm
Ø boor (zacht hout)
0,8 mm … 14 mm
0,8 mm … 14 mm
Ø boor (hardhout)
0,8 mm … 10 mm
0,8 mm … 10 mm
Ø boor (metaal)
0,8 mm … 6 mm
0,8 mm … 6 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Accu

Accuspanning
10,8 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden

SF 2-A12
SF 2H-A12
Geluidsemissieniveau (LpA)
72 dB(A)
76 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
83 dB(A)
87 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden

SF 2-A12
SF 2H-A12
Trillingsemissiewaarde boren in metaal (ah,D)
1,7 m/s²
1,7 m/s²
Onzekerheid boren in metaal (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Trillingsemissiewaarde klopboren in beton (ah, ID)
·/·
12,9 m/s²
Onzekerheid klopboren in beton (K)
·/·
1,5 m/s²

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Riemhaak monteren (optioneel)

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Een vallend apparaat kan u en anderen in gevaar brengen.
 • Controleer voor het begin van het werk of de riemadapter goed op de riem bevestigd is.
Met de riemhaak kunt u het apparaat tegen het lichaam aan, aan een riem bevestigen. De riemhaak kan voor rechts en links dragen worden gemonteerd.
Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Steek de riemhaak in de daarvoor voorziene opening in de voet van de schroefmachine.
 3. Bevestig de riemhaak met de 2 schroeven.

Werkzaamheden

ATTENTIE
Gevaar voor beschadiging door verkeerd gebruik!
 • Bedien de schakelaar voor de draairichting en/of de functiekeuze niet tijdens het gebruik.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Inzetgereedschap aanbrengen

 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Open de snelspanboorkop.
 3. Plaats het inzetgereedschap in de gereedschapopname en draai de snelspanboorkop vast.
 4. Controleer of het inzetgereedschap goed vast zit.

Overbrenging kiezen

De versnellingsschakelaar kan alleen worden bediend als de motor niet draait.
Image alternative
 • Kies de overbrenging.

Koppel instellen Image alternative

 • Stel het gewenste koppel in.
  • Het koppel wordt alleen voor de functie schroeven Image alternative begrensd.

Rechts-/linksloop instellen

Een omschakelblokkering voorkomt dat de schakelaar bij een lopende motor wordt omgezet.
In de middelste stand is de regelschakelaar geblokkeerd (inschakelblokkering).
Image alternative
 • Stel de schakelaar rechtsom/linksom op de gewenste draairichting in.
  • Een omschakelblokkering voorkomt dat de schakelaar bij een lopende motor wordt omgezet. In de middelste stand is de schakelaar geblokkeerd (inschakelblokkering).

Functie selecteren

SF 2H‑A12
Image alternative
 • Selecteer de gewenste functie.

Schroeven

 1. Stel de functie-instelring op de functie schroeven in Image alternative.
 2. Stel via de koppel-instelring het gewenste koppel in.
 3. Stel met de schakelaar rechtsom/linksom de gewenste draairichting in.

Boren

 1. Stel de functie-/koppel-instelring op de functie boren Image alternative.
 2. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.

Slagboren

SF 2H‑A12
 1. Stel de functie-instelring op de functie klopboren in Image alternative.
 2. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.

Inschakelen

 • Druk op de regelschakelaar.
  • Via de indrukdiepte kan het toerental worden geregeld.

Uitschakelen

 • Laat de regelschakelaar los.

Inzetgereedschap verwijderen

 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Open de snelspanboorkop.
 3. Trek het inzetgereedschap uit de gereedschapopname.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir en neemt u contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat functioneert niet.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met een hoorbare klik.
Accu is ontladen.
 • Laad de accu op.
Regelschakelaar kan niet worden ingedrukt of is geblokkeerd.
Schakelaar rechtsom/linksom staat in de middelste stand.
Accu raakt sneller leeg dan gewoonlijk.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu klikt niet met een hoorbare "klik" in.
Vergrendelnok van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnok en vergrendel de accu. Neem als het probleem blijft bestaan contact op met de Hilti service.
Sterke warmteontwikkeling in het apparaat of de accu.
Elektrisch defect.
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat is overbelast (toepassingsgrens overschreden).
 • Selecteer het bij het gebruik passende apparaat.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Image alternative
Onder de volgende links vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen:
 • SF 2-A12: qr.hilti.com/r9940030
 • SF 2H-A12: qr.hilti.com/r9940033
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.