Taal

TE 3000-AVR

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Symbolen op het product

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Verboden met een kraan te transporteren
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Beitelhamer
  TE 3000‑AVR
  Generatie
  03
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor hamers

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product uitvoeren.
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en / of naar beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk letsel oplopen.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Houd het product altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Gebruik voor dit product alleen Hilti beitels met de TE-H-verbinding.
 • Vervang de beitel alleen met het gereedschap in horizontale positie, nooit verticaal.
 • Steek de beitel zover in de gereedschapopname tot deze met een hoorbare klik vergrendelt en de gele waarschuwingsring niet meer zichtbaar is.
 • Controleer het correcte vergrendelen van de beitel. LET OP: Een niet vergrendelde beitel kan onverwacht tot gevaarlijke situaties leiden!
 • Start dit product alleen in de werkpositie, niet in een transportpositie!
 • Neem pauzes en doe oefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
 • Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen, zwakke personen of ongetrainde personen.
 • Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse die aan de lokale stofvoorschriften voldoet.
 • Maak indien mogelijk gebruik van een stofafzuiging en een geschikte mobiele stofzuiger. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van dit product, en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman. Wanneer het netsnoer van het elektrisch gereedschap beschadigd is, dient dit door een speciaal vervaardigd en goedgekeurd netsnoer te worden vervangen. Dit kan verkregen worden bij de klantenservice. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Wordt het net- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u het snoer niet aanraken. Haal de netstekker uit het stopcontact. Beschadigde net- en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • Laat vervuild elektrisch gereedschap bij een veelvuldige bewerking van geleidend materiaal regelmatig door de Hilti Service controleren. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden.
 • Bij een stroomonderbreking het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Dit voorkomt dat het product per ongeluk wordt ingeschakeld wanneer het weer onder spanning komt te staan.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Handgreep met aan-/uitschakelaar
 2. Service-indicatie
 3. Handgreep
 4. Handgreep
 5. Stekker netsnoer
 6. Netsnoer met gecodeerde stekker
 7. Ventilatiesleuven
 8. Gereedschapopname

Overzicht transportwagen

Image alternative
 1. Handgreep
 2. Laadvergrendeling
 3. Vergrendelingsbeugel
 4. Houder voor verbruiksmateriaal (beitels)
 5. Wielen
 6. Wielborging (ring, splitpen)
 7. Machinesteunpen
 8. Handgreep

Correct gebruik

Het beschreven product is een handgeleide beitelhamer met 28 mm zeskant gereedschapopname. Het is bestemd voor beitelwerkzaamheden in beton, metselwerk en asfalt. Andere toepassingen zijn stampen en graven.

 • Het mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

Mogelijk onjuist gebruik

Dit product is niet geschikt voor de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen.
Dit product is niet geschikt voor werkzaamheden in een vochtige omgeving.

Service-indicatie

De beitelhamer is uitgerust met een service-indicatie met lichtsignaal.
Toestand
Betekenis
Service-indicatie brandt rood.
 • De looptijd voor een service is bereikt. Breng het product naar de Hilti Service.
 • Schade aan het product. Breng het product naar de Hilti Service.
Service-indicatie knippert rood.
 • Tijdelijke storing. Wacht 10 seconden, tot het knipperen stopt.
 • Stopt het knipperen na 10 seconden niet, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht 2 minuten.
 • Stopt het knipperen niet, brengt u het product naar de Hilti Service.
Gereedheidsindicator knippert groen.
 • Oververhittingsbeveiliging.
 • Laat het product afkoelen.
Gereedheidsindicator brandt groen.
Product is klaar voor gebruik.
Breng het product tijdig naar de Hilti Service. Zo blijft het altijd bedrijfsklaar.

Active Vibration Reduction

Het product is uitgerust met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem, dat de trillingen duidelijk reduceert.

Standaard leveringsomvang

Beitelhamer, handleiding, vet.
De transportwagen wordt optioneel aangeboden.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en/of nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

TE 3000‑AVR
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
27,1 kg
Slagenergie conform EPTA‑procedure
85 J
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−20 ℃ … 55 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
Geluidsvermogensniveau (LWA)
106 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
95 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
Trillingsinformatie
Beitelen (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Gebruik van verlengsnoeren

WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman.
 • Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan zijn en een voldoende draaddiameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden.
 • Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen.
 • U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
 • Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
Aan het einde van deze documentatie vindt u aanbevolen minimale diameters en maximale snoerlengtes als QR-code.

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Maak het netsnoer los, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Inzetgereedschap

Gebruik voor dit product alleen Hilti beitels met de TE-H -verbinding.
Andere beitels kunnen niet correct vergrendelen en de gele waarschuwingsring van de gereedschapvergrendeling blijft zichtbaar. Dit geeft aan dat het inzetgereedschap niet geschikt is voor deze beitelhamer!
Image alternative
 • Let er voor elk gebruik op dat de gele waarschuwingsring van de gereedschapvergrendeling niet meer zichtbaar is.

Inzetgereedschap aanbrengen

Controleer het gereedschap voor elk gebruik op beschadigingen en onregelmatige slijtage en vervang het zo nodig.
Image alternative
 1. Vet het insteekeinde van het inzetgereedschap licht in.
 2. Steek de beitel met de TE-H -verbinding zover in de gereedschapopname, tot deze met een hoorbare klik vergrendelt en de gele waarschuwingsring niet meer zichtbaar is.
 3. Controleer of het gereedschap goed vergrendeld is door er aan te trekken.
  Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Het gebruik van een niet-geschikt vet kan schade aan het product veroorzaken.

Netsnoer met stekkeraansluiting aansluiten

Image alternative
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kruipstromen bij vervuilde contacten.
 • Verbind de verwijderbare stekkeraansluiting alleen in schone, droge en spanningsloze toestand met het elektrisch apparaat.
 1. Steek de gecodeerde, verwijderbare elektrische stekkeraansluiting tot de aanslag in het apparaat, tot de vergrendeling hoorbaar vergrendelt.
 2. Steek de stekker in het stopcontact.
  Hilti adviseert het netsnoer met stekkeraansluiting altijd op het gereedschap aangesloten te laten. Het netsnoer met stekkeraansluiting moet alleen bij breuk / beschadiging worden verwijderd.

Werkzaamheden

WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, het apparaat en het snoer direct scheiden van het elektriciteitsnet. Raak de beschadigde plaats niet aan!
 • Regelmatig alle aansluitleidingen controleren. Defecte verlengsnoeren vervangen. Beschadigde voedingskabels laten vervangen bij een erkende specialist.
In principe wordt het gebruik van een lekstroomschakelaar (RCD) met maximaal 30 mA afschakelstroom aanbevolen.

Beitelhamer starten

Image alternative
 1. Druk de handgreep en de aan-/uitschakelaar gezamenlijk volledig in.
  • De beitelhamer start.
 2. Houd tijdens het werken de aan-/uitschakelaar ingedrukt.
  • Bovendien kunt u met het volledig indrukken van de handgreep de prestaties van de machine aansturen.
  Bij een pauze langer dan 1 minuut keert de machine weer terug in de begininstelling. Om opnieuw te starten moeten de handgreep en de aan-/uitschakelaar volledig worden ingedrukt.

Beitelen

De beitel kan in 6 verschillende standen (in stappen van 60°) worden gepositioneerd. Hierdoor kan met platte beitels en vormbeitels altijd in de meest optimale werkstand worden gewerkt.
Image alternative
 1. Steek de netstekker in het stopcontact.
 2. Breng de beitel circa 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") van de kant aan.
 3. Druk de handgreep en de aan-/uitschakelaar volledig in.
 4. Begin het beitelen onder een hoek van 90° t.o.v. het betonoppervlak en richt de punt naar de kant. Beweeg de hoek in de richting van 70° tot 80° en breek het materiaal weg.
  • Leid de beitel bij wapeningsstaal altijd langs de kant van het materiaal, niet tegen het wapeningsstaal.
  Werken bij lage temperaturen:
  Om het slagmechanisme van het apparaat te laten werken is een minimale bedrijfstemperatuur nodig. Om deze minimale bedrijfstemperatuur te bereiken, plaatst u het apparaat kort op de ondergrond en laat u het apparaat in nullast lopen. Zo nodig herhaalt u dit tot het slagmechanisme werkt.

Inzetgereedschap verwijderen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Het gereedschap wordt heet door het gebruik en kan scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Trek de gereedschapvergrendeling tot de aanslag terug.
 3. Verwijder het inzetgereedschap.
 4. Image alternative LET OP! Leg het hete gereedschap niet op licht ontvlambaar materiaal.

Netsnoer met stekkeraansluiting van het elektrisch apparaat losmaken

 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Druk de vergrendelingstoets in en verwijder de gecodeerde, verwijderbare elektrische stekkeraansluiting.
 3. Trek het netsnoer uit het apparaat.
  Hilti adviseert het netsnoer met stekkeraansluiting altijd op het gereedschap aangesloten te laten. Het netsnoer met stekkeraansluiting moet alleen bij breuk / beschadiging worden verwijderd.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag

Transport
 • Het product niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Let op een correcte bevestiging voor het vervoer.
 • Controleer na vervoer altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
Opslag
 • Sla het product altijd op met de stekker uit het stopcontact.
 • Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na langere tijd van opslag altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.

Transport met transportwagen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door hoog gewicht De beitelhamer is zwaar.
 • Gebruik zo mogelijk altijd de transportwagen. Als een transportwagen niet beschikbaar is, de beitelhamer dan altijd met twee personen vervoeren.
Plaats de transportwagen niet op een hellende ondergrond.
Zorg ervoor dat de transportwagen op een stabiele manier is geplaatst.
Let erop dat u veilige transportwegen gebruikt.
 1. Plaats de beitelhamer op de machinesteunpen op de transportwagen.
 2. Beveilig de beitelhamer tijdens het transport met de vergrendelingsbeugel.
 3. Plaats de beitel tot de vergrendelingspositie in de houder voor verbruiksmateriaal.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Beitelhamer werkt niet.
Initialisatie van de elektronica loopt (tot circa 4 seconden vanaf het in het stopcontact steken van de stekker)
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
Netstroomtoevoer onderbroken
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
De elektronische startblokkering na een stroomonderbreking is geactiveerd
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
Generator in Sleep Mode
 • Belast de generator met een tweede verbruiker (bijv. bouwplaatslamp). Schakel het apparaat daarna uit en weer in.
Netsnoer met stekkeraansluiting niet correct aangesloten
 • Sluit het netsnoer met stekkeraansluiting correct op het elektrisch apparaat aan.
Service-indicatie brandt rood.
Schade aan het apparaat of de looptijd voor een service is bereikt
 • Laat het product alleen door de Hilti service repareren.
Service-indicatie knippert rood.
Tijdelijke storing
 • Wacht 10 seconden, tot het knipperen stopt.
 • Wanneer het knipperen na 10 seconden niet stopt, de netstekker verwijderen en 2 minuten wachten.
 • Breng het product naar de Hilti Service wanneer het knipperen niet stopt.
Stroomvoorziening heeft te hoge spanning
 • Gebruik een ander stopcontact. Controleer het elektriciteitsnet.
Gereedheidsindicator knippert groen.
Oververhittingsbeveiliging
 • Laat het product afkoelen.
 • Reinig de ventilatiesleuven. Onbelast gebruik is nog mogelijk.
Slagmechanisme werkt niet.
Apparaat te koud
 • Plaats de beitelhamer op de ondergrond en laat hem stationair draaien. Dit indien nodig herhalen totdat het slagmechanisme werkt.
Beitelhamer beitelt met sterk gereduceerde frequentie.
Losse slag (beitel beitelt niet op harde ondergrond)
 • Laat de schakelaar los en start de machine opnieuw, of:
 • Druk met ingedrukte schakelaar de handgreep volledig in.
Beitelhamer start niet of schakelt uit tijdens bedrijf.
Verlengsnoer te lang en/of met te geringe diameter.
 • Verlengsnoer met toegestane lengte en / of met voldoende diameter gebruiken.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r11668382.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.