Taal

RT 6–A22

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Popnageltang, accu-aangedreven
  RT 6–A22
  Generatie:
  01
  Serienummer:

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Fundamentele veiligheidsinstructies

Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.
Veiligheid van personen
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en als het in technisch correcte staat verkeert.
 • Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de verwerking van popnagels.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga verstandig te werk bij het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer u niet geconcentreerd bent.
 • Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en reserveonderdelen of producten van gelijkwaardige kwaliteit.
 • Gebruik alleen bevestigingselementen die voor het apparaat bestemd en goedgekeurd zijn.
 • Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.
 • Richt het apparaat niet op uzelf of op een andere persoon.
 • Druk het apparaat niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel (ook niet bij een andere persoon).
 • Plaats de elementen alleen op het ondergrondmateriaal metaal. Probeer niet om de elementen in andere ondergronden in te drijven.
 • Bedien de trekker alleen als het apparaat contact heeft met het ondergrondmateriaal en volledig aangedrukt is.
 • Houd de schiethamer bij het indrijven altijd onder een rechte hoek ten opzichte van de ondergrond, om te voorkomen dat het bevestigingselement van het ondergrondmateriaal afketst.
 • Drijf nooit een element een tweede keer in, omdat dit kan leiden tot breuk van het element.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Laat een geladen apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Verwijder voor reinigings-, service- en onderhoudswerkzaamheden altijd de popnagel.
 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Bewaar niet in gebruik zijnde apparaten ontladen (popnagel is verwijderd) op een droge, afgesloten en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
 • Demonteer het apparaat niet wanneer het heet is, of draag werkhandschoenen als dit onvermijdelijk is.
 • Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn of bedieningselementen niet optimaal functioneren. Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
 • Bedien de schakelaar niet wanneer er een popnagel in het apparaat zit.
 • Kijk niet direct in de verlichting (LED) en schijn andere personen niet in het gezicht. Er is sprake van verblindingsgevaar.
Veiligheid in het werkgebied
 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Zorg ervoor dat uw werkgebied op orde is. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden.
 • Draag schoeisel met anti-slip zolen.
 • De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden tijdens het gebruik van het apparaat dienen een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming en werkhandschoenen te dragen.
 • Wanneer niet in gebruik, dient u het apparaat en de popnagels afgesloten en altijd buiten bereik van kinderen te bewaren.
 • Houd kinderen en andere personen uit de buurt van het werkgebied.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
 • Vergewis u ervan, voordat u elementen aanbrengt, dat er zich niemand aan de andere zijde van het te bevestigen plaatstaal bevindt.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Mondstuk
 2. Stalen huls
 3. Klauwhuis
 4. Klauw
 5. Drukbus
 6. Drukveer
 7. Adapterstuk
 8. Opvangreservoir
 9. Laadtoestand- en storingsindicatie accu
 10. Ontgrendelingstoetsen voor accu met extra functie activering van laadtoestandindicatie
 11. Accu
 12. Verlichting / LED overbelastingsindicatie
 13. Schakelaar

Standaard leveringsomvang

Popnagelgereedschap, 4 mondstukken, sleutel, verwijderbaar opvangreservoir, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende, accu-aangedreven popnageltang.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion accu's van de typeserie B22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Weergave van de Li‑ion accu

De laadtoestand van de Li-ion-accu en storingen aan het apparaat worden via de indicator op de Li-ion-accu weergegeven. De laadtoestand van de Li-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
1 LED knippert, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Accu is oververhit of volledig ontladen.
4 LED's knipperen, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Apparaat is overbelast of oververhit.
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk.
Als de LED's van de accuweergave knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Overbelastingsbeveiliging

In geval van een overbelasting schakelt het apparaat automatisch uit en knippert de overbelastings-LED de volgende 10 s.
Gedurende deze tijd kan het apparaat niet worden gebruikt. In de regel wordt de overbelasting door resten in het klauwmechanisme veroorzaakt, die overeenkomstig moeten worden verwijderd. Neemt u hierbij de aanwijzingen voor het verwijderen van voorwerpen in het hoofdstuk Verzorging en onderhoud in acht. Is de blokkade succesvol verwijderd, moet het apparaat weer kunnen worden gebruikt.

Technische gegevens


RT 6-A22
Nominale spanning
21,6 V
Gewicht volgens EPTA Procedure 01 inclusief accu B22⁄8.0
2,7 kg
Slaglengte
25 mm

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie

RT 6-A22
Geluidsvermogensniveau LWA
98,9 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau KWA
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau LpA
85,9 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau KpA
3 dB(A)
Trillingsinformatie

RT 6-A22
Trillingswaarde ah, D
0,94 m/s²
Onzekerheid voor de genoemde trillingswaarden K
0,033 m/s²

Mondstukindeling voor de te gebruiken popnagels

Mondstukomschrijving
Popnageldiameter van alle universele materialen
RTN 2.4
2,4 mm
RTN 3.2
3,2 mm
RTN 4.0
4,0 mm
RTN 4.8
4,8 mm
5,0 mm (uitsluitend aluminium popnagels)

Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Wisseling van mondstuk

ATTENTIE
Gevaar voor letsel Een popnagel kan u verwonden.
 • Controleer dat zich geen popnagel in de popnageltang bevindt.
 1. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt.
 2. Maak met een passende ringsleutel (SW 12) het mondstuk los en schroef het eraf.
 3. Schroef het nieuwe mondstuk erop.
 4. Draai het mondstuk met een geschikte ringsleutel vast.

Werkzaamheden

Popnagel vasttrekken

 1. Installeer het voor de gebruikte popnageldiameter geschikte mondstuk.
 2. Breng de popnagel in het mondstuk aan.
 3. Plaats het product vlak op het werkstuk.
  Er kunnen alleen voorgeboorde werkstukken worden bevestigd.
 4. Druk kortstondig de schakelaar in om de popnagel in te drijven.
 5. Kantel het product achterover om de afgebroken trekpen in het opvangreservoir op te vangen.

Opvangreservoir legen

 1. Draai het opvangreservoir linksom los.
 2. Leeg het opvangreservoir.
 3. Draai het opvangreservoir weer op het product.

Verzorging en onderhoud van het product

Verwijderen van metalen resten

 1. Neem een passende steeksleutel (SW 24) en draai de stalen huls los.
 2. Schroef de stalen huls er volledig af.
 3. Klop de stalen huls zorgvuldig uit.
 4. Schroef het mondstuk eraf en reinig de stalen huls bovendien met een doek, tot alle metalen resten verwijderd zijn.
 5. Schroef het mondstuk er weer op.
 6. Draai met een passende ringsleutel (SW 17) het klauwhuis los en schroef dit er volledig af.
 7. Verwijder de driedelige klauw (klauwbekken).
 8. Klop het klauwhuis zorgvuldig uit.
 9. Reinig het klauwhuis en de klauwbekken met een met roestremmer besproeide doek, tot alle metalen resten verwijderd zijn.
  Als de klauwbekken versleten zijn, moeten deze worden vervangen.
 10. Verwijder nu de drukbus met drukveer.
 11. Reinig de drukbus en de drukveer met een doek.
 12. Reinig het adapterstuk met een doek.
 13. Gebruik een 15 mm sleutel, om te waarborgen dat de verbindingsas vast zit.
 14. Breng nu alle onderdelen in omgekeerde volgorde weer aan.
  Vet daarbij drukbus en klauwhuis aan de buitenkant met een Hilti vet in.
  Spuit een druppel olie in het klauwhuis.
 15. Draai met een geschikte steeksleutel (SW 24) de stalen huls vast.

Verwijderen van metalen deeltjes uit het klauwhuis

 1. Neem een passende steeksleutel (SW 24) en draai de stalen huls los.
 2. Schroef de stalen huls er volledig af.
 3. Klop de stalen huls zorgvuldig uit.
 4. Draai met een passende ringsleutel (SW 17) het klauwhuis los en schroef dit er volledig af.
 5. Klop het klauwhuis zorgvuldig uit.
  • Daarbij vallen de driedelige klauw en de metalen delen eruit.
 6. Breng nu alle onderdelen in omgekeerde volgorde weer aan.
  Spuit een druppel olie in het klauwhuis.
 7. Draai met een geschikte steeksleutel (SW 24) de stalen huls vast.

Controle correcte bevestiging van het klauwhuis

 1. Neem een passende steeksleutel en draai de stalen huls los.
 2. Schroef de stalen huls er volledig af.
 3. Controleer de correcte plaatsing van het klauwhuis.
 4. Schroef eventueel het klauwhuis weer volledig op het adapterstuk.
 5. Schroef de stalen huls er weer op.
 6. Draai met een geschikte steeksleutel de stalen huls vast.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Popnageltang is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
LED's geven niets aan.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met één klik.
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Breng de accu op de aanbevolen werktemperatuur.
1 LED knippert.
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Breng de accu op de aanbevolen werktemperatuur.
4 LED's knipperen.
Product kortstondig overbelast.
 • Laat de regelschakelaar los en bedien deze opnieuw.
Oververhittingsbeveiliging.
 • Laat het product afkoelen en reinig de ventilatiesleuven.
Overbelastings-LED knippert 10 seconden.
Overbelastingsbeveiliging.
 • Verwijder metalen resten .
Popnagel wordt niet vastgetrokken.
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Klauwbekken zijn vervuild of versleten.
 • Reinig de klauwbekken resp. vervang deze.
Klauwhuis niet correct vastgeschroefd.
 • Schroef het klauwhuis correct vast .
Drukveer verslapt of defect.
 • Vervang de drukveer .
Geen trekpen-recycling.
Verkeerd mondstuk gebruikt.
 • Verwissel het mondstuk .
Mondstuk is versleten.
 • Verwissel het mondstuk .
Trekpen in klauw geblokkeerd.
 • Verwijder de trekpenresten uit het klauwhuis .
Stalen huls is vervuild.
 • Reinig de stalen huls .
Opvangreservoir is vol.
 • Leeg het opvangreservoir .

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r9615527.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.