Taal

AG 4S-A22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Nominaal toerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Diameter
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Haakse slijper
  AG 4S-A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Algemene veiligheidsinstructies voor het slijpen, schuren, het werken met draadborstels, het polijsten en doorslijpen:

 • Dit elektrisch gereedschap kan als slijpmachine, schuurmachine, draadborstel en doorslijpmachine worden gebruikt. Neem alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, afbeeldingen en informatie die u bij het apparaat ontvangt in acht. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kan dit tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel leiden.
 • Dit apparaat is niet geschikte om te polijsten. Toepassingen waarvoor het elektrisch gereedschap niet bestemd is, kunnen gevaar en letsel veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van toebehoren die niet door de fabrikant speciaal voor dit elektrische apparaat zijn bedoeld en aanbevolen. Het feit dat u toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen betekent nog niet dat het gebruik hiervan veilig is.
 • Het toegestane toerental van het inzetgereedschap dient minstens zo hoog te zijn als het maximale toerental dat op het elektrisch gereedschap staat aangegeven. Toebehoren die sneller draaien dan toegestaan kunnen breken en in het rond vliegen.
 • De buitendiameter en dikte van het inzetgereedschap dienen overeen te komen met de opgegeven afmetingen van uw elektrisch gereedschap. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet voldoende worden afgeschermd of gecontroleerd.
 • Inzetgereedschap met schroefdraadbevestiging moet exact op de schroefdraad van de slijpspil passen. Bij inzetgereedschap dat met behulp van een flens wordt gemonteerd, moet de gatdiameter van het inzetgereedschap overeenkomen met de opnamediameter van de flens. Inzetgereedschap dat niet nauwkeurig op het elektrisch gereedschap wordt bevestigd, draait ongelijkmatig en trilt zeer sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van de controle over het apparaat.
 • Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer inzetgereedschap, zoals slijpschijven, voor het gebruik altijd op afsplinteringen en barsten, steunschijven op barsten of sterke slijtage, draadborstels op losse of gebroken draden. Wanneer het elektrisch gereedschap of het inzetgereedschap naar beneden valt, controleert u of het beschadigd is, of gebruikt u onbeschadigd inzetgereedschap. Wanneer u het inzetgereedschap hebt gecontroleerd en gemonteerd, dient u ervoor te zorgen dat iedereen die zich in de nabijheid bevindt buiten het draaivlak van het roterende inzetgereedschap blijft en laat u het apparaat een minuut lang op het hoogste toerental draaien. Beschadigd inzetgereedschap breekt meestal in deze testperiode.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag afhankelijk van de toepassing volledige gezichtsbescherming, een veiligheids- of werkbril. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speciaal schort, dat u bescherming biedt tegen kleine slijp- en materiaaldeeltjes. Uw ogen dienen tegen rondvliegende deeltjes, die bij verschillende toepassingen ontstaan, te worden beschermd. Stof- en zuurstofmaskers dienen het ontstane stof te filteren. Wanneer u lang aan hard geluid bent blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.
 • Let er op dat andere personen zich op een veilige afstand van het werkgebied bevinden. Iedereen die het werkgebied betreedt, dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten het directe werkgebied.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Houd het netsnoer uit de buurt van draaiend inzetgereedschap. Wanneer u de controle over het apparaat verliest, kan het netsnoer worden doorsneden of gegrepen, waardoor u hand of uw arm mogelijk in het draaiende inzetgereedschap terechtkomt.
 • Zet het elektrisch gereedschap nooit weg voordat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact treden met het steunvlak, waardoor u de controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.
 • Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan door het toevallige contact met het draaiende inzetgereedschap gegrepen worden en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam dringen.
 • U dient de ventilatiesleuven van uw elektrisch gereedschap regelmatig te reinigen. De motorventilator trekt stof in de behuizing, en een sterke opeenhoping van metaalstof kan leiden tot elektrische gevaren.
 • Gebruik het elektrische gereedschap niet in de nabijheid van brandbare materialen. Door vonken kunnen deze stoffen vlam vatten.
 • Gebruik geen inzetgereedschap dat vloeibare koelmedia vereist. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmedia kan leiden tot een elektrische schok.
Terugslag en overeenkomstige veiligheidsvoorschriftenEen terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van draaiend inzetgereedschap dat blijft haken of geblokkeerd wordt, zoals slijpschijven, steunschijven, draadborstels, etc. Dit leidt tot een abrupte stop van het roterende inzetgereedschap. Hierdoor ondergaat een ongecontroleerd elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van het inzetgereedschap in, bij de plaats van de blokkade een versnelling.
Wanneer bijv. een slijpschijf in het werkstuk haakt of geblokkeerd raakt, kan de slijpschijf met de kant die invalt in het werkstuk vast komen te zitten. Hierdoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich dan naar de bediener of van hem weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkade. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van het elektrisch gereedschap. Dit kan door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, worden voorkomen.
 • Houd het elektrisch gereedschap goed vast en breng uw lichaam en armen in zo'n positie dat u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien voorhanden, om een zo groot mogelijke controle op terugslagkrachten of reactiemomenten te hebben ingeval van onopzettelijk starten. De bediener kan door de geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen de terugslag- en reactiekrachten beheersen.
 • Kom met uw hand nooit in de buurt van draaiend inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan zich bij een terugslag over uw hand bewegen.
 • Kom niet met uw lichaam binnen het gebied waarin het elektrische gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. Door de terugslag wordt het elektrisch gereedschap naar de plaats van de blokkade bewogen in een richting die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf.
 • Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, etc. Voorkom dat inzetgereedschap van het werkstuk terugkaatst en beklemd raakt. Het roterende inzetgereedschap heeft bij hoeken, scherpe randen of wanneer het wegketst de neiging beklemd te raken. Dit leidt tot controleverlies of terugslag.
 • Gebruik geen getand of kettingzaagblad. Dergelijk inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of tot het verlies van controle over het elektrisch gereedschap.
Speciale veiligheidsvoorschriften voor het slijpen en doorslijpen:
 • Gebruik uitsluitend de voor uw elektrische gereedschap toegestane slijpschijven en de voor deze slijpschijven bestemde beschermkap. Slijpstenen die niet geschikt zijn voor het elektrisch gereedschap, kunnen niet voldoende worden afgeschermd en zijn onveilig.
 • Doorgezette slijpschijven moeten zodanig worden gemonteerd, dat het slijpvlak niet boven het vlak van de beschermkaprand uitsteekt. Een onjuist gemonteerde slijpschijf die boven het vlak van de beschermkaprand uitsteekt, kan niet voldoende worden afgeschermd.
 • De beschermkap moet veilig op het elektrisch gereedschap zijn aangebracht en zo afgesteld zijn, dat een zo klein mogelijk deel van het slijpdeel open naar de bediener is gericht. De beschermkap moet de bediener beschermen tegen brokstukken en toevallig contact met de slijpschijf evenals vonken waardoor kleding vlam zou kunnen vatten.
 • Slijpstenen mogen alleen voor de aanbevolen inzetmogelijkheden worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor de materiaalafname met de rand van de schijf. Door zijwaartse krachtinwerking kan het slijpdeel worden gebroken.
 • Gebruik voor de door u gekozen slijpschijf altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste grootte en vorm. De geschikte flenzen ondersteunen de slijpschijf en verminderen zo het gevaar dat de slijpschijf breekt. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen zich onderscheiden van de flenzen voor andere slijpschijven.
 • Gebruik geen versleten slijpschijven van groter elektrisch gereedschap. Slijpschijven voor groter elektrisch gereedschap zijn niet geschikt voor de hogere toerentallen van kleiner elektrisch gereedschap en kunnen breken.
Andere speciale veiligheidsaanwijzingen voor het doorslijpen:
 • Voorkom een blokkering van de doorslijpschijf en een te hoge aandrukkracht. Voer geen overmatig diepe snedes uit. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de kans op kantelen of blokkeren, waardoor de mogelijkheid van een terugslag of slijpdeelbreuk ontstaat.
 • Kom niet in het gebied voor en achter de roterende doorslijpschijf. Wanneer u de doorslijpschijf in het werkstuk van u af beweegt, kan het elektrisch gereedschap in het geval van een terugslag met draaiende schijf direct naar u toe worden geslingerd.
 • Wanneer de doorslijpschijf beklemd is geraakt of u het werk onderbreekt, houd het apparaat dan rustig vast tot de schijf tot stilstand gekomen is. Probeer nooit om de nog lopende doorslijpschijf uit de snede te trekken, anders kan er een terugslag plaatsvinden. Stel de oorzaak voor het beklemd raken vast en hef deze op.
 • Schakel het elektrisch gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken, voordat u voorzichtig verder gaat. Anders kan de schijf blijven haken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat platen of grote werkstukken ondersteund worden, om het risico van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten ondersteund worden, zowel bij de doorslijpschijf als aan de rand.
 • Wees bijzonder voorzichtig met "invalsnedes" in bestaande wanden of andere gebieden die niet zichtbaar zijn. De invallende doorslijpschijf kan bij het snijden in gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag veroorzaken.
Bijzondere veiligheidsaanwijzingen voor schuurwerkzaamheden:
 • Gebruik geen te grote schuurbladen, maar neem bij het kiezen van de schuurbladgrootte de informatie van de fabrikant in acht. Schuurbladen die buiten de steunschijf uitsteken kunnen letsel veroorzaken en voor het blokkeren of scheuren van de schuurbladen of een terugslag zorgen.
Meer veiligheidsaanwijzingen voor het werken met draadborstels:
 • Let erop dat de draadborstel ook tijdens het normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Wegvliegende draadstukken kunnen heel gemakkelijk door dunne kleding en/of de huid dringen.
 • Wordt een beschermkap aanbevolen, voorkom dan dat de beschermkap en de draadborstel elkaar kunnen raken. Schijf- en komborstels kunnen hun diameter door de aandrukkracht en centrifugale kracht vergroten.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
 • Neem pauzes en doe oefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Gebruik geen doorslijpschijven voor grof slijpen.
 • Het inzetgereedschap en de flens goed vastzetten. Indien het inzetgereedschap en de flens niet goed zijn vastgezet, bestaat de mogelijkheid dat het inzetgereedschap na het uitschakelen bij het afremmen door de motor van de spindel loskomt.
 • Neem de aanwijzingen van de producent over het gebruik en opslag van de slijpschijven in acht.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Accu
 2. Accu-ontgrendelingstoets
 3. Laadtoestandsaanduiding
 4. Snelheidsregeling
 5. Aan-/uitschakelaar
 6. Spindelblokkeerknop
 7. Zijhandgreep
 8. Kap-ontgrendelingsknop
 9. Spindel
 10. Standaard beschermkap
 11. Spanflens met O-ring
 12. Doorslijpschijf / afbraamschijf
 13. Spanmoer
 14. Snelspanmoer Kwick-Lock (optioneel)
 15. Spansleutel
 16. Stoffilter

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende accu-aangedreven haakse slijper. Deze is bestemd voor het doorslijpen en afbramen van metalen en minerale materialen, voor het borstelen, voor schuren en voor het boren in plavuizen, altijd zonder gebruik van water. Het mag alleen worden gebruikt voor het droog slijpen of droog doorslijpen.

 • Het doorslijpen, splijten en afbramen van minerale materialen is alleen toegestaan bij gebruik van de overeenkomstige beschermkap (optioneel verkrijgbaar).

 • Bij het bewerken van een minerale ondergrond zoals beton of steen wordt geadviseerd een stofafzuigkap te gebruiken die is afgestemd op een geschikte Hilti stofzuiger.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 22.
 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Standaard leveringsomvang

Haakse slijper, zijhandgreep, standaard beschermkap, voorste afdekking, spanflens, spanmoer, spansleutel, stoffilter, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group .

ATC

Het apparaat is uitgerust met de elektronische sneluitschakeling ATC (Active Torque Control).
Als het inzetgereedschap geblokkeerd of ingeklemd raakt, draait het apparaat plotseling ongecontroleerd in de tegenovergestelde richting. ATC herkent deze plotselinge draaibeweging van het apparaat en schakelt het apparaat direct uit.
Voor een correcte functie hiervan moet het apparaat kunnen draaien.
Schakel na een sneluitschakeling het apparaat uit en weer in.

Apparaatbescherming afhankelijk van de temperatuur

De temperatuurafhankelijke oververhittingsbeveiliging van de motor bewaakt het stroomverbruik en de opwarming van de motor en beschermt het apparaat zo tegen oververhitting.
Bij overbelasting van de motor door een te hoge aandrukkracht neemt het vermogen van het apparaat aanzienlijk af of komt het apparaat tot stilstand.
Als het apparaat door overbelasting tot stilstand komt of aanmerkelijk langzamer gaat draaien, ontlast het apparaat dan en laat het circa 30 seconden met stationair toerental lopen.

Beschermkap met voorste afdekking

Image alternative
Voor het afbramen met rechte afbraamschijven en het doorslijpen met doorslijpschijven bij de bewerking van metalen alleen de standaard beschermkap met voorste afdekking gebruiken.

Stofkap (doorslijpen) DC-EX 125/5" C compacte kap (toebehoren)

Image alternative
Voor het doorslijpen van een minerale ondergrond met diamantslijpschijven moet de compacte kap DC-EX 125/5" C worden gebruikt.
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.

Stofkap (splijten) DC-EX 125/5"M (toebehoren)

Image alternative
Doorslijp- en splijtwerkzaamheden op minerale ondergronden met diamantslijpschijven mogen alleen met een stofkap worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.

Stofkap (slijpen) DG-EX 125/5" (toebehoren)

Image alternative
Het slijpsysteem is alleen geschikt voor het incidenteel slijpen van minerale ondergronden met diamant-komschijven.
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.

Laadtoestandsaanduiding van de lithium-ion-accu

De laadtoestand van de lithium-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
Tijdens en direct na de werkzaamheden kan de laadtoestand niet worden opgevraagd. Als de LED's van de laadtoestandsaanduiding van de accu knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Verbruiksmateriaal

Er mogen alleen kunstharsgebonden, vezelversterkte schijven van max. Ø 125 mm worden gebruikt, die zijn goedgekeurd voor een toerental van minstens 11000/min en een omtreksnelheid van 80 m/s.
De schijfdikte mag bij afbraamschijven max. 6,4 mm en bij doorslijpschijven max. 3,0 mm bedragen.
LET OP! Gebruik bij het doorslijpen en splijten met doorslijpschijven altijd de standaard beschermkap met extra voorste afdekking of een compleet gesloten stofkap.
Schijven
Type
Toepassing
Afkorting
Ondergrond
Abrasieve doorslijpschijf
Doorslijpen, sleuven maken
AC‑D
Metaal
Diamant-doorslijpschijf
Doorslijpen, sleuven maken
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
Mineraal
Abrasieve afbraamschijf
Afbramen
AG‑D, AF‑D, AN‑D
Metaal
Diamant-afbraamschijf
Afbramen
DG‑CW (SPX, SP, P)
Mineraal
Draadborstel
Draadborstels
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
Metaal
Diamant boorkroon
Boren in plavuizen
DD‑M14
Mineraal
Fiberschijf
Afbramen
AP-D
Metaal
Indeling van de schijven bij de gebruikte uitrusting
Pos.
Uitrusting
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Beschermkap
X
X
X
X
X
X
B
Voorste afdekking (in combinatie met A)
X


X


C
Stofkap (slijpen) DG‑EX 125⁄5"


XD
Stofkap (doorslijpen) DC-EX 125⁄5"C (in combinatie met A)X


E
Stofkap (splijten) DC-EX 125/5"MX


F
Adapter DC-EX SL (in combinatie met E)X


G
Zijhandgreep
X
X
X
X
X
X
H
Spanmoer
X
X
X
X


I
Spanflens
X
X
X
X


J
Kwick-Lock (optioneel bij H)
X
X

X


K
Spanmoer voor fiberschijf
X

L
Steunschotel
X

Technische gegevens


AG 4S-A22‑125
Nominale spanning
21,6 V
Nominaal toerental
8.500 omw/min
Maximale schijfdiameter
125 mm
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
3,1 kg
Schroefdraad aandrijfspindel
M14
Spindellengte
22 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Technische gegevens

Spindellengte
22 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
AG 4S‑A22‑125 Geluidsinformatie
Geluidsemissieniveau (LpA)
81,5 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
92,5 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
TrillingsinformatieAndere toepassingen, zoals doorslijpen, kunnen leiden tot afwijkende trillingswaarden.
Oppervlakteslijpen met trillingsgedempte handgreep (ah,AG)
4,7 m/s²
Schuren met trillingsgedempte handgreep (ah,DS)
5,3 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Ingebruikneming

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Zijhandgreep monteren

 • Schroef de zijhandgreep vast in een van de daartoe bestemde schroefdraadbussen.

Beschermkap monteren of demonteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij de montage en demontage evenals bij afstelwerkzaamheden en het verhelpen van storingen.
 • Lees de handleiding van de betreffende beschermkap.

Standaard beschermkap monteren

De beschermkap heeft codeernokken die ervoor zorgen dat alleen een bij het apparaat passende beschermkap kan worden gemonteerd. De beschermkap loopt met zijn codeernokken in de kapopname van het apparaat.
Image alternative
 1. Plaats de beschermkap zo op de hals van de spindel dat de beide driehoeksmarkeringen op het apparaat en op de beschermkap tegenover elkaar staan.
 2. Druk de beschermkap op de hals van de spindel.
 3. Druk op de kap-ontgrendelingsknop en draai de beschermkap in de gewenste positie tot hij vergrendelt.
  • De kap-ontgrendelingsknop springt terug.

Standaard beschermkap verstellen

 • Druk op de kap-ontgrendelingsknop en draai de beschermkap in de gewenste positie tot hij vergrendelt.

Standaard beschermkap demonteren

 1. Druk de kap-ontgrendelingsknop in en draai de beschermkap totdat de beide driehoeksmarkeringen op het apparaat en op de beschermkap tegenover elkaar staan.
 2. Verwijder de beschermkap.

Voorste afdekking monteren of demonteren

Wanneer met de voorste afdekking wordt gewerkt, dan wordt deze op de beschermkap aangebracht.
Image alternative
 1. Plaats de voorste afdekking met de gesloten zijde op de standaard beschermkap, tot de vergrendeling vastklikt.
 2. Maak voor het demonteren de vergrendeling van de voorste afdekking los en verwijder deze van de standaard beschermkap.

Inzetgereedschap monteren of demonteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Bij het afremmen van de motor kan het inzetgereedschap losraken.
 • Wacht tot het inzetgereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het inzetgereedschap of de spanmoer aanraakt.
 • Zet het inzetgereedschap en de spanflens met de spanmoer zo vast, dat bij het afremmen van de motor geen onderdelen van de spindel losraken.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan heet zijn.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
Diamantschijven moeten worden vervangen zodra de snij- resp. slijpprestatie merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm is.
Andere schijftypen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie duidelijk afneemt of delen van de haakse slijper (uitgezonderd de schijf) tijdens de werkzaamheden met het werkmateriaal in contact komen.
Abrasieve doorslijpschijven moeten bij afloop van de vervaldatum worden vervangen.

Inzetgereedschap monteren

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Controleer of de O-ring in de spanflens aanwezig is en niet beschadigd is.
  Resultaat De O-ring is beschadigd.
  In de spanflens is geen O-ring geplaatst.
  • Plaats een nieuwe spanflens met O-ring.
 3. Plaats de spanflens volledig op de spindel, zodat hij niet kan verdraaien.
 1. Plaats het inzetgereedschap.
 2. Schroef de spanmoer overeenkomstig het aangebrachte inzetgereedschap vast.
 3. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 4. Draai met de spansleutel de spanmoer vast, laat vervolgens de spindelblokkeerknop los en verwijder de spansleutel.

Inzetgereedschap verwijderen

 1. Verwijder de accu.
ATTENTIE
Gevaar van breuk en onherstelbare beschadiging. Als de spindelblokkeerknop wordt ingedrukt terwijl de spindel ronddraait, kan het inzetgereedschap losraken.
 • Druk de spindelblokkeerknop alleen in als de spindel stilstaat.
 1. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 2. Draai de spanmoer los door de spansleutel aan te brengen en deze linksom te draaien.
 3. Laat de spindelblokkeerknop los en verwijder het inzetgereedschap.

Inzetgereedschap met snelspanmoer Kwick-Lock monteren

ATTENTIE
Gevaar voor breuk. Door te sterke slijtage kan de snelspanmoer Kwick-Lock breken.
 • Let erop dat de Kwick-Lock snelspanmoer tijdens de werkzaamheden geen contact met de ondergrond maakt.
 • Gebruik geen beschadigde snelspanmoer Kwick-Lock .
In plaats van de spanmoer kan optioneel de snelspanmoer Kwick-Lock worden gebruikt. Hiermee kunnen inzetgereedschappen zonder gereedschap worden gewisseld.
Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Controleer of de O-ring in de spanflens aanwezig is en niet beschadigd is.
  Resultaat De O-ring is beschadigd.
  In de spanflens is geen O-ring geplaatst.
  • Plaats een nieuwe spanflens met O-ring.
 3. Reinig de spanflens en de snelspanmoer.
 4. Plaats de spanflens op de spindel.
 1. Plaats het inzetgereedschap.
 2. Schroef de snelspanmoer Kwick-Lock tot de aanslag op het inzetgereedschap.
  • Het opschrift Kwick-Lock is in vastgeschroefde toestand zichtbaar.
 3. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 4. Draai het inzetgereedschap met de hand rechtsom krachtig door tot de snelspanmoer Kwick-Lock vast aangedraaid is en laat vervolgens de spindelblokkeerknop los.

Inzetgereedschap met snelspanmoer Kwick-Lock demonteren

 1. Verwijder de accu.
ATTENTIE
Gevaar van breuk en onherstelbare beschadiging. Als de spindelblokkeerknop wordt ingedrukt terwijl de spindel ronddraait, kan het inzetgereedschap losraken.
 • Druk de spindelblokkeerknop alleen in als de spindel stilstaat.
 1. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 2. Maak de snelspanmoer Kwick-lock los, door de snelspanmoer met de hand linksom te draaien.
 3. Als de snelspanmoer Kwick-lock niet met de hand kan worden losgedraaid, een spansleutel op de snelspanmoer plaatsen en deze linksom draaien.
  Gebruik nooit een buistang, zodat de snelspanmoer Kwick-lock niet beschadigd raakt.
 4. Laat de spindelblokkeerknop los en verwijder het inzetgereedschap.

Boorkroon monteren

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Monteer de zijhandgreep.
 3. Monteer de standaard beschermkap.
 4. Breng de boorkroon aan en draai deze handvast aan.
 5. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 6. Zet de boorkroon vast met een geschikte steeksleutel.
 7. Laat vervolgens de spindelblokkeerknop los en verwijder de steeksleutel.

Draadborstel monteren

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Monteer de zijhandgreep.
 3. Monteer de standaard beschermkap.
 4. Breng de draadborstel aan en draai deze handvast aan.
 5. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 6. Zet de draadborstel met een geschikte steeksleutel vast.
 7. Laat vervolgens de spindelblokkeerknop los en verwijder de steeksleutel.

Fiberschijf monteren

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Monteer de zijhandgreep.
 3. Monteer de standaard beschermkap.
 4. Plaats de steunschotel en de fiberschijf en zet de spanmoer vast.
 5. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 6. Zet met de spansleutel de spanmoer vast.
 7. Laat vervolgens de spindelblokkeerknop los en verwijder de spansleutel.

Bediening

Inschakelen

 1. Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
 2. Schuif de aan-/uitschakelaar naar voren.
  • De motor draait.
 3. Vergrendel de aan-/uitschakelaar.

Slijpen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Het inzetgereedschap kan plotseling blokkeren of blijven haken.
 • Gebruik het apparaat met de zijhandgreep en houd het met beide handen vast.

Doorslijpen

 • Werk bij het doorslijpen met een matige aanzet en kantel het apparaat of de doorslijpschijf niet (werkhouding circa 90° op het snijvlak).
  Profielen en kleine vierkante buizen worden het beste doorgeslepen door te beginnen bij de kleinste doorsnede.

Afbramen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. De doorslijpschijf kan uiteenbarsten en losspringende delen kunnen voor letsel zorgen.
 • Gebruik nooit doorslijpschijven voor het afbramen.
 • Beweeg het apparaat met een aanzethoek van 5° tot 30° en matige druk heen en weer.
  • Daardoor wordt het werkstuk niet te warm, verkleurt het niet en ontstaan er geen groeven.

Uitschakelen

 • Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
  • De aan-/uitschakelaar springt in de uit-stand en de motor stopt.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Verwijder het stoffilter en reinig deze en de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu raakt sneller dan gebruikelijk ontladen.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu klikt niet met een hoorbare "klik" in.
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
1 LED knippert.
Apparaat functioneert niet.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen of afkoelen.
Alle 4 LED's knipperen.
Apparaat functioneert niet.
Apparaat is overbelast.
 • Laat de regelschakelaar los en bedien deze opnieuw. Laat het apparaat daarna circa 30 seconden onbelast draaien.
Sterke hitteontwikkeling in de haakse slijper of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat heeft geen volledig vermogen.
Er is een accu met een te geringe capaciteit aangebracht.
 • Gebruik een accu met voldoende capaciteit.
Geen remfunctie van de motor.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Apparaat is kortstondig overbelast.
 • Schakel het apparaat uit en weer in.

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r9884540.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative