Taal

BX 3-BT

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Algemeen gebodsteken
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Het Bluetooth® -woordmerk en het Image alternative-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze handelsmerken door Hilti is gelicenseerd.
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type:
  BX 3-BT
  Generatie:
  02
  Serienummer:

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, haarden en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, voordat u de accu aanbrengt, het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen . Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Verzorg elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsinstructies voor bevestigingsapparaten

 • Ga er altijd vanuit dat het apparaat nagels bevat. Onachtzaam gebruik van de schiethamer kan tot onverwacht wegschieten van nagels leiden en u verwonden.
 • Richt het apparaat niet op uzelf of andere personen in de buurt. Door onbedoelde bediening wordt een nagel uitgeschoten, waardoor letsel kan ontstaan.
 • Bedien het apparaat niet, voordat het stevig op het werkstuk is geplaatst. Wanneer het apparaat geen contact met het werkstuk heeft, kan de nagel terugkaatsen van de bevestigingsplaats.
 • Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet of verwijder de accu wanneer een nagel in het apparaat klemt. Als de schiethamer aangesloten is, kan het bij het verwijderen van een vastzittende nagel per ongeluk worden bediend.
 • Wees voorzichtig bij het verwijderen van een vastzittende nagel. Het systeem kan gespannen zijn en de nagel krachtig naar buiten schieten, terwijl u probeert het inklemmen te verhelpen.
 • Zorg er bij het vastzetten van elektrische leidingen voor dat deze spanningsloos zijn. Pak de schiethamer alleen vast bij de geïsoleerde greepgedeelten. Gebruik alleen nagels die geschikt zijn voor de montage van elektrische leidingen. Controleer of de nagel niet de isolatie van de elektrische leiding beschadigd heeft. Een nagel die de isolatie van elektrische leidingen beschadigt, kan tot een elektrische schok en brandgevaar leiden.

Veiligheidsinstructies

Essentiële veiligheidsnotities Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Eisen aan de gebruiker
 • U mag dit apparaat alleen bedienen of onderhouden wanneer u daartoe geautoriseerd en opgeleid bent.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
 • Uzelf en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik een geschikte veiligheidsbril en een veiligheidshelm dragen.
 • Draag gehoorbescherming.
 • Te hard geluid kan het gehoor beschadigen.
Veiligheid van personen
 • Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een montageapparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Onderbreek de werkzaamheden bij pijn of als u onwel wordt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
 • Zorg voor een goede lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers.
 • Draag schoeisel met anti-slip zolen.
 • Houd bij het aanraken van het apparaat de armen gebogen (niet gestrekt).
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
Gebruik en onderhoud van apparaten voor directe montage Image alternative WAARSCHUWING! Gevaar door doorslaande tapeinden! Controleer vóór het indrijven van tapeinden dat er zich niemand achter of onder het onderdeel bevindt waarin het tapeind wordt ingedreven.
 • Gebruik het juiste apparaat voor uw werkzaamheden. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Laat een geladen apparaat nooit onbeheerd achter.
 • Vervoer en bewaar het apparaat in een afgesloten koffer.
 • Schakel het apparaat altijd voorafgaand aan reinigings-, service- en onderhoudswerkzaamheden, bij het wisselen van de boutgeleider, bij werkonderbrekingen en bij de opslag uit.
 • Bewaar niet in gebruik zijnde apparaten ontladen op een droge en afgesloten en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
 • Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn.
 • Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimaal functioneren van het apparaat te garanderen. Beschadigde onderdelen dienen door de Hilti Service te worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven.
 • Controleer het werkgebied voordat u begint te werken op verdekt liggende elektrische leidingen, gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector. Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning komen te staan als u bijv. een elektrische leiding beschadigt.
 • Drijf geen tapeind in ondergrondmateriaal dat hiervoor ongeschikt is.
 • Ongeschikte materialen zijn glas, marmer, kunststof, brons, messing, koper, isolatiemateriaal, holle baksteen, tegels of plavuizen, dun plaatstaal (< 4 mm) en gasbeton. Het indrijven in deze materialen kan materiaalbreuk, afsplinteren of doordrijvingen veroorzaken.
 • Haal de pal alleen over wanneer het apparaat volledig loodrecht tegen de ondergrond is gedrukt.
 • Houd de schiethamer bij het indrijven altijd onder een rechte hoek ten opzichte van de ondergrond, om te voorkomen dat het tapeind van het ondergrondmateriaal afketst.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Laat het apparaat nooit vallen.
 • Gebruik het apparaat niet op een plaats waar brand- en explosiegevaar bestaat, behalve als dit daarvoor speciaal is toegestaan.
 • Bevestig de X-BT elementen alleen in de speciaal daarvoor voorziene boringen.
Werkgebied
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden.
 • Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Zorg voor een goede verlichting en ventilatie van het werkgebied.
Mechanische veiligheidsmaatregelen
 • Voer geen aanpassingen resp. veranderingen uit aan het apparaat, met name niet aan de plunjer.
 • Gebruik alleen tapeinden die voor het apparaat bestemd en goedgekeurd zijn.
Thermische veiligheidsmaatregelen
 • Overschrijd de maximale geadviseerde indrijffrequentie niet (zie het hoofdstuk Technische gegevens).
 • Indien het apparaat oververhit is, dient u het af te laten koelen.
 • Demonteer het apparaat niet wanneer het heet is. Laat het apparaat afkoelen.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Boutgeleider (X‑FG B3-serie)
 2. Indrijfdiepte-instelling
 3. Boutgeleider-vergrendeling
 4. Ventilatiesleuven
 5. Riemhaak
 6. Pal
 7. Handgreep
 8. Ontgrendelingstoetsen met extra functie activering van de laadtoestandsindicatie
 9. Lithium-ion accu
 10. Statusindicatie
 11. Aan/uit‑toets

Correct gebruik

Het product is een handgeleide accu-aangedreven schiethamer. Het is bedoeld voor het indrijven van tapeinden (X-BT) in staal. Gebruik alleen goedgekeurde tapeinden in combinatie met de daarvoor bedoelde boutgeleider.

De schiethamer, de accu en de tapeinden vormen een technische eenheid. Gebruik de speciaal voor het apparaat gefabriceerde Hilti tapeinden en de door Hilti aanbevolen acculaders en accu's. Alleen bij het in acht nemen van deze voorwaarden gelden de door Hilti aangegeven bevestigings‑ en toepassingsadviezen.
 • De schiethamer mag alleen handbediend worden gebruikt.
 • Verkeerde toepassingen moeten worden uitgesloten. Als verkeerde toepassing wordt gezien het indrijven zonder dat een X‑BT element in de boutgeleider is aangebracht.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de door Hilti goedgekeurde acculaders. Meer informatie vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

Bluetooth

Het product is uitgerust met een Bluetooth-interface. Zodra de accu is aangebracht en de schiethamer met de aan/uit-toets wordt ingeschakeld, is de draadloze communicatie via Bluetooth mogelijk.
Zodra het apparaat in de stand-by-modus is gezet of nadat de schiethamer met de aan/uit-toets is uitgeschakeld, worden nog gedurende drie uur gegevens verzonden.
Om Bluetooth actief te deactiveren moet de aan/uit-toets minstens 5 seconden ingedrukt worden gehouden, tot de LED tweemaal blauw gaat branden.
Wanneer de accu wordt verwijderd, worden geen gegevens meer verzonden.
Bluetooth is niet in alle markten beschikbaar.

Bluetooth

Image alternative
Aan het einde van de documentatie vindt u de landsspecifieke goedkeuringssymbolen voor
Image alternative
Bluetooth.

Statusindicatie

De statusindicator geeft informatie over de toestanden van de schiethamer.
Toestand
Betekenis
Uit
Schiethamer is uitgeschakeld
LED brandt groen.
Schiethamer is ingeschakeld en gebruiksklaar
LED knippert elke 3 seconden groen.
Schiethamer bevindt zich in de stand-by-modus, wanneer de machinekop tegen de ondergrond wordt gedrukt schakelt de schiethamer in
LED knippert continu groen.
Schiethamer is te heet of de accu is zwak, zie storingstabel
LED knippert rood.
Apparaatstoring, zie storingstabel
LED brandt rood.
Apparaatstoring, zie storingstabel
LED knippert geel.
Breng het apparaat naar de Hilti Service.

Weergave van de acculaadtoestand

Bij het bedienen van een accu-ontgrendelingstoets geeft het display de laadtoestand van de accu aan.
Tijdens en direct na het indrijven is er geen betrouwbare weergave van de laadtoestand mogelijk.
Toestand
Betekenis
Alle vier LED's branden groen.
De laadtoestand is 75% tot 100%.
Drie LED's branden groen.
De laadtoestand is 50% tot 75%.
Twee LED's branden groen.
De laadtoestand is 25% tot 50%.
Eén LED brandt groen.
De laadtoestand is 10% tot 25%.
Eén LED knippert groen.
De laadtoestand is lager dan 10%.

Standaard leveringsomvang

Schiethamer BX 3-BT, boutgeleider X‑FG B3-serie, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Schiethamer

Gewicht volgens EPTA Procedure 01 inclusief accu
B 22/2.6 Li-Ion (02)
4,0 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
4,1 kg
B 22/‌4.0 Li-Ion
4,2 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
B 22/‌8.0 Li-Ion
4,6 kg
Penlengte
31 mm
Schroefdraaddiameter
8 mm … 10 mm
Aandruktraject
12 mm
Aandrukkracht
50 N … 70 N
Gebruikstemperatuur (omgevingstemperatuur)
−15 ℃ … 50 ℃
Gebruikstemperatuur pennen
−10 ℃ … 50 ℃
Geadviseerde maximale indrijffrequentie
650/h
Nominale spanning
21,6 V
Frequentie
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maximaal uitgestraald zendvermogen
−11,9 dBm

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluids- en trillingsinformatie (gemeten volgens EN 60745-2‑16)
Typisch A-gekwalificeerd geluidsvermogensniveau, LWA (bij het indrijven van nagels in staal)
105 dB
Typisch A-gekwalificeerd geluidsemissieniveau, LpA (bij het indrijven van nagels in staal)
94 dB
Onzekerheid voor het genoemde geluidsniveau, K
3 dB
Eenaxiale trillingstotaalwaarden (in z-richting)
Trillingsemissiewaarde, a h (bij het indrijven van nagels in staal)
2,2 m/s²
Onzekerheid, K
1,5 m/s²

Onderhoudswerkzaamheden

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Boutgeleider verwijderen

 1. Schakel de schiethamer uit.
 2. Verwijder de accu.
 3. Verwijder het tapeind uit de boutgeleider.
 4. Schuif de boutgeleider-vergrendeling tot de aanslag in de richting van de pijl.
  • De boutgeleider komt vrij.
 5. Verwijder de boutgeleider.

Boutgeleider aanbrengen

Image alternative
 1. Schakel de schiethamer uit.
 2. Verwijder de accu.
 3. Schuif de boutgeleider-vergrendeling tot de aanslag in de richting van de pijl en houd hem in deze positie vast.
 4. Schuif de boutgeleider in de machinekop tot hij hoorbaar vergrendelt.
  Controleer of de zwarte beschermkap op de boutgeleider klaar voor gebruik is. Vervang de zwarte beschermkap zo nodig.
 5. Laat de boutgeleider-vergrendeling los.
  • De boutgeleider-vergrendeling springt in de middelste stand.
 6. Controleer door trekken aan de boutgeleider of deze stevig vast zit.

Indrijfdiepte instellen

Image alternative
 1. Draai aan de indrijfdiepte-instelling om de benodigde indrijfdiepte in te stellen.
 2. Controleer de kwaliteit van de indrijving volgens de instructies bij de bevestigingselementen. Elke wijziging van de krachtinstelling dient met een nieuwe pen te worden uitgevoerd.
  Selecteer de krachtinstelling conform de toepassing.
  Wanneer u nog geen ervaring bij de omgang met het gereedschap hebt, is de aanbevolen eerste vermogensinstellingspositie de stand 3.

Bediening

Schiethamer inschakelen

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Als de schiethamer tegen een lichaamsdeel wordt gedrukt, kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel ontstaan.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Door het met de hand terugtrekken van de boutgeleider kan het apparaat onder bepaalde omstandigheden gebruiksklaar worden. Wanneer het apparaat gereed voor gebruik is, bestaat de mogelijkheid dat een bout in een lichaamsdeel wordt gedreven.
 • Trek daarom nooit de boutgeleider met de hand terug.
 • Druk op de aan/uit-toets.
  • Het veerelement wordt hoorbaar gespannen en de statusindicatie gaat groen branden.
  Bij lage temperaturen verminderen de prestaties van de accu.
  Het spannen van het veerelement gebeurt bij afnemende accuprestaties langzamer dan bij een volledig opgeladen accu.
  Bij het gebruik met afnemende accuprestaties schakelt de schiethamer uit voordat er schade aan de accucellen kan ontstaan.

Schiethamer uitschakelen

 • Druk op de aan/uit-toets.
  • Het veerelement wordt hoorbaar ontspannen en de statusindicatie dooft.

Nagel indrijven

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door verkeerd gebruik en/of afsplinterend materiaal!
 • Gevaar van nagelindrijving door de hand! Bedien het product altijd met beide handen! Houd het product altijd met de tweede hand zo vast, zoals op de afbeeldingen getoond.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel! Dit kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril en werkhandschoenen. Ook andere personen in de omgeving moeten een veiligheidsbril en een veiligheidshelm dragen. Tijdens het indrijven dreigen letsel aan lichaam en ogen door van de ondergrond afsplinterend materiaal of door uitgeworpen delen uit de omgeving van de boutgeleider.
 • Probeer nooit om storingen aan het apparaat te verhelpen door verdere indrijvingen uit te voeren!
ATTENTIE
Gevaar voor letsel en beschadiging van de schiethamer!
 • Drijf het bevestigingselement nooit een tweede keer in! Dit kan leiden tot elementbreuken en inklemmen van het element.
 • Gebruik alleen de voor dit apparaat toegestane originele toebehoren van de firma Hilti . Het gebruik van ongeschikt materiaal en ongeschikte toebehoren kan tot letsel leiden en de schiethamer beschadigen.
 1. Schakel de schiethamer in.
 2. Drijf de tapeinden in.
 3. Plaats de schiethamer onder een rechte hoek op de ondergrond en druk de boutgeleider die van een daarvoor bestemd tapeind is voorzien in het midden van de vooraf aangebrachte boring tot de aanslag in.
 4. Activeer het indrijven door de trekker in te drukken.
  Gebruik na iedere keer indrijven het kaliber om de correcte indrijfdiepte van de pennen te controleren.
 5. Til de schiethamer na het indrijven volledig van de ondergrond af.
  • Als de boutgeleider langer dan 6 seconden tegen een ondergrond wordt aangedrukt zonder dat een indrijving plaatsvindt, wordt de schiethamer automatisch uitgeschakeld. Door het indrukken van de aan/uit-toets kan de schiethamer weer worden ingeschakeld.
   Drijf het bevestigingselement nooit een tweede keer in!
  • Als de schiethamer gedurende 6 minuten niet is gebruikt, schakelt deze automatisch uit.

Bluetooth uitschakelen

 • Druk de aan/uit‑toets minstens 5 seconden in, tot de LED tweemaal blauw gaat branden.
  • Er is geen gegevensoverdracht meer mogelijk.
  • Bluetooth is niet in alle markten beschikbaar
  Wanneer u zich in een kwetsbare omgeving bevindt (bijvoorbeeld een ziekenhuis) waar geen Bluetooth is toegestaan, kunt u het Bluetooth deactiveren.

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Schakel de schiethamer uit.
 • Verwijder de accu.
 • Verwijder het bevestigingselement uit de boutgeleider.
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
 • Schakel de schiethamer uit.
 • ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu.
 • Verwijder het bevestigingselement uit de boutgeleider.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Accu's nooit in de zon, in warmtebronnen of achter een raam bewaren.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Veerelement wordt niet gespannen; geen statusindicatie.
Accu leeg.
 • Vervang de accu.
Accu niet correct aangebracht.
Veerelement wordt niet gespannen, statusindicatie knippert groen en 1 LED van de laadtoestandsaanduiding knippert.
Accu leeg.
 • Vervang de accu.
Accutemperatuur te laag.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Veerelement wordt niet nagespannen, statusindicatie knippert groen en de 4 LED's van de laadtoestandsaanduiding knipperen.
Te hoge temperatuur in de schiethamer.
 • Laat de schiethamer afkoelen.
Veerelement wordt niet gespannen en statusindicatie knippert rood.
Boutgeleider niet correct aangebracht.
Veerelement wordt niet gespannen en statusindicatie brandt rood.
Apparaatstoringen
Element scheef ingedreven.
Apparaat over de handgreep te sterk aangedrukt.
 • Druk het apparaat met minder druk op de ondergrond.
Apparaat buiten de zetas aangedrukt.
 • Druk het apparaat onder een rechte hoek resp. over de greepgedeelten aan de achterzijde van het apparaat aan.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: BX 3‑BT qr.hilti.com/r9808595.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.