Taal

VC 5-A22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Aanwijzingen voor het gebruik en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrische apparaten niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht

Symbolen op het product

Productafhankelijke symbolen

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Geen vocht opzuigen

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
Productinformatie
Droogstofzuiger
VC 5-A22
Generatie
01
Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische apparaten

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
 • Het product is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen (inclusief kinderen) zonder ervaring en/of kennis, te worden gebruikt.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen.
 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Stofsoorten die schadelijk voor de gezondheid of brandbaar en/of explosief zijn, mogen niet worden opgezogen (magnesium-aluminiumstof enz.). Materialen die heter zijn dan 60 °C mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
 • Gebruik geen water of olie en geen vet of reinigingsmiddelen.
 • Gebruik geen benzine of andere ontvlambare vloeistoffen voor reinigingswerkzaamheden.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Aanvullende veiligheidsvoorschriften stofzuiger

Veiligheid op de werkplek
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd de stofzuiger uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in een stofzuiger vergroot het risico van een elektrische schok.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Gebruik de stofzuiger niet in een zeer stoffige omgeving.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. Bij contact met water afspoelen. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
 • Gebruik de stofzuiger niet als stofafzuiging, in combinatie met elektrische apparaten.
 • Gebruik de zuiger alleen met ingebouwd filter.
 • Voorkom dat het apparaat onbedoeld start. Schakel het apparaat uit, voordat u de accu aanbrengt of het apparaat optilt of transporteert. Draag het apparaat niet met uw vinger aan de aan-/uitschakelaar. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een pauze, voor het onderhoud, bij het wisselen van gereedschappen en tijdens het vervoer moet de accu uit het apparaat worden verwijderd.
 • Zit of sta niet op het apparaat.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Beschrijving

Correct gebruik

Het hier beschreven product is een stofzuiger geschikt voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurbedrijven. Hij is alleen voor droge toepassingen geschikt.

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Productoverzicht

Image alternative
 1. EJECT -toets voor slang
 2. Handgreep
 3. Functieschakelaar
 4. Houder voor schouderband
 5. Handmondstuk
 6. Slang
 7. Spletenzuiger
 8. Sluitklemmen
 9. Vuilreservoir
 10. Zuigkop
 11. CLEAN -toets voor filterreiniging
 12. Accuvak
 13. Uitblaasfilter

Functieschakelaar

Toestand
Betekenis
ECO
Spaarstand
MAX
Inschakelen
OFF
Uitschakelen

Standaard leveringsomvang

Droogstofzuiger inclusief filterelement, zuigslang compleet, handzuigmond, spletenzuiger, schouderband en handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Weergave van de Li-ion accu

De laadtoestand van de Li-ion-accu en storingen aan het apparaat worden via de indicator op de Li-ion-accu weergegeven. De laadtoestand van de Li-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert, apparaat is klaar voor gebruik.
Laadtoestand: < 10%
1 LED knippert, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Accu is oververhit.
4 LED's knipperen, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Apparaat is overbelast of oververhit.
Bij het bedienen van de schakelaar van de stofzuiger en tot 5 seconden na het loslaten van de bedieningsschakelaar kan de laadtoestand niet worden opgevraagd.
Als de LED's van de laadtoestandsaanduiding van de accu knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Overbelastings- en oververhittingsaanduiding

Het apparaat is uitgerust met een elektronische overbelastingsbeveiliging en oververhittingsbeveiliging. Bij overbelasting of oververhitting wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Wordt de regelschakelaar losgelaten en weer ingedrukt, dan kan het apparaat mogelijk vertraagd weer inschakelen (afkoelfase van het apparaat).

Technische gegevens


VC 5-A22
Nominale spanning (DC)
21,6 V
Nominale stroom
16 A
Gewicht conform EPTA-Procedure 01 (gemeten met B22⁄5.2)
5,2 kg
Omgevingstemperatuur
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Geluids- en trillingsinformatie, gemeten volgens EN 60335-2-69


VC 5-A22
Geluidsdrukniveau (LpA)
70,9 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
85,2 dB(A)
Onzekerheid
2,4 dB(A)
Trillingsemissiewaarde (ah)
< 2,5 m/s²
Onzekerheid (K)
In de waarde genomen

Bediening

Werkvoorbereiding

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
WAARSCHUWING Het apparaat mag alleen door bevoegd, vakkundig geschoold personeel worden bediend.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Verwijder de accu uit de apparaathouder.

Filterzak vervangen

Image alternative
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Open de twee sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 4. Verwijder de filterzak en verwijder de houder voor de filterzak.
 5. Schuif de houder voor de filterzak op een nieuwe filterzak.
 6. Bevestig de houder met de filterzak aan de ribben van het vuilreservoir.
 7. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Zuigslang aanbrengen/verwijderen

 1. Sluit de zuigslang aan op de inlaataansluiting voor de zuigslang.
  • De zuigslang vergrendelt hoorbaar.
 2. Om de zuigslang te verwijderen, houdt u de knop EJECT ingedrukt.
 3. Verwijder de stofzuigerslang uit de inlaataansluiting voor de zuigslang.

Werkzaamheden

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel !
 • Met dit product mogen geen gevaarlijke stoffen worden opgezogen.
 • Gebruik dit product alleen voor droge toepassingen.

Apparaat in-/uitschakelen

 1. Om het apparaat in te schakelen, draait u de schakelaar van de stofzuiger in deze stand MAX .
  Om de langere accuduur bij gereduceerd zuigvermogen in te stellen, schakelt u de functieschakelaar in deze stand ECO .
 2. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar van de stofzuiger in deze stand OFF .

Filter reinigen

 1. Schakel het apparaat in.
 2. Sluit het slangeinde met de hand af.
 3. Wacht tot de maximale onderdruk is opgebouwd.
 4. Druk deze knop CLEAN 4-5 keer in.
 5. Schakel het apparaat uit.

Na het stofzuigen

 1. Draai de schakelaar van de stofzuiger in deze stand: OFF .
 2. Maak het reservoir leeg en reinig het apparaat door dit met een vochtige doek af te vegen.
 3. Bevestig de slang aan de slanghouder.
 4. Berg de mondstukken op.
 5. Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.
  • LET OP Deze stofzuiger mag alleen in gesloten ruimtes worden opgeslagen.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Filter vervangen

Image alternative
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Open de twee sluitklemmen.
 3. Til de zuigkop van het vuilreservoir.
 4. Om het filterframe te verwijderen, de filterfixering 180° draaien.
 5. Verwijder het filter met filterframe.
 6. Maak de afdichting en de opname voor het filterframe vrij van stof.
 7. Plaats het filterframe op een nieuw filter.
 8. Plaats het filterframe in de houder voor het filterframe.
 9. Vergrendel het filterframe met de filterfixeringen.
 10. Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.

Filtervlies vervangen

Image alternative
 1. Druk op de toets voor het ontgrendelen van het uitblaasfilter en verwijder de filterdrager.
 2. Verwijder het filtervlies van de filterdrager.
 3. Bevestig een nieuw filtervlies op de filterdrager.
 4. Bevestig de filterdrager op het apparaat.

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "dubbele klik".
Vergrendelnok van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnok en vergrendel de accu.
1 LED knippert.
Apparaat functioneert niet.
Accu is ontladen.
 • Verwissel de accu en laad de lege accu op.
Accu is te heet of te koud.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen of afkoelen.
4 LED's knipperen.
Motor oververhit.
 • Schakel het apparaat uit.
 • Wacht 10 minuten.
 • Verwijder verstoppingen van filter, inlaataansluiting, slang en uitblaasfilter.
 • Schakel het apparaat in.
Gereduceerd zuigvermogen.
Vuilreservoir vol.
 • Maak het vuilreservoir leeg.
Zuigslang of zuigmond zijn verstopt.
 • Reinig zuigslang en mondstuk.
Filter is verstopt
 • Controleer het filter correct gemonteerd is.
Zuigslang of mondstukken zijn beschadigd.
 • Vervang de zuigslang of de mondstukken.
Zuigslang is niet vergrendeld.
Lichte stroomschokken.
Elektrostatische oplading.
 • Verhoog de luchtvochtigheid.
 • Gebruik de stofzuiger in de ECO -modus.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative