Taal

NPR 032 IE-A22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Gevaar voor beknelling!
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Persgereedschap
  NPR 032 IE-A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften persgereedschap

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Voer nooit persverbindingen binnen gasleidingnetten uit, tenzij er een uitdrukkelijke vrijgave door de systeemaanbieder bestaat in combinatie met dit gereedschap en de persverbindingen met speciaal gecontroleerde fittingen worden uitgevoerd.
 • Verzeker u ervan dat de vergrendelpen volledig ingeschoven en correct vergrendeld is.
 • Erop letten, dat zich geen vreemde voorwerpen (bijv. pleisterwerk, steenresten, metaalspanen etc.) in de persbekken bevinden en er geen beschadigingen zijn. Beschadigde of verbogen persbekken mogen niet meer worden gebruikt!
 • Controleer het persgereedschap en de persbek NPR PS of persringen overeenkomstig de voorschriften voordat u met werken begint. Onvolledig gecontroleerde apparaten, bekken of ringen kunnen tot foutieve persingen leiden en vormen een veiligheidsrisico voor de bediener. Persgereedschap moet na uiterlijk 15.000 persingen, maar minstens eenmaal per jaar door de Hilti Service worden gecontroleerd. Persbekken en -ringen moeten jaarlijks door de Hilti Service worden onderhouden.
 • Voor aan de geperste leidingen ter controle op lekkage afsluitend een druktest uit, om lekkages (bijv. als gevolg van bedieningsfouten) te vermijden.
Elektrische veiligheid
 • Alvorens het apparaat te gebruiken, moeten alle actieve, d.w.z. stroomvoerende, onderdelen in de werkomgeving van de gebruiker spanningsvrij worden geschakeld. Als dit niet mogelijk is, moeten overeenkomstige veiligheidsinrichtingen voor het werken in de buurt van onder spanning staande onderdelen worden genomen.
 • Pers geen onder elektrische spanning staande delen aan elkaar. Het apparaat geldt niet als geïsoleerd en moet daarom in combinatie met de persoonlijke veiligheidsuitrusting (werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, beschermende kleding etc.) worden gebruikt, dat geschikt is, u zelf en in de nabijheid bevinden uit te beschermen.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Schakel het elektrisch gereedschap na circa 50 opeenvolgende persverbindingen uit en laat het circa 15 minuten afkoelen. Oververhitting kan tot schade aan het apparaat leiden.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Perskop
 2. Terugstelschakelaar voor het openen van de persbekken bij fouten of noodgevallen
 3. Behuizing
 4. Onderhouds- en foutindicatie (LED rood)
 5. Ontgrendeling voor accu
 6. Accu
 7. Sleuf aan beide zijden, voor het bevestigen van de Hilti  valbeveiliging
 8. LED wit voor de verlichting van de werkomgeving
 9. Regelschakelaar
 10. Vergrendelpen voor het openen/sluiten van de apparaatkop
 11. Persbekken
 12. Persring met adapterbekken

Correct gebruik

Het beschreven product is een accu-aangedreven elektro-hydraulisch persgereedschap.

Het is bedoeld voor het vastpersen van fittingen voor de verbinding van meerlaagse-, koper (Cu) en stalen leidingen.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Mogelijk onjuist gebruik

 • Het handgeleide product mag niet worden ingeklemd en voor stationaire toepassingen worden gebruikt.
 • Het elektro-hydraulische persgereedschap mag niet bij sterke regen of onder water worden gebruikt.

Weergave van de Li‑ion accu

De laadtoestand van de Lithium-ion-accu en storingen aan het product worden via de indicator op de Lithium-ion-accu weergegeven. De laadtoestand van de Lithium-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk. Als de LED's van de accuweergave knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Standaard leveringsomvang

Persgereedschap, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw HILTI STORE , of online onder: www.hilti.group

Technische gegevens


NPR 032 IE-A22
Nominale spanning
21,6 V
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
3,0 kg
Perstijd
≈ 7 s
max. perskracht
32 kN
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃

Geluids- en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidswaarden
Geluidsvermogensniveau (L WA)
80 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (K WA)
2,5 dB(A)
Geluidsemissieniveau (L pA)
70 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (K pA)
2,5 dB(A)
Trillingswaarden
Totale trillingswaarde (tijdens het gebruik) (a)
2,5 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Bediening

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Verwijder de accu uit de apparaathouder.

Persbekken aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voordat u persbekken aanbrengt/vervangt/verwijdert.
Bedien het product nooit zonder persbekken!
Voor een correcte persverbinding en de veiligheid tijdens het werken en voor het gebruik van de leidingen uitsluitend de door de systeemfabrikant en/of machinefabrikant voor het persgereedschap vrijgegeven persbekken gebruiken.
Image alternative
 1. Verwijder de accu, kies de geschikte persbekken uit.
 2. Druk op de vergrendelpen.
 3. Draai de vergrendelpen tot de aanslag linksom.
 4. Trek de vergrendelpen eruit.
 5. Breng de persbekken aan.
 6. Schuif de vergrendelpen in tot hij vergrendelt.
 7. Draai de perskop in de gewenste werkpositie.
  In drukloze toestand is de perskop veel gemakkelijker te draaien.

Persbekken verwijderen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voordat u persbekken aanbrengt/vervangt/verwijdert.
Image alternative
 1. Verwijder de accu, draai de perskop in de uitgangspositie.
 2. Druk op de vergrendelpen.
 3. Draai de vergrendelpen tot de aanslag linksom.
 4. Trek de vergrendelpen eruit.
 5. Verwijder de persbekken naar voren uit het product.

Adapterbekken inbrengen en persring aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voordat u persbekken aanbrengt/vervangt/verwijdert.
Voor een correcte persverbinding en de veiligheid tijdens het werken en voor het gebruik van de leidingen uitsluitend de door de systeemfabrikant en/of machinefabrikant voor het persgereedschap vrijgegeven persringen gebruiken.
 1. Verwijder de accu.
 2. Druk op de vergrendelpen.
 3. Draai de vergrendelpen tot de aanslag linksom.
 4. Trek de vergrendelpen eruit.
 5. Breng de adapterbekken in.
 6. Schuif de vergrendelpen in tot hij vergrendelt.
 7. Plaats de persring om de te maken persverbinding.
 8. Sluit de persring.

Persring en adapterbekken verwijderen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voordat u persbekken aanbrengt/vervangt/verwijdert.
 1. Open de persring.
 2. Verwijder de persring.
 3. Verwijder de accu.
 4. Druk op de vergrendelpen.
 5. Draai de vergrendelpen tot de aanslag linksom.
 6. Trek de vergrendelpen eruit.
 7. Verwijder de adapterbekken naar voren uit het product.

Hilti valbeveiliging (optioneel) monteren

LET OP
Beschadiging van het product en/of de vallijn. Door onjuist gebruik kan het product en/of de vallijn worden beschadigd.
 • Geen metalen ketting als vallijn gebruiken. Geen vallijn gebruiken met een lengte van meer dan 6 ft (2 m).
Om schade te voorkomen wordt geadviseerd om bij werkzaamheden op grotere hoogten de Hilti valbeveiliging te gebruiken.
De valbeveiliging maakt de bevestiging van touwen of banden mogelijk.
Nationale richtlijnen voor het werken op grotere hoogten moeten tijdens het werken met het apparaat beslist in acht worden genomen.
Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Voer de beide borglippen van de valbeveiliging in de sleuven aan beide zijden van de voet van het apparaat in.
 3. Bevestig de valbeveiliging met de bijbehorende schroeven.
 4. Breng de accu weer aan.

Hilti valbeveiliging (optioneel) demonteren

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Schroef de schroeven van de valbeveiliging eruit.
 3. Trek de beide lippen van de valbeveiliging uit de sleuven in de voet van het apparaat en verwijder de valbeveiliging.
 4. Breng de accu weer aan.

Persverbinding maken

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar! Gevaar van ontstnappend gas door persing binnen gasleidingnetten!
 • Voer nooit persverbindingen binnen gasleidingnetten uit, tenzij er een uitdrukkelijke vrijgave door de systeemaanbieder bestaat in combinatie met dit gereedschap en de persverbindingen met speciaal gecontroleerde fittingen worden uitgevoerd.
 1. Bedien de regelschakelaar en houd deze tot de volledige sluiting van de persbekken ingedrukt.
 2. Plaats, bij gebruik van een persring, het product met de adapterbekken op de persring en maak dan de persverbinding.
  Een noodzakelijke voorwaarde voor een permanent dichte persverbinding is het volledige sluiten van de persbekken en de daarmee verbonden voltooiing van de persverbinding.
  Verbindingen, waarbij de procedure voortijdig afgebroken is, moeten worden verwijderd of, indien mogelijk, nageperst.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Persgereedschap is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
LED's op de accu geven niets aan.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met een hoorbare "dubbele klik".
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu afkoelen of breng de accu op kamertemperatuur.
1 LED op de accu knippert.
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu afkoelen of breng de accu op kamertemperatuur.
4 LED's op de accu knipperen.
Product kortstondig overbelast.
 • Laat het product afkoelen.
LED rood => Permanent aan met waarschuwingstoon.
Technisch probleem.
 • Verkeerd gebruik mogelijk! Neem contact op met de Hilti Service.
LED rood => Kort knipperen met waarschuwingstoon.
De laadtoestand van de accu is te laag om een volledige persverbinding uit te voeren.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
LED rood => Brandt kort zonder waarschuwingstoon.
Product oververhit.
 • Laat het product afkoelen.

Persgereedschap is gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu raakt sneller leeg dan gewoonlijk.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam opwarmen tot kamertemperatuur.
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "dubbele klik".
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
LED rood = > Lang knipperen met waarschuwingstoon.
Persdruk niet bereikt (persdruk toepassingsfout).
 • Let op het correcte gebruik en controleer zo nodig de persverbinding.
LED rood => Permanent aan met waarschuwingstoon.
Technisch probleem.
 • Verkeerd gebruik mogelijk! Neem contact op met de Hilti Service.
LED rood => Permanent aan zonder waarschuwingstoon.
Productonderhoud nodig.
 • Neem contact op met de Hilti Service.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r7794692.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative