Taal

SR 30-A36

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Aantal slagen bij nullast
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Reciprozaag
  SR 30-A36
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor zagen met heen en weer bewegend zaagblad

 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Bevestig en beveilig het werkstuk met behulp van schroefklemmen of op een andere manier op een stabiele ondergrond. Als u het werkstuk alleen met de hand tegenhoudt of tegen uw lichaam houdt, blijft het wankel en kunt u de controle hierover verliezen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor zagen

Veiligheid van personen
 • Kom nooit met uw handen in het zaagbereik en bij het zaagblad. Houd met uw tweede hand de extra handgreep of de motorbehuizing vast. Wanneer u de zaag met beide handen vasthoudt, kunnen uw handen geen letsel oplopen door het zagen.
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
 • Kom niet met uw handen onder het werkstuk.
 • Houd het te zagen werkstuk nooit in uw hand of boven uw been vast. Borg het werkstuk aan een stabiele ondergrond.
 • Houd het apparaat altijd met beide handen aan de daarvoor bestemde handgrepen vast en breng uw armen in zo'n houding dat u de terugslagkrachten kunt opvangen.
 • Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Blijf aan de zijkant van het zaagblad en breng het nooit in één lijn met uw lichaam. Bij een terugslag kan de zaag naar achteren springen!
 • Wanneer het zaagblad beklemd is geraakt of u het werk onderbreekt, schakelt u de zaag uit en houdt u de zaag rustig tot het zaagblad tot stilstand gekomen is. Probeer nooit de zaag uit het werkstuk te verwijderen of hem naar achteren te trekken, zolang het zaagblad zich beweegt. Anders kan een terugslag plaatsvinden.
 • Wanneer u een zaag die in het werkstuk steekt weer wilt starten, centreert u het zaagblad in de zaagsnede en gaat u na of de zaagtanden niet in het werkstuk zijn blijven haken.
 • Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen in bestaande wanden of andere gebieden die niet zichtbaar zijn. Het invallende zaagblad kan bij het zagen in verborgen objecten blokkeren en een terugslag veroorzaken.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen. Deze veroorzaken een grotere wrijving, het beklemd raken of een terugslag van het zaagblad.
 • Neem de aanwijzingen van de producent over gebruik en opslag van de zaagbladen in acht.
 • Het product moet met de contactschoen op het te bewerken werkstuk worden gedrukt. Dit garandeert optimaal en veilig werken.
 • Bescherm uzelf voor hete spanen d.m.v. passende beschermende kleding.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen. Deze veroorzaken een grotere wrijving, het beklemd raken of een terugslag van het zaagblad.
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
 • Borg het werkstuk aan een stabiele ondergrond. Houd het te zagen werkstuk nooit in uw hand of boven uw been vast.
 • Schakel het product pas in de werkhouding in.
 • Leid het apparaat tijdens het zagen altijd van het lichaam af.
 • Werk met een matige aandrukkracht en geschikte zaagsnelheid, vooral bij grote leidingdiameters. Dit voorkomt oververhitting van het apparaat.
 • Controleer bij het doorzagen van leidingen of de leidingen geen vloeistoffen meer bevatten. Leeg deze zo nodig.
 • Houd het apparaat bij het doorzagen van pijpleidingen hoger vast dan de leiding.
 • Het apparaat is niet beschermd tegen het binnendringen van vocht. Uitstromende vloeistof kan in het apparaat kortsluiting veroorzaken.
 • Zaag nooit in onbekende ondergronden en houd het zaaggebied boven en onder vrij van hindernissen.
 • Wanneer het zaagblad op een voorwerp stuit, kan dit leiden tot een terugstoot op het apparaat.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Verwijder de accu als het apparaat niet wordt gebruikt, voor onderhoud, het verwisselen van gereedschappen en tijdens het transport.
 • Activeer de transportbeveiliging bij opslag en transport van het apparaat.
 • Neem de aanwijzingen van de producent over gebruik en opslag van de zaagbladen in acht.
 • De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden, moeten tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen en een licht stofmasker dragen.
 • Gebruik altijd een zaagblad met de correcte lengte. Het zaagblad moet tijdens de complete slag onder het werkstuk uitsteken.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers.
 • Kijk niet direct in de verlichting (LED) en schijn andere personen niet in het gezicht. Er is sprake van verblindingsgevaar.
 • Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Gereedschapopname
 2. Bevestiging voor zaagadapter
 3. Opklapbare steigerhaak
 4. Toerentalvoorkeuze
 5. Transportbeveiliging
 6. Regelschakelaar
 7. Achterste handgreep
 8. Accu-laadtoestandsaanduiding
 9. Accu-ontgrendelingstoets
 10. Accu
 11. Borgring
 12. Voorste handgreep
 13. Hendel voor zaagbladontgrendeling
 14. Afzuigaansluiting (USA: toebehoren)
 15. Contactschoen
 16. Ontgrendelingsknop contactschoen
 17. Zaagblad
 18. Zaagadapter (toebehoren)

Correct gebruik

Het beschreven product is een accu-aangedreven reciprozaag. Het apparaat kan worden gebruikt voor het doorzagen van hout, houtachtige materialen, metalen en kunststoffen.

Het product is bestemd voor bediening met twee handen.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B 36.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Mogelijk onjuist gebruik

 • Zaag niet in bakstenen, beton, gasbeton, natuursteen of plavuizen.
 • Gebruik het product niet voor het doorzagen van leidingen die nog vloeistoffen bevatten.
 • Zaag niet in onbekende ondergronden.

Weergave van de Li‑ion accu

De laadtoestand van de Li-ion-accu en storingen aan het apparaat worden via de indicator op de Li-ion-accu weergegeven. De laadtoestand van de Li-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
1 LED knippert, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Accu is oververhit of volledig ontladen.
4 LED's knipperen, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Apparaat is overbelast of oververhit.
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk.
Als de LED's van de accuweergave knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Standaard leveringsomvang

Reciprozaag, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group .

Technische gegevens


SR 30-A36
Nominale spanning
36 V
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
5,2 kg
Zaagsnelheid (Stand 1)
2.500 omw/min
Zaagsnelheid (Stand 2)
2.800 omw/min
Slaglengte
32 mm
Gereedschapopname
0,5 in
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie

SR 30-A36
Geluidsvermogensniveau (LWA)
96 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
5 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
85 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
5 dB(A)
Totale trillingswaarden

SR 30-A36
Trillingsemissiewaarde zagen van spaanplaten (ah,B)
22,5 m/s²
Onzekerheid zagen van spaanplaten (K)
3,7 m/s²
Trillingsemissiewaarde zagen van houten balken (ah,WB)
20,5 m/s²
Onzekerheid zagen van houten balken (K)
3,3 m/s²

Accu

Accuspanning
36 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Verwijder de accu uit de apparaathouder.

Steigerhaak monteren (toebehoren)

Image alternative
 1. Activeer de transportbeveiliging.
 2. Monteer de steigerhaak.

Zaagblad aanbrengen

Gebruik alleen zaagbladen met 1/2"-insteekeinde.
Image alternative
 1. Activeer de transportbeveiliging of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Controleer of het insteekeinde van het gereedschap schoon en licht ingevet is. Zo nodig dient u het insteekeinde te reinigen en in te vetten.
 3. Schuif de vergendelingshendel tot de aanslag omhoog en houd hem in deze positie.
 4. Druk het zaagblad van voren in de gereedschapopname.
 5. Laat de vergendelingshendel terugglijden.
 6. Controleer of het zaagblad is vergrendeld door eraan te trekken.

Afzuigaansluiting monteren (USA: toebehoren)

Image alternative
 1. Trek de contactschoen uit zijn bevestiging.
 2. Plaats de afzuigaansluiting op de contactschoenopname.
 3. Breng de licht ingevette contactschoen volledig in de geleiding aan.

Bediening

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Zaag geleiden

Image alternative
 1. Houd de zaag vast aan de voorziene handgrepen.
 2. Geleid de zaag tot het werkstuk.
 3. Geleid de zaag voor- en achteruit.
  • Wanneer de zaag op het werkstuk wordt gedrukt, kan het zaagblad breken en tot letsel leiden.

Zagen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door defecte steigerhaak! Een vallend apparaat kan u en anderen in gevaar brengen.
 • Controleer voor het begin van het werk of de steigerhaak goed bevestigd en niet beschadigd is.
Image alternative
 1. Deactiveer de transportbeveiliging en druk de regelschakelaar in.
  • In het gedeelte met afbeeldingen vindt u verschillende mogelijkheden de zaag effectief te geleiden.
 2. Laat de regelschakelaar los als u klaar bent met zagen.
 3. Activeer de transportbeveiliging.

Zaagblad verwijderen

Image alternative
ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Het inzetgereedschap kan heet zijn en/of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
 • Heet inzetgereedschap nooit op een brandbare ondergrond leggen.
 1. Activeer de transportbeveiliging of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Schuif de vergendelingshendel tot de aanslag omhoog en houd hem in deze positie.
 3. Trek het zaagblad naar voren uit de gereedschapopname.
 4. Laat de vergendelingshendel terugglijden.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gereedschapopname regelmatig van buiten reinigen en smeren. Gebruik daartoe de Hilti Spray 314648.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Vervanging van de contactschoen

De contactschoen kan indien nodig worden vervangen.
Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Verwijder het zaagblad.
 3. Druk de rode ontgrendelingsknop voor de contactschoen aan de onderzijde van de reciprozaag in.
 4. Trek de contactschoen uit zijn bevestiging.
 5. Druk de rode ontgrendelingsknop voor de contactschoen aan de onderzijde van de reciprozaag in.
 6. Breng de licht ingevette contactschoen volledig in de geleiding aan.
 7. Controleer dat de contactschoen vergrendeld is.

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Reciprozaag is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat werkt niet.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met één klik.
Accu leeg.
 • Laad de accu op.
Transportbeveiliging niet bediend.
 • Bedien de transportbeveiliging.
Zaagblad kan niet uit de gereedschapopname worden verwijderd.
Vergrendelingshendel niet tot de aanslag gedrukt.
 • Druk de vergrendelingshendel tot de aanslag en verwijder het zaagblad.
Gereedschapopname met spanen verstopt.

Reciprozaag is gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat heeft geen volledig vermogen.
Regelschakelaar niet helemaal doorgedrukt
 • Druk de regelschakelaar helemaal in.
Accu ontladen
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Zaagblad kan niet uit de gereedschapopname worden verwijderd.
Vergrendelingshendel niet tot de aanslag gedrukt.
 • Druk de vergrendelingshendel tot de aanslag en verwijder het zaagblad.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r5962277.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative