Taal

PR 30-HVSG A12

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Op het product

Laser-informatie
Image alternative Laserklasse 2, gebaseerd op de norm IEC60825-1/EN60825-1:2007 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Niet in de straal kijken.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Rotatielaser | Laserontvanger
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generatie
  02
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
Image alternative
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Essentiële veiligheidsnotities

Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed. Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).

Algemene veiligheidsmaatregelen

 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet in aanraking komen met laserapparaten.
 • Wanneer het apparaat op ondeskundige wijze wordt opengeschroefd, kan laserstraling vrijkomen die hoger is dan klasse 2. Laat het apparaat alleen repareren bij een Hilti servicestation.
 • Laserstralen dienen ver boven of onder ooghoogte te lopen.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Aanwijzing volgens FCC §15.21: Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker beperken om het apparaat in bedrijf te nemen.
 • Na een val of als het apparaat aan andere mechanische inwerkingen is blootgesteld, dient de nauwkeurigheid van het apparaat te worden gecontroleerd.
 • Wanneer het apparaat vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het apparaat voor gebruik te laten acclimatiseren.
 • Zorg er bij het gebruik van adapters en toebehoren voor dat het apparaat correct bevestigd is.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Hoewel het apparaat bestemd is voor de zware condities op bouwterreinen, dient u het, evenals andere optische en elektrische apparaten (veldkijkers, brillen, fotoapparaten), zorgvuldig te behandelen.
 • Hoewel het apparaat beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het apparaat droog te maken alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.
 • Controleer het apparaat voor belangrijke metingen.
 • Controleer tijdens het gebruik meerdere malen de nauwkeurigheid.
 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Houd de laser uit de buurt van regen en vocht.
 • Raak de contacten niet aan.
 • Ga zorgvuldig met het apparaat om. Controleer of bewegende delen van het apparaat correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden apparaten.

Correcte inrichting van het werkgebied

 • Zet het gebied waar u metingen verricht af. Let op dat u bij het plaatsen van de laser de straal niet op anderen of uzelf richt.
 • Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Metingen in de buurt van reflecterende objecten resp. oppervlakken en door ruiten of soortgelijke materialen kunnen leiden tot een verkeerd meetresultaat.
 • Let erop dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond wordt opgesteld (zonder vibratie!).
 • Gebruik het apparaat alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Gebruik apparaat, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke overeenkomstig deze aanwijzingen en zoals voor dit speciale apparaat is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van apparaten voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Het werken met meetlatten in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet toegestaan.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti het volgende niet uitsluiten:
 • Het apparaat kan door sterke straling worden gestoord, wat kan leiden tot een foutieve werking.
  In deze gevallen en in andere twijfelgevallen dienen controlemetingen te worden uitgevoerd.
 • Het apparaat kan andere apparaten (bijv. navigatiesystemen van vliegtuigen) storen.

Laserclassificatie voor klasse 2 laserapparaten

Het apparaat voldoet aan de eisen van laserklasse 2 volgens IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Deze apparaten mogen zonder verdere beschermingsmaatregelen worden gebruikt.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Richt de laserstraal niet op personen.
 • Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron van de laser. Sluit in het geval van direct oogcontact uw ogen en beweeg uw hoofd uit de lichtbundel.

Zorgvuldig gebruik van accu-aangedreven apparaten

 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur. Er is sprake van explosiegevaar.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand. Anders bestaat er gevaar voor vuur, verbranding door bijtend zuur en explosie.
 • Stel de accu niet bloot aan abnormale mechanische schokken en gooi niet met de accu.
 • Accu's mogen niet in kinderhanden komen.
 • Voorkom dat er vocht binnendringt. Binnengedrongen vocht kan kortsluiting veroorzaken en brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Gebruik uitsluitend de voor uw apparaat goedgekeurde accu's. Bij het gebruik van andere accu's of het gebruik van accu's voor andere doeleinden is er kans op brand en bestaat er explosiegevaar.
 • Sla de accu zo koel en droog mogelijk op. Bewaar de accu nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Houd de gebruikte accu of acculader uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een kortsluiting van de accu- of laadcontacten zouden kunnen veroorzaken. Het kortsluiten van de contacten van accu's of acculaders kan brandwonden en brand tot gevolg hebben.
 • Beschadigde accu's (bijvoorbeeld accu's met scheuren, gebroken onderdelen, verbogen, ingedrukte en/of uitgetrokken contacten) mogen niet meer worden opgeladen of gebruikt.
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer dit met andere accu's wordt gebruikt.
 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Voor het verzenden van het apparaat moeten de accu's worden geïsoleerd of uit het apparaat worden verwijderd. Lekkende accu's kunnen het apparaat beschadigen.
 • Als de niet gebruikte accu merkbaar te heet is, kan deze of het systeem van apparaat en accu defect zijn. Zet het apparaat op een niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het geobserveerd kan worden en laat het afkoelen.

Beschrijving

Productoverzicht

Rotatielaser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserstraal (rotatievlak)
 2. Rotatiekop
 3. Richting
 4. Handgreep
 5. Accu-ontgrendelingstoets
 6. Lithium-ion accu
 7. Accu-laadtoestandsaanduiding
 8. Bedieningspaneel
 9. Grondplaat met 5/8" schroefdraad

Bedieningspaneel PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Toets en LED hellingshoekmodus
 2. Toets en LED schokwaarschuwingsfunctie
 3. Toets rotatiesnelheid
 4. LED voor status Aan/uit en automatische nivellering
 5. Aan/uit-toets
 6. LED bewakingsmodus (alleen bij verticale automatische uitrichting)
 7. LED acculaadtoestandaanduiding

Bedieningspaneel en laserontvanger PRA 30G

Image alternative
 1. Menutoets
 2. Hellingshoek min in richting links. Met PRA 90 omlaag. Navigatie in het menu.
 3. Automatisch uitrichten / Bewakingsmodus / Markeringsfunctie
 4. OK-toets
 5. Hellingshoek plus in richting rechts. Met PRA 90 omhoog. Navigatie in het menu.
 6. Aan/uit-toets
 7. Display
 8. Markeringskeep
 9. Detectievenster

Display laserontvanger PRA 30G

Image alternative
 1. Afstand van de laserstraal van de markeringskerf
 2. Volume-aanduiding
 3. Weergave voor de uitschakeling van de lichtbundels
 4. Indicatie accutoestand
 5. Nauwkeurigheidsweergave
 6. Weergave van de positie van de ontvanger t.o.v. de hoogte van het laservlak

Correct gebruik

Het beschreven product is een rotatielaser met een roterende, zichtbare laserstraal, die door één persoon kan worden bediend. Het apparaat is bestemd voor het vaststellen, overdragen en controleren van horizontale hoogteverlopen, verticale en hellende vlakken en rechte hoeken.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti B12/2.6 respectievelijk B 12‑30 Li‑ion accu.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti C 4⁄12‑50 acculader.

Automatische nivellering

De automatische nivellering vindt plaats na het inschakelen van het apparaat. De LED's geven de actuele modus aan. De automatische nivellering is actief en kan via de toets Image alternative worden gedeactiveerd. Het apparaat kan direct op de vloer, op een statief of met behulp van geschikte houders opgesteld worden.

Automatisch uitrichten

Het automatische uitrichten maakt het voor één persoon mogelijk om het laservlak op de laserontvanger uit te richten. De rotatielaser herkent de betreffende uitrichting in:
 • Horizontaal in combinatie met het automatische statief PRA 90 en laserontvanger PRA 30G.
 • Hellingshoek op de X-as in combinatie met de laserontvanger PRA 30G.
 • Verticaal in combinatie met laserontvanger PRA 30G.

Helling

De kanteling kan handmatig of automatisch plaatsvinden. Voor grotere hellingen kan de hellingsadapter worden PRA 79 gebruikt.

Controlefunctie

In combinatie met de laserontvanger PRA 30G bewaakt de rotatielaser de uitrichting van het laservlak. Bij afwijkingen van de uitrichting corrigeert het systeem de richting van het laservlak, om ze in het nulpunt van de ontvanger te houden. De rotatielaser corrigeert alle door temperatuurschommelingen, wind of andere invloeden veroorzaakte fouten. Wanneer de optische verbinding tussen het laserstraal en laserontvanger langer dan twee minuten onderbroken is en het apparaat is ingesteld, meldt het systeem een storing. De bewakingsfunctie kan uitsluitend bij verticale meting via het AUTO-menu worden geactiveerd.

Automatische uitschakeling

Een automatische uitschakeling vindt plaats wanneer er geen nivellering tot stand komt, omdat de rotatielaser:
 • Te sterk ten opzichte van de horizontaal gekanteld is (behalve in de hellingsmodus).
 • mechanisch geblokkeerd is.
 • door schudden of stoten uit het lood is gebracht.
 • Een storing gedetecteerd heeft.
Hierna wordt de rotatie uitgeschakeld en knipperen alle LED's.

Schokwaarschuwingsfunctie

Wordt de rotatielaser tijdens het gebruik uit het niveau gebracht, dan schakelt het apparaat met behulp van de geïntegreerde schokwaarschuwingsfunctie in de waarschuwingsmodus. De schokwaarschuwingsfunctie is pas actief vanaf de tweede minuut na het bereiken van de nivellering. Als binnen deze 2 minuten een toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt, duurt het opnieuw twee minuten totdat de schokwaarschuwingsfunctie wordt geactiveerd. Als de laser zich in de waarschuwingsmodus bevindt:
 • knipperen alle LED's.
 • stopt de rotatiekop.
 • dooft de laserstraal.
De gevoeligheid van de schokwaarschuwingsfunctie kan via de laserontvanger worden PRA 30G ingesteld.
De schokwaarschuwingsfunctie kan via de toets Image alternative worden gedeactiveerd, wanneer de ondergrond niet vrij is van trillingen of als in de hellingshoekmodus wordt gewerkt.

Slaapmodus

Voor pauzes of andere werkzaamheden kan de slaapstand van de rotatielaser worden gebruikt. In deze toestand worden alle instellingen van het laservlak of de hellingshoek behouden. De slaapstand spaart stroom en verlengt de accuduur.
De slaapstand wordt met de laserontvanger PRA 30G geactiveerd / gedeactiveerd.
De slaapstand blijft maximaal 4 uur actief. Na het verstrijken van deze tijd schakelt het systeem uit.

Uitschakeling van de lichtbundels

Afzonderlijke gebieden van de laserstraal kunnen worden gedeactiveerd, om:
 • Uzelf en andere collega's voor de laserstraal te beschermen.
 • Andere metingen in de nabijheid niet te beïnvloeden.

Laserontvanger/afstandsbediening

Hilti laserontvangers geven digitaal de afstand tussen de schijnende laserstraal (laservlak) op het detectieveld en de markeringskerf op de laserontvanger aan. De laserstraal is ook over grotere afstanden te ontvangen. De PRA 30G is als laserontvanger en afstandsbediening voor de rotatielaser inzetbaar.

Pairen van toebehoren en apparaat

Pairen van toebehoren en apparaatPairen is het radiografisch koppelen van toebehoren en apparaten met elkaar.
De rotatielaser en de laserontvanger zijn in geleverde toestand gepaired. Een storingsvrije werking in de omgeving van andere radiografische apparaten is daarmee gewaarborgd.
Verdere laserontvangers of automatische statieven PRA 90 kunnen zonder pairing niet worden gebruikt.

LED indicaties

De rotatielaser is uitgerust met LED indicaties.
Toestand
Betekenis
alle LED's knipperen
Het apparaat is aangestoten, is de nivellering kwijt, of heeft een storing.
LED automatische nivellering knippert groen
Het apparaat bevindt zich in de nivelleerfase.
LED automatische nivellering brandt constant groen
Het apparaat is genivelleerd / werkt naar behoren.
LED schokwaarschuwing brandt constant oranje
De schokwaarschuwing is gedeactiveerd.
LED hellingsindicatie brandt constant oranje
De hellingshoekmodus is geactiveerd.
LED bewaking knippert oranje
Het apparaat richt het laservlak op het referentiepunt (PRA 30G) uit.
LED bewaking brandt constant oranje
Het apparaat staat in de controlemodus. Uitrichting op het referentiepunt (PRA 30G) correct.

Laadtoestandsaanduiding van de lithium-ion-accu

De Li‑ion accu beschikt over een laadtoestandaanduiding.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75% tot 100%
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50% tot 75%
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25% tot 50%
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10% tot 25%
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10%
Tijdens het werken wordt de laadtoestand van de accu op het bedieningsveld van het apparaat weergegeven.
In rusttoestand kan de laadtoestand worden weergegeven door het aantippen van de ontgrendelingstoets.
Tijdens het laden wordt de laadtoestand weergegeven door de aanduiding op de accu (zie de handleiding van de acculader).

Standaard leveringsomvang

Rotatielaser PR 30-HVSG A12, laserontvanger / afstandsbediening PRA 30G, 2 batterijen (AA-cellen), doelplaat PRA 54, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Technische gegevens rotatielaser


PR 30-HVSG A12
Nominale spanning
10,8 V
Nominale stroom
120 mA
Maximale relatieve luchtvochtigheid
80%
Maximale gebruikshoogte boven referentiehoogte
2.000 m
Reikwijdte ontvangst (diameter) met PRA 30G
2 m … 300 m
Reikwijdte communicatie (PRA 30G)
200 m
Nauwkeurigheid op 10 m (onder standaard omgevingsomstandigheden volgens MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Laserklasse
2, zichtbaar
Bereik van de zelfnivellering
±5°
Bedrijfstemperatuur
−10 ℃ … 50 ℃
Opslagtemperatuur
−25 ℃ … 60 ℃
Gewicht (inclusief accu B12/2.6 respectievelijk B 12‑30)
2,5 kg
Valtesthoogte (onder standaard omgevingsomstandigheden volgens MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Veiligheidsklasse overeenkomstig IEC 60529 (behalve accu en accuvak)
IP66
Loodstraal
Permanente straal, haaks op het rotatievlak
Maximaal uitgestraald zendvermogen
7,3 dBm
Frequentie
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Technische gegevens laserontvanger

Nominale spanning
3 V
Nominale stroom
150 mA
Maximale relatieve luchtvochtigheid
80%
Maximale gebruikshoogte boven referentiehoogte
2.000 m
Bereik van de afstandsweergave
±52 mm
Weergavebereik van het laserbereik
±0,5 mm
Lengte van het detectieveld
≤ 120 mm
Centrumindicatie van bovenkant behuizing
75 mm
Detectievrije wachttijd voor zelfuitschakeling
15 min
Reikwijdte afstandsbediening (diameter) tot de PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Valtesthoogte in de ontvangerhouder PRA 83 (onder standaard omgevingsomstandigheden volgens MIL‑STD‑810G)
2 m
Bedrijfstemperatuur
−20 ℃ … 50 ℃
Opslagtemperatuur
−25 ℃ … 60 ℃
Gewicht (inclusief batterijen)
0,25 kg
Veiligheidsklasse overeenkomstig IEC 60529 uitgezonderd accuvak
IP66
Maximaal uitgestraald zendvermogen
−0,2 dBm
Frequentie
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Bediening rotatielaser

Werkvoorbereiding

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Correct gebruik van de rotatielaser en de accu

Het accutype B12 heeft geen veiligheidsklasse. Houd de accu uit de buurt van regen en vocht.
Overeenkomstig de Hilti richtlijnen mag de accu alleen met het bijbehorende product worden gebruikt en moet hiertoe in het accuvak zijn aangebracht.
Image alternative
 1. Afbeelding 1: Werkzaamheden in de horizontale modus.
 2. Afbeelding 2: In de hellingshoekmodus moet de rotatielaser aan de kant van het bedieningspaneel worden opgetild.
 3. Afbeelding 3: Neerleggen of vervoeren in een schuine stand. Werken in verticale positie.
  • De rotatielaser zo houden, dat het accuvak of de accu NIET naar boven gekeerd is en er vocht kan binnendringen.

Accu aanbrengen / verwijderen

Image alternative
ATTENTIE
Elektrisch gevaar. Door vervuilde contacten kan kortsluiting optreden.
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en het apparaat schoon zijn alvorens de accu in het apparaat te plaatsen.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Wanneer de accu niet correct wordt aangebracht, kan deze vallen.
 • Controleer of de accu goed in het apparaat is aangebracht, zodat deze niet kan vallen en u of anderen kan verwonden.
 1. Schuif de accu naar binnen totdat deze vergrendelt.
  • De rotatielaser is gereed om in te schakelen.
 2. Druk op de ontgrendelingstoets en houd deze ingedrukt.
 3. Trek de accu naar buiten.

Rotatielaser inschakelen en horizontaal werken

Controleer voor belangrijke metingen de nauwkeurigheid van de rotatielaser, met name nadat het apparaat op de grond is gevallen, aan ongebruikelijke invloeden blootgesteld is geweest, of wanneer het apparaat gedurende langere tijd was opgeslagen.
Image alternative
 1. Monteer de rotatielaser op een geschikte houder.
 2. Druk op de toets Image alternative.
  • De LED automatisch waterpas stellen knippert groen.
  • Zodra de nivellering is voltooid, wordt de laserstraal ingeschakeld, roteert hij en brandt de LED automatische nivellering constant.
  Als houder kan een wandhouder of een statief worden gebruikt. De hellingshoek van het draagvlak mag maximaal ± 5° zijn.

Horizontaal handmatig uitrichten met statief PRA 90

De rotatielaser is op het automatische statief PRA 90 gemonteerd.
De laserontvanger PRA 30G, de rotatielaser en het automatische statief PRA 90 zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en het bedieningspaneel van het automatische statief PRA 90 zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact.
Image alternative
 1. Druk op de rotatielaser, de laserontvanger PRA 30G en op het automatische statief PRA 90 op de toets Image alternative.
  • De apparaten zijn klaar voor gebruik.
 2. Om het laservlak naar boven te verstellen, drukt u op de toets Image alternative op de laserontvanger PRA 30G of de pijltoets "naar boven" op het automatische statief PRA 90 .
 3. Om het laservlak naar beneden te verstellen, drukt u op de toets Image alternative op de laserontvanger PRA 30G of de pijltoets "naar beneden" op het automatische statief PRA 90.

Horizontaal automatisch uitrichten met statief PRA 90

De rotatielaser is op het automatische statief PRA 90 gemonteerd.
De laserontvanger PRA 30G, de rotatielaser en het automatische statief PRA 90 zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en het bedieningspaneel van het automatische statief PRA 90 zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact.
Image alternative
 1. Druk op de rotatielaser, de laserontvanger PRA 30G en op het automatische statief PRA 90 op de toets Image alternative.
  • De apparaten zijn klaar voor gebruik.
 2. Houd de markeringskerf van de laserontvanger PRA 30G op de in te stellen doelhoogte. De laserontvanger PRA 30G moet stil worden gehouden of worden vastgezet.
 3. Start de automatische uitrichting door een dubbele klik op de laserontvanger, PRA 30G met de toets Image alternative, of selecteer de functie via het AUTO-menu.
  • Het automatische statief PRA 90 beweegt omhoog en omlaag, tot het de positie heeft bereikt. Daarbij klinkt uit de laserontvanger een terugkerend akoestisch signaal.
  • Is de positie bereikt, dan nivelleert de rotatielaser. De succesvolle afsluiting wordt door een aanhoudende toon van 5 seconden aangegeven. Het symbool Image alternative wordt kort weergegeven.
  • Als het automatische uitrichtingsproces niet succesvol kan worden uitgevoerd, klinken korte akoestische signalen en wordt het symbool Image alternative kort weergegeven.
 4. Controleer de hoogte-instelling in de weergave.
 5. Verwijder de laserontvanger PRA 30G.
 6. Voortijdig beëindigen van de automatische uitrichting met een dubbele klik op de toets Image alternative op de laserontvanger PRA 30G.

Verticaal automatisch uitrichten

De rotatielaser is stevig verticaal bevestigd (statief, wandhouder, gevel- of bouwraamadapter of ligt op de achterste handgrepen). Een referentiepunt (A) is onder de laserkop aangebracht (bijv. een spijker in het bouwraam of een kleurpunt op de vloer).
De laserontvanger PRA 30G en de rotatielaser zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en de ontvangstzijde van de rotatielaser zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact. De beste ontvangstzijde op de rotatielaser is de zijde waar de accu wordt aangebracht.
Image alternative
 1. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • De rotatielaser nivelleert zich en projecteert daarna een verticale laserstraal omlaag.
 2. Richt de rotatielaser zo uit, dat de geprojecteerde laserstraal precies op het referentiepunt (A) is gericht. Het referentiepunt is geen loodpunt!
 3. Voor het verstellen van het laservlak naar rechts resp. links, drukt u op de toets Image alternative resp. Image alternative op de laserontvanger PRA 30G.
  • De rotatielaser start met de rotatie na indrukken van een van de beide richtingstoetsen.

Verticaal automatisch uitrichten

De rotatielaser is stevig verticaal bevestigd (statief, wandhouder, gevel- of bouwraamadapter of ligt op de achterste handgrepen). Een referentiepunt (A) is onder de laserkop aangebracht (bijv. een spijker in het bouwraam of een kleurpunt op de vloer).
De laserontvanger PRA 30G en de rotatielaser zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en de ontvangstzijde van de rotatielaser zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact. De beste ontvangstzijde op de rotatielaser is de zijde waar de accu wordt aangebracht.
Image alternative
 1. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • De rotatielaser nivelleert zich en projecteert daarna een verticale laserstraal omlaag.
 2. Richt de rotatielaser zo uit, dat de geprojecteerde laserstraal precies op het referentiepunt (A) is gericht. Het referentiepunt is geen loodpunt!
 3. Houd de markeringskerf van de laserontvanger PRA 30G op het in te stellen doelvlak (B). De laserontvanger PRA 30G moet stil worden gehouden of worden vastgezet.
 4. Start de automatische uitrichting door een dubbele klik op de laserontvanger, PRA 30G met de toets Image alternative, of selecteer de functie via het AUTO-menu.
  • De laserkop zwenkt naar rechts en links, tot de positie bereikt is. Daarbij klinkt uit de laserontvanger een terugkerend akoestisch signaal.
  • Is de positie bereikt, dan nivelleert de rotatielaser. Het symbool Image alternative wordt kort weergegeven.
  • Als het automatische uitrichtingsproces niet succesvol kan worden uitgevoerd, klinken korte akoestische signalen en wordt het symbool Image alternative kort weergegeven.
 5. Dubbelklik op de laserontvanger PRA 30G met de toets Image alternative.
  • Tijdens de automatische uitrichting: Voortijdig beëindigen van de automatische uitrichting.

Verticaal automatisch uitrichten met controlefunctie

De rotatielaser is stevig verticaal bevestigd (statief, wandhouder, gevel- of bouwraamadapter of ligt op de achterste handgrepen). Een referentiepunt (A) is onder de laserkop aangebracht (bijv. een spijker in het bouwraam of een kleurpunt op de vloer).
De laserontvanger PRA 30G en de rotatielaser zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en de ontvangstzijde van de rotatielaser zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact. De beste ontvangstzijde op de rotatielaser is de zijde waar de accu wordt aangebracht.
 1. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • De rotatielaser nivelleert zich en projecteert daarna een verticale laserstraal omlaag.
 2. Richt de rotatielaser zo uit, dat de geprojecteerde laserstraal precies op het referentiepunt (A) is gericht. Het referentiepunt is geen loodpunt!
 3. Houd de markeringskerf van de laserontvanger PRA 30G op het in te stellen doelvlak (B). De laserontvanger PRA 30G moet stil worden gehouden of worden vastgezet.
 4. Druk op PRA 30G de toets Image alternative om het AUTO menu op te roepen. Start de automatische uitrichting met controlefunctie Image alternative.
  • De laserkop zwenkt naar rechts en links, tot de positie bereikt is. Daarbij klinkt uit de laserontvanger een terugkerend akoestisch signaal.
  • Is de positie bereikt, dan nivelleert de rotatielaser. Het symbool Image alternative verschijnt kort en het akoestische signaal eindigt.
  • De rotatielaser schakelt in de controlefunctie. Kleinere afwijkingen door invloeden van buitenaf worden automatisch gecompenseerd en de laserstraal wordt op de hoogte van de markeerkerf van de laserontvanger vastgehouden.
  • Als het automatische uitrichtingsproces niet succesvol kan worden uitgevoerd, klinken korte akoestische signalen en wordt het symbool Image alternative kort weergegeven.
 5. Verwijder de laserontvanger PRA 30G niet uit het doelvlak zolang de bewakingsmodus actief is.
 6. Dubbelklik op de laserontvanger PRA 30G met de toets Image alternative.
  • Tijdens de automatische uitrichting: Voortijdig beëindigen van de automatische uitrichting.
  • Bij actieve controlefunctie: Beëindigen van de controlefunctie.

Hellingshoek handmatig instellen

De rotatielaser is afhankelijk van de toepassing gemonteerd of stevig opgesteld.
De laserontvanger PRA 30G en de rotatielaser zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en de ontvangstzijde van de rotatielaser zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact. De beste ontvangstzijde op de rotatielaser is de zijde waar de accu wordt aangebracht.
Image alternative
 1. Positioneer de rotatielaser op de bovenste of op de onderste rand van het hellende vlak.
 2. Richt de rotatielaser met de richting op de kop parallel aan het hellende vlak uit.
 3. Druk op de rotatielaser en op de laserontvanger PRA 30G op de toets Image alternative.
  • Zodra de nivellering is voltooid, wordt de laserstraal ingeschakeld, roteert hij en brandt de LED automatische nivellering constant.
 4. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • Op de rotatielaser brandt constant de LED hellingshoekmodus.
  • Op de laserontvanger PRA 30G verschijnt het symbool hellingsmodus.
 5. Kantel het laservlak met de toetsen Image alternative of Image alternative van de laserontvanger.
  Bij de handmatige instelling van de hellingshoek nivelleert de rotatielaser het laservlak eenmalig en fixeert dit vervolgens eenmalig. Houd er rekening mee dat deze rotatielaser het laservlak onder een hoek niet nivelleert tegen een mogelijke afwijking, die door veranderende omgevingsomstandigheden en/of door de verplaatsing van de bevestiging wordt veroorzaakt. Trillingen, temperatuurveranderingen of andere invloeden die gedurende de dag kunnen optreden kunnen invloed op de positie van het laservlak hebben.

Hellingshoek met de hellingsadapter PRA 79 instellen

De hellingsadapter PRA 79 kan afhankelijk van de toepassing op een statief of een wandhouder worden gemonteerd.
De hellingshoek van de hellingsadapter PRA 79 is op 0° ingesteld.
 1. Monteer de rotatielaser op de hellingsadapter PRA 79. Neem de handleiding van de hellingsadapter PRA 79 in acht. Het bedieningspaneel van de rotatielaser is naar u gericht.
 2. Positioneer de rotatielaser op de bovenste of op de onderste rand van het hellende vlak.
 3. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • Zodra de nivellering is voltooid, wordt de laserstraal ingeschakeld, roteert hij en brandt de LED automatische nivellering constant.
 4. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • Op de rotatielaser brandt constant de LED hellingshoekmodus.
 5. Stel de gewenste hellingshoek op de hellingsadapter PRA 79 in.
  Bij de handmatige instelling van de hellingshoek nivelleert de rotatielaser het laservlak eenmalig en fixeert dit vervolgens eenmalig. Houd er rekening mee dat deze rotatielaser het laservlak onder een hoek niet nivelleert tegen een mogelijke afwijking, die door veranderende omgevingsomstandigheden en/of door de verplaatsing van de bevestiging wordt veroorzaakt. Trillingen, temperatuurveranderingen of andere invloeden die gedurende de dag kunnen optreden kunnen invloed op de positie van het laservlak hebben.

Hellingshoek automatisch instellen

De rotatielaser is afhankelijk van de toepassing gemonteerd of stevig opgesteld.
De laserontvanger PRA 30G en de rotatielaser zijn gepaired.
De laserontvanger PRA 30G en de ontvangstzijde van de rotatielaser zijn naar elkaar gericht en hebben direct optisch contact. De beste ontvangstzijde op de rotatielaser is de zijde waar de accu wordt aangebracht.
Image alternative
 1. Positioneer de rotatielaser op de bovenste of op de onderste rand van het hellende vlak.
 2. Druk op de rotatielaser en op de laserontvanger PRA 30G op de toets Image alternative.
  • Zodra de nivellering is voltooid, wordt de laserstraal ingeschakeld, roteert hij en brandt de LED automatische nivellering constant.
 3. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
  • Op de rotatielaser brandt constant de LED hellingshoekmodus.
  • Op de laserontvanger PRA 30G verschijnt het symbool hellingsmodus.
 4. Positioneer de markeringskerf van de laserontvanger PRA 30G aan de andere kant van het hellende vlak.
 5. Start de automatische uitrichting door een dubbele klik op de laserontvanger, PRA 30G met de toets Image alternative, of selecteer de functie via het AUTO-menu.
  • De rotatielaser kantelt automatisch het laservlak op de X-as, tot de markeringskerf van de laserontvanger PRA 30G bereikt is. Daarbij klinkt uit de laserontvanger een terugkerend akoestisch signaal.
  • Is de positie bereikt, dan nivelleert de rotatielaser op de Y-as. De succesvolle afsluiting wordt door een aanhoudende toon van 5 seconden aangegeven. Het symbool Image alternative wordt kort weergegeven.
  • Als het automatische uitrichtingsproces niet succesvol kan worden uitgevoerd, klinken korte akoestische signalen en wordt het symbool Image alternative kort weergegeven.
 6. Voortijdig beëindigen van de automatische helling met een dubbele klik op de laserontvanger PRA 30G, met de toets Image alternative.
  Start de rotatielaser het automatische zoeken in de verkeerde richting, de toets Image alternative indrukken om de zoekrichting te wijzigen.

Handmatige scanline-functie

 1. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
 2. Breng het laservlak in de gewenste positie / op de gewenste hoogte. De scanlijn-functie is zowel in de horizontale, in de verticale en in de hellingsmodus beschikbaar.
 3. Druk op de PRA 30G op de toets Image alternative om het menu op te roepen.
 4. Selecteer het menupunt scanlijn-functie Image alternative.
 5. Over het submenu voor het instellen van de lijnbreedte kunt u de breedte van de scanlijn in vier stappen instellen.
 6. Via de symbolen Image alternative en Image alternative kan de scanlijn naar links en rechts worden verschoven. Daartoe moet de laserontvanger zich niet in de laserstraal bevinden.

Automatische scanlijn-functie

 1. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
 2. Breng het laservlak in de gewenste positie / op de gewenste hoogte. De scanlijn-functie is zowel in de horizontale, in de verticale en in de hellingsmodus beschikbaar.
 3. Druk op PRA 30G de toets Image alternative om het AUTO menu op te roepen.
 4. Start de automatische scanlijn-functie Image alternative.
 5. Plaats de laserontvanger in de gewenste positie. De rotatielaser concentreert de straal automatisch op een verkorte lijn in het gebied van de laserontvanger.
  De breedte van de scanlijn kan via het menu van de PRA 30G worden ingesteld. Des te smaller de scanlijn wordt gekozen, des te feller schijnt deze.
 6. Via het menupunt scanlijn-functie kunt u via de symbolen Image alternative en Image alternative de lijn naar links en rechts verschuiven. Daartoe moet de laserontvanger niet meer in de laserstraal zijn.

Schokwaarschuwingsfunctie deactiveren

 1. Druk op de rotatielaser op de toets Image alternative.
 2. Druk op de toets Image alternative.
  • Het constant branden van de LED deactivering schokwaarschuwingsfunctie geeft aan dat de functie gedeactiveerd is.
  Om naar de standaardmodus terug te keren, schakelt u de rotatielaser uit en start u deze opnieuw.

Bediening laserontvanger

Batterijen in laserontvanger aanbrengen

Image alternative
 • Breng de batterijen in de laserontvanger aan.
  Gebruik alleen batterijen die overeenkomstig internationale standaarden geproduceerd zijn.

Pairen van rotatielaser en laserontvanger PRA 30G

 1. Positioneer beide apparaten op een afstand van circa 0,5 m. Druk tegelijkertijd op beide apparaten tenminste 3 seconden de toets Image alternative in.
  • De succesvolle pairing wordt door knipperen van alle LED's op de rotatielaser en een geluidssignaal van de laserontvanger PRA 30G bevestigd. Op de laserontvanger verschijnen kort de symbolen Image alternative en Image alternative.
  • De apparaten zijn gepaired.
  • Rotatielaser en laserontvanger worden uitgeschakeld.
 2. Apparaten weer inschakelen.

Pairen van statief PRA 90 en laserontvanger PRA 30G

 1. Positioneer beide apparaten op een afstand van circa 0,5 m. Druk tegelijkertijd op beide apparaten tenminste 3 seconden de toets Image alternative in.
  • De succesvolle pairing wordt door knipperen van alle LED's op het automatische statief PRA 90 en een geluidssignaal van de laserontvanger PRA 30G bevestigd. Op de laserontvanger verschijnen kort de symbolen Image alternative en Image alternative.
  • De apparaten zijn gepaired.
  • Automatisch statief en laserontvanger worden uitgeschakeld.
 2. Apparaten weer inschakelen.
  • Op de laserontvanger wordt de rotatielaser en het automatische statief weergegeven.

Laserstraal ontvangen met de laserontvanger

 1. Druk op de laserontvanger op de toets Image alternative.
 2. Houd de laserontvanger met het detectievenster direct in het vlak van de laserstraal.
 3. Houd de laserontvanger tijdens het uitrichten rustig en zorg voor vrij zicht tussen de laserontvanger en rotatielaser.
  • De detectie van de laserstraal wordt optisch en akoestisch weergegeven.
  • De laserontvanger geeft de afstand tot de rotatielaser aan.
  • De laserontvanger kan voor afstanden (radii) tot 300 m worden gebruikt.

Verklaring van de menu-opties

 • Om het menu op te roepen drukt u op de toets Image alternative.
 • Gebruik de toetsen Image alternative en Image alternative om door het menu te bladeren.
 • Het geselecteerde symbool wordt met een zwarte achtergrond weergegeven. Voorbeeld: Image alternative
 • Een actieve instelling wordt met een zwart kader weergegeven. Voorbeeld: Image alternative
 • Om een selectie te bevestigen, drukt u op de toets Image alternative.
Hoofdmenu
Image alternative Markeringsfunctie
Image alternative Rotatiesnelheid
Image alternative Instellingen rotatielaser
Image alternative Instellingen laserontvanger
Image alternative Informatie
Image alternative Terug U gaat zonder wijzigingen naar een hoger niveau of verlaat het menu.
Menu markeringsfunctie
Image alternative Menu instelling lijnbreedte (weergave toont actueel ingestelde breedte)
Image alternative Lijn naar links verschuiven
Image alternative Lijn naar rechts verschuiven
Submenu instelling lijnbreedte
Image alternative Breed
Image alternative Medium
Image alternative Smal
Image alternative Punt
Menu rotatiesnelheid
Image alternative 300 omwentelingen per minuut
Image alternative 600 omwentelingen per minuut
Image alternative 1200 omwentelingen per minuut
Menu instellingen rotatielaser
Image alternative Slaapmodus
Image alternative Schokwaarschuwing
Image alternative Uitschakeling van de lichtbundels
Submenu schokwaarschuwing
Image alternative Stand 1, hoge gevoeligheid
Image alternative Stand 2, gemiddelde gevoeligheid
Image alternative Stand 3, lage gevoeligheid
Submenu slaapmodus
Image alternative Slaapmodus aan
Image alternative Slaapmodus uit
Submenu uitschakeling van de lichtbundels
Image alternative Voorbeeld: Lichtbundel linksboven geactiveerd
Image alternative Voorbeeld: Lichtbundel linksboven gedeactiveerd
Image alternative De verdere lichtbundels worden op dezelfde manier activeert en deactiveert.
Menu instellingen laserontvanger
Image alternative Volume
Image alternative Nauwkeurigheid
Submenu volume
Image alternative Geluid uit
Image alternative Volume stand 1
Image alternative Volume stand 2
Image alternative Volume stand 3
Submenu nauwkeurigheid
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Menu informatie
Image alternative Softwareversies
Image alternative Onderhoudstermijn
Image alternative QR-code
AUTO-menuToets Image alternative eenmaal indrukken om het AUTO-menu op te roepen.
Image alternative Automatische uitrichting
Image alternative Automatische uitrichting met controlefunctie
Image alternative Automatische scanlijn-functie

Laserontvanger met houder PRA 83

Image alternative
 1. Breng de laserontvanger schuin van boven in de rubber behuizing van de PRA 83 aan.
 2. Druk de laserontvanger nu in de rubber behuizing, tot deze de laserontvanger volledig omsluit.
 3. Bevestig de rubber behuizing aan de magnetische handgreep.
 4. Druk op de toets Image alternative.
 5. Open de draaigreep van de handgreep.
 6. Bevestig de ontvangerhouder PRA 83 aan een telescoop- of nivelleerstang en zet deze vast door de draaigreep aan te draaien.
  • De laserontvanger is gereed voor de meting.

Laserontvanger met houder PRA 80

Image alternative
 1. Open de sluiting van de PRA 80 en breng de laserontvanger aan.
 2. Sluit de sluiting van de PRA 80.
 3. Druk op de toets Image alternative.
 4. Open de draaigreep van de handgreep.
 5. Bevestig de ontvangerhouder PRA 80 aan een telescoop- of nivelleerstang en zet deze vast door de draaigreep aan te draaien.
  • De laserontvanger is gereed voor de meting.

Laserontvanger met houder PRA 81

Image alternative
 1. Open de sluiting van de PRA 81 en breng de laserontvanger aan.
 2. Sluit de sluiting van de PRA 81.
 3. Druk op de toets Image alternative.
 4. Houd de laserontvanger met het detectievenster direct in het vlak van de laserstraal.
 5. Positioneer de laserontvanger zodanig, dat de afstandsaanduiding 0 aangeeft.
 6. Meet de gewenste afstand met behulp van het meetlint.

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Het accu-apparaat niet gebruiken bij beschadigingen en/of functiestoringen. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Reinigen van het uitgangsvenster van de laser
 • Blaas het stof van het uitgangsvenster van de laser.
 • Raak het uitgangsvenster van de laser niet aan met uw vingers.
  Door te ruw reinigingsmateriaal kan het glas bekrast raken en de nauwkeurigheid van het apparaat nadelig worden beïnvloed. Behalve zuivere alcohol of water geen andere vloeistoffen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Droog de uitrusting met inachtneming van de temperatuurgrenzen.

Hilti meettechniek service

De Hilti meettechniek service voert de controle uit en zorgt bij een afwijking tevens voor de reparatie en de hernieuwde controle van de specificatie-overeenstemming van het apparaat. De specificatie-overeenstemming op het moment van de controle wordt schriftelijk bevestigd door het servicecertificaat. Het wordt aanbevolen:
 • Een geschikt controle-interval overeenkomstig het gebruik kiezen.
 • Na een bijzonder zware belasting van het apparaat, voor belangrijke werkzaamheden, maar minstens eenmaal per jaar een controle door de Hilti meettechniek service laten uitvoeren.
De controle door de Hilti meettechniek service ontslaat de gebruiker niet van de normale controle van het apparaat voor en tijdens het gebruik.

Meetnauwkeurigheid controleren

Om aan de technische specificaties te kunnen blijven voldoen, moet het apparaat regelmatig (minstens voor iedere grotere/kritische meting) worden gecontroleerd.
Wanneer het apparaat van grotere hoogte is gevallen, moet de werking ervan worden onderzocht. Onder de volgende omstandigheden kan worden aangenomen dat het apparaat correct werkt:
 • Bij de val is de in de Technische gegevens aangegeven valhoogte niet overschreden.
 • Het apparaat heeft ook voor de val correct gewerkt.
 • Het apparaat is bij de val niet mechanisch beschadigd (bijv. breuk van de pentaprisma).
 • Het apparaat zendt bij het gebruik een roterende laserstraal uit.

Horizontale hoofd- en dwarsas controleren

Image alternative
 1. Statief circa 20 m van een wand opstellen en de statiefkop m.b.v. waterpas horizontaal uitrichten.
 2. Het apparaat op het statief monteren en de apparaatkop met behulp van de keep op de wand uitrichten.
 3. Afbeelding a: Met behulp van de ontvanger een punt (punt 1) bepalen en dit punt op de wand markeren.
 4. Het apparaat 90º rechtsom om de apparaatas draaien. Daarbij mag de hoogte van het apparaat niet veranderd worden.
 5. Afbeelding b: Met behulp van de laserontvanger een tweede punt (punt 2) bepalen en dit punt op de wand markeren.
 6. Afbeeldingen c en d: De twee vorige stappen nog twee maal herhalen en punt 3 en punt 4 met behulp van de ontvanger opvangen en op de wand markeren.
  Bij zorgvuldige uitvoering moet de verticale afstand tussen de beide gemarkeerde punten 1 en 3 (hoofdas) resp. punten 2 en 4 (dwarsas) steeds < 2 mm zijn (op 20 m). Bij grotere afwijkingen het apparaat voor kalibratie opsturen naar de Hilti Service.

Verticale as controleren

Image alternative
 1. Apparaat verticaal op een zo vlak mogelijke vloer circa 1 tot 10 m van een wand opstellen.
 2. Handgrepen parallel aan de wand uitrichten.
 3. Het apparaat inschakelen en het referentiepunt (R) op de vloer markeren.
 4. Met behulp van de ontvanger punt (A) aan de onderkant van de wand markeren.
 5. Met behulp van de ontvanger punt (B) op circa 10 m hoogte markeren.
 6. Het apparaat 180° draaien en op het referentiepunt (R) op de vloer en op het onderste markeringspunt (A) op de wand uitrichten. U kunt hiertoe ook de automatische uitrichting gebruiken.
 7. Richt het verticale laservlak automatisch uit.
 8. Met behulp van de ontvanger punt (C) op circa 10 m hoogte markeren.
  • Bij zorgvuldige uitvoering moet de horizontale afstand tussen de beide gemarkeerde punten (B) en (C) < 2 mm zijn (op 10 m). Bij grotere afwijkingen het apparaat voor kalibratie opsturen naar de Hilti Service.

Transport en opslag

Transport en opslag

Transport van accu-gereedschap en accu's
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag van accu-gereedschap en accu's
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat functioneert niet.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met een hoorbare klik.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Apparaat heeft een storing.
 • Schakel het apparaat uit en weer in. Blijft de fout bestaan, neem dan contact op met de Hilti Service.
Accu raakt sneller dan gebruikelijk ontladen.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam opwarmen tot kamertemperatuur.
Accu klikt niet met een hoorbare "klik" in.
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
Sterke hitteontwikkeling in het apparaat of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Image alternative
Ernstige storing. Op de rotatielaser knipperen alle LED 's.
Ernstige storing. De melding wordt altijd vergezeld van een bijbehorend symbool.
 • Verder werken niet mogelijk. Schakel alle apparaten uit en weer in.
Image alternative
Let op
De melding wordt altijd vergezeld van een bijbehorend symbool.
 • Oplossingen vindt u via het betreffende symbool.
Image alternative
Pairing mislukt
Pairing van rotatielaser en laserontvanger niet mogelijk.
 • Handleiding voor het pairen van apparaten nauwkeurig opvolgen.
Image alternative
Pairing mislukt
Pairing van statief en laserontvanger mogelijk.
 • Handleiding voor het pairen van apparaten nauwkeurig opvolgen.
Image alternative
Schokwaarschuwing
Schokwaarschuwing is geactiveerd.
 • Zorg voor een veilige en trillingsvrije stand van de rotatielaser.
 • Wijzig de gevoeligheid van de schokwaarschuwingsfunctie.
Image alternative
Waarschuwing laserpositie
Laser te sterk gekanteld, nivellering niet mogelijk.
 • Breng de laser in een zo verticaal mogelijk positie.
Image alternative
Waarschuwing hellingshoek
Laserontvanger buiten het automatische hellingsbereik.
Image alternative
Waarschuwing bewakingsmodus
Controlefunctie niet mogelijk of onderbroken.
 • Controleer de positionering van de rotatielaser en de laserontvanger en richt de apparaten eventueel opnieuw uit.
 • Verwijder obstakels uit van het laservlak.
 • Start de controlefunctie vervolgens opnieuw.
Image alternative
Waarschuwing hoogteverstelling
Automatische hoogteverstelling niet mogelijk.
 • Statief niet gepaired. Pairing tussen het statief, de rotatielaser en laserontvanger opbouwen.
 • Statief inschakelen.
 • Rotatielaser inschakelen.
Image alternative
Laadtoestand accu van rotatielaser laag.
Laadtoestand accu van rotatielaser laag.
 • Laad de accu op.
Image alternative
Laadtoestand accu op de laserontvanger laag.
Laadtoestand accu op de laserontvanger laag.
 • Laad de accu op.
Image alternative
Laadtoestand accu van statief laag.
Laadtoestand accu van statief laag.
 • Laad de accu op.
Image alternative
Slaapstand geactiveerd.
Apparaat bevindt zich in slaapstand.

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r7677226.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.