Taal

SL 2-A12
SL 2-A22

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
 • De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool Image alternative.
 • Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productspecifieke symbolen

Symbolen

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Niet in de lichtbron kijken.
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Accu-lamp
  SL2-A12 | SL2-A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! LEES ALLE VOORSCHRIFTEN. Wanneer de volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.

Gebruik en onderhoud

 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product uitvoeren.
 • Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met lichamelijke, sensorische of mentale beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als deze onder toezicht of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit resulterende gevaren begrijpen.
 • Gebruik het product niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Het apparaat niet buiten gebruiken.
 • Maak geen gebruik van toebehoren die niet door de fabrikant speciaal voor dit elektrische apparaat zijn bedoeld en aanbevolen. Het feit dat u toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen betekent nog niet dat het gebruik hiervan veilig is.
 • Vervang de complete accu-lamp wanneer de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt. De lichtbron van deze accu-lamp kan niet worden vervangen.
 • Niet in de lichtbundel kijken en de lichtbundel niet op personen richten.
 • Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Multidirectioneel positiescharnier
 2. LED-bekleding
 3. LED
 4. Inschuifbare haak
 5. Automatische schakelaar
 6. Driestandenschakelaar
 7. Handgreep
 8. Accu
 9. Accu-ontgrendelingstoets

Correct gebruik

Het beschreven product is een accu-lamp. Deze is bedoeld voor het verlichten van bouwplaatsen. Het product mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt.

SL 2-A12

Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 12.

 • Gebruik voor deze accu's uitsluitend de Hilti acculaders van de C 4/36-serie met de laadadapter CA-B12 of acculaders van de C 4/12-50-serie.

SL 2-A22

Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Laadtoestandsaanduiding

De laadtoestand van de Li-ion-accu's wordt na het licht indrukken van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen (maximaal tot een voelbare weerstand) aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75 % tot 100 %
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50 % tot 75 %
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25 % tot 50 %
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10 % tot 25 %
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10 %
Als de LED's van de laadtoestandsaanduiding van de accu knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Driestandenschakelaar

De lichtsterkte wordt met de driestandenschakelaar ingesteld.
Toestand
Betekenis
Eenmaal drukken
Lampen branden met maximale lichtsterkte.
Een tweede keer drukken
Lampen branden met gemiddelde lichtsterkte.
Een derde keer drukken
Lamp is uit.

Standaard leveringsomvang

Acculamp, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.com

Technische gegevens

Technische gegevens


SL 2-A12
SL 2-A22
Spanning
10,8 V
21,6 V
Helderheid
500 lm
500 lm
Gewicht
0,65 kg
1,3 kg

Accu

Accuspanning
10,8 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Bediening

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Elektrisch gevaar. Door vervuilde contacten kan kortsluiting optreden.
 • Controleer alvorens de accu in het product te plaatsen of de contacten van de accu en de contacten in de combihamer schoon zijn.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel,. Wanneer de accu niet correct wordt aangebracht, kan deze vallen.
 • Controleer of de accu goed in het product is aangebracht, zodat deze niet kan vallen en u of anderen kan verwonden.
 • Breng de accu aan en controleer of de accu goed in het apparaat zit.

Accu verwijderen

 1. Druk op de beide ontgrendelingsknoppen.
 2. Trek de accu naar achteren uit het product.

Lampkop omhoogklappen

 1. Trek de inschuifbare haak uit.
  Houd rekening met de haak waaraan u het apparaat met behulp van de uitschuifbare haak ophangt.
 2. Klap de lampkop omhoog.

Lampkop draaien

 • Draai de lampkop in de gewenste stand.
  De lampkop kan langs de as in beide richtingen worden verdraaid. Let erop dat niet met geweld door de eindaanslagen heen wordt gedrukt.

Inschakelen

 1. Draai de lampkop in de gewenste stand.
 2. Kies door indrukken van de driestandenschakelaar een modus.

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Transport en opslag

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Hulp bij storingen

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "dubbele klik".
Vergrendelnok van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnok en vergrendel de accu.
1 LED knippert.
Apparaat functioneert niet.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen of afkoelen.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Image alternative
Onder de volgende links vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r7107441 (SL 2-A12) en qr.hilti.com/r7107460 (SL 2-A22).
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.