Taal

TE 2000-AVR

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Service-indicatie

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Beitelhamer
  TE 2000‑AVR
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap . Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrisch gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen . Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor hamers

 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften beitelhamer

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
 • Let er bij het beitelen van plafond, wanden en bodems op dat u een stabiele en veilige houding heeft. Een plotselinge doorbraak kan u uit evenwicht brengen!
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk letsel oplopen.
 • De gebruiker en de personen die zich in de nabijheid bevinden, dienen tijdens het gebruik een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming en een licht stofmasker te dragen.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • Neem vaak pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door sterke trillingen stoornissen aan de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Uitstekende metalen delen van het product kunnen een elektrische schok of een explosie veroorzaken als u een elektrische leiding, een gas- of een waterleiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Wacht tot het product tot stilstand is gekomen voordat u het weglegt.

Beschrijving

Overzicht TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Handgreep
 2. Aan-/uitschakelaar
 3. Handgreep
 4. Service-indicatie
 5. Netsnoeraansluiting
 6. Netsnoer met stekkeraansluiting
 7. Ventilatiesleuven
 8. Gereedschapopname

Overzicht transportwagen

Image alternative
 1. Handgreep
 2. Vergrendelingsbeugel
 3. Houder voor verbruiksmateriaal (beitels)
 4. Wielen
 5. Wielborging (ring, splitpen)
 6. Machinesteunpen

Correct gebruikt

Het beschreven product is een handgeleide beitelhamer. Hij is bedoeld voor het beitelen van beton, metselwerk en asfalt. Hij kan ook worden gebruikt voor stampen en graven.
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

Te voorziene verkeerde toepassingen

 • Het apparaat mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt.
 • Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- en explosiegevaar bestaat.
 • Materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest) mogen niet worden bewerkt.

Active Vibration Reduction

Het product is uitgerust met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem, dat de trillingen duidelijk reduceert.

Service-indicatie

De beitelhamer is uitgerust met een service-indicatie met lichtsignaal.
Toestand
Betekenis
Service-indicatie brandt rood.
De looptijd voor een service is bereikt. Beng het product tijdig naar de Hilti Service, zodat het altijd bedrijfsklaar is.
Defect aan het apparaat.
Service-indicatie knippert rood.
Oververhittingsbeveiliging
Stroomvoorziening heeft te hoge spanning.

Standaard leveringsomvang

Beitelhamer, netsnoer met stekkeraansluiting, handleiding, vet. De transportwagen wordt als accessoire aangeboden.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Beitelhamer

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en/of nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

TE 2000‑AVR
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
14,5 kg
Klopfrequentie
30 Hz
Veiligheidsklasse
II

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden
Geluidsvermogensniveau gemeten (LWA)
97 dB(A)
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (LWAd)
100 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau (LpA)
77 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
Trillingswaarden
Beitelen (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Bediening

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Maak het netsnoer los, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Stroomkabel op het apparaat aansluiten

De verwijderbare stekkeraansluiting mag alleen in schone, droge en spanningsloze toestand met het product worden verbonden. De verbinding is gecodeerd.
Image alternative
 1. Neem het netsnoer uit de transportverpakking.
 2. Breng de stekkeraansluiting in het apparaat aan, tot de vergrendeling hoorbaar vergrendelt.
 3. Steek de netstekker in het stopcontact.

Inzetgereedschap aanbrengen

Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Vet het insteekeinde van het inzetgereedschap licht in.
  • Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Verkeerd vet kan schade aan het apparaat veroorzaken.
 3. Steek het inzetgereedschap in de gereedschapopname en draai deze onder een lichte aandrukkracht, tot deze hoorbaar vergrendelt.
 4. Controleer of het gereedschap goed vergrendeld is door er aan te trekken.

Inzetgereedschap verwijderen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Het inzetgereedschap kan heet zijn en/of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
 • Heet inzetgereedschap nooit op een brandbare ondergrond leggen.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Trek de gereedschapvergrendeling tot de aanslag terug.
 3. Verwijder het inzetgereedschap.

Werkzaamheden

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Het niet gebruiken van geaarde kabels en lekstroomschakelaars kan leiden tot ernstig letsel en brandwonden.
 • In de stroomvoorziening op de bouwplaats, afkomstig van het elektriciteitsnet of een generator, moeten altijd geaarde kabels en lekstroomschakelaars aanwezig zijn en aangesloten zijn; dit controleren.
 • Zonder deze veiligheidsmaatregelen geen product in gebruik nemen.
WAARSCHUWING
Gevaar door beschadigde kabels! Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman.
Zorg ervoor dat u volledige toestemming van de directie heeft voor de werkzaamheden!

Beitelen

 1. Steek de netstekker in het stopcontact.
 2. Plaats de beitel in de gewenste positie.
 3. Druk de aan-/uitschakelaar in.
  Werken bij lage temperaturen:
  Om het slagmechanisme van het apparaat te laten werken, is een minimale bedrijfstemperatuur nodig. Om deze minimale bedrijfstemperatuur te bereiken, plaatst u het apparaat kort op de ondergrond en laat u het apparaat in nullast lopen. Zo nodig herhaalt u dit tot het slagmechanisme werkt.

Uitschakelen

 1. Druk de aan-/uitschakelaar in.
 2. Haal de netstekker uit het stopcontact.

Tips

De beitel kan in 6 verschillende standen (in stappen van 60°) worden gepositioneerd. Hierdoor kan met platte beitels en vormbeitels altijd in de meest optimale werkstand worden gewerkt.
  Image alternative
 • Breng de beitel circa 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") van de kant aan.
 • Leid de beitel bij wapeningsstaal altijd langs de kant van het materiaal, niet tegen het wapeningsstaal.
 • Begin het beitelen onder een hoek van 70° tot 80° t.o.v. het betonoppervlak en richt de punt naar de kant. Beweeg de hoek in de richting van 90° en breek het materiaal weg.
 • Draai de beitel regelmatig, omdat de gelijkmatige slijtage het zelfslijpproces ondersteunt.
 • Een te lage aandrukkracht heeft tot gevolg dat de beitel springt. Een te hoge aandrukkracht heeft een vermindering van het beitelvermogen tot gevolg.

Optie transportwagen

Transport

De transportwagen waarborgt transport van de beitelhamer zonder gevaar.
 • Zorg ervoor dat de transportwagen op een stabiele manier is geplaatst.
 • Plaats het apparaat op de daarvoor bestemde machinesteunpen en vergrendel het tijdens het transport altijd met de bevestigingsbeugel.
 • Steek de beitels in de daarvoor voorziene houder tot ze vergrendelen.
 • Let erop dat u veilige transportwegen gebruikt.
 • Plaats de transportwagen niet op een hellende ondergrond.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Storingstabel

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat werkt niet
Initialisatie van de elektronica loopt (tot circa 4 seconden vanaf het in het stopcontact steken van de stekker)
 • Apparaat uit- en weer inschakelen.
Netstroomtoevoer onderbroken
 • Ander elektrisch gereedschap inbrengen, functie controleren.
Netsnoer of stekker defect
 • Door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen.
Generator met sleep mode
 • Belast de generator met een tweede verbruiker (bijv. bouwplaatslamp). Daarna het apparaat in- en weer uitschakelen.
Slagmechanisme werkt niet
Apparaat is te koud
 • Apparaat op de minimale bedrijfstemperatuur brengen.
Schade aan het apparaat
 • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
Apparaat werkt niet of schakelt uit tijdens gebruik en de indicator knippert rood
Tijdelijke storing (bijv. oververhitting of te hoge spanning)
 • Uitschakelen, apparaat laten afkoelen of apparaat op een andere spanningsvoorziening aansluiten.
Het apparaat werkt, maar de indicator brandt voortdurend rood
Waarschuwing binnenkort service nodig
 • Laat onderhoud of reparaties door Hilti Service uitvoeren.
Apparaat werkt niet of schakelt uit tijdens gebruik
Verlengsnoer te lang of met te kleine diameter
 • Verlengsnoer met toegestane lengte en voldoende diameter gebruiken.
Netsnoer met stekkeraansluiting niet correct aangesloten.
 • Sluit het netsnoer met stekkeraansluiting correct op het elektrisch apparaat aan.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r6025050.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.