Taal

PP 10

Nederlands

Informatie over documentatie

Conventies

Waarschuwingstekens

De volgende waarschuwingssymbolen worden gebruikt:
Image alternative GEVAAR! Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
Image alternative WAARSCHUWING! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
Image alternative ATTENTIE! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt:
Image alternative Vóór het gebruik de handleiding lezen

Typografische accentueringen

De volgende typografische kenmerken accentueren in deze technische documentatie van uw product belangrijke tekstpassages:
1
Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen.

Over deze documentatie

 • Vóór het eerste gebruik dient u de handleiding beslist door te lezen.
 • Neem ook de uitgebreide handleiding op het apparaat in acht, evenals de aanvullingen en updates op www.hilti.com .
 • Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat.
 • Geef het apparaat alleen samen met de handleiding aan andere personen door.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de optredende gevaren. Het beschreven product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze worden behandeld of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Neem deze gegevens over in de volgende tabel en geef deze altijd door wanneer u onze vertegenwoordiging of ons servicestation om informatie vraagt.
  Productinformatie
Productinformatie
Rioollaser
PP 10
Generatie
02
Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Essentiële veiligheidsnotities

Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti service repareren.
 • Aanpassingen of veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
 • Controleer voor gebruik altijd de correcte werking van het product.
 • Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
 • Het meetresultaat kan worden vervalst als de meetomstandigheden snel veranderen, bijv. door personen die door de meetstraal lopen.
 • Richt het product niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.

Algemene veiligheidsmaatregelen

 • Controleer het product voor gebruik op eventuele beschadigingen. Laat beschadigingen door de Hilti service repareren.
 • Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
 • Ook al is het product gemaakt voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, toch dient het, evenals andere meetapparaten, zorgvuldig te worden behandeld.
 • Producten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
 • Het product is niet geschikt voor kinderen.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.

Correcte inrichting van het werkgebied

 • Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Scherm de meetplaats af en let er bij het gebruiken van het product op dat u de laserstraal niet op uzelf of anderen richt.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het voor gebruik te laten acclimatiseren.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Veilig werken met laserapparaten

 • Apparaten van laserklasse 3 / class III dienen alleen door geschoolde personen te worden gebruikt.
 • Laserstralen mogen niet op ooghoogte lopen.
 • Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat een laserstraal ongewild op een vlak terechtkomt dat als een spiegel reflecteert.
 • Er dienen maatregelen te worden genomen waarmee wordt voorkomen dat personen direct in de straal kijken.
 • De loop van de laserstraal mag niet over onbewaakt gebied gaan.
 • Schakel de laser uit als deze niet wordt gebruikt.
 • Ongebruikte laserapparaten dienen te worden opgeslagen op een plaats waar onbevoegden geen toegang toe hebben.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het apparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) worden gestoord. Het apparaat voldoet aan klasse A; Storingen in de woning kunnen niet worden uitgesloten.
Alleen voor Korea: Dit laserafstandsmeetapparaat is geschikt voor elektromagnetische golven die in de industrie optreden (klasse A). De gebruiker dient dit in acht te nemen en dit laserafstandsmeetapparaat niet in woningen te gebruiken.

Beschrijving

Onderdelen, weergave- en bedieningselementen

Image alternative
 1. Ontvangstvenster voor afstandsbediening
 2. Waarschuwing / stand-by LED
 3. Bedieningspaneel
 4. Display
 5. Handgreep
 6. Bevestiging van het handvat
 7. Aansluiting verbindingskabel PPA 84
 8. Batterijdeksel
 9. Accu-pack PPA 82 incl. netvoeding
 10. Loodlichtstip
 11. Laseruitgangsvenster
 12. Ontvangstvenster voor afstandsbediening
 13. Loodlichtstip
 14. Draaipuntmarkering

Beschrijving

Het apparaat is bestemd voor het vaststellen en overdragen/controleren van horizontale en hellende hoogteverlopen. Het apparaat is een rioollaser met een zichtbare laserstraal.
AIs het apparaat buiten het zelfnivelleringsbereik is opgesteld, dan knipperen de laser en de LED op het bedieningspaneel. Ook de richting waarin het apparaat gekanteld dient te worden wordt op het display weergegeven.
Er kunnen drie verschillende bronnen voor de stroomvoorziening worden gebruikt. Dit zijn het standaard meegeleverde accu-pack PPA 82 of de als accessoire verkrijgbare batterijenhouder PPA 83 of de externe 12V-verbindingskabel PPA 84.
Bij lage temperaturen daalt het vermogen van het accu-pack PPA 82. Bewaar het accu-pack bij kamertemperatuur en nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
Bij temperaturen buiten het laadbereik wordt het laadproces ter bescherming van de batterij beëindigd.
Het apparaat is voor een dompeldiepte van maximaal 5 m en gedurende maximaal 24 uur geschikt.

Toetsen

Image alternative Loodlichtstiptoets
Image alternative Toets Laserstraalmodus
Image alternative Blokkeertoets
Image alternative Toets Automatische centrering doelplaat
Image alternative Richtingstoets
Image alternative Selectietoets
Image alternative SET-toets
Image alternative Aan/uit-toets

Displayweergaven

Image alternative Laadtoestand van de accu: 100%
Image alternative Laadtoestand van de accu: 75%
Image alternative Laadtoestand van de accu: 25%
Image alternative Knipperende indicatie: De laser wordt met de verbindingskabel PPA 84 opgeladen.
Image alternative Weergave loodlichtstip
Image alternative Richtingsindicatie
Image alternative Zelfnivelleringsindicatie
Image alternative Procentweergave
Image alternative Blokkeerweergave Lock
Image alternative Weergave elektronische libel
Image alternative Aanduiding van de lasermodus
Image alternative Nivelleer-waarschuwingsindicatie
Image alternative Waarschuwingsindicatie dwarshelling
Image alternative Aanduiding van de straalpositie
Image alternative Straaleindpositie links
Image alternative Straaleindpositie rechts
Image alternative Apparaat niet gereed
Image alternative Stabilisering van de laserstraal
Image alternative Zoeken
Image alternative Automatische uitrichting beëindigd
Image alternative Storing bij de automatische uitrichting

Technische gegevens

Golflengte
633 nm
(0,0000249 in)
Nauwkeurigheid bij bedrijfstemperatuur en 10 m horizontale afstand
−0,5 mm … 0,5 mm
Nauwkeurigheid bij bedrijfstemperatuur en 33 ft horizontale afstand
−0,5 mm … 0,5 mm
(−0,02 in … 0,02 in)
Laserklasse volgens IEC 825- 1:2003
3 R
Laserklasse volgens CFR 21 § 1040 (FDA)
IIIa
Bereik van de zelfnivellering
−10 % … 10 %
Hellingshoekbereik
−15 % … 40 %
Minimale instelling van de hellingshoek
0,001 %
Bedrijfstemperatuur
−20 ℃ … 50 ℃
Bedrijfstemperatuur
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Opslagtemperatuur
−30 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−30 ℃ … 60 ℃
(−22 ℉ … 140 ℉)
Gewicht
3,8 kg
Gewicht
3,8 kg
(8,4 lb)

Bediening

Apparaat in‑ en uitschakelen

 • Druk op de toets Aan-/Uittoets, om het apparaat in- of uit te schakelen.

Batterijen of accu's vervangen

 1. Draai de batterijknop op Open en verwijder de batterijenhouder.
 2. Vervang de oude batterijen door nieuwe.
 3. Breng de batterijenhouder weer aan.
 4. Draai de batterijknop op Lock.

Verbindingskabel PPA 84 aansluiten

 1. Neem de volgende aanwijzingen in acht voordat u de verbindingskabel aansluit.
  Schakel de motor uit wanneer u een in een voertuig ingebouwde accu gebruikt.
  Let beslist op de juiste aansluiting van beide polen.
  Schakel het apparaat uit voordat u de verbindingskabel aansluit.
  De verbindingskabel is voor het aansluiten op een 12V-accu bedoeld.
 2. Sluit de rode klem op de pluspool aan.
 3. Sluit de zwarte klem op de minpool aan.

Opladen van de accu PPA 82

 1. Plaats de accu in de laadadapter PPA 81.
  • Het laden begint automatisch.
  Het opladen dient te gebeuren in een ruimte met een temperatuur tussen 10 °C (50 °F) en 40 °C (104 °F).
  De accu 's laden automatisch op, als het apparaat met een externe batterij bij een temperatuur tussen de 10 °C (50 °F) en 40 °C (104 °F) wordt gebruikt.
 2. Verbind de netvoeding met de laadadapter.
 3. Steek de stekker van de nettransformator in een stopcontact.
 4. Verwijder de laadadapter als het laadcontrolelampje groen gaat branden.
  • Het laadlampje brandt rood: Laad het apparaat op.
  • Het laadlampje brandt groen: Het laden is beëindigd.
  • De laadlampje knippert groen: Er is een fout tijdens het laden opgetreden.
  • Het laadlampje knippert rood: De veiligheidsfunctie is geactiveerd. Het apparaat kan in deze toestand niet worden gebruikt.

Handmatig instellen van de hellingshoek

 1. Druk de toets Omhoog/Omlaag in.
  • De laser beweegt op en neer.
  De hellingswaarde kan ook direct via de beweging van de laserstraal worden ingesteld. Zorg ervoor dat de vergrendelingsfunctie niet geactiveerd is.
 2. Druk tegelijkertijd op de toets Omhoog/Omlaag om de nulpositie te bereiken.
  De laser gaat onmiddellijk over op de 0.000% stand.

Automatisch instellen van de hellingshoek

 1. Schakel het apparaat in.
 2. Druk de Set-toets in.
  • De ingestelde waarde wordt weergegeven.
  • Het ±-teken knippert.
 3. Druk op de richtingtoetsen om de juiste positie te bereiken.
 4. Druk de op toets Omhoog/Omlaag om de waarde te veranderen.
 5. Druk op de Set-toets, wanneer de ingevoerde waarde juist is.
  • De laserstraal begint in de ingestelde instelling te bewegen.

Uitrichten van de richtlijn

 • Gebruik de richtingstoetsen om de laser horizontaal naar rechts of links te bewegen.
  U kunt zowel het apparaat zelf als de afstandsbediening gebruiken om de richtlijn uit te richten.

Straalpositie instellen

 1. Drukt u slechts kort op de toets, zodat de laser langzaam beweegt.
 2. Houd de toets ingedrukt, zodat de laser zich snel beweegt.
 3. Als de uiterst rechtse of linkse positie van de laser is bereikt, begint de indicatie te knipperen. Mocht deze positie vaker worden bereikt, dan is het aanbevolen om het apparaat een beetje naar links of rechts te draaien en opnieuw te beginnen met het uitrichten van de straal.

Automatisch centreren

 • Druk tegelijkertijd op de beide richtingstoetsen.
  • De laserstraal gaat automatisch terug naar het midden.

Automatisch uitrichten op de doelplaat

 1. Stel de doelplaat met de reflectiestrepen in de richting van de laser op.
 2. Druk op de toets Autocentrering doelplaat.
  • Het starten van deze functie kan tot 2 minuten duren.
  • Het apparaat zoekt alleen in het uitrichtbereik (rechts/links) naar de doelplaat.

Laserstraalmodus selecteren

 1. Druk de lasermodustoets zo vaak in, tot de geschikte functie op het display verschijnt.
 2. Selecteer de gewenste functie:
  • Continustraal (staande straal)
  • Knipperende straal

Elektronische libel instellen

 1. De libel verschijnt op het display wanneer het apparaat wordt verdraaid.
 2. Breng de libel in het midden van het display.
  • De LED begint te knipperen zodra het compensatiebereik wordt overschreden.

Voet- en centreerschroef aanbrengen

 • Breng de bij de buisdiameter passende standvoeten aan voordat de laser in de buis wordt geplaatst.

Instellen van de doelplaatgrootte

 • Stel de bij de buisdiameter passende doelplaatgrootte in.

Meeteenheid % of ‰ kiezen

 1. Druk tegelijkertijd op de aan-/uittoets en de blokkeertoets.
 2. Ga met de toets Omhoog/Omlaag naar de regel Unit.
 3. Selecteer m.b.v. de richtingstoets de waarde die u wilt veranderen.
 4. Druk de Set-toets in en bevestig uw invoer.
  • Het apparaat schakelt weer terug naar de normale bedrijfsmodus.

Instellen en activeren van de veiligheidscode

 1. Druk tegelijkertijd op de aan-/uittoets en de blokkeertoets.
  De invoer van de viercijferige veiligheidscode moet voorkomen dat niet-geautoriseerde personen uw apparaat gebruikt.
  Na het inschakelen van het instrument wordt automatisch om deze code gevraagd.
  Let erop dat de laser, wanneer deze veiligheidscode is ingevoerd, niet meer kan worden gebruikt zonder dit nummer in te voeren.
 2. Ga met de toets Omhoog/Omlaag naar de regel Input S Code.
 3. Druk de Set-toets in om naar de modus te gaan.
 4. Navigeer met de richtingstoets en de toets Omhoog/Omlaag naar het betreffende cijfer en bevestig met de Set-toets. Selecteer op deze manier vier cijfers en bevestig de code met de Set-toets.
  • Het apparaat schakelt terug naar de modus.
 5. De veiligheidscode kan worden geactiveerd en gedeactiveerd door met de Set-toets on of off in te schakelen.
  • Het apparaat schakelt terug naar de normale bedrijfsmodus.

De bedrijfsnaam invoeren

 1. Druk tegelijkertijd op de aan-/uittoets en de blokkeertoets.
  • Op het display verschijnen de ingestelde waarden.
 2. Navigeer met de toets Omhoog/Omlaag naar de regel Change Name en selecteer de modus met de Set-toets.
 3. Navigeer met de richtingstoets en de toets Omhoog/Omlaag naar het betreffende teken en bevestig met de Set-toets. Bevestig de naam met de Set-toets.
  • Het apparaat schakelt terug naar de normale bedrijfsmodus.

De betrouwbaarheid controleren

 1. Plaats de laser op een helling van 0.000%.
 2. Plaats een nivelleerlat op een afstand van 1 m (3.3 ") van de laser en een tweede op een afstand van 60 m (196.85").
 3. Noteer de aflezingen waarbij de laser de latten raakt.
 4. Zet een nivelleerinstrument in het midden van de beide meetlatten en lees op beide latten de hoogtewaarde af.
 5. Bereken het verschil op basis van de lataflezing van het nivelleerinstrument en de laser bij lat 1 en lat 2.
  • Als beide waarden identiek zijn, is de laser afgesteld.
  Als de verschillen X1 en X2 zich niet binnen de tolerantie bevinden, neem dan contact op met de Hilti -vestiging.

Verzorging en onderhoud

Reinigen en drogen

 1. Blaas het stof van de lens weg.
  Raak het glas hierbij niet met uw vingers aan.
 2. Reinig het apparaat.
  Gebruik hiervoor alleen schone en zachte doeken.
  Gebruik zo nodig pure alcohol of wat water. Gebruik geen andere vloeistoffen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.

Opslag en drogen

 • Het product niet nat opbergen. Het apparaat eerst laten drogen en dan pas opbergen en opslaan.

 • Bij de opslag en het transport van uw uitrusting de in de technische gegevens aangegeven temperatuurgrenswaarden in acht nemen.

 • Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een controlemeting uit.

Transport

Voor het verzenden van het product moeten de accu's en batterijen worden geïsoleerd of uit het product worden verwijderd.
 • Gebruik voor het transport of de verzending van uw uitrusting de originele Hilti verpakking of een gelijkwaardige verpakking.

Afstelling door de Hilti kalibreerservice

Ondernemingen die volgens ISO 900X gecertificeerd zijn, hebben een geldig kalibreercertificaat voor de aangebrachte meetmiddelen nodig.
Na ijking en keuring wordt een calibratieplaatje op het laserafstandsmeetapparaat aangebracht en met een kalibratiecertificaat schriftelijk bevestigd dat het laserafstandsmeetapparaat conform de fabrieksgegevens werkt.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
E02/03
Intern meetprobleem
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
 • Deze foutmelding kan verschijnen wanneer het apparaat aan storingen of schokken onderhevig is geweest. Verhelp in deze gevallen de oorzaken hiervan.
E99
Intern opslagprobleem
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
ERROR
Beweging van het apparaat in de standby-modus
 • Schakel het apparaat uit en weer in en controleer de opstelling van de laser.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Gevaar door onjuiste recycling.
 • Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden: Bij de verbranding van kunststof delen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor personen ziek kunnen worden. Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken. Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunnen zij zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

EG-conformiteitsverklaring

Fabrikant
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen.
Omschrijving
Rioollaser
Typebenaming
PP 10
Generatie
02
Bouwjaar
2016
Toegepaste richtlijnen:
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
 • 2006/66/EG
Toegepaste normen:
 • EN ISO 12100
Technische documentatie bij:
 • Goedkeuring apparaten
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Duitsland
Schaan, 6-2016
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)