Taal

SJD 6-A22

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Aantal slagen bij nullast
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het beschreven product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze worden behandeld of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. Vermeld deze informatie altijd als u met vragen over het product contact opneemt met onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Pendeldecoupeerzaag
  SJD 6-A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Veiligheidsvoorschriften voor zagen met heen en weer bewegend zaagblad

 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Bevestig en beveilig het werkstuk met behulp van schroefklemmen of op een andere manier op een stabiele ondergrond. Als u het werkstuk alleen met de hand tegenhoudt of tegen uw lichaam houdt, blijft het wankel en kunt u de controle hierover verliezen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het apparaat alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Draag tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, gehoorbescherming en werkhandschoenen.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Kijk niet direct in de verlichting (LED) en schijn andere personen niet in het gezicht. Er is sprake van verblindingsgevaar.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor het betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
 • Neem pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen aan de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Borg het werkstuk. Een met spaninrichtingen of een bankschroef vastgezet werkstuk is veiliger.
Speciale veiligheidsaanwijzingen voor decoupeerzagen
 • Geleid het product bij het zagen altijd van het lichaam af.
 • Houd nooit de handen voor of op het zaagblad.
 • Zaag niet in onbekende ondergronden en houd het zaaggebied boven en onder vrij van hindernissen.
 • Grijp tijdens het zagen niet onder het werkstuk.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Blokkeerknop
 2. Aan-/uitschakelaar
 3. Handgreep
 4. Stelwiel voor instellingen van het aantal slagen
 5. Accu-laadtoestandsaanduiding
 6. Accu-ontgrendelingstoets
 7. Accu
 8. Ventilatiesleuven
 9. Afzuigadapter
 10. Vergrendelingshaak
 11. Grondplaat
 12. Schaalindeling voor zaaghoekinstelling
 13. Hendel voor het instellen van de pendelslag
 14. Zaagblad
 15. Beveiliging tegen aanraking
 16. Afdekkap
 17. Gereedschapopname
 18. LED-lamp
 19. Hendel voor zaagbladontgrendeling
 20. Splinterbeveiliging
 21. Stroomvoorziening voor SJD DRS-6A stofmodule (toebehoren)

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende accu-aangedreven pendeldecoupeerzaag. Het is bedoeld voor het zagen van materialen zoals kunststof, hout en metaal evenals gips- en vezelplaten.

Het product is uitgerust met een afneembaar aansluitstuk voor een optionele stofzuiger. Om de zuigslang met het product te verbinden kan een geschikte adapter noodzakelijk zijn.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

 • Gebruik voor dit product alleen zaagbladen met T-schacht (schacht met enkele nok).

Mogelijk onjuist gebruik

 • Het product mag niet worden gebruikt om knoesten en boomstammen af te zagen.
 • Het product mag niet worden gebruikt voor de bewerking van materialen die bedreigend voor de gezondheid zijn.
 • Het product mag niet worden gebruikt voor werkzaamheden in een vochtige omgeving.
 • Houd de stroomvoorziening voor de stofmodule uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Een kortsluiting tussen de contacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

Laadtoestandsaanduiding

De laadtoestand van de Li-ion-accu's wordt na het licht indrukken van de/een ontgrendelingstoets (maximaal tot een voelbare weerstand) aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75 % tot 100 %
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50 % tot 75 %
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25 % tot 50 %
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10 % tot 25 %
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10 %
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk. Als de LED's van de laadtoestandsaanduiding van de accu knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Spanenblaasinrichting

De spanenblaasinrichting leidt een luchtstroom naar het zaagblad, om de zaaglijn vrij te houden van spanen.

Aantal slagen

Het aantal slagen kan op het stelwiel worden ingesteld. Stand 1 komt overeen met 800 slagen per minuut en stand 6 komt overeen met 3000 slagen per minuut.
Afhankelijk van hoe krachtig de aan-/uitschakelaar wordt gedrukt, begint de slagfrequentie met 75 slagen per minuut en neemt deze toe tot de gedefinieerde slagfrequentie die op het stelwiel is ingesteld.

4-traps pendelslag

Door de 4-traps pendelslag kan het zaagvermogen en het zaagbeeld worden aangepast aan het te bewerken materiaal. Met de hendel voor het instellen van de pendelslag wordt tussen de vier trappen geschakeld.
Hoe zuiverder en nauwkeuriger de zaagsnede moet worden, hoe kleiner de pendelslag moet worden gekozen. De optimale instelling kan worden vastgesteld door de vier trappen uit te proberen.
Toestand
Betekenis
Stand 0
Geen pendelslag
Stand 1
Kleine pendelslag
Stand 2
Gemiddelde pendelslag
Stand 3
Grote pendelslag

Blokkeerknop

Image alternative
De blokkeerknop kan in drie standen worden gebracht.
 • De middelste stand is de normale stand: Blokkeerknop is links en rechts te zien. Er kan bijv. het aantal slagen worden aangepast.
  De aan-/uitschakelaar kan worden ingedrukt en losgelaten.
 • Blokkeerknop is alleen links te zien: Transportstand (het apparaat kan niet in werking treden.)
  De aan-/uitschakelaar is vergrendeld, deze kan niet worden ingedrukt.
 • Blokkeerknop is alleen rechts te zien: Nadat het apparaat is ingeschakeld (de aan-/uitschakelaar is volledig ingedrukt), kan de blokkeerknop naar rechts worden gedrukt, om de stand "Aan" te vergrendelen. Om de vergrendeling los te maken, moet de aan-/uitschakelaar opnieuw worden ingedrukt.

Splinterbeveiliging

Het product kan met een splinterbeveiliging worden uitgerust.
Door de splinterbeveiliging wordt voorkomen dat het oppervlak bij het zagen van houten materialen versplintert.

Automatisch uitschakelen van het apparaat

Zodra de aan- / uitschakelaar permanent langer dan 15 minuten is ingedrukt (bijv. bij het transport of de bij de opslag), wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de accu diepontladen wordt.

SJD DRS-6A Stofmodule (toebehoren)

De stofmodule SJD DRS‑6A wordt als toebehoren voor de Hilti pendeldecoupeerzaag SJD 6-A22 gebruikt.
Deze verzamelt een grote hoeveelheid van het ontstane stof en kan snel en eenvoudig aan de pendeldecoupeerzaag worden bevestigd. In de stofmodule is een zuigventilator geïntegreerd. Deze wordt door een eigen motor aangedreven. Bij het inschakelen van de pendeldecoupeerzaag betrekt de module zijn stroom uit de accu hiervan. Voor werkzaamheden met asbesthoudend materiaal, metaalstof, glas- en koolstofvezelstof is de stofmodule niet geschikt. Voor vochtige en explosieve stoffen en spaanmaterialen mag de stofmodule niet worden gebruikt.

Standaard leveringsomvang

Pendeldecoupeerzaag met zaagblad, afdekkap, afzuigadapter, splinterbeveiliging, handleiding, inbussleutel.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.com

Technische gegevens

Pendeldecoupeerzaag


SJD 6-A22
Nominale spanning
21,6 V
Gewicht volgens EPTA Procedure 01 inclusief accu B22⁄8.0
3,2 kg
Slaghoogte
28 mm
Aantal slagen bij nullast (n0)
75 omw/min … 3.000 omw/min
Maximaal zaagvermogen in hout
150 mm
Maximaal zaagvermogen in aluminium
25 mm
Maximaal zaagvermogen in ongelegeerd staal
10 mm
Zaaghoek (links / rechts)
0° … 45°
Buitendiameter afzuigadapter
27,5 mm
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden

SJD 6-A22
Geluidsvermogensniveau (LWA)
98 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
5 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
87 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
5 dB(A)
Totale trillingswaarden

SJD 6-A22
Trillingsemissiewaarde zagen van houten platen (ah,B)
5,8 m/s²
Onzekerheid zagen van spaanplaten (K)
1,5 m/s²
Trillingsemissiewaarde zagen van metaalplaat (ah,M)
5,6 m/s²
Onzekerheid zagen van metaalplaat (K)
1,5 m/s²

Accu

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Zaagblad aanbrengen

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 1. Druk het zaagblad (tanden in de zaagrichting) in de gereedschapopname tot het hoorbaar vergrendelt.
 2. Controleer of het zaagblad goed vergrendeld is door eraan te trekken.

Afdekkap aanbrengen

 1. Verwijder de accu.
Image alternative
 1. Schuif de afdekkap vanaf de voorzijde over het product, totdat deze vergrendelt.
  De afdekkap kan alleen worden aangebracht als de grondplaat zich in de normale positie (nul-graden-stand) bevindt.

Afzuigadapter monteren

Image alternative
 1. Schuif de afzuigadapter vanaf de achterzijde horizontaal in de grondplaat, tot de beide vergrendelingshaken aan de zijkanten vergrendeld zijn.
 2. Sluit de slang van de stofzuiger op de afzuigadapter aan.

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Stofafzuiging gebruiken

De stofafzuiging vermindert de stofbelasting, verhoogt de veiligheid bij het werken door een beter zicht op de zaagsnede en voorkomt dat de werkomgeving meer wordt belast door stof en spanen.
 1. Breng de afdekkap aan.
 2. Maak altijd gebruik van een stofafzuiging wanneer u gedurende langere tijd hout of materialen bewerkt waarbij hogere stofconcentraties kunnen ontstaan.

Inschakelen

Image alternative
 1. Breng de accu aan.
  Door een veiligheidsfunctie wordt gewaarborgd dat het apparaat niet start, wanneer het apparaat eerst wordt ingeschakeld en vervolgens de accu in de apparaathouder wordt geschoven.
 2. Controleer of de blokkeerknop zich in de middelste stand bevindt.
 3. Druk de aan-/uitschakelaar in.
 4. Druk de blokkeerknop vervolgens naar rechts om de schakelaar in de stand "Aan‟ te vergrendelen.
 5. Druk opnieuw op de aan-/uitschakelaar om de vergrendeling te ontgrendelen.
  • De blokkeerknop gaat weer terug in de middelste stand.

Invalzagen

 1. Zet de hendel voor het instellen van de pendelslag op de stand 0.
 2. Plaats het product met de voorkant van de grondplaat op het werkstuk.
 3. Houd het product vast en druk op de aan-/uitschakelaar.
 4. Druk het product stevig tegen het werkstuk en steek het zaagblad in de ondergrond door de aanzethoek te verkleinen.
 5. Wanneer het werkstuk is doorgestoken, brengt u het product weer in de normale werkstand.
  • De grondplaat ligt vlak op het werkstuk.
 6. Zaag verder langs de zaaglijn.

Uitschakelen

 • Laat de aan-/uitschakelaar los.
  Druk de blokkeerknop naar links om de schakelaar in de stand "Uit‟ te vergrendelen.

Demontage

Afzuigadapter demonteren

Image alternative
 1. Druk de beide vergrendelingshaken naar binnen.
 1. Trek de afzuigadapter naar achteren van de grondplaat.
 2. Trek de slang van de stofzuiger van de afzuigadapter af.

Afdekkap verwijderen

 1. Verwijder de accu.
Image alternative
 1. Kantel de afdekkap licht en trek deze er naar voren af.

Zaagblad uitwerpen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Het ongecontroleerd uitwerpen van het zaagblad kan tot verwondingen leiden.
 • Houd het product bij het uitwerpen van het zaagblad zó vast dat er geen personen of dieren letsel door het uitwerpen kunnen oplopen.
Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 1. Druk de hendel voor de zaagbladontgrendeling tot de aanslag opzij.
  • Het zaagblad komt los en wordt uitgeworpen.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Afzuigadapter reinigen

 1. Verwijder de accu.
 2. Demonteer de afzuigadapter.
 3. Reinig de afzuigadapter.
 4. Controleer of de vergrendelingshaken niet beschadigd zijn.
 5. Monteer de afzuigadapter.

Zaagbladen reinigen

 1. Onthars de gebruikte zaagbladen regelmatig.
 2. Leg de zaagbladen 24 uur in petroleum of een universeel ontharsmiddel.

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Zaagblad valt eruit.
Zaagblad niet goed vergrendeld.
 • Span het zaagblad opnieuw in.
 • Let erop dat de gereedschapopname helemaal geopend is en dat het zaagblad tegen de weerstand wordt gedrukt.
Spansysteem vervuild.
 • Reinig de gereedschapopname.
Zaagblad kan niet worden ingebracht.
Spansysteem vervuild.
 • Reinig de gereedschapopname.
Pendelslag kan niet worden ingesteld.
Groef van de pendelarm vervuild.
 • Maak de groef van de pendelarm schoon.
Pendelslag werkt niet.
Pendelmechanisme vervuild.
 • Controleer of zich vuil bij de pendelvork bevindt en verwijder dit zo nodig.
De pendelslaghendel staat in stand "0".
 • Stel de gewenste waarde in.
Accu raakt sneller ontladen dan gebruikelijk.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "klik".
Vergrendelnokken van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
1 LED knippert.
Apparaat functioneert niet.
Accu is ontladen.
 • Verwissel de accu en laad de lege accu op.
Accu is te heet of te koud.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen of afkoelen.
Alle 4 LED's knipperen.
Apparaat functioneert niet.
Apparaat is overbelast.
 • Laat de aan-/uitschakelaar los en bedien deze opnieuw. Laat het apparaat daarna circa 30 seconden onbelast draaien.
Sterke hitteontwikkeling in het product of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende links vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r5212958
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.