Taal

DSH 600
DSH 600-X

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Draairichtingspijl op beschermkap
Image alternative Stand motorstop
Image alternative Stand motor draait
Image alternative Benzineopvoerpomp
Image alternative Stelschroef stationair sproeier
Image alternative Stelschroef volgas sproeier
Image alternative Instelschroef stationair toerental
Image alternative Benzinemengsel
Image alternative Draairichting tankdop open
Image alternative Choke (niet bij -X)
Image alternative Gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker en veiligheidshelm gebruiken
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Werkschoenen dragen
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht

Stickers op de machine

Waarschuwingstekens
Image alternative Waarschuwing voor brandgevaar door vonken
Image alternative Waarschuwing voor terugslag
Image alternative Waarschuwing voor het inademen van giftige dampen en uitlaatgassen
Image alternative Maximaal spiltoerental
Image alternative Waarschuwing voor heet oppervlak
Verbodstekens
Image alternative Geen doorslijpschijven met zaagtanden gebruiken
Image alternative Geen beschadigde doorslijpschijven gebruiken
Image alternative Roken en open vuur bij het gebruik verboden

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Doorslijpmachine
  DSH 600 | DSH 600-X
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheid van personen

 • Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en als het in technisch correcte staat verkeert.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Het product mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het product is niet geschikt voor kinderen.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
 • De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden, moeten tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
 • Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Gebruik het apparaat nooit zonder beschermkap. Stel hiervoor de beschermkap juist in. De beschermkap moet stevig bevestigd en voor maximale bescherming zodanig aangebracht zijn, dat een zo klein mogelijk gedeelte van de doorslijpschijf onbeschermd in de richting van de gebruiker wijst. Zorg ervoor dat vonken die tijdens het gebruik ontstaan geen gevaar veroorzaken. De beschermkap moet de gebruiker beschermen tegen delen van gebroken doorslijpschijven en het abusievelijk in contact komen met de doorslijpschijf en ook tegen een ongecontroleerde vonkenregen.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het product in onverwachte situaties beter onder controle houden. Neem geen ongewone lichaamshouding aan.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer bij het hoogste toerental de veiligheidsgashendel wordt losgelaten, kantelt het apparaat als gevolg van het afremmen een klein beetje naar voren. Wees hierop bedacht en houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen.
 • Als het product of de doorslijpschijf gevallen is, controleer het product en de doorslijpschijf dan op beschadiging. Vervang de doorslijpschijf zo nodig.
 • Schakel het product uit voordat u de beschermkap verstelt of de doorslijpschijf vervangt.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van de doorslijpschijf kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Maak bij voorkeur gebruik van een nat slijpproces om de stofvorming bij het slijpen in minerale materialen en asfalt te verminderen.
 • Vermijd huidcontact met het vrijkomende zaagslib bij het nat slijpen.
 • Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen met of het inademen van dit stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Om stofvorming bij het slijpen te reduceren, adviseren wij om bij voorkeur nat te slijpen. Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Het wordt geadviseerd een ademmasker met filterklasse P2 te dragen. De in uw land geldende voorschriften bij de te bewerken materialen in acht nemen.
 • Asbesthoudend materiaal mag niet worden doorgezaagd.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
 • Raadpleeg voor het begin van de werkzaamheden de verantwoordelijke staticus, architect of uitvoerder. Sleuven in dragende wanden of andere structuren kunnen de statica beïnvloeden, vooral bij het scheiden van wapeningsijzer of dragerelementen.
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor anderen mogelijk letsel oplopen.
 • Laat het product niet zonder toezicht draaien. Zet de motor af en wacht tot de doorslijpschijf volledig tot stilstand is gekomen voordat u het product op de vloer zet of vervoert.
 • Als u het product zonder externe waterpomp gebruikt, moet de pompafdekking altijd gemonteerd zijn.
 • Schakel het product na het gebruik uit.
 • Ga zorgvuldig met het product om. Controleer of er onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat dit nadelig is voor de werking van het product. Laat beschadigde delen repareren voordat u het product gebruikt.
 • Gebruik alleen originele toebehoren en gereedschappen Hilti , ter voorkoming van letsel.
 • Laat het product alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het product in stand blijft.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.

Elektrische veiligheid

 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.

Veiligheid in het werkgebied

 • Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
 • Werk niet in gesloten ruimtes. Koolmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en benzeen in het uitlaatgas kan tot verstikking leiden.
 • Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
 • Hete vonken in het uitlaatgas of afkomstig van het slijpen kunnen brand en/of explosies veroorzaken. Voorkom dat de vrijkomende vonken brandbare (benzine, droog gras enz.) of explosieve stoffen (gas enz.) kunnen ontsteken.
 • Controleer voor het monteren van de waterpomp of de maximaal toegestane waterleidingdruk van 6 bar niet wordt overschreden.

Vloeistoffen (benzine en olie) en dampen

 • Laat voor het tanken het product afkoelen.
 • Rook nooit tijdens het tanken.
 • Vul de tank van het product niet in de buurt van de werkplek. Let erop dat bij het tanken geen benzine wordt gemorst. Gebruik een geschikte trechter.
 • Adem geen benzinedampen of uitlaatgassen in. Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Gebruik geen benzine of andere ontvlambare vloeistoffen voor reinigingswerkzaamheden.

Snijwerkzaamheden met doorslijpschijven

 • Gebruik alleen doorslijpschijven waarvan het toegestane toerental minstens even hoog is als het maximale toerental van de spindel.
 • Zorg ervoor dat de buitendiameter en dikte van de doorslijpschijf overeenkomen met de opgegeven afmetingen van het product.
 • Gebruik nooit beschadigde, onronde of trillende doorslijpschijven.
 • Gebruik geen beschadigde diamant-doorslijpschijven (scheuren in het stamblad, uitgebroken of stomp geworden segmenten, beschadigde bevestigingsgaten, verbogen of krom getrokken stamblad, sterke verkleuring door oververhitting, onder de diamantsegmenten versleten stamblad, diamantsegmenten die niet meer buiten het stamblad uitsteken enz.).
 • Gebruik geen getande zaagbladen.
 • Let er bij de montage van de doorslijpschijf altijd op, dat de voorgeschreven draairichting van de doorslijpschijf met de draairichting van de spindel overeenkomt.
 • Doorslijpschijven en flenzen of andere toebehoren moeten precies op de spindel van het product passen. Doorslijpschijven die niet precies op de spindel van het product passen, draaien ongelijkmatig en trillen erg sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van de controle over het product.
 • Gebruik altijd een onbeschadigde spanflens met de juiste diameter voor de gebruikte doorslijpschijf. De bijpassende spanflens ondersteunt de doorslijpschijf en verkleint de kans dat de doorslijpschijf breekt.
 • Geleid het product gelijkmatig en oefen geen zijdelingse druk uit op de doorslijpschijf. Plaats de doorslijpschijf altijd onder een rechte hoek op het werkstuk. Verander tijdens het slijpen nooit de slijprichting door zijwaartse druk of buigen van de doorslijpschijf.
 • Gebruik werkhandschoenen voor het verwisselen van de doorslijpschijf, omdat deze in het gebruik heet wordt.
 • Abrasieve doorslijpschijven die voor nat zagen worden gebruikt moeten nog dezelfde dag worden opgebruikt, omdat langere inwerking van vocht de stevigheid van de doorslijpschijf nadelig beïnvloedt.
 • De houdbaarheidsdatum van kunstharsgebonden doorslijpschijven in acht nemen en doorslijpschijven met verlopen houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

Transport en opslag

 • Schakel het product uit voordat u het verplaatst.
 • Verwijder de doorslijpschijf na het gebruik van het product. Bij het transport met gemonteerde doorslijpschijf kan de doorslijpschijf worden beschadigd.
 • Ga voorzichtig om met doorslijpschijven en berg ze op volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Bewaar en vervoer het product altijd rechtop en niet op de zijkant liggend.
 • Het product mag niet met een kraan worden vervoerd.
 • Berg ongebruikte producten veilig op. Producten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
 • Let er bij het wegzetten van het product op dat het veilig staat.
 • Laat het product na gebruik eerst afkoelen voordat u het inpakt of afdekt.
 • Bewaar benzine en olie in goedgekeurde reservoirs in een goed geventileerde ruimte.

Beschrijving

Productoverzicht

Benzine doorslijpmachine

Image alternative
 1. Beschermkap
 2. Watertoevoer
 3. Wateraansluiting
 4. Voorste handgreep
 5. Gashendel
 6. Achterste handgreep
 7. Trekstarter
 8. Benzinetankdop
 9. Benzineopvoerpomp
 10. Benzinemeter
 11. Choke-trekhendel (DSH 600)
 12. Voetplaat
 13. Uitlaat met vonkenvanger
 14. Doorslijpschijf
 15. Spanbout
 16. Spanflens
 17. Typeplaatje
 18. Veiligheidsgashendel (DSH 600)
 19. Veiligheidsgashendel met geïntegreerde bediening van de rem (DSH 600-X)
 20. Aan-/uitschakelaar met geïntegreerde halfgasstand
 21. Waterkraan
 22. Bougiedop
 23. Reinigingsschroef voor watersproeier
 24. Greep voor beschermkapverstelling
 25. Watertoevoer met geïntegreerde watersproeiers
 26. Blokkeerboring voor verwisseling van de doorslijpschijf
 27. Zaagarm
 28. Pompafdekking
 29. Luchtfilterafdekking

Correct gebruik

Het beschreven product is een motoraangedreven doorslijpmachine voor het droog of nat doorslijpen van asfalt en van minerale of metalen materialen met doorslijpschijven of diamant-doorslijpschijven.

De doorslijpmachine is niet geschikt voor gebruik in brand- of explosiegevaarlijke omgevingen.

Mogelijk onjuist gebruik

 • De benzine doorslijpmachine mag niet worden gebruikt om mee te scheppen.

Aanwijzingen voor het gebruik

 • Bij voorkeur gebruikmaken van een nat slijpproces om de stofvorming bij het slijpen te verminderen. Met de zelfaanzuigende waterpomp (toebehoren) kunt u onafhankelijk van het waterleidingnet werken door bijvoorbeeld water direct uit een tank aan te zuigen.
 • Het door te slijpen werkstuk niet in een keer doorslijpen, maar de doorslijpmachine herhaaldelijk heen en weer bewegen en op die manier geleidelijk naar de gewenste snedediepte toewerken.
 • Bij het droog slijpen adviseren wij de doorslijpschijf bij een draaiend product elke 30 tot 60 seconden circa 10 seconden uit de zaagsnede te halen om beschadigingen aan de diamant‑doorslijpschijf te voorkomen.
 • Stomp geworden diamant-doorslijpschijven slijpen (mits er geen diamanten uitsteken) door te slijpen in zeer abrasief materiaal zoals zandsteen of dergelijke.

Specificaties van de doorslijpschijven

Voor het product moeten diamant-doorslijpschijven overeenkomstig EN 13236 worden gebruikt. Het product kan ook met kunstharsgebonden, vezelversterkte doorslijpschijven overeenkomstig EN 12413 (rechte, niet verzette vorm, type 41) worden gebruikt om metalen te bewerken.
De gebruikers- en montagehandleiding van de fabrikant van de doorslijpschijven moeten in acht worden genomen.

Standaard leveringsomvang

Benzine doorslijpmachine, gereedschapsset DSH 600/DSH 600-X, verbruiksdelenset DSH 600/DSH 600-X, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.com

Zaagbladrem

DSH 600-X
Het product is met een geïntegreerde zaagbladrem uitgerust, om de veiligheid bij de bediening te vergroten.
Het zaagblad wordt na het loslaten van de veiligheidsgashendel binnen uiterlijk 10 seconden tot stilstand afgeremd.
Wanneer bij het hoogste toerental de veiligheidsgashendel wordt losgelaten, kantelt het apparaat als gevolg van het afremmen een klein beetje naar voren. Houd het apparaat daarom altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen.

Verbruiksmateriaal en slijtagedelen

 • Luchtfilter
 • Koord (5 stuks)
 • Starter
 • Benzinefilter
 • Bougie
 • Gereedschapset
 • Cilinderset
 • Bevestigingsbout compleet
 • Flens voor abrasieve doorslijpschijf (met geïntegreerde centreerring 20 mm/1")
 • Flens voor diamant-doorslijpschijf (met geïntegreerde centreerring 20 mm/1")

Technische gegevens

Benzine doorslijpmachine


DSH 600
DSH 600-X
Cilinderinhoud
63,3 cm³
63,3 cm³
Gewicht met diamantschijfflens, zonder doorslijpschijf, met lege tank
9,75 kg
9,85 kg
Nominaal vermogen bij 8500/min conform ISO 7293
3,2 kW
3,2 kW
Maximaal spiltoerental
5.500 omw/min
5.500 omw/min
Maximum toerental van doorslijpschijf
5.500 omw/min
5.500 omw/min
Maximale snijbreedte
120 mm
120 mm
Carburateur
Walbro; Model: WT-1207
Walbro; Model: WT-1203

Verdere technische gegevens

Motorconstructie
Tweetaktmotor/ eencilinder / luchtgekoeld
Maximaal motortoerental
9350 ± 200 omw/min
Nullasttoerental
2900 ± 200 omw/min
Ontsteking (type)
Elektronisch
Elektrodenafstand
0,5 mm
Bougie
NGK, type: CMR7A-5
Aanhaalmoment voor bevestigen van de bougie
12 Nm
Benzinemengsel
API-TC olie 2% (1:50)
Tankinhoud
0,87 ℓ
Bevestigingsgat doorslijpschijf/ diameter centreernaaf van centreerbus
20 mm
Bevestigingsgat doorslijpschijf/ diameter centreernaaf van centreerbus
25,4 mm
Image alternative Minimale flensschroef buitendiameter voor diamant-doorslijpschijven (alleen voor schijven met stalen kern; De flenzen zijn gemarkeerd met "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 mm
Image alternative Minimale flensschroef buitendiameter voor abrasieve doorslijpschijven (composietschijven)
78 mm
Maximale buitendiameter schijven
300 mm
Maximale buitendiameter schijven
12 in
Maximale nominale schijfdikte (alleen voor schijven met stalen kern)
4,5 mm
Maximale nominale schijfdikte (composietschijven)
4,0 mm
Aanhaalmoment voor bevestigen van de doorslijpschijf
25 Nm

Geluidsinformatie en trillingswaarden gemeten conform ISO 19432

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van benzine doorslijpmachines. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het apparaat. Als het apparaat echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het apparaat en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden

DSH 600
DSH 600-X
Geluidsdrukniveau (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Onzekerheid
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Gemeten geluidsvermogensniveau (Lwa)
113 dB(A)
113 dB(A)
Onzekerheid
2,2 dB(A)
2,2 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Totale trillingswaardenHet geluidsdrukniveau en de trillingswaarden zijn bij 1/7 stationair en 6/7 vollast bepaald.

DSH 600
DSH 600-X
Trillingswaarde aan de handgreep voor (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Onzekerheid
1,3 m/s²
1,3 m/s²
Trillingswaarde aan handgreep achter (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Onzekerheid
1,3 m/s²
1,3 m/s²

Ingebruikneming

Benzine

De tweetaktmotor wordt met een mengsel van benzine en olie gebruikt. De kwaliteit van het benzinemengsel is van grote invloed op de werking en de levensduur van de motor.
GEVAAR
Brand- en explosiegevaar. Benzinedampen zijn licht ontvlambaar.
 • Rook nooit tijdens het tanken.
 • Vul de tank van het product niet in de buurt van de werkplek (minstens 3 meter afstand tot het werkgebied).
 • Vul de tank van het product niet als de motor draait. Wacht totdat de motor is afgekoeld.
 • Zorg ervoor dat de benzinedampen niet door open vuur of vonken kunnen worden ontstoken.
 • Let erop dat er geen benzine wordt gemorst. Als dat toch gebeurt, reinig de betreffende plaatsen dan direct.
 • Controleer de benzinetank op lekkage.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Er kan gevaar voor de gezondheid ontstaan door het inademen van benzinedampen en het aanraken van benzine.
 • Vermijd direct huidcontact met benzine. Draag werkhandschoenen.
 • Trek altijd schone kleren aan als uw kleren door benzine zijn verontreinigd.
 • Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied om te vermijden dat u benzinedampen inademt.
 • Gebruik alleen goedgekeurde benzinereservoirs.

Tweetaktolie gebruiken

 • Gebruik kwaliteits-tweetaktolie voor luchtgekoelde motoren, die ten minste voldoet aan de API-TC-specificatie.

Benzine

 • Gebruik normale benzine of superbenzine met een octaangetal van minstens 89 RON.
  Het alcoholpercentage (bijvoorbeeld ethanol, methanol en andere) van de gebruikte benzine mag niet hoger zijn dan 10%, omdat anders de levensduur van de motor aanzienlijk wordt verkort.

Benzine mengen

Wanneer benzine met een verkeerde mengverhouding of ongeschikte olie wordt gebruikt, wordt de motor beschadigd.
Gebruik een mengverhouding van 1:50. Dat komt overeen met 1 deel kwaliteits-tweetaktolie met de specificatie API-TC en 50 delen benzine (bijvoorbeeld 100 ml olie en 5 liter benzine in een benzinereservoir).
 1. Giet eerst de benodigde hoeveelheid tweetaktolie in het benzinereservoir.
 2. Giet vervolgens de benzine in het benzinereservoir.
 3. Sluit het benzinereservoir.
 4. Meng de benzine door het benzinereservoir te schudden.
  Als de kwaliteit van de gebruikte tweetaktolie of de benzine niet bekend is, verhoog dan de mengverhouding naar 1:25.

Benzine bijvullen of tanken

 1. Meng de benzine (tweetaktolie/benzine) door het benzinereservoir te schudden.
 2. Plaats het product in een stabiele stand rechtop.
 3. Open de benzinetank door de dop linksom te draaien en te verwijderen.
 4. Giet de benzine langzaam door een trechter in de benzinetank.
 5. Sluit de benzinetank door de dop aan te brengen en rechtsom te draaien.
 6. Sluit het benzinereservoir.

Montage- en afstelwerkzaamheden

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Als de draaiende doorslijpschijf wordt aangeraakt, kan dit tot letsel leiden. Hete onderdelen van de machine of een hete doorslijpschijf kunnen tot brandwonden leiden.
 • Let erop dat voor montage- of ombouwwerkzaamheden aan het product de motor is afgezet, de doorslijpschijf volledig tot stilstand is gekomen en het product is afgekoeld.
 • Draag werkhandschoenen.

Doorslijpschijf monteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel en beschadiging. Ongeschikte doorslijpschijven of bevestigingsmaterialen kunnen in het gebruik ernstig worden beschadigd of tot controleverlies over het product leiden.
 • Zorg ervoor dat het toegestane toerental van de doorslijpschijf minstens zo hoog is als het maximumtoerental dat op het product is aangegeven. Doorslijpschijven, flenzen en bouten moet op het product zijn afgestemd.
 • Gebruik alleen doorslijpschijven waarvan het bevestigingsgat een diameter van 20 mm of 25,4 mm (1") heeft.
 • Gebruik uitsluitend de grote flens met de diameter 78 mm/3" om de abrasieve doorslijpschijf correct vast te zetten.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel en beschadiging. Beschadigde doorslijpschijven kunnen breken.
 • Zodra de doorslijpschijf aan een slagbelasting is blootgesteld, de doorslijpschijf op beschadigingen controleren en zo nodig vervangen.
 • Gebruik nooit beschadigde, onronde of trillende doorslijpschijven.
 • Gebruik geen kunstharsgebonden, vezelversterkte doorslijpschijven waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is of die reeds door water zacht zijn geworden.
Image alternative
 1. Steek de blokkeerpen in het gat in de riemafdekking en draai aan de doorslijpschijf, tot de blokkeerpen vergrendelt.
 2. Draai de bevestigingsbout met de sleutel linksom los en verwijder de bevestigingsbout met de ring.
 3. Verwijder de blokkeerpen.
 4. Verwijder de spanflens en de doorslijpschijf.
 5. Controleer of het bevestigingsgat van de te monteren doorslijpschijf met de centreernaaf van de centreerbus overeenkomt.
  De centreerbus is aan een kant van een centreernaaf met een diameter van 20 mm en aan de andere kant van een centreernaaf met een diameter van 25,4 mm (1") voorzien.
 6. Reinig de klem‑ en centreervlakken van het product en de doorslijpschijf.
 1. Selecteer een van de volgende alternatieven.
  Image alternative
  • Gebruik uitsluitend de grote flens om de abrasieve doorslijpschijf correct vast te zetten.
  Image alternative
  • Gebruik bij diamantschijven de kleine flens om de volledige slijpdiepte te benutten.
 2. Breng de doorslijpschijf met de centreerrand aan op de aandrijfas en let op de juiste draairichting.
  • De draairichtingspijl op de doorslijpschijf komt overeen met de draairichting die op het product is aangegeven.
 3. Breng de spanflens en de ring aan op de aandrijfas en draai de bevestigingsbout rechtsom vast.
 4. Steek de blokkeerpen in de blokkeerboring in de riemafdekking en draai aan de doorslijpschijf, tot de blokkeerpen vergrendelt.
 5. Zet de bevestigingsbout vast (aanhaalmoment: 25 Nm).
 6. Verwijder de blokkeerpen.
  Laat na montage van een nieuwe doorslijpschijf het product circa 1 minuut onbelast draaien met maximum toerental.

Beschermkap instellen

GEVAAR
Gevaar voor letsel. Wegvliegende deeltjes of vonken kunnen personen verwonden.
 • Stel de beschermkap zodanig in, dat de straal van vrijkomende slijpdeeltjes en vonken van de gebruiker en het product weg zijn gericht.
 • Houd de beschermkap aan de daarvoor bedoelde handgreep vast en draai de beschermkap in de gewenste positie.

Waterpomp (toebehoren) monteren

Image alternative
 1. Draai de drie bevestigingsbouten van de pompafdekking los, verwijder deze en berg de pompafdekking veilig op.
  Als het product zonder waterpomp wordt gebruikt, moet de pompafdekking zijn gemonteerd.
 2. Breng de waterpomp in positie en richt de vertandingen van de waterpomp en de koppelingsklok zodanig uit door de doorslijpschijf iets te verdraaien, dat de vertandingen in elkaar grijpen.
  • De positie is gecodeerd, een verkeerde montage is niet mogelijk.
 3. Monteer de drie bevestigingsbouten en zet ze vast (aanhaalmoment: 8 Nm).
 4. Verbind de slang van de pomp met de aansluiting van de doorslijpmachine.
 5. Verwijder de stofkap van het slanguiteinde voor de wateraansluiting.
 6. Sluit de waterpomp op de waterleiding aan of hang de aanzuigslang bijv. in een bak met water.
  De waterdruk in de waterleiding mag niet hoger dan 6 bar zijn.
  Wanneer de waterpomp niet met een wateraansluiting verbonden is, de stofkap op het slanguiteinde voor de wateraansluiting monteren.

Waterpomp (toebehoren) demonteren

 1. Maak de watertoevoer van de waterpomp los.
 2. Plaats de stofkap op het slanguiteinde voor de wateraansluiting.
 3. Maak de verbinding tussen de pomp en het product los.
 4. Draai de drie bevestigingsbouten van de pomp los en demonteer de pomp.
 5. Breng de pompafdekking op het product aan, monteer de drie bevestigingsbouten en zet ze vast (aanhaalmoment: 4 Nm).

Wielset (toebehoren) monteren

Image alternative
 1. Draai de beide onderste bevestigingsbouten van de beschermplaat los.
 2. Bevestig de grondplaat met de beide schroeven.
 3. Bevestig aan beide zijden van de grondplaat de wielen en vulringen met de bouten.

Bediening

Motor starten

GEVAAR
Gevaar voor verstikking. Koolmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en benzeen in het uitlaatgas kunnen tot verstikking leiden.
 • Werk niet in gesloten ruimten, goten of werkkuilen en zorg voor een goede ventilatie.
WAARSCHUWING
Gevaar voor brandwonden. De uitlaat wordt bij het gebruik van de motor extreem heet. Ook na het afzetten van de motor blijft de uitlaat nog geruime tijd heet.
 • Draag werkhandschoenen en voorkom dat de uitlaat wordt aangeraakt.
 • Plaats het hete product niet op brandbaar materiaal.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Bij een beschadigde uitlaat komt de geluidssterkte boven de toegestane limiet, waardoor gehoorverlies ontstaat.
 • Gebruik het product nooit als de uitlaat beschadigd en/of aangepast is of ontbreekt.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door het inklemmen van de vingers of verbrandingsgevaar bij gemonteerde waterpomp. Het aanraken van het pomphuis kan tot brandwonden leiden.
 • Pak de voorste handgreep alleen aan de boven- en linkerzijde vast.
 1. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
  DSH 600
  Image alternative
  • Druk de veiligheidsgashendel in en houd deze ingedrukt.
  • Druk de gashendel in en houd deze ingedrukt.
  • Zet de aan-/uitschakelaar in de stand "Start".
  • Laat de veiligheidsgashendel en de gashendel los.
   • De halfgasstand wordt geactiveerd.
  • Bedien de benzineopvoerpomp 2 tot 3 maal tot de pompknop volledig met benzine is gevuld.
  • Als aan de volgende voorwaarde is voldaan, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
   Voorwaarden : De motor is koud.
   • Trek de chokehendel omhoog.
    • De choke wordt geactiveerd.
  • Controleer of de doorslijpschijf vrij draait.
  • Plaats de linkervoet op de voetplaat.
  • Trek met de rechterhand langzaam aan de trekstarter tot u een weerstand voelt.
  • Trek de trekstarter krachtig uit.
  • Nadat u de eerste ontsteking hoort (na 2 tot 5 keer trekken) zet u de choke-hendel omlaag in de uitgangspositie terug.
  • Trek de trekstarter krachtig uit; herhaal deze procedure tot de motor aanslaat.
   Bij teveel startpogingen met bediende choke verzuipt de motor.
  • Zodra de motor draait, moet de gashendel kort worden ingedrukt.
   • De halfgasstand wordt gedeactiveerd en de motor draait stationair.
 2. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Druk de veiligheidsgashendel in en houd deze ingedrukt.
  • Druk de gashendel in en houd deze ingedrukt.
  • Zet de aan-/uitschakelaar in de stand "Start".
  • Laat de veiligheidsgashendel en de gashendel los.
   • De halfgasstand wordt geactiveerd.
  • Bedien alleen bij een koude start de benzineopvoerpomp 2 tot 3 maal tot de pompknop volledig met benzine gevuld is.
  • Controleer of de doorslijpschijf vrij draait.
  • Plaats de linkervoet op de voetplaat.
  • Trek met de rechterhand langzaam aan de trekstarter tot u een weerstand voelt.
  • Trek de trekstarter krachtig uit.
  • Herhaal deze procedure tot de motor aanslaat.
  • Zodra de motor draait, moet de gashendel kort worden ingedrukt.
   • De halfgasstand wordt gedeactiveerd en de motor draait stationair.

Controles na starten van de motor

 1. Controleer of de doorslijpschijf bij stationair toerental stilstaat en of de doorslijpschijf na kort volgas geven bij stationair toerental weer volledig tot stilstand komt.
  • Als de doorslijpschijf bij stationair toerental draait, verlaag dan het stationair toerental. Als dat niet mogelijk is, breng het product dan naar de Hilti Service.
 2. Controleer de correcte werking van de aan-/uitschakelaar. Zet de aan-/uitschakelaar in de stand "Stop".
 3. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
  DSH 600
  • Als de motor niet afslaat, trek dan de choke-hendel omhoog. Als dat niet helpt, trek dan de bougiestekker los en breng het product naar de Hilti Service.
 4. Als de volgende uitrusting aanwezig is, bovendien nog deze handeling uitvoeren:
  DSH 600-X
  • Als de motor niet afslaat, druk dan de pompknop (benzineopvoerpomp) in. Als dat niet helpt, trek dan de bougiestekker los en breng het product naar de Hilti Service.

Motor afzetten

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Een draaiende doorslijpschijf kan breken en/of materiaal ongecontroleerd wegslingeren.
 • Laat de doorslijpschijf tot stilstand komen voordat u de doorslijpmachine neerzet.
 1. Laat de gashendel los.
 2. Zet de aan-/uitschakelaar in de stand "Stop".
  • De motor stopt.

Zaagtechniek

Image alternative WAARSCHUWING!
Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om optimaal met dit product te kunnen werken:
 • Houd het product altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden en onmiddellijk nadat u per ongeluk tegen een obstakel bent gestoten, of de doorslijpschijf en de beschermkap niet beschadigd zijn.
 • In het werkgebied en daarbij vooral in de slijprichting mogen zich geen personen ophouden; dit controleren. Houd andere personen op een afstand van circa 15 m van het werkgebied verwijderd.
 • Geleid het product gelijkmatig en oefen geen zijdelingse druk uit op de doorslijpschijf.
 • Vermijd gevaarlijke bedrijfsstanden.
 • Plaats de doorslijpschijf altijd onder een rechte hoek op het werkstuk. Verander tijdens het slijpen nooit de slijprichting door zijwaartse druk of buigen van de doorslijpschijf.
 • Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Op deze manier zit het beter vast dan met de hand en bovendien heeft u beide handen vrij om het product te bedienen.
 • Klem ronde werkstukken zo vast dat deze zich niet kunnen draaien.
 • Slijp niet meerdere werkstukken tegelijkertijd door, maar doe dit een voor een.
 • Het werkstuk en het af te zagen deel zo borgen dat ze niet ongecontroleerd bewegen kunnen.
 • Snijd het werkstuk altijd met vol gas door.
Voorkom dat de doorslijpschijf vast kan blijven zitten
WAARSCHUWING
Gevaar voor kneuzingen of letsel. Door het vastklemmen van de doorslijpschijf in de slijpspleet kan de doorslijpmachine omhoog komen, naar voren trekken of terugslaan.
 • Let erop dat de doorslijpschijf bij het slijpen niet vastklemt.
Image alternative
  Redenen voor het blijven vastzitten van de doorslijpschijf:
 • De slijpdiepte is te groot.
 • De slijpspleet sluit zich (bijvoorbeeld bij het doorslijpen van buizen of platen).
 • De doorslijpschijf kantelt.
 • Er wordt een ongeschikte doorslijpschijf gebruikt (doorslijpschijf raakt verstopt).
 • De doorslijpschijf wordt te snel in een bestaande slijpspleet aangebracht.
Afhankelijk van de werkstand leidt het blijven vastzitten tot verschillende gevaarlijke situaties.
Image alternative
 • Bij een horizontale snijlijn kan het apparaat naar voren worden getrokken (bijvoorbeeld op de grond). De doorslijpmachine schiet plotseling naar voren, waarbij de bediener het apparaat uit de handen kan worden getrokken.
 • Bij verticale snijlijnen (bijvoorbeeld in een wand) kan het apparaat omhoog schieten. De doorslijpmachine schiet plotseling omhoog, waarbij het apparaat uit de handen van de bediener kan worden getrokken.
 • Wanneer de doorslijpschijf in het niet toegestane bereik van het werkstuk vast komt te zitten, kan dit voor een terugslag zorgen.
Op deze manier voorkomt u gevaarlijke situaties door het vastklemmen van de doorslijpschijf:
 • Dikke werkstukken zo mogelijk in meerdere zaagbewegingen doorslijpen. Vermijd te grote snededieptes.
 • Ondersteun platen of grote werkstukken zodanig, dat de zaagsnede tijdens en na het slijpen geopend blijft.
 • Plaats de doorslijpschijf altijd van bovenaf op het werkstuk.
 • De doorslijpschijf mag het werkstuk slechts in één positie onder het draaipunt aanraken.
 • Wees bijzonder voorzichtig wanneer de doorslijpschijf in een bestaande sleuf wordt ingedreven.
 • Let erop dat de doorslijpschijf niet kantelt.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Het aanraken van een draaiende doorslijpschijf of hete onderdelen van de machine kan leiden tot verwondingen en brandwonden.
 • Zet voor alle onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden de motor af en laat het product afkoelen.

Onderhoudstabel

1 - Voor het begin van de werkzaamheden | 2 - Halfjaarlijks | 3 - Indien nodig

1
2
3
Op optimale toestand, volledigheid en lekkages controleren en indien nodig repareren.
X


Op verontreinigingen controleren en indien nodig reinigen.
X


Bedieningselementen op correcte werking controleren en indien nodig repareren.
X


Doorslijpschijf op optimale toestand controleren en indien nodig vervangen.
X


Van buitenaf toegankelijke moeren en bouten vastzetten.
X
X
X
Benzinefilter op verontreinigingen controleren en indien nodig vervangen.

X
X
Luchtfilter vervangen, als het product niet aanslaat of wanneer het motorvermogen sterk afneemt.


X
Bougie reinigen of vervangen, als het product niet of alleen moeilijk aanslaat.


X
Stationair toerental afstellen, als de doorslijpschijf bij stationair toerental niet tot stilstand komt.


X
Laat het product bij de Hilti Service repareren als de riem doorslipt bij belasting van de doorslijpschijf.


X

Luchtfilter reinigen of vervangen

LET OP
Gevaar voor beschadiging. Indringend stof brengt het product ernstige schade toe.
 • Gebruik het apparaat nooit zonder, of met een beschadigd luchtfilter.
 • Bij het vervangen van het luchtfilter moet het product rechtop staan en niet op de zijkant liggen. Let erop dat er geen stof op het filterscherm onder het luchtfilter terecht komt.
Vervang het luchtfilter wanneer het motorvermogen merkbaar afneemt of wanneer het starten moeilijker gaat.
Image alternative
 1. Draai de bevestigingsbouten van het luchtfilterdeksel los en verwijder ze.
 2. Verwijder het aanwezige stof uit het luchtfilter en het filterhuis (stofzuiger gebruiken).
 3. Draai de vier bevestigingsbouten van de filterhouder los en verwijder het luchtfilter.
 4. Breng het nieuwe luchtfilter aan en bevestig dit met de filterhouder.
 5. Breng het luchtfilterdeksel aan en draai de bevestigingsbouten vast.

Gebroken startkoord vervangen

Image alternative
ATTENTIE
Gevaar voor beschadiging. Een te kort startkoord kan het huis beschadigen.
 • Blijf in geen geval een gescheurd startkoord gebruiken, maar vervang het.
 1. Draai de vier bevestigingsbouten los en verwijder het startermechanisme.
 2. Draai de twee bevestigingsbouten van de afdekking los en verwijder de afdekking.
 3. Verwijder de resterende stukken startkoord van de wikkelspoel en uit de startergreep.
 4. Maak aan het einde van het nieuwe startkoord een stevige knoop en voer het vrije uiteinde van bovenaf door de koordspoel.
 5. Voer het vrije koordeinde van onderaf door het gat in het starterhuis en van onderen door de startergreep en maak aan het andere uiteinde van het startkoord een stevige knoop.
 6. Trek het startkoord zoals afgebeeld uit het starterhuis en geleid het door de sleuf in de wikkelspoel.
 7. Houd het startkoord dicht bij de sleuf aan de wikkelspoel vast en draai de wikkelspoel tot de aanslag rechtsom.
 8. Draai de wikkelspoel van het aanslagpunt minstens ½ tot maximaal 1 ½ omwentelingen terug tot de sleuf van de spoel met de doorvoer in het starterhuis in lijn komt.
 9. Houd de wikkelspoel vast en trek het koord in de richting van de startergreep uit het huis.
 10. Houd het koord onder spanning en laat de wikkelspoel los, zodat het startkoord automatisch oprollen kan.
 11. Trek het startkoord tot de aanslag uit en controleer of de wikkelspoel in deze stand met de hand nog minstens ½ omwenteling rechtsom kan worden gedraaid. Als dit niet mogelijk is, moet de veer een omwenteling linksom worden ontspannen.
 12. Monteer de afdekking en bevestig deze met de twee bevestigingsschroeven.
 13. Breng het startermechanisme aan en druk het voorzichtig omlaag. Door aan het startkoord te trekken grijpt de koppeling aan en valt het startermechanisme volledig op zijn plaats.
 14. Bevestig het startermechanisme met de vier bevestigingsschroeven.

Benzinefilter vervangen

Let er bij het tanken van het product op dat er geen vuil in de benzinetank komt.
Image alternative
 1. Open de benzinetank.
 2. Trek het benzinefilter uit de benzinetank.
 3. Controleer het benzinefilter.
  • Is het benzinefilter sterk vervuild, dan moet het worden vervangen.
 4. Schuif de klem op de slang terug en verwijder het vervuilde benzinefilter.
 5. Breng een nieuw benzinefilter aan en bevestig dit met de klem op de slang.
 6. Druk het benzinefilter terug in de benzinetank.
 7. Sluit de benzinetank.

Bougie reinigen, elektrodenafstand afstellen of bougie vervangen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Direct na gebruik van het product kunnen de bougie en delen van de motor heet zijn.
 • Draag werkhandschoenen en laat het product afkoelen.
Image alternative
 1. Trek de bougiestekker met een lichte draaibeweging los van de bougie.
 2. Draai met de bougiesleutel de bougie uit de cilinder.
 3. Reinig zo nodig de elektrode met een zachte staalborstel.
 4. Controleer de elektrodenafstand en stel deze zo nodig met behulp van een voelermaat af op de voorgeschreven afstand van 0,5 mm.
 5. Steek de bougie in de bougiestekker en houd de schroefdraad van de bougie tegen de cilinder.
 6. Zet de aan-/uitschakelaar in de stand "Start".
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Bij het aanraken van de elektroden is een elektrische schok mogelijk.
 • Raak de elektroden van de bougie niet aan.
 1. Trek aan de trekstarter.
  • Nu moet een duidelijke ontstekingsvonk te zien zijn.
 2. Draai de bougie met behulp van de bougiesleutel in de cilinder (aanhaalmoment: 12 Nm).
 3. Steek de bougiestekker op de bougie.

Carburateur afstellen

De carburateur van dit product werd voor aflevering optimaal afgesteld en verzegeld (sproeiers H en L). Bij deze carburateur kan de gebruiker het stationair toerental (stelschroef T) verstellen. Alle andere afstelwerkzaamheden moeten door de Hilti Service worden uitgevoerd.
Onvakkundige aanpassingen aan de carburateurafstelling kunnen tot schade aan de motor leiden.
 • Reinig het luchtfilter.
 • Breng het product op bedrijfstemperatuur.
 • Image alternative
 • Gebruik een passende platte schroevendraaier (breedte 4 mm/ ⁵/₃₂") en draai de stelschroef niet geforceerd voorbij het toelaatbare afstelbereik.
 • Stel de stationairstelschroef (T) zo af, dat het product stationair rustig draait en de doorslijpschijf helemaal stil blijft staan.

Watersproeiers reinigen

Image alternative
 1. Draai de reinigingsschroef op de watertoevoer los.
 2. Reinig de watersproeier met een draad.
 3. Monteer de reinigingsschroef.

Verzorging van het product

Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.com
 • Het product, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
 • De buitenkant van het apparaat regelmatig reinigen met een licht vochtige doek of met een droge borstel. Geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen gebruiken.
 • Het binnendringen van vuildeeltjes in het product voorkomen.

Onderhoud

 1. Controleer alle uitwendige delen van het product en de toebehoren regelmatig op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen correct functioneren.
 2. Gebruik het product niet als er onderdelen beschadigd zijn of de bedieningselementen niet optimaal functioneren. Laat het product door de Hilti Service repareren.

Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

 • Controleer na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden of alle beschermende delen van het apparaat zijn aangebracht en foutloos functioneren.

Transport en opslag

Product in het voertuig vervoeren

GEVAAR
Brand- en explosiegevaar. Als het product bij het transport kantelt, kan er benzine uit de benzinetank lopen.
 • Tap de benzinetank van het product volledig af voordat u het product verpakt en via de koeriersdienst verzendt.
 • Vervoer het product indien mogelijk in de originele verpakking.
WAARSCHUWING
Brandgevaar. Hete onderdelen van de machine kunnen omringend materiaal laten ontbranden.
 • Laat het product voor het verpakken of inladen in een voertuig volledig afkoelen.
 1. Demonteer de doorslijpschijf.
 2. Beveilig het product tegen omkantelen, beschadiging en weglekken van benzine.

Benzinemengsel bewaren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Aangezien er druk kan ontstaan in het benzinereservoir, bestaat het gevaar dat bij het openen benzine naar buiten spuit.
 • Open de sluiting van het benzinereservoir voorzichtig.
 • Bewaar de benzine in een goed geventileerde, droge ruimte.
 1. Maak slechts een benzinemengsel voor enkele dagen gebruik aan.
 2. Reinig van tijd tot tijd het benzinereservoir.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Doorslijpschijf draait bij het zagen langzamer of blijft geheel staan.
Te hoge aanzetdruk (doorslijpschijf loopt vast in zaagsnede).
 • Verlaag de aanzetdruk en geleid het product recht.
Doorslijpschijf is niet correct gemonteerd en vastgezet.
 • Controleer de montage en het aanhaalmoment.
De verkeerde draairichting is ingesteld.
Voorste deel van de zaagarm niet gefixeerd.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Sterke trillingen, zaagsnede verloopt.
Doorslijpschijf is niet correct gemonteerd en vastgezet.
 • Controleer de montage en het aanhaalmoment.
Doorslijpschijf beschadigd (ongeschikte specificatie, scheuren, uitgebroken segmenten, verbogen, oververhit, vervormd enz.).
 • Vervang de doorslijpschijf.
Centreerbus verkeerd gemonteerd.
 • Controleer of het bevestigingsgat van de te monteren doorslijpschijf met de centreernaaf van de centreerbus overeenkomt.
Diamant-doorslijpschijf beweegt omhoog en raakt eventueel geblokkeerd.
Niet-passende diamant-doorslijpschijf
 • Gebruik Hilti doorslijpschijven.
Niet-passende flens voor diamant-doorslijpschijf
 • Gebruik bij doorslijpschijven van een andere fabrikant de flens voor abrasieve doorslijpschijven.
Doorslijpmachine slaat niet of slechts moeilijk aan.
Benzinetank leeg (geen benzine in de carburateur).
Luchtfilter vervuild.
 • Vervang het luchtfilter.
DSH 600
Motor verzopen (Bougie nat).
 • Maak de bougie en de cilinder droog (bougie uitbouwen).
 • Zet de choke-hendel terug en herhaal de startprocedure enkele malen.
DSH 600-X
Motor verzopen (Bougie nat).
 • Maak de bougie en de cilinder droog (bougie uitbouwen).
Verkeerd benzinemengsel.
 • Tap de benzinetank af en spoel de tank en de benzineleiding door.
 • Vul de benzinetank met de juiste benzine.
Lucht in benzineleiding (geen benzine in de carburateur).
 • Ontlucht de benzineleiding door meermalig bedienen van de benzineopvoerpomp.
Benzinefilter vervuild (geen of te weinig benzine in de carburateur).
 • Reinig de benzinetank en vervang het benzinefilter.
Geen of slechts zwakke ontstekingsvonk zichtbaar (bij uitgebouwde bougie).
 • Reinig de bougie van afzettingen.
 • Controleer de elektrodenafstand en stel deze af.
 • Vervang de bougie.
 • Controleer de bobine, kabel, stekkeraansluitingen en de schakelaar en vervang zo nodig het defecte onderdeel.
Te lage compressie.
 • Test de motorcompressie en vervang zo nodig de versleten onderdelen (zuigerveren, zuiger, cilinder enz.).
Te lage omgevingstemperatuur.
 • Warm de doorslijpmachine langzaam op tot kamertemperatuur en herhaal de startprocedure.
Vonkenvanger of uitlaatopening vervuild.
 • Reinig de vonkenvanger of de uitlaatopening.
Laag motorvermogen, slechte snijprestaties
Luchtfilter vervuild.
 • Vervang het luchtfilter.
Geen of slechts zwakke ontstekingsvonk zichtbaar (bij uitgebouwde bougie).
 • Reinig de bougie van afzettingen.
 • Controleer de elektrodenafstand en stel deze af.
 • Vervang de bougie.
 • Controleer de bobine, kabel, stekkeraansluitingen en de schakelaar en vervang zo nodig het defecte onderdeel.
Verkeerd benzinemengsel.
 • Tap de benzinetank af en spoel de tank en de benzineleiding door.
 • Vul de benzinetank met de juiste benzine.
Niet geschikte specificatie van de doorslijpschijf voor het te zagen materiaal.
 • Vervang de doorslijpschijf of win advies in bij de Hilti Service.
Aandrijfriem of doorslijpschijf slipt door.
 • Controleer de schijfklemming.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Te lage compressie.
 • Test de motorcompressie en vervang zo nodig de versleten onderdelen (zuigerveren, zuiger, cilinder enz.).
Werken op hoogtes van meer dan 1500 meter boven zeeniveau.
 • Laat de carburateur door de Hilti Service afstellen.
Niet optimale mengselafstelling (benzine/ luchtmengsel).
 • Laat de carburateur door de Hilti Service afstellen.
Doorslijpschijf blijft bij stationair draaien niet staan.
Te hoog stationair toerental.
 • Controleer het stationair toerental en stel dit zo nodig af.
Halfgasstand geblokkeerd.
 • Maak de halfgasstand los.
Centrifugaalkoppeling defect.
 • Vervang de centrifugaalkoppeling.
Doorslijpschijf draait niet rond.
Te lage riemspanning of riem gescheurd.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Startermechanisme functioneert niet.
Koppelingsklauwen niet in aangrijping.
 • Reinig de koppelingsklauwen, zodat ze weer beweegbaar zijn.
DSH 600-X
Het zaagblad draait na het loslaten van de veiligheidsgashendel langer dan 15 seconden rond.
Remband is versleten.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Rembowdenkabel gaat zwaar.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.

Recycling

Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
BoorslibVanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.
 • Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
Wij bevelen de volgende voorbehandeling aan:
 • Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
 • Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
 • Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative