Taal

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Boren zonder slag
Image alternative Boren met slag (boorhameren)
Image alternative Beitelen
Image alternative Beitel positioneren
Image alternative Rechts-/linksloop
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Randaarde (alleen TE 60-AVR)
Image alternative Diameter
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Omwentelingen per minuut

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
Productinformatie
Combihamer
TE 60-ATC/AVR
Generatie
04
Serienr.

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap . Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrisch gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen . Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor hamers

 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften boorhamer

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het product zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk letsel oplopen.
 • Houd het product altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Houd het product vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Draag tijdens het gebruik van het product een veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming en een geschikte adembescherming.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • Neem vaak pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door sterke trillingen stoornissen aan de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Uitstekende metalen delen van het product kunnen een elektrische schok of een explosie veroorzaken als u een elektrische leiding, een gas- of een waterleiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Het product direct uitschakelen wanneer het inzetgereedschap blokkeert. Het product kan naar de zijkant uitbreken.
 • Wacht tot het product tot stilstand is gekomen voordat u het weglegt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Gereedschapopname
 2. Diepte-aanslag
 3. Functiekeuzeschakelaar
 4. Regelschakelaar
 5. Netsnoer
 6. Zijhandgreep
 7. Vergrendelingsknop constante werking
 8. Service-indicatie
 9. Aanduiding voor half vermogen
 10. Toets voor half vermogen

Uitvoering met losse kabel

Image alternative
 1. Vergrendelingstoets
 2. Aansluiting op het elektrisch apparaat
 3. Netsnoer met gecodeerde, verwijderbare stekkeraansluiting

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven combihamer met pneumatisch slagmechanisme. Het is bestemd voor boorwerkzaamheden in beton, metselwerk, hout en metaal. Het product kan daarnaast voor lichte tot middelzware beitelwerkzaamheden in metselwerk en voor nabehandeling van beton worden gebruikt.

 • Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

Mogelijk onjuist gebruik

 • Dit product is niet geschikt voor de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen.
 • Dit product is niet geschikt voor werkzaamheden in een vochtige omgeving.

Zelfachterinsnijdende ankers

Het product is geschikt voor het indrijven van zelfachterinsnijdende ankers. Alleen geschikte insteekgereedschappen gebruiken!
Uitgebreide informatie hierover krijgt u in uw Hilti Center.

ATC

Het product is uitgerust met de elektronische sneluitschakeling ATC (Active Torque Control).
Als het inzetgereedschap geblokkeerd of ingeklemd raakt, draait het product plotseling ongecontroleerd in de tegenovergestelde richting. ATC herkent deze plotselinge draaibeweging van het product en schakelt het product direct uit.
Voor een correcte functie moet het product kunnen draaien.
Schakel na een sneluitschakeling het product uit en weer in.

Active Vibration Reduction

Het product is uitgerust met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem, dat de trillingen duidelijk reduceert.

Snelspanboorkop (toebehoren)

De snelspanboorkop maakt een snelle wisseling van gereedschap zonder extra gereedschap mogelijk. Deze is voor gereedschap met cilindrische schacht of zeskant geschikt, die in de modus "Zonder slag Image alternative" worden gebruikt.

Service-indicatie

Het product is uitgerust met een service-indicatie met lichtsignaal.

Toestand service-indicatie

Toestand
Betekenis
Service-indicatie brandt.
De looptijd voor een service is bereikt.
Service-indicatie knippert.
Laat de combihamer door de Hilti Service repareren.

Standaard leveringsomvang

Combihamer, zijhandgreep, handleiding.

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Image alternative
Voor meer informatie over verdere voor uw product vrijgegeven systeemproducten kunt u de QR-code gebruiken, of online kijken: www.hilti.group .

Technische data

Combihamer

Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn als het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.
De informatie geldt voor een nominale spanning van 230V. Bij afwijkende spanningen en landspecifieke uitvoeringen kan de informatie verschillen. De nominale spanning en de frequentie, alsook het nominaal opgenomen vermogen resp. de nominale stroom staan vermeld op het typeplaatje.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Nominaal opgenomen vermogen
1.350 W
1.350 W
Nominale stroom
7,2 A
7,2 A
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Slagenergie conform EPTA‑procedure 05
7,8 J
7,8 J
Ø Boorhamer
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø Boor voor doorvoerboringen
40 mm … 80 mm
40 mm … 80 mm
Ø Hamerboorkroon
45 mm … 100 mm
45 mm … 100 mm
Ø Diamantboorkroon PCM
·/·
42 mm … 102 mm
Ø metaalboren
10 mm … 20 mm
10 mm … 20 mm
Ø Houtboor
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Gereedschapopname
TE‑Y
TE‑Y

Geluidsinformatie en trillingswaarden gemeten conform EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden conform EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Geluidsvermogenspiek (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden conform EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Beitelen (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Boorhameren in beton (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Bediening

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van het product.
 • Maak het netsnoer los, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Zijhandgreep monteren

Image alternative
 1. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep los te maken.
 2. Schuif de houder (spanband) van voren over de gereedschapopname tot de daarvoor bestemde gleuf.
 3. Positioneer de zijhandgreep in de gewenste stand.
 4. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep te spannen.

Diepte-aanslag monteren (optioneel)

Image alternative
 1. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep los te maken.
 2. Schuif de diepte-aanslag vanaf de voorzijde in de daarvoor bedoelde 2 geleideboringen.
 3. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep te spannen.

Vermogen instellen (optioneel)

TE 60-ATC/AVR
Nadat de netstekker in het stopcontact is gestoken, is het product altijd ingesteld op het volledige vermogen.
Image alternative
 1. Druk op de "toets voor half vermogen". Het product wordt op half vermogen geschakeld.
  • De "aanduiding voor half vermogen" brandt.
 2. Druk opnieuw op de "toets voor half vermogen". Het product wordt op het volledige vermogen geschakeld.
  • De "aanduiding voor half vermogen" dooft.

Inzetgereedschap aanbrengen

Image alternative
 1. Vet het insteekeinde van het inzetgereedschap licht in.
  • Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Verkeerd vet kan schade aan het product veroorzaken.
 2. Steek het inzetgereedschap tot de aanslag in de gereedschapopname en zorg ervoor dat dit vergrendelt.
 3. Controleer na het aanbrengen of het gereedschap goed vergrendeld is door er aan te trekken.
  • Het product is klaar voor gebruik.

Inzetgereedschap verwijderen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door inzetgereedschap! Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
Image alternative
 • Trek de gereedschapsvergrendeling tot de aanslag terug en verwijder het inzetgereedschap.

Werkzaamheden

ATTENTIE
Gevaar voor letsel Verlies van controle over het product.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Let erop dat de spanband in de daarvoor bestemde groef van het product ligt.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Boren met slag (boorhameren)

Image alternative
 1. Zet de functiekeuzeschakelaar op dit symbool: Image alternative.
 2. Stel het gewenste vermogen in.
 3. Plaats de boor op de ondergrond.
 4. Druk op de regelschakelaar.
  • Het product gaat werken.

Boren zonder slag

Het boren zonder slag is met inzetgereedschappen met een speciaal insteekeinde mogelijk. In het gereedschapsassortiment van Hilti zijn dergelijke inzetgereedschappen beschikbaar. Als alternatief kan met de snelspanboorkop bijvoorbeeld hout- of staalboren met gewone ronde schacht worden ingespannen en kan zonder slag worden geboord.
 • Zet de functiekeuzeschakelaar op dit symbool: Image alternative.

Beitel positioneren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Verlies van controle over de beitelrichting.
 • Werk niet in de stand "Beitel positioneren". Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen" , tot deze vergrendelt.
De beitel kan in 24 verschillende standen (in stappen van 15°) worden gepositioneerd. Hierdoor kan met platte beitels en vormbeitels altijd in de meest optimale werkstand worden gewerkt.
Image alternative
 1. Zet de functiekeuzeschakelaar op dit symbool: Image alternative.
 2. Draai de beitel in de gewenste positie.
 3. Zet de functiekeuzeschakelaar op dit symbool: Image alternative, tot deze vergrendelt.
  • Het product is klaar voor gebruik.

Beitelen

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar op dit symbool: Image alternative.

Continue werking in- / uitschakelen

In de beitelfunctie kunt u de regelschakelaar in de ingestelde toestand vastzetten.
Image alternative
 1. De vergrendelingsknop voor continue werking naar voren schuiven.
 2. Druk de regelschakelaar helemaal in.
  • Het product werkt nu in de continuwerking.
 3. De vergrendelingsknop voor continue werking naar achteren schuiven.
  • Het product schakelt uit.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Het elektrisch apparaat niet gebruiken bij beschadigingen en/of functiestoringen. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti center of onder: www.hilti.com

Netsnoer met stekkeraansluiting aansluiten

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kruipstromen bij vervuilde contacten.
 • Verbind de verwijderbare stekkeraansluiting alleen in schone, droge en spanningsloze toestand met het elektrisch apparaat.
 1. Steek de gecodeerde, verwijderbare elektrische stekkeraansluiting tot de aanslag in het product, tot de vergrendeling hoorbaar vergrendelt.
 2. Steek de netstekker in het stopcontact.

Netsnoer met verwijderbare stekkeraansluiting van het elektrisch apparaat losmaken

 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Druk de vergrendelingstoets in en verwijder de gecodeerde, verwijderbare elektrische stekkeraansluiting.
 3. Trek het netsnoer uit het apparaat.

Transport en opslag

 • Het elektrisch apparaat niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Het elektrisch apparaat altijd met de stekker uit het stopcontact opslaan.
 • Bewaar het apparaat droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Na langer transport of opslag het elektrisch apparaat voor gebruik op beschadiging controleren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Slagmechanisme werkt niet.
Product is te koud.
 • Plaats de combihamer op de ondergrond en laat hem stationair draaien. Dit indien nodig herhalen totdat het slagmechanisme werkt.
Product heeft niet het volledige vermogen.
Verlengsnoer te lang of met te kleine diameter.
 • Gebruik een verlengsnoer met toegestane lengte en / of met voldoende diameter.
Regelschakelaar niet helemaal ingedrukt.
 • Druk de regelschakelaar tot de aanslag in.
Stroomvoorziening heeft een te lage spanning.
 • Sluit de combihamer op een andere voeding aan.
Toets "Half vermogen" ingeschakeld.
 • Druk op de toets "Half vermogen".
Boor draait niet.
De functiekeuzeschakelaar is niet vergrendeld of staat in de stand "Beitelen" Image alternative of "Beitel positioneren" Image alternative.
 • Breng de functiekeuzeschakelaar tijdens stilstand in de stand "Boorhameren" Image alternative.
Boor kan niet uit de vergrendeling worden gehaald.
Gereedschapopname niet volledig teruggetrokken.
 • Trek de gereedschapsvergrendeling tot de aanslag terug en verwijder het gereedschap.
Zijhandgreep niet correct gemonteerd.
 • Maak de zijhandgreep los en monteer deze op de juiste manier, zodat de spanband en de zijhandgreep in de uitdieping zijn vergrendeld.
Product start niet.
Netstroom onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
De elektronische startblokkering na een stroomonderbreking is geactiveerd.
 • Schakel het product uit en weer in.
Netsnoer of stekker defect.
 • Laat het netsnoer of de stekker door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen.
Netsnoer met stekkeraansluiting niet correct aangesloten.
 • Sluit het netsnoer met stekkeraansluiting correct op het elektrisch apparaat aan.
Generator met sleep mode.
 • Belast de generator met een tweede verbruiker (bijv. bouwplaatslamp). Schakel vervolgens het product uit en weer in.
Service-indicatie brandt.
Koolborstels versleten.
 • Laat het product door een elektrotechnicus controleren en laat de koolborstels eventueel vervangen.
Service-indicatie knippert.
Schade aan het product of service-interval bereikt.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.