Taal

PD-C
PD-CS

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden in combinatie met een symbool gebruikt:
Image alternative GEVAAR! Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
Image alternative WAARSCHUWING! Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
Image alternative ATTENTIE! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Laser-informatie op het product

Laser-informatie
Image alternative Laserstraling. Niet in de straal kijken. Laserklasse 2.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
Productinformatie
Type:
PD-C | PD-CS
Generatie:
01
Serienummer:

Veiligheid

Essentiële veiligheidsnotities

ATTENTIE
Mogelijk gevaar door elektrische schok of brandwonden! Bij een poging om de accu uit te bouwen dreigen gevaren door elektrische stroom, bijvoorbeeld kortsluiting, brandwonden en lekkage van schadelijke stoffen.
 • Probeer niet om het product te openen. Laat de accu alleen door een Hilti service vervangen.
ATTENTIE
Mogelijk gevaar door elektrische schok of brandwonden! Wanneer vloeistoffen, bijvoorbeeld regen, condens enz. het apparaat binnendringen, dreigen gevaren door elektrische stroom, bijvoorbeeld kortsluiting, brandwonden en explosie.
 • Houd het product altijd schoon en droog.
 • Houd de afsluitklep gesloten, zodat geen vocht in het apparaat kan binnendringen.
ATTENTIE
Mogelijk gevaar door de gevolgen van kortsluiting, overbelasting en vuur! Mogelijk gevaar door thermische straling, het wegslingeren van gesmolten deeltjes of chemische processen door kortsluiting of overbelasting of hierdoor veroorzaakte brand.
 • Oververhit het product niet en stel het niet bloot aan vuur. De accu in het apparaat zou kunnen exploderen of er zouden giftige stoffen kunnen vrijkomen.
 • Gebruik alleen de goedgekeurde USB-netvoeding met standaard-micro-USB-kabel.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
WAARSCHUWING
Gevaar door elektromagnetische straling met een hoge en lage frequentie! Elektromagnetische straling kan automatisch in werking treden. Andere apparaten kunnen door de straling worden gestoord.
 • Gebruik het apparaat niet in de buurt van personen met een pacemaker.
 • Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur.
 • Het apparaat mag niet zonder voorafgaande toestemming in de buurt van militaire instellingen, luchthavens, in vliegtuigen of radio-astronomische instellingen worden gebruikt.
ATTENTIE
Gevaar door zichtbare en onzichtbare straling en laserstraling! Beschadiging van het oog door het kijken in de laserstraal.
 • Scherm de meetplaats af. Zorg ervoor dat bij het opstellen van het product de straal niet op andere personen of op uzelf wordt gericht.
 • Niet direct in de lichtbron kijken. Sluit in het geval van direct oogcontact uw ogen en beweeg uw hoofd uit de lichtbundel.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet in aanraking komen met laserapparaten.
ATTENTIE
Gevaar door onbedoeld inschakelen van de laser! Door het onbedoeld indrukken van een meettoets of door een softwarefout kan de laserstraal worden ingeschakeld.
 • Vermijd het onbedoeld inschakelen van de laser.
 • Houd er bij de omgang met het product rekening mee dat de laser mogelijk abusievelijk kan worden ingeschakeld. Controleer voordat u in het optische pad kijkt of de laser uitgeschakeld is, of schakel het product helemaal uit.
WAARSCHUWING
Explosiegevaar! Gevaar tijdens het gebruik in gebieden met brandbare vloeistoffen, gas en stof.
 • Let op de omgevingsomstandigheden! Gebruik het product niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
LET OP
Mogelijke foutieve metingen Foutieve metingen zijn mogelijk als de bedrijfstemperatuur niet in acht wordt genomen, bij een grote hoeveelheid stofdeeltjes in de omgeving, bij een vervuilde optiek, bij een meting op een ongeschikte ondergrond en bij verkeerd gebruik.
 • Na het inschakelen en tijdens het werken altijd de informatie en waarschuwingsmeldingen op het touchscreen in acht nemen.
 • Controleer de nauwkeurigheid van het product alvorens ermee te meten.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het voor gebruik te laten acclimatiseren.
LET OP
Mogelijke schade door verkeerde instellingen. Verkeerde instellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van een meetverlenging met een afwijkende lengte, kan tot onjuiste resultaten en gevolgschade leiden.
 • Altijd de informatie en waarschuwingsmeldingen op het touchscreen in acht nemen.
 • Zorg ervoor dat u uw metingen met de correcte instellingen uitvoert.
Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti service repareren.
 • Aanpassingen of veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
 • Controleer voor gebruik altijd de correcte werking van het product.
 • Metingen op slecht reflecterende ondergronden in hoog reflecterende omgevingen kunnen leiden tot onjuiste meetwaarden.
 • Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
 • Het meetresultaat kan worden vervalst als de meetomstandigheden snel veranderen, bijv. door personen die door de meetstraal lopen.
 • Richt het product niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
 • Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele toebehoren en apparaten van Hilti .
 • Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.
 • Gebruik het product nooit zonder dat u de bijbehorende instructies hebt gekregen of deze handleiding hebt gelezen.
 • De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijvoorbeeld de nabijheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden genereren, het meten op een ongeschikte ondergrond en het gebruik van ongeschikte reflectoren.
 • Metingen uitgevoerd op geschuimde kunststoffen zoals bijvoorbeeld styropor, styrodor, sneeuw of sterk spiegelende vlakken enz., kunnen tot onjuiste meetwaarden leiden.

Correcte inrichting van het werkgebied

 • Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Scherm de meetplaats af en let er bij het gebruiken van het product op dat u de laserstraal niet op uzelf of anderen richt.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen. Richt de laserstraal niet op spiegels, chroomstaal, gepolijste stenen enz.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het laserafstandsmeetapparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het laserafstandsmeetapparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) worden gestoord. Het laserafstandsmeetapparaat voldoet aan klasse A; Storingen in de woning kunnen niet worden uitgesloten.

Veilig werken met laserapparaten

 • Apparaten van laserklasse 2 dienen alleen door geschoolde personen te worden gebruikt.
 • Laserstralen mogen niet op ooghoogte lopen.
 • Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat een laserstraal ongewild op een vlak terechtkomt dat als een spiegel reflecteert.
 • Er dienen maatregelen te worden genomen waarmee wordt voorkomen dat personen direct in de straal kijken.
 • De loop van de laserstraal mag niet over onbewaakt gebied gaan.
 • Schakel de laser uit als deze niet wordt gebruikt.
 • Voorkom dat onbevoegden, en met name kinderen, de laserstraal kunnen activeren, door in de apparaatinstellingen de apparaatblokkering te activeren.
 • Ongebruikte laserapparaten dienen te worden opgeslagen op een plaats waar onbevoegden geen toegang toe hebben.

Algemene veiligheidsmaatregelen

 • Controleer het product voor gebruik op eventuele beschadigingen. Laat beschadigingen door de Hilti service repareren.
 • Controleer voor uw eigen veiligheid vóór gebruik de voorinstellingen van het product en de instellingen die u zelf hebt uitgevoerd.
 • Gebruik het product niet bij het besturen van een voertuig of een machine.
 • Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
 • Ook al is het product gemaakt voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, toch dient het, evenals andere meetapparaten, zorgvuldig te worden behandeld.
 • Hoewel het product beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het droog te maken alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.
 • Bewaar niet-gebruikte apparaten buiten bereik van kinderen. Laat het product niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Apparaten zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Aan-/uitschakelaar
 2. Meettoetsen
 3. Touchscreen
 4. Micro-usb-bus, type B
 5. Afsluitklep
 6. Laseropening
 7. Cameraobjectief
 8. Afdekglas
 9. Schroefdraad voor verlengstuk
 10. Documentatiecamera (PD-CS)

Correct gebruikt

Het beschreven product is een laserafstandsmeetapparaat. Het is bedoeld voor het meten van afstanden. De gemeten afstanden kunnen met een groot aantal functies voor berekeningen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor vlakken, volumes, minimale/maximale afstanden, pythagorische berekeningen, afbakeningen enz.

Standaard leveringsomvang

Laserafstandsmeetapparaat, handlus, apparaattas, korte meetpunt, netvoeding met micro-USB-kabel.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group .

Technische gegevens

Afstandsmeting

Nauwkeurigheid bij afstands- en hellingsmetingen Invloeden zoals grote temperatuurschommelingen, vochtigheid, schokken, vallen, enz. kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden. Tenzij anders vermeld, is het apparaat onder standaard omgevingsomstandigheden (MIL-STD-810G) afgesteld resp. gekalibreerd. Bij afstandsmetingen moet over het algemeen met een extra afstandsgerelateerde fout van 0,02 mm per meter rekening worden gehouden. De referentie voor hellingsmetingen is de achterzijde van het apparaat.

PD-C
PD-CS
Bedrijfsmodi
 • Afzonderlijke meting
 • Bereiksmeting
 • Afzonderlijke meting
 • Bereiksmeting
Nauwkeurigheid bij afstandsmeting (2σ, standaardafwijking)
±1,0 mm
±1,0 mm
Nauwkeurigheid bij hellingsmeting (2σ, standaardafwijking)
±0,3°
±0,3°
Straaldivergentie
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Meetbereik met doelplaat
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Minimumafstand tot doelen met laserpunt en richtkruis zonder zoom
> 2 m
(> 6 ft - 10 in)
> 2 m
(> 6 ft - 10 in)
Minimumafstand tot doelen met laserpunt en richtkruis bij maximumzoom
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Touchscreen

Aanduidingen
Permanente weergave van afstanden, bedrijfsmodus en acculaadtoestand
Touchscreen-diagonaal
10,16 cm
(4,00 in)

Stroomvoorziening

Lithium-ion accu
geïntegreerd
Nominale spanning
3,7 V
Capaciteit
3.220 mAh
Stand-by-tijd
> 200 h
Duur tot de activering van de automatische ruststand
20 min
Bedrijfsduur onder normale omstandigheden, met actieve weergave
≈ 10 h
Laadduur (afhankelijk van acculader en laadkabel)
≈ 3 h
Ingangsspanning acculader (input)
100 V … 240 V
Ingangsfrequentie acculader
50 Hz … 60 Hz
Nominale stroom acculader
0,5 A
Uitgangsspanning acculader
5 V
Laadstroom
10 mA … 2.100 mA
Stekkernorm van de laadkabel
Micro-usb

Laser


PD-C
PD-CS
Laserklasse
Zichtbaar, laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Zichtbaar, laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Golflengte
635 nm
635 nm
Uitgangsvermogen
< 1 mW
< 1 mW
Duur tot de activering van de spaarstand
20 s
20 s

Verdere producteigenschappen


PD-C
PD-CS
Capaciteit van het interne flash-geheugen voor het opslaan van meetresultaten
≈ 3.000
De opgegeven waarde is gebaseerd op de specifieke resultaten van directe metingen met doelfoto. Het daadwerkelijke maximum hangt af van het soort resultaat en de resolutie van de foto.
≈ 7.000
De opgegeven waarde is gebaseerd op de specifieke resultaten van directe metingen met doelfoto. Het daadwerkelijke maximum hangt af van het soort resultaat en de resolutie van de foto.
Maximum resolutie van de doelcamera [megapixels]
5,0
5,0
Documentatiecamera [Megapixel]
5,0
5,0
Bluetooth-versie
2.1 + EDR (3 MBit/s)
2.1 + EDR (3 MBit/s)
WiFi
·/·
Voldoet aan de norm: IEEE 802.11 b/g/n Ondersteunde kanalen: 1 - 11
Zendvermogen Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Zendvermogen WiFi
·/·
18,47 dBm
Frequentie
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Gewicht
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Afmetingen
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Veiligheidsklasse
IP54
IP54
Bedrijfstemperatuur
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Opslagtemperatuur
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Voorbereiding

Opladen van de geïntegreerde accu

 • Laad de geïntegreerde accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Inschakelen

 1. Druk kort de Aan/Uit-schakelaar in.
  • Na een halve minuut is het product klaar voor gebruik. Het geblokkeerde display is zichtbaar.
 2. Veeg om het slotsymbool te deblokkeren voorbij de rechter displayrand.
  • De meetresultaten van het actieve project worden weergegeven en u kunt met Image alternative functies selecteren.

Regelmatige productupdates

Voor de software zijn regelmatige updates gepland. Download PD-C Updater Utility for PC , evenals het nieuwste producthandboek met handleiding en software.
De permanente link voor PD-C Updater Utility for PC is: https://www.hilti.group/updatePDC
Het gebruik van de software vereist het voldoen aan bepaalde minimumeisen. Zie hiertoe www.hilti.group

Uitschakelen

 1. Druk de Aan/Uit-schakelaar lang in.
 2. Selecteer in het menu ‘Uitschakelen’ .
 3. Bevestig met ‘OK’ .
  • Het apparaat trilt tweemaal en schakelt zichzelf uit.

Verzorging en onderhoud

Reiniging

Uw apparaat is ontworpen voor de gebruiksomstandigheden op bouwplaatsen. De bescherming tegen het binnendringen van stof en opspattend water voldoet aan veiligheidsklasse IP54.
Vervuiling van de afdekking van het camera-objectief en het uitgangsvenster van de laser kan de betrouwbaarheid van de meetresultaten en de duidelijkheid van meetdoelbeelden nadelig beïnvloeden.
 • Als het apparaat vervuild is, moet dit worden gereinigd met een zachte doek die licht met water vochtig is gemaakt.
 • Let er met name op dat de glazen afdekking van het camera-objectief en het uitgangsvenster van de laser schoon zijn.
 • Voor het reinigen van de glazen afdekking van het camera-objectief en het uitgangsvenster van de laser moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet het glas tot in de hoeken voorzichtig en grondig worden gereinigd.

Touchscreen

Het apparaat beschikt over een sterk touchscreen, dat voor regelmatige bediening met werkhandschoenen ontworpen is. Het aanbrengen van toebehoren ter bescherming van het touchscreen is niet gepland. Dergelijke toebehoren kunnen weliswaar worden gebruikt, maar deze zijn niet getest en kunnen de reactie van het touchscreen nadelig beïnvloeden.
 • Veeg het touchscreen met een schone, niet krassende doek schoon, zodat dit helder is en goed op uw aanraking reageert.
 • Gebruik het apparaat niet meer als het touchscreen gebroken is en neem contact op met de Hilti Service.

Afstellen van de hellingsensor

Kalibratie-intervallen

Om zo nauwkeurig mogelijke hellingsmetingen te krijgen, moet de hellingsensor regelmatig worden gekalibreerd. Een kalibratie is eveneens nodig als het product aan een temperatuurverandering of een schok is blootgesteld.

Afstellen van de hellingsensor

 1. Selecteer in het menu ‘Functies’ de opties ‘Instellingen’ en ‘Hellingsensor afstellen’ .
 2. Leg het apparaat met het display naar boven op een horizontaal oppervlak.
 3. Druk op de meettoets.
 4. Draai het apparaat in tegengestelde richting zonder het van de ondergrond op te tillen.
 5. Druk op de meettoets.
  • De hellingsensor is afgesteld.

Transport en opslag

Transport

 • Gebruik ter bescherming van de PD-C / PD-CS bij het dragen en vervoeren de door Hilti geleverde apparaattas.

Opslag

 • Het apparaat niet nat opbergen. Het apparaat eerst laten drogen en dan pas opbergen en opslaan.
 • Bij de opslag van uw uitrusting de in de technische gegevens aangegeven temperatuurgrenswaarden in acht nemen.
 • Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een controlemeting uit.

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r4890614.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA)/IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)

Dit apparaat is tijdens testen binnen de limieten gebleven die in alinea 15 van de FCC-bepalingen voor digitale apparaten van klasse B zijn vastgelegd. Deze grenswaarden voorzien in een toereikende bescherming tegen storende straling bij de installatie in woongebieden. Dit soort apparaten genereert en gebruikt hoge frequenties en kan deze frequenties ook uitstralen. Daardoor kunt u, wanneer u bij de installatie en het gebruik niet volgens de voorschriften te werk gaat, storingen van de radio-ontvangst veroorzaken.
Er kan echter niet worden gegarandeerd dat zich bij bepaalde installaties geen storingen kunnen voordoen. Indien dit apparaat storingen bij de radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit- en vervolgens weer inschakelen, is de gebruiker verplicht de storingen door middel van de volgende maatregelen op te heffen:
 • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
 • De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
 • Het apparaat op een stopcontact van een stroomkring aansluiten die niet overeenkomt met die van de ontvanger.
 • Vraag uw leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.
Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat in bedrijf te nemen beperken.
Dit gereedschap voldoet aan paragraaf 15 van de FCC-bepalingen en RSS‑210 van de ISED.
Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
 • Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.

Identificatienummer van de aangemelde instantie

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative