Taal

SF BT 22‑A

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Diameter

Afbeeldingen

De afbeeldingen in deze handleiding dienen om de basis te leren begrijpen en kunnen van de daadwerkelijke uitvoering afwijken:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de nummering in de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt. In het hoofdstuk productoverzicht verwijzen de nummers in de legenda naar deze positienummers.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Noteer het type en het serienummer van het typeplaatje in de volgende tabel.
 • Vermeld deze informatie altijd als u met vragen over het product contact opneemt met onze dealers of service-centers:
  Productinformatie
Productinformatie
Boormachine
SF BT 22‑A
Generatie:
01
Serienr.:

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
 • Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuigsysteem kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen . Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer dit met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.

Veiligheidsinstructies voor boormachines

 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Gebruik het apparaat alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Houd het apparaat altijd met de hand aan de hiervoor bedoelde handgreep vast. Houd de handgreep altijd schoon en droog.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Draag tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen en lichte adembescherming.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Neem pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
 • Maak indien mogelijk gebruik van een stofafzuiging en een geschikte mobiele stofzuiger. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
 • Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. Het apparaat is niet bedoeld voor gebrekkige personen zonder instructie.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.
Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's
 • Gebruik de accu's niet als energiebron voor andere niet-gespecificeerde verbruikers.
 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Beschadigde accu's mogen niet meer worden gebruikt of opgeladen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het apparaat op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het geobserveerd kan worden en laat het afkoelen. Neem contact op met de Hilti service, nadat de accu is afgekoeld.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Snelspanboorhouder
 2. Luchtaanzuiging voor motorkoeling
 3. Handgreep
 4. Inschakelblokkeerschakelaar
 5. Regelschakelaar (met elektronische toerentalregeling)
 6. Riemhaak
 7. Accu
 8. Luchtuitstroomopening
 9. Accu-ontgrendelingstoets
 10. Accuweergave

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende accu-aangedreven boormachine voor het boren van schroefdraadboringen in staal met de Hilti getrapte boren TX‑BT… als voorwaarde voor het aanbrengen van Hilti draadeinden X‑BT.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de door Hilti goedgekeurde acculaders. Meer informatie vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

Inschakelblokkering

Image alternative
Het apparaat beschikt over een inschakelblokkeerschakelaar, waarmee de regelschakelaar kan worden geblokkeerd, om het onbedoeld inschakelen van de boormachine te verhinderen.
  Schakelaarstanden
 • Als de inschakelblokkeerschakelaar in lengterichting van de boormachine staat, is de regelschakelaar geblokkeerd (inschakelblokkering geactiveerd).
 • Als de inschakelblokkeerschakelaar in werkrichting van de boormachine gezien naar links wijst, kan de regelschakelaar worden bediend (inschakelblokkering gedeactiveerd).

Overbelastings‑ en oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een elektronische overbelastingsbeveiliging en oververhittingsbeveiliging. Bij overbelasting en oververhitting wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Wordt de regelschakelaar losgelaten en weer ingedrukt, dan kan het apparaat mogelijk vertraagd weer inschakelen (afkoelfase van het apparaat).
De automatische uitschakeling wordt door het knipperen van alle vier de LED's van de accuweergave aangegeven.

Weergave van de Li-ion-accu

De laadtoestand van de lithium-ion-accu's en storingen van het apparaat worden via de weergave van de lithium-ion-accu aangegeven. De laadtoestand van de lithium-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75 % tot 100 %
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50 % tot 75 %
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25 % tot 50 %
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10 % tot 25 %
1 LED knippert, apparaat is klaar voor gebruik.
Laadtoestand: < 10 %
1 LED knippert, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Accu is oververhit of volledig ontladen.
4 LED's knipperen, apparaat is niet klaar voor gebruik.
Apparaat is overbelast of oververhit.
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk.
Als de LED's van de accuweergave knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Standaard leveringsomvang

Boormachine, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Boormachine

Nominale spanning
21,6 V
Gewicht volgens EPTA Procedure 01 inclusief accu B22⁄8.0
2,6 kg
Koppel
≤ 9 Nm
Spanbereik snelspanboorkop
1 mm … 10 mm

Geluidsinformatie en trillingswaarden gemeten conform EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn conform een genormeerde meetprocedure gemeten en kunnen voor de vergelijking van apparaten onderling worden gebruikt. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De getoonde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de gereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 60745

SF BT 22‑A
Geluidsemissieniveau (LpA)
71 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
82 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden (vectorsom in drie richtingen), bepaald conform EN 60745

SF BT 22‑A
Trillingsemissiewaarde boren in metaal (ah,D)
3,5 m/s²
Onzekerheid boren in metaal (K)
1,5 m/s²

Bediening

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel. De boormachine kan onbedoeld in werking treden.
 • Voordat u de accu aanbrengt, dient u ervoor te zorgen dat de boormachine uitgeschakeld en de inschakelblokkering geactiveerd is.
ATTENTIE
Elektrisch gevaar. Door vervuilde contacten kan kortsluiting optreden.
 • Controleer alvorens de accu aan te brengen of de contacten van de accu en de contacten van de boormachine schoon zijn.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel. Wanneer de accu niet correct wordt aangebracht, kan deze vallen.
 • Controleer of de accu goed in de boormachine is aangebracht, zodat deze niet kan vallen en u of anderen kan verwonden.
Image alternative
 • Schuif de accu vanaf de achterzijde in de boormachine, totdat hij hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.

Accu verwijderen

Image alternative
 • Verwijder de accu.

Riemhaak monteren (optioneel)

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Gevaar door vallend apparaat.
 • Een vallend apparaat kan u en anderen in gevaar brengen. Controleer voor het begin van het werk of de riemadapter goed op de riem bevestigd is.
Met de riemhaak kunt u de boormachine dicht op het lichaam aan uw riem hangen. De riemhaak kan voor rechts en links dragen worden gemonteerd.
Image alternative
 • Monteer de riemhaak aan de betreffende zijde van de boormachine.

Inzetgereedschap monteren of demonteren

Image alternative
ATTENTIE
Gevaar voor letsel. De boormachine kan onbedoeld in werking treden.
 • Controleer of de inschakelblokkering is geactiveerd of de accu uit de boormachine is verwijderd.
 1. Open de snelspanboorkop.
 2. Plaats het inzetgereedschap met het schone insteekeinde in de snelspanboorkop resp. trek het inzetgereedschap uit de snelspanboorkop.
 3. Draai de snelspanboorkop weer vast.

Inschakelen

 • Druk op de regelschakelaar.
  Het toerental kan afhankelijk van de mate van indrukken van de regelschakelaar traploos tot het maximale toerental worden geregeld.

Uitschakelen

 • Laat de regelschakelaar los.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaren door elektrische stroom. Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.com
 • Het apparaat, in het bijzonder de greepgedeelten, schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom dat er vreemd materiaal in het apparaat binnendringt.
 • Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen! De elektrische veiligheid van het apparaat kan daardoor in gevaar komen.

Transport en opslag

WAARSCHUWING
Brandgevaar. Gevaar door kortsluiting.
 • De lithium-ion-accu's nooit onbeschermd en zonder verpakking opslaan of vervoeren.
 • Verwijder de accu voor het transport en de opslag uit de boormachine.
 • Let bij het versturen van accu's via de weg, het spoor, over zee of per vliegtuig op de nationale en internationale transportvoorschriften .

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "dubbele klik".
Vergrendelnokken van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en vergrendel de accu. Neem als het probleem blijft bestaan contact op met de Hilti service.
Regelschakelaar kan niet worden ingedrukt of is geblokkeerd.
Inschakelblokkering geactiveerd.
 • Druk de inschakelblokkeerschakelaar opzij (in werkrichting gezien naar links).
Apparaat functioneert niet.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met een hoorbare klik.
Apparaat functioneert niet, een LED knippert.
Accu is ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Het apparaat schakelt uit tijdens de werkzaamheden, de 4 LED's van de accuweergave knipperen.
De overbelastingsbeveiliging is in werking getreden.
 • Laat de regelschakelaar los en bedien deze opnieuw.
Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
 • Laat het apparaat afkoelen. Reinig de ventilatiesleuven.
Accu raakt sneller leeg dan gewoonlijk.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Sterke hitteontwikkeling in het apparaat of de accu.
Apparaat is overbelast (toepassingsgrens overschreden).
 • Alvorens met de werkzaamheden te beginnen altijd de vermogensspecificaties van uw product controleren. Zie Technische gegevens

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

EG-conformiteitsverklaring

Fabrikant
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen.
Omschrijving
Boormachine
Typebenaming
SF BT 22‑A
Generatie
01
Bouwjaar
2015
Toegepaste richtlijnen:
 • 2006/42/EG
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/EU
 • 2006/66/EG
 • 2011/65/EU
Toegepaste normen:
 • EN 60745-1, EN 60745-2-1
 • EN ISO 12100
Technische documentatie bij:
 • Goedkeuring elektrisch gereedschap
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Duitsland
Schaan, 10-2015
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Quality and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)