Taal

GX 2

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in afbeeldingen duidt op belangrijke arbeidsstappen of onderdelen die belangrijk zijn voor arbeidsstappen. In de tekst van worden deze arbeidsstappen of onderdelen met overeenkomstige nummers geaccentueerd, bijv. (3) .
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Algemene gebodsborden
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Afval voor hergebruik recyclen
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Li‑ion accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.

Markeringen van aanduidingen en opschriften

Aanduidingen en opschriften zijn als volgt gekenmerkt:
‚ ‛
Aanduiding van opschriften op de schiethamer.
" "
Opschriften op de schiethamer

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Schiethamer, gasgedreven
  GX 2
  Generatie:
  01
  Serienummer:

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsaanwijzingen gelden voor schiethamers met en zonder magazijn.
Algemene aanwijzingen voor de persoonlijke veiligheid
 • Wees opmerkzaam en let goed op wat u doet en ga met verstand te werk. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het apparaat, vermindert het risico op letsel.
 • Draag beslist werkhandschoenen wanneer u onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren zonder dat het apparaat van tevoren is afgekoeld.
 • Draag een geschikte gehoorbescherming (zie de Geluidsinformatie in de technische gegevens). Het indrijven van bevestigingselementen wordt in gang gezet door een gas-luchtmengsel te ontsteken. De daarbij ontstane geluidsbelasting kan het gehoor beschadigen. Ook personen in de omgeving moeten geschikte gehoorbescherming dragen.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het product in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Gebruik schiethamer, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van apparaten voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
Veilig werken met de schiethamer
 • Als de schiethamer op een lichaamsdeel wordt aangedrukt kan dit leiden tot ernstig letsel bij het per abuis activeren van een indrijving. Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
 • Neem bij het plaatsen van een bevestigingselement uw vinger van de trekker en druk niet te vast op de boutgeleider. Het aanbrengen van gebruiksspecifieke bevestigingsmaterialen op de boutgeleider (bijvoorbeeld ringen, slangklemmen, klemmen, enzovoort) kan leiden tot ernstig letsel bij het per abuis activeren van een indrijving.
 • Richt de schiethamer niet op uzelf of op een andere persoon.
 • Houd bij de bediening van de schiethamer de armen gebogen (niet gestrekt).
 • Houd de schiethamer wanneer u een element indrijft altijd stevig vast en onder een rechte hoek tegen de ondergrond. Hierdoor wordt voorkomen dat het bevestigingselement afbuigt van het ondergrondmateriaal.
 • Let er bij het terugtrekken van de nagelschuif op, dat hij goed vergrendelt.
 • Controleer voordat u een bevestigingselement plaatst, of bij het indrijven gevaar ontstaat voor personen of voorwerpen die zich voor, achter of onder het werkgebied bevinden. Er mogen zich geen personen of lichaamsdelen achter het werkoppervlak bevinden, waarin een bevestigingselement wordt ingedreven.
 • Drijf de bevestigingselementen niet in een te harde ondergrond , zoals gelast staal of gietstaal. Het indrijven in deze materialen kan leiden tot foutieve indrijvingen of tot breuk van de bevestigingselementen.
 • Drijf de bevestigingselementen niet in een te zachte ondergrond , zoals hout of gipskarton, zonder ondersteuning van het dragermateriaal. Het indrijven in deze materialen kan leiden tot foutieve indrijvingen of tot doordrijven door de ondergrond.
 • Drijf de bevestigingselementen niet in een te brosse ondergrond , zoals glas of plavuizen. Het indrijven in deze materialen kan leiden tot foutieve indrijvingen of tot versplinteren van de ondergrond.
 • Voor het indrijven waarborgen, dat aan de achterzijde van de ondergrond geen personen letsel kunnen oplopen of voorwerpen kunnen worden beschadigd.
 • Haal de pal alleen over wanneer de schiethamer apparaat volledig en loodrecht tegen de ondergrond is gedrukt.
 • Bij hoge indrijffrequenties over een lange periode kan het oppervlak heet worden, uitgezonderd het greepgedeelte. Draag werkhandschoenen ter bescherming tegen brandwonden.
 • Als de schiethamer oververhit is de gaspatroon verwijderen en de schiethamer laten afkoelen. Overschrijd de maximale indrijffrequentie niet.
 • Tijdens het indrijven kan er materiaal, bijv. van de ondergrond, van bevestigingselementen of van de magazijnstrip, naar buiten worden geslingerd. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Maak gebruik van een veiligheidsbril, gehoorbescherming en een veiligheidshelm. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van de schiethamer, vermindert het risico op letsel. Ook andere personen in de omgeving moeten een veiligheidsbril en een veiligheidshelm dragen.
 • Nooit een tweede bevestigingselement indrijven op dezelfde plaats. Dit kan leiden tot breken of klem zitten van het bevestigingselement.
 • Verwijder altijd de gaspatroon (aanwijzingen), accu (aanwijzingen) en de inhoud van het magazijn, alvorens het magazijn te vervangen of reinigings- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Verwijder de gaspatroon, de accu en de inhoud van het magazijn wanneer de schiethamer zonder toezicht wordt achtergelaten, vervoerd of opgeslagen.
 • Gevaar voor barsten door warmte-inwerking! Bescherm de schiethamer, de toebehoren en de bedrijfsstoffen tegen sterke warmte-inwerking door warmtebronnen, zoals open vlammen, verwarmingselementen, soldeer- en lasapparatuur.
 • Controleer de schiethamer en de toebehoren op eventuele beschadigingen, om een correct en volgens de voorschrift functioneren te waarborgen. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimaal functioneren van de schiethamer te garanderen. Beschadigde veiligheidsinrichtingen en onderdelen dienen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven, door de Hilti Service gerepareerd of vervangen te worden.
 • Laat de schiethamer alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de schiethamer in stand blijft.
 • Aanpassingen of veranderingen aan de schiethamer zijn niet toegestaan.
 • Gebruik de schiethamer niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel de schiethamer niet bloot aan neerslag en gebruik het niet in een omgeving die vochtig of nat is.
 • Gebruik de schiethamer alleen in goed geventileerde werkgebieden.
 • Kies de correcte combinatie van boutgeleider en bevestigingselement. Door een verkeerde combinatie kan de schiethamer worden beschadigd, of de kwaliteit van de bevestiging verlagen.
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde apparaat. Met het passende apparaat werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Neem deze toepassingsrichtlijnen altijd in acht.
Gevaren door elektrische stroom
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector.
 • Houd de schiethamer alleen vast aan de geïsoleerde handgreep, wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij verdekt liggende elektrische leidingen kunnen worden geraakt. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van de schiethamer onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur. Er is sprake van explosiegevaar.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C worden verhit of verbrand. Anders bestaat er gevaar voor vuur, verbranding door bijtend zuur en explosie.
 • Voorkom dat er vocht binnendringt. Binnengedrongen vocht kan kortsluiting veroorzaken en brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Gebruik uitsluitend de voor uw apparaat goedgekeurde accu's. Bij het gebruik van andere accu's of het gebruik van accu's voor andere doeleinden is er kans op brand en bestaat er explosiegevaar.
 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voor transport en opslag.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Beschadigde accu's (bijv. accu's met scheuren, gebroken onderdelen, verbogen, teruggeduwde en/of losgetrokken contacten) mogen niet worden opgeladen en ook niet opnieuw worden gebruikt.
 • Een accu die te heet is om aan te raken kan defect zijn. Laat de accu afkoelen op een plaats waar geen brand kan ontstaan. Controleer dat zich geen brandbare materialen in de buurt bevinden. Neem contact op met de Hilti Service.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
Aanwijzingen voor het werken met het toegepaste gas
 • Neem de veiligheidsinstructies op de gaspatroon en in de begeleidende informatie in acht.
 • Het gas is licht ontvlambaar. Houd het gaspatroon verwijderd van open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Ontsnappend gas is schadelijk voor uw longen, huid en ogen en kan bevriezing en brandwonden veroorzaken. Houd tot ongeveer 10 seconden na het verwijderen van de gaspatroon het gezicht en de ogen weg van het doseerventiel en de gaspatroonhouder.
 • Probeer nooit om het doseerventiel van een reeds voorbereid of gebruikt gaspatroon te verwijderen of handmatig te bedienen. Daarbij kunnen grotere hoeveelheden van het onder druk staande vloeibare gas ontsnappen en u of andere personen in gevaar brengen.
 • Als een persoon gas heeft ingeademd, brengt u deze persoon naar buiten of in een goed geventileerde ruimte en laat u de persoon in een comfortabele positie plaatsnemen. Neem zo nodig contact op met een arts.
 • Neem contact op met een arts als een persoon bewusteloos is. Breng deze persoon in een goed geventileerde ruimte en plaats hem in de stabiele zijligging. Als de persoon niet ademt, pas dan mond-op-mondbeademing toe en maak zo nodig gebruik van zuurstof.
 • Nadat de ogen met gas in contact zijn gekomen, de geopende ogen gedurende meerdere minuten met stromend water spoelen.
 • Wanneer de huid met gas in contact is gekomen, reinig de betreffende plekken dan zorgvuldig met zeep en warm water. Breng vervolgens een huidcrème aan.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Boutgeleider
 2. Schuif voor indrijfdiepte-instelling en ontgrendeling van de boutgeleider
 3. Riemhaak
 4. Pal
 5. Magazijnvergrendeling
 6. Steunvoet
 7. Magazijn
 8. Nagelschuif
 9. Ventilatiesleuven
 10. Gaspatroonhouder
 11. Accu-ontgrendelingstoets
 12. Accu-laadtoestandsaanduiding
 13. Toets voor gaspatroonweergave
 14. Gaspatroonweergave

Correct gebruik

Het beschreven product is een gasschiethamer. Het is bestemd voor het indrijven van geschikte bevestigingselementen (nagels) in beton, staal, kalkzandsteen, betonsteen en gepleisterd metselwerk en andere ondergronden die geschikt zijn voor directe montage.

De schiethamer, de gaspatroon, de accu en de bevestigingselementen vormen een technische eenheid. Dit houdt in dat een probleemloze bevestiging met deze schiethamer alleen kan worden gewaarborgd bij het gebruik van de speciaal voor de schiethamer gefabriceerde bevestigingselementen, gaspatronen en accu's van Hilti . Alleen bij het in acht nemen van deze voorwaarden gelden de door Hilti aangegeven bevestigings‑ en toepassingsadviezen.
De schiethamer mag alleen handbediend worden gebruikt.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti B12/2.6 respectievelijk B 12‑30 Li‑ion accu.
 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de serie C 4/12-50.

Standaard leveringsomvang

Gasaangedreven schiethamer met boutgeleider, 2 accu's, acculader, koffer, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store of online onder: www.hilti.group

Boutgeleider

De boutgeleider houdt de pennen resp. geleidt de nagels en stuurt het bevestigingselement bij het indrijven naar de gewenste plaats in de ondergrond.

Schuif voor indrijfdiepte-instelling en ontgrendeling van de boutgeleider

De schuif maakt de reducering van de indrijfdiepte mogelijk. In de stand EJECT wordt de boutgeleider ontgrendeld zodat deze kan worden verwijderd.
Toestand
Betekenis
+
Standaard indrijfdiepte
-
Gereduceerde indrijfdiepte
EJECT
Ontgrendeling van de boutgeleider

Steunvoet

Op een vlakke ondergrond vergemakkelijkt de steunvoet het haaks opstellen van de schiethamer, omdat alleen nog maar in zijdelingse richting op de haakse positionering hoeft te worden gelet. Op een oneffen of gegolfde ondergrond kan het noodzakelijk zijn de steunvoet te verwijderen om de boutgeleider onder een rechte hoek op de ondergrond uit te richten.

Riemhaak

De gordelhaak kan in drie standen worden uitgetrokken.
Toestand
Betekenis
Stand 1
Positie voor het hangen aan de riem
Stand 2
Positie voor het hangen aan trappen, steigers, etc.
Stand 3
Gordelhaak verwijderd

Gaspatroon

Neem de veiligiheidsaanwijzingen van de gaspatroon in acht!
De gaspatroon moet voor gebruik in de gaspatroonhouder van de schiethamer worden aangebracht.
De toestand van de gaspatroon kan op het LED-display worden afgelezen na het indrukken van de toets GAS .
Bij werkonderbrekingen, voor reparatiewerkzaamheden en voor het transport en opslag van de schiethamer moet de gaspatroon worden verwijderd.

Weergave van de gaspatroontoestand

Na het indrukken van de toets GAS toont het LED-display de toestand van het gaspatroon.
Toestand
Betekenis
Alle vier LED's branden groen.
Het vulniveau is 100% tot 75%.
Drie LED's branden groen.
Het vulniveau is 75% tot 50%.
Twee LED's branden groen.
Het vulniveau is 50% tot 25%.
Eén LED brandt groen.
Het vulniveau is 25% tot 10%.
Eén LED knippert groen.
 • Het vulniveau is lager dan 10%. Het wordt geadviseerd de gaspatroon te vervangen.
 • De gaspatroon is leeg of functioneert niet. Het wordt geadviseerd de gaspatroon te vervangen.
Ook als het vulniveau "leeg" wordt weergegeven, bevat het gaspatroon om technische redenen nog iets gas.
Eén LED knippert rood.
Er bevindt zich ofwel geen ofwel een verkeerde gaspatroon in de schiethamer.

Weergave van de acculaadtoestand

Als de accu-ontgrendelingstoets wordt bediend, toont het display de toestand van de accu en van de schiethamer.
Toestand
Betekenis
Alle vier LED's branden groen.
De laadtoestand is 75% tot 100%.
Drie LED's branden groen.
De laadtoestand is 50% tot 75%.
Twee LED's branden groen.
De laadtoestand is 25% tot 50%.
Eén LED brandt groen.
De laadtoestand is 10% tot 25%.
Eén LED knippert groen.
De laadtoestand is lager dan 10%. De schiethamer is klaar voor gebruik
Eén LED knippert groen.
De schiethamer is overbelast of oververhit en is daarom niet klaar voor gebruik.

Technische gegevens

Schiethamer

Gewicht (leer)
3,9 kg
Gebruikstemperatuur, omgevingstemperatuur
−10 ℃ … 45 ℃
Maximale lengte van bevestigingselementen
39 mm
Diameter van bevestigingselementen
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Aandruktraject
20 mm
Capaciteit van het magazijn voor nagelstrips met elk maximaal 10 nagels (Magazijncapaciteit)
1 … 4
Maximale magnetische veldsterkte
−7,6 dBµA/m
Frequentie
13.553 MHz … 13.567 MHz

Geluidsinformatie en trillingswaarden

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van plunjerschiethamers. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities. De getoonde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van de plunjerschiethamer. Als de plunjerschiethamer echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende toebehoren of als hij onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd. Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van de plunjerschiethamer en toebehoren, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 15895

GX 2
Geluidsemissieniveau in werkgebied (LpA, 1s)
96 dB(A)
Piekgeluidsniveau in werkgebied (LpC, peak)
130 dB(C)
Geluidsvermogensniveau (LWA, 1s)
100 dB(A)
Onzekerheid (geluidsniveau)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Terugslag

GX 2
Energie-equivalente versnelling, voor 1 mm plaatstaal op beton C40: (ahw, RMS(3))
3,69 m/s²
Onzekerheid
0,22 m/s²

Laden van de schiethamer

Rusttoestand voor het indrijven van nagels

De nagels worden op een nagelstrip door het magazijn toegevoerd.

Magazijn vullen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
 2. Schuif de nagelschuif tot de aanslag in het magazijn.
  Nagelstrips met korte nagels kunnen per abuis verkeerd worden ingevoerd. Let er bij korte nagels op, dat de punten van de nagels naar voren wijzen.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.

Gaspatroon aanbrengen

Nieuwe gaspatronen zijn met een transportbeveiliging uitgerust. Voordat een nieuwe gaspatroon wordt aangebracht, moet de transportbeveiliging worden verwijderd.
 1. Open het deksel van de gaspatroon.
 2. Schuif de gaspatroon met aangebracht doseerventiel in de rode adapter in de gaspatroonhouder.
 3. Sluit het deksel van de gaspatroon.

Accu aanbrengen

 1. Controleer dat de contacten van de accu en de schiethamer vrij zijn van vreemde voorwerpen en geen beschadigingen vertonen.
 2. Breng de accu aan en laat deze hoorbaar vergrendelen.
  • Als de accu is aangebracht branden de LED's van de laadtoestand kort.
ATTENTIE
Gevaar door vallende accu. Als de accu niet correct is aangebracht, kan hij tijdens het werk eruit vallen.
 • Controleer of de accu correct bevestigd is.
 1. Controleer of de accu goed in de schiethamer zit.

Nagels indrijven

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Als de schiethamer tegen een lichaamsdeel wordt gedrukt, kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel ontstaan.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
 1. Controleer de indrijfdiepte‑instelling.
 2. Plaats de schiethamer met de steunvoet en de boutgeleider op de ondergrond.
 3. Druk de schiethamer tot de aanslag tegen de ondergrond.
 4. Let erop dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat.
 5. Druk de pal in voor het indrijven.
  Indrijven is niet mogelijk, als de schiethamer niet tot de aanslag tegen de ondergrond gedrukt is.
 6. Til de schiethamer na het indrijven volledig van de ondergrond af.
 7. Als de werkzaamheden zijn afgerond, of als de schiethamer zonder toezicht wordt achtergelaten, de gaspatroon ) en de accu ) verwijderen en het magazijn ) legen.

Ontladen van de schiethamer

Accu verwijderen

 • Druk de ontgrendelingsknop in en trek de accu uit de schiethamer.

Gaspatroon verwijderen

 1. Open de gaspatroonhouder.
 2. Verwijder de gaspatroon.
 3. Sluit de gaspatroonhouder.

Magazijn legen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
 2. Verwijder alle nagelstrips uit het magazijn.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.

Optionele bedieningsstappen

Verwijderen van de transportbeveiliging van een nieuw gaspatroon

Image alternative
 1. Verwijder de transportbeveiliging met het doseerventiel van het gaspatroon.
 2. Verwijder het doseerventiel uit de transportbeveiliging.
 3. Plaats het doseerventiel met de voorste van de beide groeven op de lip van het gaspatroon.
 4. Druk het doseerventiel met de achterste groef krachtig tegen de lip van het gaspatroon, tot de groef hoorbaar op de lip van het gaspatroon vergrendelt en het doseerventiel vlak aanligt.

Toestand van de gaspatroon controleren

 1. Druk met aangebrachte accu, zonder de schiethamer aan te drukken, de toets GAS in.
 2. Lees de toestand van de gaspatroon af.

Magazijn verwijderen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
  Het magazijn kan niet worden verwijderd, als de nagelschuif niet is teruggetrokken tot hij vergrendelt.
 2. Verwijder losse nagelstrips uit het magazijn.
 3. Open de magazijnvergrendeling.
 4. Zwenk het magazijn voorbij het drukpunt naar voren.
 5. Verwijder het magazijn.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.

Magazijn aanbrengen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
  Het magazijn kan niet worden aangebracht, als de nagelschuif niet is teruggetrokken tot hij vergrendelt.
 2. Breng het voorste eind van het magazijn aan.
 3. Zwenk het magazijn tot de aanslag naar de schiethamer.
 4. Sluit de magazijnvergrendeling.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.

Boutgeleider verwijderen

 1. Verwijder de accu.
 2. Verwijder de gaspatroon.
 3. Leeg het magazijn.
 4. Plaats de schuif voor de ontgrendeling van de boutgeleider in de stand EJECT .
 5. Verwijder de boutgeleider.

Boutgeleider aanbrengen

 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Verwijder de accu.
 3. Leeg het magazijn.
 4. Druk de schuif voor de ontgrendeling van de boutgeleider in de richting van de pijl in de stand EJECT en houd hem in deze stand.
  De boutgeleider kan alleen worden ingevoerd, als de stand EJECT wordt vastgehouden.
 5. Voer de boutgeleider in de sleuf in de neus van de schiethamer in, tot deze hoorbaar vergrendelt.
 6. Controleer of de boutgeleider goed zit.

Steunvoet verwijderen

 1. Maak het vergrendelingsmechanisme van de steunvoet los door het licht in te drukken.
 2. Zwenk de steunvoet tot deze zich uit de gleuf laat verwijderen.

Steunvoet monteren

 1. Voer de steunvoet in de gleuf in.
 2. Zwenk de steunvoet omlaag tot hij vergrendelt.

Verhelpen van storingen

Weghouden van vreemde voorwerpen uit de omgeving van de boutgeleider

 1. Verwijder de accu.
 2. Verwijder de gaspatroon.
 3. Leeg het magazijn.
 4. Verwijder het magazijn.
 5. Verwijder de boutgeleider.
 6. Verwijder alle vreemde voorwerpen weg uit de omgeving van de boutgeleider.
 7. Breng de boutgeleider aan.
 8. Breng het magazijn aan.

Verzorging en onderhoud

Onderhoud van de schiethamer

 • Reinig de schiethamer regelmatig met een doek.
 • Houd de handgrepen altijd vrij van olie en vet.
 • Gebruik geen sproeiapparaten, stoomstraalapparaten of stromend water voor het reinigen.
 • Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Geen sprays of andere smeer- en reinigingsmiddelen gebruiken.
 • Gebruik de schiethamer nooit met verstopte ventilatiesleuven.

Reinigen van de schiethamer

De schiethamer moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden. Wij adviseren een reiniging uiterlijk na 25.000 bevestigingen.
 • Reinig de schiethamer of laat de schiethamer reinigen als vaker storingen optreden, bijvoorbeeld ontstekingsstoringen.
 • Gebruik voor het reinigen de als accessoire verkrijgbare reinigingsset en neem de bij de reinigingsset meegeleverde geïllustreerde handleiding in acht.

Onderhoud

 • Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Center of onder: www.hilti.group .
 • Controleer regelmatig alle externe delen van de schiethamer op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen goed werken.
 • Gebruik de schiethamer niet als er onderdelen beschadigd zijn of de bedieningselementen niet optimaal functioneren.
 • Een defecte schiethamer door Hilti Service laten repareren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Bevestigingselementen zijn vaak niet voldoende diep ingedreven.
Vermogen is te laag
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .
Bevestigingselement is te lang
 • Gebruik een korter bevestigingselement.
Ondergrond is te hard
 • Overweeg het gebruik van DX-apparaten.
Image alternative
Bevestigingselementen zijn vaak te diep ingedreven.
Vermogen is te hoog.
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie - .
Bevestigingselement is te kort.
 • Gebruik langere bevestigingselementen.
Image alternative
Bevestigingselementen breken.
Vermogen is te laag
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .
Bevestigingselement is te lang
 • Gebruik een korter bevestigingselement.
Ondergrond is te hard
 • Overweeg het gebruik van DX-apparaten.
Boutgeleider staat niet onder een rechte hoek met de ondergrond.
 • Gebruik bij een vlakke ondergrond de steunvoet en let op contact met de ondergrond (zie Steunvoet ).
 • Druk de schiethamer voor het indrijven zodanig aan, dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat (zie Nagels indrijven ).
Image alternative
Bevestigingselementen verbuigen.
Vermogen is te laag
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .
Bevestigingselement is te lang
 • Gebruik een korter bevestigingselement.
Boutgeleider staat niet onder een rechte hoek met de ondergrond.
 • Gebruik bij een vlakke ondergrond de steunvoet en let op contact met de ondergrond (zie Steunvoet ).
 • Druk de schiethamer voor het indrijven zodanig aan, dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat (zie Nagels indrijven ).
Image alternative
Bevestigingselementen houden niet in stalen ondergrond.
Ondergrond is te dun.
 • Selecteer een andere bevestigingsmethode.
Inhoud van het gaspatroon is niet voldoende voor de verpakkingseenheid van de bevestigingselementen.
Verhoogd gasverbruik door te vaak aandrukken zonder indrijven.
 • Vermijd aandrukken zonder indrijven.
Boutgeleider is na indrijving niet volledig uitgeschoven.
Bevestigingselement zit klem in boutgeleider.
 • Verwijder de boutgeleider.
 • Maak het ingeklemde bevestigingselement los.
 • Reinig de boutgeleider.
 • Houd vreemde voorwerpen weg uit de omgeving van de boutgeleider.
Te hoog uitvalquotum.
Boutgeleider staat niet onder een rechte hoek met de ondergrond.
 • Gebruik bij een vlakke ondergrond de steunvoet en let op contact met de ondergrond (zie Steunvoet ).
 • Druk de schiethamer voor het indrijven zodanig aan, dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat (zie Nagels indrijven ).
Verkeerd bevestigingselement gebruikt.
 • Gebruik een passend bevestigingselement.
Ondergrond is te hard
 • Overweeg het gebruik van DX-apparaten.
Schiethamer drijft geen elementen in.
Nagelschuif niet voren geleid.
 • Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.
Niet voldoende nagels in het magazijn.
Toevoer van nagels vertoont een storing
 • Controleer de nagelstrip en gebruik bij beschadiging een nieuwe.
 • Reinig het magazijn en de boutgeleider.
Accu leeg
 • Vervang de accu.
Gaspatroon leeg
LED 1 brandt rood
Onjuiste plunjerstand door te vroeg optillen na het indrijven
 • Houd de schiethamer langer aangedrukt.
Onjuiste plunjerstand vanwege vervuiling
 • Reinig de schiethamer.
Geen ontsteking vanwege vervuilde bougie
 • Reinig de schiethamer.
Vreemd voorwerp in de omgeving van de boutgeleider
Elektronicastoring
 • Gaspatroon verwijderen en weer aanbrengen. Als het probleem nog steeds aanwezig is, een nieuwe gaspatroon aanbrengen.
 • Verwijder de accu en plaats deze weer.
Schiethamer drijft geen elementen in of slechts sporadisch.
Omgevingstoestand ligt buiten het toegestane gebied.
 • Let erop dat het toegestane gebied overeenkomstig de technische gegevens wordt aangehouden.
De temperatuur van de gaspatroon ligt buiten het toegestane gebied.
 • Let erop dat het toegestane gebied overeenkomstig de technische gegevens wordt aangehouden.
Schiethamer is na het indrijven niet volledig omhoog gebracht.
 • Til de schiethamer na het indrijven volledig van de ondergrond af.
Bevestigingselement kan niet uit de boutgeleider worden verwijderd.
Bevestigingselement zit klem in boutgeleider.
 • Verwijder de boutgeleider.
 • Maak het ingeklemde bevestigingselement los.
 • Reinig de boutgeleider.
 • Houd vreemde voorwerpen weg uit de omgeving van de boutgeleider.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.