Taal

GX 3

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Algemene gebodsborden
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Afval voor hergebruik recyclen

Tekstmarkeringen

Kenmerken van teksten

Aanduidingen en opschriften zijn als volgt gekenmerkt:
‚ ‛
Aanduiding van opschriften op de schiethamer.
« »
Opschriften op de schiethamer

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Schiethamer, gasgedreven
  GX 3
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Veilig werken met de schiethamer
 • Als de schiethamer op een lichaamsdeel wordt aangedrukt kan dit leiden tot ernstig letsel bij het per abuis activeren van een indrijving. Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
 • Het aanbrengen van gebruiksspecifieke bevestigingsmaterialen op de boutgeleider (bijvoorbeeld ringen, slangklemmen, klemmen, enzovoort) kan leiden tot ernstig letsel bij het per abuis activeren van een indrijving. Druk bij het aanbrengen van gebruiksspecifieke bevestigingsmaterialen nooit met de hand of een ander lichaamsdeel tegen de boutgeleider.
 • Richt de schiethamer niet op uzelf of op een andere persoon.
 • Houd bij de bediening van de schiethamer de armen gebogen (niet gestrekt).
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van de schiethamer. Gebruik de schiethamer niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de schiethamer kan tot ernstig letsel leiden.
 • Let er bij het terugtrekken van de nagelschuif op, dat hij goed vergrendelt.
 • Laat de nagelschuif bij het losmaken van de vergrendeling niet naar voren schieten, maar geleid deze naar voren. U kunt uw vingers inklemmen.
 • Drijf de bevestigingselementen niet in een te harde ondergrond , zoals gelast staal of gietstaal. Het indrijven in deze materialen kan leiden tot foutieve indrijvingen of tot breuk van de bevestigingselementen.
 • Drijf de bevestigingselementen niet in een te zachte ondergrond , zoals hout of gipskarton. Het indrijven in deze materialen kan leiden tot foutieve indrijvingen of tot doordrijven door de ondergrond.
 • Drijf de bevestigingselementen niet in een te brosse ondergrond , zoals glas of plavuizen. Het indrijven in deze materialen kan leiden tot foutieve indrijvingen of tot versplinteren van de ondergrond.
 • Voor het indrijven waarborgen, dat aan de achterzijde van de ondergrond geen personen letsel kunnen oplopen of voorwerpen kunnen worden beschadigd.
 • Bedien de trekker alleen, wanneer de schiethamer zodanig tegen de ondergrond is gedrukt dat de boutgeleider tot de aanslag in de schiethamer gedrukt is.
 • Draag beslist werkhandschoenen, als onderhoud aan een warme schiethamer moet worden uitgevoerd.
 • Bij hoge indrijffrequenties over een lange periode kan het oppervlak heet worden, uitgezonderd het greepgedeelte. Draag werkhandschoenen ter bescherming tegen brandwonden.
 • Als de schiethamer oververhit is de gaspatroon verwijderen en de schiethamer laten afkoelen. Overschrijd de maximale indrijffrequentie niet.
 • Tijdens het indrijven kan er materiaal worden afgesplinterd of materiaal van patroonstrips naar buiten worden geslingerd. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Gebruik een geschikte veiligheidsbril, gehoorbescherming en een veiligheidshelm. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of een geschikte veiligheidsbril en gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het apparaat, vermindert het risico op letsel. Ook andere personen in de omgeving moeten een veiligheidsbril en een veiligheidshelm dragen.
 • Draag een geschikte gehoorbescherming (zie de Geluidsinformatie in de technische gegevens). Het indrijven van bevestigingselementen wordt in gang gezet door een gas-luchtmengsel te ontsteken. De daarbij ontstane geluidsbelasting kan het gehoor beschadigen. Ook personen in de omgeving moeten geschikte gehoorbescherming dragen.
 • Houd de schiethamer wanneer u een element indrijft altijd stevig vast en onder een rechte hoek tegen de ondergrond. Hierdoor wordt voorkomen dat bevestigingselementen afwijken van het ondergrondmateriaal.
 • Nooit een tweede bevestigingselement indrijven op dezelfde plaats. Dit kan leiden tot breken of klem zitten van het bevestigingselement.
 • Een pen of nagel nooit een tweede keer indrijven. Bij herhaald gebruik kunnen de bevestigingselementen breken en verwondingen veroorzaken.
 • Verwijder altijd de gaspatroon () en leeg het magazijn (), alvorens het magazijn te vervangen, reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren, voor opslag en transport of als de schiethamer zonder toezicht wordt achtergelaten.
 • Leg het apparaat na gebruik plat op de vloer. Een op het verlengstuk gemonteerd, tegen de wand gezet apparaat kan bij het omvallen letsel veroorzaken.
 • Houd het verlengstuk bij het omlaagzwenken van de schiethamer niet aan de achterzijde vast. Door de grote hefboomwerking kunt u de controle over de zwenkbeweging van de schiethamer verliezen. Dit kan tot letsel en materiële schade leiden.
 • Controleer de schiethamer en de toebehoren op eventuele beschadigingen, om een correct en volgens de voorschrift functioneren te waarborgen. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimaal functioneren van het apparaat te garanderen. Beschadigde veiligheidsinrichtingen en onderdelen dienen, tenzij anders in de handleiding is aangegeven, door de Hilti Service gerepareerd of vervangen te worden.
 • Laat de schiethamer alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de schiethamer in stand blijft.
 • Aanpassingen of veranderingen aan de schiethamer zijn niet toegestaan.
 • Gebruik de schiethamer niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel de schiethamer niet bloot aan neerslag en gebruik het niet in een omgeving die vochtig of nat is.
 • Gebruik de schiethamer alleen in goed geventileerde werkgebieden.
 • Kies de correcte combinatie van boutgeleider en bevestigingselement. Door een verkeerde combinatie kan de schiethamer worden beschadigd, of de kwaliteit van de bevestiging verlagen.
 • Neem altijd de gebruiksvoorschriften in acht.
Gevaren door elektrische stroom
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector.
 • Houd de schiethamer alleen vast aan de geïsoleerde handgreep, wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij verdekt liggende elektrische leidingen kunnen worden geraakt. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Aanwijzingen voor het werken met het toegepaste gas
 • Neem de aanwijzingen op de gaspatroon en in de begeleidende informatie in acht.
 • Ontsnappend gas is schadelijk voor uw longen, huid en ogen. Houd tot ongeveer 10 seconden na het verwijderen van de gaspatroon het gezicht en de ogen weg van de gaspatroonhouder.
 • Bedien het ventiel van de gaspatroon niet handmatig.
 • Als een persoon gas heeft ingeademd, brengt u deze persoon naar buiten of in een goed geventileerde ruimte en laat u hem of haar in een comfortabele positie plaatsnemen. Neem zo nodig contact op met een arts.
 • Neem contact op met een arts als een persoon bewusteloos is. Breng deze persoon in een goed geventileerde ruimte en plaats hem in de stabiele zijligging. Als de persoon niet ademt, pas dan mond-op-mond beademing toe en maak zo nodig gebruik van zuurstof.
 • Nadat de ogen met gas in contact zijn gekomen, de geopende ogen gedurende meerdere minuten met stromend water spoelen.
 • Wanneer de huid met gas in contact is gekomen, reinig de betreffende plekken dan zorgvuldig met zeep en warm water. Breng vervolgens een huidcrème aan.
Algemene aanwijzingen voor de persoonlijke veiligheid
 • Let op een ergonomische lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u de schiethamer in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Houd andere personen, met name kinderen, uit de buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Boutgeleider
 2. Schuif voor indrijfdiepte-instelling en ontgrendeling van de boutgeleider
 3. Toets RESET
 4. Toe-/afvoerventiel
 5. Ventilatiesleuven
 6. Riemhaak
 7. Trekker
 8. Handgreep
 9. Nagelschuif
 10. Magazijnvergrendeling
 11. Steunvoet
 12. Magazijn
 13. Typeplaatje
 14. Gaspatroonweergave
 15. Toets GAS
 16. Gaspatroonhouder
 17. Deksel gaspatroonhouder

Correct gebruik

Het beschreven product is een gasschiethamer ("Schiethamer"). Het is bestemd voor het indrijven van geschikte bevestigingselementen in beton, staal, kalkzandsteen, betonsteen en gepleisterd metselwerk en andere ondergronden die geschikt zijn voor directe montage.

De schiethamer mag alleen handbediend of met het verlengstuk (toebehoren) worden toegepast.

Standaard leveringsomvang

Gasschiethamer met boutgeleider, koffer en handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.group

Boutgeleiders

De boutgeleider houdt de pennen resp. geleidt de nagels en stuurt het bevestigingselement bij het indrijven naar de gewenste plaats in de ondergrond. Voor de schiethamers GX 3 en GX 3-ME (exacte aanduiding zie typeplaatje) zijn toepassingsspecifieke boutgeleiders (IF of ME) verkrijgbaar.

Bevestigingselementen

Twee soorten bevestigingselementen kunnen met de schiethamer worden verwerkt: Nagels en pennen. Extra bevestigingsmiddelen voor het aanbrengen op de boutgeleider zijn verkrijgbaar voor verschillende toepassingen.

Schuif voor indrijfdiepte-instelling en ontgrendeling van de boutgeleider

De schuif maakt de reducering van de indrijfdiepte mogelijk. In de stand EJECT wordt de boutgeleider ontgrendeld zodat deze kan worden verwijderd.
Toestand
Betekenis
+
Standaard indrijfdiepte
-
Gereduceerde indrijfdiepte
EJECT
Ontgrendeling van de boutgeleider

Toets RESET

Na een indrijving kan het gebeuren dat de boutgeleider niet in zijn beginpositie terugkeert. Dit wordt veroorzaakt door een onjuiste plunjerstand. Met de toets RESET kan de onjuiste plunjerstand worden verholpen.
Toestand
Betekenis
De toets RESET steekt buiten het huis uit. De witte rand is zichtbaar.
Onjuiste plunjerstand
De toets RESET ligt gelijk met het huis.
Geen onjuiste plunjerstand

Steunvoet

Op een vlakke ondergrond vergemakkelijkt de steunvoet het haaks opstellen van de schiethamer, omdat alleen nog maar in zijdelingse richting op de haakse positionering hoeft te worden gelet. Op een oneffen of gegolfde ondergrond kan het noodzakelijk zijn de steunvoet te verwijderen om de boutgeleider onder een rechte hoek op de ondergrond uit te richten.

Riemhaak

De gordelhaak kan in twee standen worden uitgetrokken.
Toestand
Betekenis
Stand 1
Positie voor het hangen aan de riem
Stand 2
Positie voor het hangen aan trappen, steigers, etc.

Gaspatroon

Neem de veiligheidsaanwijzingen van de gaspatroon in acht!
De gaspatroon moet voor gebruik in de gaspatroonhouder van de schiethamer worden aangebracht.
De toestand van de gaspatroon kan op het LED-display worden afgelezen na het indrukken van de toets GAS .
Bij werkonderbrekingen, voor reparatiewerkzaamheden en voor het transport en opslag van de schiethamer moet de gaspatroon worden verwijderd.

Weergave van de gaspatroontoestand

Na het indrukken van de toets GAS toont het LED-display de toestand van de gaspatroon.
De vulniveau-indicatie werkt niet, als de boutgeleider tot de aanslag in het apparaat gedrukt is.
Toestand
Betekenis
Alle vier LED's branden groen.
Vulniveau-indicatie circa 100%.
Drie LED's branden groen.
Het vulniveau is ongeveer 75%.
Twee LED's branden groen.
Het vulniveau is ongeveer 50%.
Eén LED brandt groen.
Het vulniveau is ongeveer 25%.
Eén LED knippert groen.
Het vulniveau is lager dan 10%. Het wordt geadviseerd de gaspatroon te vervangen.
Eén LED brandt rood.
Er bevindt zich geen gaspatroon in de schiethamer, of een verkeerde gaspatroon, of hij is leeg.
Ook als het vulniveau "leeg" wordt weergegeven, bevat de gaspatroon om technische redenen nog iets gas.

Technische gegevens

Schiethamer

Gewicht (leer)
8,6 lb
(3,9 kg)
Gebruikstemperatuur, omgevingstemperatuur
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maximale lengte van bevestigingselementen
1,5 in
(39 mm)
Diameter van bevestigingselementen
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Aandruktraject
1,6 in
(40 mm)
Magazijncapaciteit
40 + 2 nagels
Maximum indrijffrequentie (Bevestigingselementen/h)
1.200
Maximale magnetische veldsterkte
−16,5 dBµA/m
Frequentie
13.553 MHz … 13.567 MHz

Geluidsinformatie en trillingswaarden

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van plunjerschiethamers. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities. De getoonde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van de plunjerschiethamer. Als de plunjerschiethamer echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende toebehoren of als hij onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd. Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van de plunjerschiethamer en toebehoren, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 15895
Geluidsemissieniveau in werkgebied (LpA, 1s)
99 dB(A)
Piekgeluidsniveau in werkgebied (LpC, peak)
133 dB (C)
Geluidsvermogensniveau (LWA)
105 dB(A)
Onzekerheid geluidsniveau
2 dB(A) / 2 dB(C)
Terugslag
Energie-equivalente versnelling, (ahw, RMS(3))
Resultaten voor 1 mm plaatstaal op beton B35: 3,64 m/s2
Meetnauwkeurigheid
0,13 m/s²

Laden van de schiethamer

Laden voor het indrijven van nagels

Rusttoestand voor het indrijven van nagels

De nagels worden op een nagelstrip door het magazijn toegevoerd.
Bij het indrijven van nagels mag er geen adapter voor enkele indrijving zijn aangebracht.

Magazijn vullen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
 2. Schuif de nagelschuif tot de aanslag in het magazijn.
  Nagelstrips met korte nagels kunnen per abuis verkeerd worden ingevoerd. Let er bij korte nagels op, dat de punten van de nagels naar voren wijzen.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.

Gaspatroon aanbrengen

 1. Open het deksel van de gaspatroon.
 2. Neem de dop van de gaspatroon.
  Berg de dop op, zodat u de gaspatroon na het verwijderen, bijvoorbeeld bij transport en afvoer, veilig kunt afsluiten.
 3. Schuif de gaspatroon met het ventiel naar voren zodanig in de gaspatroonhouder, dat de gaspatroonklem in de opening voor de gaspatroonklem dringt en vergrendelt.
 4. Sluit het deksel van de gaspatroon.
 5. Druk, zonder de trekker in te drukken, de schiethamer met de boutgeleider driemaal tegen de ondergrond om de gasleidingen te ontluchten.

Laden voor het indrijven van pennen

Rusttoestand voor het indrijven van pennen

Pennen moeten afzonderlijk van voren in de boutgeleider worden aangebracht. Hierbij is een adapter voor enkele indrijving nodig. De verpakkingseenheden voor pennen bevatten een adapter voor enkele indrijving met de bijbehorende montage-instructie.
Voor het indrijven van pennen moet het magazijn worden geleegd en een adapter voor enkele indrijving worden aangebracht.

Aanbrengen van de adapter voor enkele indrijving

 • Monteer de adapter voor enkele indrijving ().

Gaspatroon aanbrengen

 • Breng de gaspatroon aan ().

Indrijven van bevestigingselementen

Nagels indrijven

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Als de schiethamer tegen een lichaamsdeel wordt gedrukt, kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel ontstaan.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
 1. Controleer de indrijfdiepte‑instelling.
 2. Plaats de schiethamer met de steunvoet en de boutgeleider op de ondergrond.
 3. Druk de schiethamer met de boutgeleider tot de aanslag tegen de ondergrond.
 4. Let erop dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat.
 5. Druk de trekker in voor het indrijven.
  Indrijven is niet mogelijk, als de boutgeleider niet tot de aanslag tegen de ondergrond gedrukt is.
 6. Til de schiethamer na het indrijven volledig van de ondergrond af.
 7. Verwijder de gaspatroon ) en leeg het magazijn () na het stoppen met werken of als de schiethamer zonder toezicht wordt achtergelaten.

Pennen indrijven

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Als de schiethamer tegen een lichaamsdeel wordt gedrukt, kan door per abuis activeren van een indrijving ernstig letsel ontstaan.
 • Druk de boutgeleider bij het aanbrengen van bevestigingselementen nooit tegen de hand of een lichaamsdeel.
 • Druk de schiethamer niet tegen uw hand of een ander lichaamsdeel.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door omlaagvallende voorwerpen! Het nogmaals uitvoeren van een indrijving op een nagel of pen, die niet optimaal is ingedreven, kan de bevestiging verzwakken. Als gevolg daarvan kan omlaagvallend bevestigingsmateriaal schade of verwondingen veroorzaken.
 • Voer nooit een indrijving uit om de montage van een reeds ingedreven nagel of pen te verbeteren.
 1. Controleer de indrijfdiepte‑instelling.
 2. Steek een pen in de boutgeleider.
 3. Plaats de schiethamer met de steunvoet en de boutgeleider op de ondergrond.
 4. Druk de schiethamer met de boutgeleider tot de aanslag tegen de ondergrond.
 5. Let erop dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat.
 6. Druk de trekker in voor het indrijven.
  Indrijven is niet mogelijk, als de boutgeleider niet tot de aanslag tegen de ondergrond gedrukt is.
 7. Verwijder de gaspatroon ) na het stoppen met werken of als de schiethamer zonder toezicht wordt achtergelaten.

Ontladen van de schiethamer

Gaspatroon verwijderen

 1. Open het deksel van de gaspatroon.
 2. Druk de gaspatroonklem in om de gaspatroon los te maken.
 3. Verwijder de gaspatroon uit de gaspatroonhouder.
 4. Breng de dop op de gaspatroon aan.
 5. Sluit het deksel van de gaspatroon.

Magazijn legen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
 2. Verwijder alle nagelstrips uit het magazijn.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.

Verwijderen van de adapter voor enkele indrijving

 • Verwijder na het indrijven van pennen de adapter voor enkele indrijving ().

Optionele bedieningsstappen

Toestand van de gaspatroon controleren

 1. Druk, zonder de schiethamer aan te drukken, de toets GAS in.
 2. Lees de toestand van de gaspatroon af.

Magazijn verwijderen

 1. Trek de nagelschuif naar achteren tot hij vergrendelt.
 2. Verwijder losse nagelstrips uit het magazijn.
WAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling! Als de nagelschuif wordt losgelaten kunnen vingers ingekneld raken.
 • Laat de nagelschuif niet naar voren schieten, maar geleid deze tot de aanslag naar voren.
 1. Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.
 2. Open de magazijnvergrendeling.
 3. Zwenk het magazijn voorbij het drukpunt naar voren.
 4. Verwijder het magazijn.

Magazijn aanbrengen

 1. Open de magazijnvergrendeling.
 2. Breng het voorste eind van het magazijn aan.
 3. Zwenk het magazijn tot de aanslag naar de schiethamer.
 4. Sluit de magazijnvergrendeling.

Boutgeleider verwijderen

 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Plaats de schuif voor de ontgrendeling van de boutgeleider in de stand EJECT .
 3. Verwijder de boutgeleider.

Boutgeleider aanbrengen

 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Voer de boutgeleider in de sleuf in de neus van de schiethamer in.
 3. Houd de boutgeleider vast, zodat deze niet eruit valt, en druk de schiethamer met de boutgeleider tegen een stevige ondergrond, tot de boutgeleider vergrendelt.
 4. Controleer of de boutgeleider is vergrendeld.
  • Zodra de boutgeleider is vergrendeld, staat de schuif voor de ontgrendeling van de boutgeleider weer in de positie + .

Steunvoet verwijderen

 1. Maak het vergrendelingsmechanisme van de steunvoet los door het licht in te drukken.
 2. Draai de steunvoet 90°.
 3. Verwijder de steunvoet.

Steunvoet monteren

 1. Monteer de steunvoet in een rechte hoek met het magazijn en schuif hem in de sleuf.
 2. Draai de steunvoet 90° ten opzichte van het magazijn en laat hem met een lichte druk vergrendelen.

Aanbrengen van de adapter voor enkele indrijving

 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Verwijder het magazijn.
 3. Monteer de adapter voor enkele indrijving.
 4. Breng het magazijn aan.

Verwijderen van de adapter voor enkele indrijving

 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Verwijder het magazijn.
 3. Verwijder de adapter voor enkele indrijving.
 4. Breng het magazijn aan.

Verhelpen van storingen

Onjuiste plunjerstand verhelpen

 • Controleer de positie van de toets RESET .
  Resultaat 
  • De toets RESET steekt buiten het huis uit. De witte rand is zichtbaar.
  • Om een onjuiste plunjerstand te verhelpen, de toets RESET indrukken.

Weghouden van vreemde voorwerpen en nagels uit de omgeving van de boutgeleider

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door rondvliegende onderdelen! Een indrijving kan tot verwondingen door rondvliegende onderdelen leiden, als zich vreemde voorwerpen in de omgeving van de boutgeleider bevinden of als bevestigingselementen klem zitten in de boutgeleider.
 • Probeer nooit om storingen aan het apparaat te verhelpen door verdere indrijvingen uit te voeren!
 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Leeg het magazijn.
 3. Verwijder het magazijn.
 4. Verwijder de boutgeleider.
 5. Houd alle vreemde voorwerpen en nagels weg uit de omgeving van de boutgeleider.
 6. Breng de boutgeleider aan.
 7. Breng het magazijn aan.

Verzorging en onderhoud

Onderhoud van de schiethamer

 • Gebruik de schiethamer nooit met verstopte ventilatiesleuven.
 • Houd de handgrepen altijd vrij van olie en vet.
 • Reinig de schiethamer regelmatig.
 • Gebruik geen sproeiapparaten, stoomstraalapparaten of stromend water voor het reinigen.
 • Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Geen sprays of andere smeer- en reinigingsmiddelen gebruiken.

Reinigen van de schiethamer

 1. Verwijder de gaspatroon.
 2. Leeg het magazijn.
 3. Maak de boutgeleider vrij van kunststof resten.
 4. Reinig, zonder vuil of vreemde voorwerpen in het apparaat te laten komen, de ventilatiesleuven met een droge borstel.
 5. Maak de buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige schoonmaakdoek.

Transport en opslag

Onderhoud

 • Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.group .
 • Controleer regelmatig alle externe delen van de schiethamer op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen goed werken.
 • Gebruik de schiethamer niet als er onderdelen beschadigd zijn of de bedieningselementen niet optimaal functioneren.
 • Een defecte schiethamer door de Hilti Service laten repareren.

Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

 • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Bevestigingselementen zijn vaak niet voldoende diep ingedreven.
Vermogen is te laag
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .
Bevestigingselement is te lang
 • Gebruik een korter bevestigingselement.
Ondergrond is te hard
 • Overweeg het gebruik van DX-apparaten.
Toe-/afvoerventiel is vervuild of afgedekt.
 • Schiethamer reinigen en op de houding van de handen letten.
Image alternative
Bevestigingselementen zijn vaak te diep ingedreven.
Vermogen is te hoog.
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie - .
Bevestigingselement is te kort.
 • Gebruik langere bevestigingselementen.
Image alternative
Bevestigingselementen breken.
Vermogen is te laag
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .
Bevestigingselement is te lang
 • Gebruik een korter bevestigingselement.
Ondergrond is te hard
 • Overweeg het gebruik van DX-apparaten.
Boutgeleider staat niet onder een rechte hoek met de ondergrond.
 • Druk de schiethamer bij het indrijven zodanig aan, dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat.
Image alternative
Bevestigingselementen verbuigen.
Vermogen is te laag
  • Plaats de schuif voor indrijfdiepte-instelling in de positie + .
Bevestigingselement is te lang
 • Gebruik een korter bevestigingselement.
Boutgeleider staat niet onder een rechte hoek met de ondergrond.
 • Druk de schiethamer bij het indrijven zodanig aan, dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat.
Image alternative
Bevestigingselementen houden niet in stalen ondergrond.
Ondergrond is te dun.
 • Selecteer een andere bevestigingsmethode.
Inhoud van de gaspatroon is niet voldoende voor de verpakkingseenheid van de bevestigingselementen.
Verhoogd gasverbruik door te vaak aandrukken zonder indrijven.
 • Vermijd aandrukken zonder indrijven.
Schiethamer schuift niet uit.
Onjuiste plunjerstand
Nageldetectie is geblokkeerd en toets RESET ligt bij het indrukken niet gelijk met het huis.
Bevestigingselement zit klem in pennenmagazijn.
 • Maak het ingeklemde bevestigingselement los.
Nagel ingeklemd onder de hefboom voor de plunjerpunt.
 • Gaspatroon verwijderen, apparaat omlaag aandrukken en de trekker stevig indrukken.
Te hoog uitvalquotum.
Pennenmagazijn staat niet onder een rechte hoek met de ondergrond.
 • Druk de schiethamer bij het indrijven zodanig aan, dat de boutgeleider onder een rechte hoek met de ondergrond staat.
Verkeerd bevestigingselement gebruikt.
 • Gebruik een passend bevestigingselement.
Ondergrond is te hard
 • Overweeg het gebruik van DX-apparaten.
Schiethamer drijft geen elementen in.
Nagelschuif niet voren geleid.
 • Ontgrendel de nagelschuif en geleid deze tot de aanslag naar voren.
Onvoldoende nagels in het magazijn (2 nagels of minder).
Toevoer van nagels vertoont een storing
 • Gebruik een andere nagelstrip.
 • Reinig het magazijn.
Lege gaspatroon
LED 1 brandt rood
Lucht in gasleidingen
 • Druk de schiethamer driemaal aan zonder deze te activeren.
Vreemd voorwerp in de omgeving van de boutgeleider
Schiethamer is te heet
 • Laat de schiethamer afkoelen.
Elektronicastoring
 • Gaspatroon verwijderen en weer aanbrengen. Als het probleem nog steeds aanwezig is, een nieuwe gaspatroon aanbrengen.
Schiethamer is heet en drijft ook na een pauze geen elementen in.
Indrijffrequentie was aanzienlijk hoger dan 1200 bevestigingen per uur.
 • Laat de schiethamer afkoelen.
Schiethamer drijft geen elementen in of slechts sporadisch.
Omgevingstoestand ligt buiten het toegestane gebied.
 • Let erop dat het toegestane gebied overeenkomstig de technische gegevens wordt aangehouden.
De temperatuur van de gaspatroon ligt buiten het toegestane gebied.
 • Let erop dat het toegestane gebied overeenkomstig de technische gegevens wordt aangehouden.
In het gasdoseersysteem hebben zich gasbellen gevormd.
 • Verwijder de gaspatroon en breng deze weer aan.
Schiethamer is na het indrijven niet volledig omhoog gebracht.
 • Til de schiethamer na het indrijven volledig van de ondergrond af.
Bevestigingselement kan niet uit de boutgeleider worden verwijderd.
Bevestigingselement zit klem in pennenmagazijn.
 • Maak het ingeklemde bevestigingselement los.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative