Taal

SI‑AT‑A22

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Gelijkstroom

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type
  SI‑AT‑A22
  Generatie
  01
  Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

 • De veiligheidsaanwijzingen in de handleiding van de slagschroefmachine in acht nemen.

Beschrijving

Intelligente koppelmodule

Image alternative
 1. Bedieningstoetsen
 2. LCD-display
 3. Controlelampjes
 4. Barcode-scanner
 5. Ontgrendelingstoets
 6. USB-aansluitbus
 7. Afdekking voor USB-bus (in afb. opengeschoven)

Bedieningstoetsen

Image alternative
 1. OK-toets
 2. Linker pijltoets
 3. Rechter pijltoets
 4. Blokkeertoets
 5. Scan-toets

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektronische module, die bij Hilti slagschroefmachines met de modelaanduiding SI… …AT‑A22 ("…" = willekeurig teken) kan worden gebruikt om bevestigingsmiddelen gecontroleerd vast te zetten en zo de kwaliteit van de verbinding te waarborgen. De werkzaamheden worden in de module vastgelegd en kunnen voor documentatiedoeleinden met de PC-software AT Documentation Software worden uitgelezen.

Op deze module kan men geen koppel instellen!
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 22.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de door Hilti goedgekeurde acculaders. Meer informatie vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

 • Gebruik voor het aandraaien van Hlti bevestigingen alleen de slagschroefbits die in de handleiding van het betreffende product worden beschreven.

Mogelijk onjuist gebruik

Dit product is niet geschikt voor Hilti bevestigingen in kerncentrales!

Controlelampjes

Met de verschillende toestanden van de controlelampjes aan beide zijden van de module worden de volgende meldingen of toestanden aangegeven:
Toestand
Betekenis
De controlelampjes branden groen.
 • Bij het scannen: De barcode resp. QR‑code is herkend.
 • Bij het schroeven na de automatische uitschakeling van de slagschroefmachine: De aandraaiprocedure is succesvol beëindigd.
De controlelampjes knipperen rood.
 • Bij het scannen: De barcode resp. QR‑code is niet herkend.
 • Bij het schroeven na de uitschakeling van de slagschroefmachine: De schroefverbinding kon niet overeenkomstig de gekozen instellingen worden vastgezet. Oorzaak hiervoor kan bijvoorbeeld de voortijdige handmatige uitschakeling van de slagschroefmachine zijn.
De controlelampjes knipperen geel.
Er is herkend dat de schroefverbinding reeds vastgezet en dan weer losgemaakt is. De schroefverbinding is daarom met speciale, voor het opnieuw vastzetten geldende parameters vastgezet, de vastzetprocedure is succesvol beëindigd.

Zoemer

De in de intelligente koppelmodule ingebouwde zoemer genereert de volgende geluidssignalen als akoestische terugmelding:
 • Lang signaal: Bevestigingssignaal (OK / procedure met succes beëindigd)
 • 2 korte tonen, de LED's knipperen geel: Waarschuwingstoon 1 (OK resp. niet OK / herhaalde schroefbevestiging)
 • 4 korte tonen, de LED's knipperen rood: Waarschuwingstoon 2 (niet OK / procedure afgebroken)

USB-aansluiting

Via de USB-aansluitbus kan de intelligente koppelmodule met een pc worden verbonden. Met de AT Documentation Software zijn dan onder andere de volgende functies mogelijk:
 • Het toevoegen van gegevenssets voor nieuwe bevestigingsmiddelen
 • Het wijzigen / actualiseren van reeds bestaande gegevenssets
 • Het deactiveren / activeren van de documentatiefunctie
 • het laden van het protocol van de documentatiefunctie
 • Het instellen van de tijd in de koppelmodule
Verdere informatie is te vinden in de documentatie bij de AT Documentation Software .
Onder de volgende link kunt u de software downloaden:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Standaard leveringsomvang

Intelligente koppelmodule, handleiding, korte handleiding, USB-kabel.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01
0,26 kg
Barcode-scanner
Camera-scanner (Imager)

Bediening

Intelligente koppelmodule aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor kortsluiting !
 • Controleer alvorens de koppelmodule aan te brengen of de contacten van de koppelmodule en de contacten van de slagschroefmachine schoon zijn.
Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende koppelmodule !
 • Controleer of de koppelmodule correct aan de slagschroefmachine bevestigd is.
 • Schuif de koppelmodule vanaf de achterzijde op de slagschroefmachine, totdat hij hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor kortsluiting !
 • Controleer alvorens de accu aan te brengen of de contacten van de accu en de contacten van de koppelmodule schoon zijn.
Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende accu !
 • Controleer de correcte bevestiging van de accu op de koppelmodule.
 • Schuif de accu vanaf de achterzijde op de koppelmodule, totdat hij hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.

In-/uitschakelen

Koppelmodule inschakelen

Voorwaarden : De koppelmodule is uitgeschakeld, het display geeft niets aan.
 1. Stel de schakelaar rechtsom/linksom van de slagschroefmachine op rechtsom in.
 2. Druk kort op de regelschakelaar van de slagschroefmachine.
  • De displayverlichting wordt ingeschakeld, het display toont kort het startbeeldscherm ( Image alternative ).
  • Bij de functiecontrole branden de controlelampjes kort rood, geel en vervolgens groen. Er klinkt een controletoon.
  • Het display toont de laatst gekozen functie met een selectiekader.
  • Als een storing op het display wordt weergegeven:
   • Zoek in het hoofdstuk "Hulp bij storingen" op, wat het displaybeeld betekent, welke oorzaak de melding kan hebben en welke maatregelen u kunt treffen om de storing te verhelpen.
 3. Druk op de vergrendelingstoets.
  • De koppelmodule is nu vergrendeld, de slagschroefmachine is klaar voor gebruik.

Koppelmodule uitschakelen

De intelligente koppelmodule schakelt zichzelf automatisch uit:
 • wanneer de slagschroefmachine zichzelf automatisch uitschakelt na langere tijd niet te zijn gebruikt
 • wanneer de accu verwijderd wordt
 • wanneer de USB-verbinding van de koppelmodule met de pc wordt verbroken door een USB-stekker te verwijderen.

Basisbediening

In dit hoofdstuk worden de vaak benodigde basisfuncties nader verklaard, om de bedieningslogica te demonstreren. De gedetailleerde bediening bij bepaalde werkzaamheden vindt u in de hoofdstukken van de betreffende werkzaamheden.
Module ontgrendelenOm instellingen aan de intelligente koppelmodule te wijzigen, moet deze ontgrendeld worden.
 • Wanneer u de intelligente koppelmodule wilt ontgrendelen, drukt u op vergrendeltoets Image alternative en houdt u deze minstens 1 seconde ingedrukt.
 • Op het display verschijnt een keuzevenster om het laatst aangeduide soort bevestigingselement of de laatst aangeduide functie.
 • De koppelmodule is ontgrendeld en bevindt zich in de instellingsmodus. De slagschroefmachine is gedeactiveerd.
NavigatieWanneer het selectiekader en meerdere elementen (Opties, Parameters) op het display worden weergegeven, kan het selectiekader met de pijltoetsen Image alternative en Image alternative worden verschoven.
Optie kiezen / parameters wijzigenBij gedeblokkeerde koppelmodule kunnen opties resp. parameters zoals hierna beschreven worden gewijzigd.
 • Plaats het selectiekader op het display om het te wijzigen element (Optie / Parameter).
 • Druk op de OK-toets.
 • Het element wordt weergegeven met een zwarte achtergrond.
 • Voer met de pijltoetsen de gewenste instelling uit.
 • Druk op de OK-toets om de weergegeven instelling over te nemen.
 • Het element wordt nu weer met het selectiekader weergegeven.
Module vergrendelenNadat alle instellingen zijn uitgevoerd, moet de intelligente koppelmodule weer worden vergrendeld.
 • Druk op de toets Image alternative.
 • Het selectiekader op het display verdwijnt. De ingestelde bewerkingsparameters zijn nu opgeslagen en kunnen niet per ongeluk veranderd worden.
 • De intelligente koppelmodule wordt vergrendeld, de slagschroefmachine weer geactiveerd.

Basisinstellingen

Menu Basisinstellingen oproepen

 1. Wanneer de koppelmodule vergrendeld is, ontgrendelt u deze door op vergrendeltoets te drukken en deze minstens 1 seconde ingedrukt te houden.
 2. Druk de OK-toets in en houd deze minstens 1 seconde ingedrukt.
  • Het menu Basisinstellingen wordt weergegeven.

Functie in het menu Basisinstellingen selecteren

 1. Verschuift u het selectiekader met de pijltoetsen naar het symbool van de gewenste functie.
  Functies in het menu Basisinstellingen
  Symbool
  Functie
  Image alternative Datum en tijd van de klok in de koppelmodule weergeven
  Het verstellen van de klok is alleen via de AT Documentation Software mogelijk.
  Image alternative Resterende tijd/gebruiksduur van de slagschroefmachine tot het volgende benodigde onderhoud weergeven
  Image alternative Gebruikt geheugen van de koppelmodule weergeven
  Wanneer de weergegeven waarde 100 % bereikt, worden de oudste gegevens overschreven.
  Met de AT Documentation Software kunnen de geregistreerde gegevens worden uitgelezen en uit het geheugen van de koppelmodule worden gewist.
  Image alternative Softwareversies van de koppelmodule weergeven
  Image alternative Menu Basisinstellingen verlaten
 2. Druk op de OK-toets.

Displayweergaven onderhoudsstatus/resterende gebruiksduur

Na bediening van het symbool  Image alternative in het menu Basisinstellingen wordt de resterende gebruiksduur van de slagschroefmachine tot het volgende onderhoud met de volgende displayweergaven weergegeven.
Onafhankelijk van de displayweergaven moet minstens eenmaal per jaar onderhoud worden uitgevoerd aan de gebruikte slagschroefmachine, om de kwaliteit van de hiermee gemaakte schroefverbindingen te waarborgen.
Weergaven op het display betreffende de onderhoudsstatus van de slagschroefmachine
Display
Betekenis
Image alternative Slagschroefmachine in correcte staat, binnen afzienbare tijd geen onderhoud nodig.
Image alternative Onderhoud van de slagschroefmachine spoedig noodzakelijk.
De segmenten in de rechthoek rechts op het display geven het resterende deel van de gebruiksduur aan.
Image alternative Onderhoud aan de slagschroefmachine direct nodig.
Deze waarschuwingsmelding verschijnt na afloop van de resterende gebruiksduur automatisch. De functies "intelligent gebruik" en "schroeven" kunnen niet meer worden gekozen.

Menu Basisinstellingen verlaten

 1. Verschuift u het selectiekader naar het symbool Image alternative.
 2. Druk op de OK-toets.
  • Op het display wordt de laatst gekozen functie weergegeven.

Bedrijfsmodi

De volgende beschrijvingen van de afzonderlijke functies gelden alleen voor het rechtsom draaien van de slagschroefmachine. Bij linksom draaien werkt de slagschroefmachine ongecontroleerd.

Intelligente functie

In de functie "intelligente functie" regelt en bewaakt de intelligente koppelmodule het vastzetten van het gekozen soort bevestigingselement. Hierbij worden de aanhaalparameters van de laatste software-updates gebruikt. Omdat zowel productaanduidingen als de bewerkingsparameters kunnen wijzigen, moet op de koppelmodule altijd de laatste softwareversie geïnstalleerd zijn.
 • Wanneer de intelligente functie is geselecteerd, brandt op de slagschroefmachine de koppelweergave "AT".
 • De standenschakelaar is nu zonder functie. Via de regelschakelaar kan de slagschroefmachine wel worden in- en uitgeschakeld.
  Neem hiervoor de handleiding van uw slagschroefmachine in acht.
Bewerkingsparameters in de intelligente functie
Image alternative
 1. Soort bevestigingselement (korte naam van het bevestigingselement)
 2. Materiaal/kwaliteit/productuitvoering
 3. Diameter (optioneel)
De afbeelding toont de indeling van de bewerkingsparameters op het display.
Soort bevestigingselementVoor verschillende soorten bevestigingselementen zijn af fabriek bewerkingsparameters in de koppelmodule opgeslagen.
Het weergegeven bevestigingselement moet overeenkomen met het gebruikte bevestigingselement.
Meer informatie vindt u in de korte handleiding van de SI-AT-A22 en in de handleiding van het betreffende product.

Functie "Vastschroeven"

In deze functie zijn in totaal 30 stappen beschikbaar. De voor een bepaald soort bevestigingselement te kiezen stand is afhankelijk van de diameter van het bevestigingselement en het voorgeschreven koppel. De stand moet aan de hand van deze gegevens stapsgewijs worden bepaald.
Bij de functie "Vastschroeven" ziet de displayweergave er als volgt uit:
Image alternative
Het getal rechts naast het schroefsymbool geeft de gekozen stand weer.

Benodigde stand voor de functie "Vastschroeven" bepalen

 1. Image alternative LET OP! Controleer vóór het begin van een schroefbevestiging dat de contactvlakken van de te verbinden onderdelen volledig op elkaar liggen en de moer tot de aanslag op het onderdeel gedraaid is.
 2. Zet het bevestigingselement met een lage stand vast.
  • Begin het stapsgewijze proces met een zo laag mogelijke stand, om een beschadiging van het bevestigingselement door te sterk vastzetten te vermijden.
 3. Controleer het bereikte koppel van het bevestigingselement met behulp van een gekalibreerde momentsleutel.
  Voor het herhaaldelijk aandraaien van meerdere bevestigingselementen zorgt u ervoor dat alle omstandigheden van de schroefbevestigingen gelijk blijven. Wijzigingen van de omstandigheden van de schroefbevestiging kunnen een andere benodigde stand vereisen.
  Resultaat 1 / 3Het voorgeschreven koppel van het vast te zetten bevestigingselement werd niet bereikt.
  • Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule de eerstvolgende hogere stand in.
  • Zet het bevestigingselement met de nieuwe stand vast en voer de controle opnieuw uit.
  Resultaat 2 / 3Het voorgeschreven koppel van het vast te zetten bevestigingselement werd overschreden.
  • Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule een lagere stand in.
  • Zet het bevestigingselement met de nieuwe stand vast en voer de controle opnieuw uit.
  Resultaat 3 / 3Het bevestigingselement is met het voorgeschreven koppel vastgezet.
  De juiste stand voor het bevestigingselement is bepaald.

Functie "ongeregeld gebruik"

In deze functie is de intelligente koppelmodule gedeactiveerd. De slagschroefmachine werkt alsof de intelligente koppelmodule niet aanwezig is. Voor korte werkzaamheden zonder intelligente koppelmodule hoeft deze dus niet te worden verwijderd.
De ongeregelde functie wordt als volgt door het display aangeduid:
Image alternative
In de ongeregelde functie brandt het controlelampje "AT" van de koppelweergave van de slagschroefmachine niet, de toets voor het instellen van de verschillende standen van de slagschroefmachine is echter gebruiksklaar.

Functie instellen

De functie kan op twee verschillende manieren op het gewenste soort bevestigingselement worden ingesteld:
 • Inscannen van de bijbehorende barcode of QR-code op de verpakking van het te bevestigen Hilti product.
 • Handmatige instelling via de bedieningstoetsen van de koppelmodule
Inscannen van de barcode resp. QR-codeIndien bij het te bevestigen Hilti product een barcode of QR-code beschikbaar is, kan de functie door het inscannen van deze code snel en eenvoudig op het product worden ingesteld.
Handmatige instellingAls geen barcode of QR-code voor het vast te zetten product beschikbaar is, dan kan de functie via de bedieningstoetsen van de koppelmodule worden ingesteld.
De functie "ongeregeld gebruik" is alleen handmatig instelbaar.

Functie via de bedieningstoetsen instellen

 1. Ontgrendel de koppelmodule.
 2. Beweeg het selectiekader indien nodig naar een andere, te wijzigen optie.
 3. Druk op de OK-toets.
  • De gekozen optie wordt nu weergegeven met een zwarte achtergrond.
 4. Selecteer met de pijltoetsen de gewenste instelling.
 5. Druk op de OK-toets.
  • De geselecteerde instelling wordt weer met het selectiekader weergegeven.
 6. Herhaal indien nodig de laatste drie arbeidsstappen om verdere instellingen te wijzigen.
 7. Vergrendel de koppelmodule.

Functie instellen door scannen van de barcode resp. QR-code

 1. Ontgrendel de koppelmodule.
 2. Druk op de scantoets.
  • De scanner wordt geactiveerd, de leesgereedheid wordt op het display aangegeven door het symbool Image alternative.
Image alternative
 1. Houd de module nu op een afstand van circa 15 centimeter (6") zo in de richting van de barcode resp. de QR‑code, dat de code zich binnen het door de scanner geprojecteerde kader bevindt.
  • De controlelampjes branden groen.
  • De bevestigingstoon klinkt.
  • Op het display wordt de bewerkingsmodus voor het vast te zetten product weergegeven.
  • De controlelampjes knipperen rood.
  • De waarschuwingstoon klinkt.
  • Op het display wordt Image alternative Image alternative weergegeven (code kon niet worden gelezen of is niet bekend).
   • Druk de scantoets nogmaals in en scan de code nogmaals.
    Eventueel zijn nog geen bewerkingsparameters voor het vast te zetten product in het geheugen van de koppelmodule aanwezig. Als het product SI-AT-compatibel is, kan de QR-code van het betreffende product in de SI-AT-A22 handleiding worden gescand. Op die manier kunnen de bewerkingsparameters in het geheugen van de SI-AT-module worden opgeslagen. De bewerkingsparameters voor het product kunnen ook via de AT Documentation Software per USB in de koppelmodule geladen worden. Om te waarborgen dat steeds de actuele bewerkingsparameters worden gebruikt, moet regelmatig op updates voor de software van de koppelmodule worden gecontroleerd.
 1. Vergrendel de koppelmodule.

Product vastzetten in de intelligente functie

Controleer vóór het gebruik van de koppelmodule dat het vast te zetten product correct geïnstalleerd wordt. Neem de aanwijzingen in de handleiding van het te bevestigen product en de handelingen voor het controleren van de bevestigingselementen in acht.
 1. Stel de "intelligente functie" in.
 2. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
 3. Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te schroeven product.
 4. Druk de regelschakelaar in en houd deze ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
Image alternative
Resultaat 1 / 4
 • De melding "Schroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven.
 • De controlelampjes branden groen.
 • De bevestigingstoon klinkt.
Het bevestigingselement werd correct vastgezet. U kunt direct met het volgende bevestigingselement van hetzelfde type verder gaan.
Image alternative
Resultaat 2 / 4
 • De melding "Natrekken succesvol beëindigd" wordt weergegeven.
 • De controlelampjes knipperen geel.
 • De waarschuwingstoon klinkt.
Een schroefverbinding die reeds vastgezet en dan weer losgemaakt werd, is opnieuw vastgezet. Info:  Als het bevestigingselement niet correct werd vastgezet, dan moet dit met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd resp. vastgezet.
Image alternative
Resultaat 3 / 4
 • De melding "Accuspanning te gering" wordt weergegeven.
 • De controlelampjes knipperen rood.
De resterende capaciteit van de accu is te laag voor het bevestigingselement.
 • Om de melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
 • Breng een verder opgeladen accu aan.
Image alternative
Resultaat 4 / 4
 • De melding "Schroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven.
 • De controlelampjes knipperen rood.
 • De waarschuwingstoon klinkt.
 • Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.

Product met de functie "Vastschroeven" vastzetten

 1. Schakel de functie "Vastschroeven" in.
 2. Bepaal de voor het vastzetten van het product benodigde vastzetstand en stel deze in.
 3. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
 4. Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te schroeven product.
 5. Druk de regelschakelaar in en houd deze ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
Image alternative
Resultaat 1 / 2
 • De melding "Schroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven.
 • De controlelampjes branden groen.
 • De bevestigingstoon klinkt.
Het bevestigingselement werd correct vastgezet. U kunt direct met het volgende bevestigingselement van hetzelfde type verder gaan.
Image alternative
Resultaat 2 / 2
 • De melding "Schroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven.
 • De controlelampjes knipperen rood.
 • De waarschuwingstoon klinkt.
 • Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.

Bevestigingselement controleren

Alle Hilti producten zijn onderhevig aan een permanente actualisering, zodat ook producten die niet in deze documentatie beschreven zijn, door de SI-AT module ondersteunt kunnen worden. Houd software en handleiding altijd actueel.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten, actuele handleidingen en controleaanwijzingen vindt u online: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Controle van het bevestigingselement van segmentankers

Om er zeker van te zijn dat segmentankers in de "intelligente functie" met het volgens de typegoedkeuring / handleiding voorgeschreven montagekoppel correct zijn aangedraaid, moet altijd het eerste en laatste segmentanker met een daarvoor geschikte, gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd. Deze controle van het montagekoppel moet onmiddellijk na het aandraaien (montage) van het segmentanker worden uitgevoerd.
Het controlekoppel komt overeen met het montagekoppel van het betreffende segmentanker en is te vinden in de handleiding van het anker.
 • Trek de moer van het segmentanker met een gekalibreerde momentsleutel na. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
  Resultaat 1 / 2De moer van het segmentanker werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 360°) gedraaid.
  Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
  Resultaat 2 / 2De moer van het segmentanker werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 360°) verdraaid.
  Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. De slagschroefmachine moet door de Hilti Service worden gecontroleerd.

Veiligheid van het bevestigingselement voor installatiesystemen controleren

Om er zeker van te zijn dat bij het vastzetten van de verbindingsknop in de "intelligente functie" met het volgens de typegoedkeuring / handleiding voorgeschreven montagekoppel correct zijn aangedraaid, moet altijd het eerste en laatste verbindingsknop met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd. Deze controle van het montagekoppel moet onmiddellijk na het aandraaien (montage) van de verbindingsknoppen plaatsvinden.
Het controlekoppel komt overeen met het montagekoppel van het betreffende verbindingsknop en is te vinden in de handleiding van deze verbindingsknop.
Zorg ervoor dat de juiste instelparameters voor de betreffende bevestigingselementen worden gebruikt. Meer informatie vindt u in de handleiding van de koppelmodule en in de handleiding van het betreffende product. Image alternative
 • Trek het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel na. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
  Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 180°) gedraaid.
  De schroefbevestiging van het bevestigingselement is correct uitgevoerd.
  Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 180°) verdraaid.
  De uitgevoerde bevestiging is incorrect. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. De slagschroefmachine moet door de Hilti Service worden gecontroleerd.

Controle van de met de functie "vastschroeven" vastgezette schroefbevestigingen

 • Controleer regelmatig met een gekalibreerde momentsleutel volgens voorschriften van uw bedrijf of kwaliteitsnormen, of het voorgeschreven aanhaalmoment bereikt is.

Koppelmodule verwijderen

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Druk de ontgrendelingstoets van de koppelmodule in en houd deze ingedrukt.
 3. Trek de koppelmodule naar achteren van de slagschroefmachine af.

Koppelmodule op pc aansluiten

Image alternative
 1. Verwijder de koppelmodule.
 2. Schuif de afdekking aan de onderzijde van de koppelmodule open.
  • De USB-aansluitbus is nu toegankelijk.
 3. Steek de stekker (type B, USB 2.0) van de USB-kabel in de USB-bus van de koppelmodule.
 1. Verbind de andere stekker (type A) van de USB-kabel met uw pc.
  • De koppelmodule wordt nu door de pc van stroom voorzien. Op het display van de module wordt het USB-logo (Image alternative) weergegeven.
  Wanneer u de USB-stekker uit de koppelmodule verwijdert, dan moet de afdekking over de USB-bus weer dichtschuiven, om de USB-bus tegen vervuiling te beschermen.

Verzorging en onderhoud

Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.com
 • Het product, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
 • Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek.

Transport en opslag

 • Gebruik voor het transport en de opslag van de intelligente koppelmodule de meegeleverde opbergbox of de koffer van de slagschroefmachine, om beschadigingen te vermijden.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Ook de aanwijzingen voor het verhelpen van storingen in de handleiding van de gebruikte slagschroefmachine in acht nemen.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
De melding "Module blokkeren" wordt weergegeven.
Koppelmodule vrijgegeven.
 • Druk de blokkeertoets in om de koppelmodule te vergrendelen en de slagschroefmachine te activeren.
Image alternative
De melding "Accutemperatuur te hoog" wordt weergegeven.
Accu is oververhit.
 • Verwissel de accu of laat de accu afkoelen.
Image alternative
De melding "Accutemperatuur te laag" wordt weergegeven.
Accutemperatuur is te laag.
 • Breng een accu aan, waarvan de temperatuur binnen het bereik van de accu-bedrijfstemperatuur ligt (zie handleiding van de accu).
Image alternative
De melding "Slagschroefmachine-temperatuur te hoog" wordt weergegeven.
Slagschroefmachine is oververhit.
 • Laat de slagschroefmachine afkoelen en reinig de ventilatiesleuven.
Image alternative
De melding "Acculading te laag" wordt weergegeven.
De acculading is niet voldoende om het bevestigingselement correct vast te schroeven.
 • Breng een verder opgeladen accu aan.
Image alternative
De melding "Te hoge stroomopname" wordt weergegeven.
Stroomopname kortstondig te hoog.
 • Om te melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
 • Herhaalt u de schroefprocedure.
 • Wanneer de melding weer verschijnt, neemt u contact op met de Hilti -service.
Image alternative
De melding "Knoopcel leeg" wordt weergegeven.
Knoopcelbatterij van de klok in de koppelmodule is leeg.
  De correctheid van de gegevens voor datum en tijd in het documentatieprotocol kan niet meer worden gegarandeerd.
 • Neem contact op met de Hilti Service om de batterij te laten vervangen.
Image alternative
De melding "Apparaatstoring" wordt weergegeven.
Apparaatstoring is herkend.
 • Sluit de koppelmodule op een pc aan.
 • Lees met de AT Documentation Software het storingsgeheugen uit en volg de aanwijzingen van de software op om storingen te verhelpen.
Image alternative
De melding "Documentatiefunctie gedeactiveerd" wordt weergegeven.
Documentatiefunctie gedeactiveerd (alleen waarschuwingsmelding).
 • Wanneer u de documentatiefunctie nodig hebt, sluit u de koppelmodule op de pc aan en activeert u de documentatiefunctie in de AT Documentation Software .
 • Druk eventueel op de OK-toets, om de melding weg te halen en de startprocedure van de koppelmodule voort te zetten.
Image alternative
De melding "Geheugen voor …% vol" wordt weergegeven. (De melding verschijnt bij waarden ≥ 90 %.)
Het geheugen in de koppelmodule is tot het weergegeven percentage bezet. Let op: Bij het bereiken van 100% worden de oudste gegevens overschreven!
 • Sluit de koppelmodule op een pc aan.
 • Lees met de AT Documentation Software de gegevens uit, om ze in een rapport te documenteren.
 • Wis daarna de gegevens in het geheugen van de koppelmodule om geheugenruimte vrij te maken.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r4838537.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de betreffende voorschriften en normen. Het product werd samen met de bijbehorende producten getest en goedgekeurd.
Image alternative