Taal

PLT 300

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Stickers op de PLT 300

De volgende stickers zijn op de PLT 300 aangebracht:
Image alternative Laserstraling. Niet in de straal kijken. Laserklasse 2.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type:
  PLT 300
  Generatie:
  01
  Serienr.:

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Essentiële veiligheidsnotities

Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd. De PLT 300 en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Gebruik de PLT 300 en PLC 300 nooit zonder dat u de bijbehorende instructies heeft gekregen of deze handleiding heeft gelezen.
 • Neem altijd de bedienings- en waarschuwingsaanwijzingen in de weergegeven applicatie in acht.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Aanpassingen of veranderingen aan de PLT 300 en PLC 300 zijn niet toegestaan.
 • Gebruik om letsel te voorkomen alleen originele Hilti accessoires en hulpapparaten.
 • Richt de PLT 300 of accessoires hiervan niet op uzelf of op andere personen.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet in aanraking komen met laserapparaten.
 • Controleer de nauwkeurigheid van de PLT 300 alvorens ermee te meten.
 • Als andere dan de hier genoemde bedienings- of afstelapparaten wordt gebruikt, of als anders te werk wordt gegaan, kan dit leiden tot gevaarlijke straling.
 • De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijvoorbeeld de nabijheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden genereren, het meten op een ongeschikte ondergrond en het gebruik van ongeschikte reflectoren.
 • Metingen uitgevoerd op geschuimde kunststoffen zoals bijvoorbeeld styropor, styrodor, sneeuw of sterk spiegelende vlakken enz., kunnen tot onjuiste meetwaarden leiden.
 • Metingen op slecht reflecterende ondergronden in hoog reflecterende omgevingen kunnen leiden tot onjuiste meetwaarden.
 • Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
 • Het meetresultaat kan worden vervalst als de meetomstandigheden snel veranderen, bijv. door personen die door de meetstraal lopen.
 • Richt de PLT 300 of accessoires hiervan niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
 • Controleer de PLT 300 altijd vóór belangrijke metingen of wanneer deze gevallen is of aan andere mechanische inwerkingen is blootgesteld.
 • Bij het omschakelen van de afstandsmeting van de prismameting naar het reflectorloos meten erop letten dat niemand in het objectief van de PLT 300 kan kijken.
 • De PLT 300 mag niet in de buurt van medische apparatuur worden gebruikt.
 • De PLT 300 mag niet in de nabijheid van zwangere vrouwen en mensen met pacemakers worden gebruikt.
 • De PLT 300 mag niet zonder voorafgaande toestemming in de buurt van militaire instellingen, luchthavens of astronomische instellingen worden gebruikt.
 • Houd de PLT 300 altijd schoon en droog.

Correcte inrichting van het werkgebied

 • Scherm de meetplaats af. Controleer dat u bij het plaatsen van de PLT 300 de straal niet op anderen of uzelf richt.
 • Let erop dat het statief correct wordt geplaatst en de PLT 300 goed op het statief is vastgeschroefd.
 • Gebruik de PLT 300 alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen, d.w.z. niet meten op spiegels, chroomstaal, gepolijste stenen enz.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat aan de strenge eisen van de geldende richtlijnen voldoet, kan Hilti het volgende niet uitsluiten:
 • Het apparaat kan andere apparaten (bijvoorbeeld navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) storen.
 • Het apparaat kan door sterke straling gestoord worden, hetgeen tot een onjuiste werking kan leiden.
In deze gevallen of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd.

Veilig werken met laserapparaten

De PLT 300 voldoet aan laserklasse 2, gebaseerd op de norm IEC60825-1/EN60825-1:2007 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
 • Niet in de straal kijken en de straal niet op personen richten. In geval van direct oogcontact met de laserstraling uw ogen sluiten en uw hoofd uit de lichtbundel bewegen.
 • Apparaten van laserklasse 2 en klasse II dienen alleen door geschoolde personen te worden gebruikt.
 • Laserstralen mogen niet op ooghoogte lopen.
 • Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat een laserstraal ongewild op een vlak terechtkomt dat als een spiegel reflecteert.
 • Er dienen maatregelen te worden genomen waarmee wordt voorkomen dat personen direct in de straal kijken.
 • De loop van de laserstraal mag niet over onbewaakt gebied gaan.
 • De laser uitschakelen als deze niet wordt gebruikt.
 • Ongebruikte laserapparaten dienen te worden opgeslagen op een plaats waar onbevoegden geen toegang toe hebben.
 • Laat de PLT 300 en PLC 300 alleen door de Hilti service repareren. Bij het ondeskundig openen van de PLT 300 kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt.

Zorgvuldig gebruik van accu-aangedreven apparaten

 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur. Er is sprake van explosiegevaar.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C worden verhit of verbrand. Anders bestaat er gevaar voor vuur, verbranding door bijtend zuur en explosie.
 • Stel de accu niet bloot aan sterke mechanische schokken en gooi niet met de accu.
 • De accu's mogen niet in kinderhanden komen.
 • Voorkom dat er vocht binnendringt. Binnengedrongen vocht kan kortsluiting veroorzaken en brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Gebruik uitsluitend de voor het betreffende apparaat goedgekeurde accu's. Bij het gebruik van andere accu's of het gebruik van accu's voor andere doeleinden is er kans op brand en bestaat er explosiegevaar.
 • Sla de accu zo koel en droog mogelijk op. Bewaar de accu nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Houd de gebruikte accu of acculader uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een kortsluiting van de accu- of laadcontacten zouden kunnen veroorzaken. Het kortsluiten van de contact van accu's of acculaders kan verbrandingen en brand tot gevolg hebben.
 • Beschadigde accu's (bijvoorbeeld accu's met scheuren, gebroken onderdelen, verbogen, ingedrukte en/of uitgetrokken contacten) mogen niet meer worden opgeladen of gebruikt.
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer dit met andere accu's wordt gebruikt.
 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Voor het verzenden van het apparaat moeten de accu's worden geïsoleerd of uit het apparaat worden verwijderd. Door lekkende accu's kan de PLT 300 worden beschadigd.

Algemene veiligheidsmaatregelen

 • Vóór het begin van de meting controleren of de nauwkeurigheid van de gebruikte apparaten aan de eisen van de opdracht voldoet.
 • Werk niet met de PLT 300 in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
 • Controleer de PLT 300 en PLC 300 voor gebruik op eventuele beschadigingen. Schade door een Hilti service-center laten verhelpen.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van de PLT 300. Gebruik de PLT 300 niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Houd de voorgeschreven bedrijfs- en opslagtemperatuur aan.
 • Wanneer de PLT 300 of PLC 300 vanuit een zeer koude in een warmere omgeving wordt gebracht of omgekeerd, deze voor het gebruik laten acclimatiseren.
 • Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van de PLT 300 te controleren.
 • Bij het gebruik van statieven of wandhouders controleren of de PLT 300 correct en stevig is vastgeschroefd en dat het statief stevig en veilig op de grond staat.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Ga zorgvuldig met de PLT 300 om. Controleer of bewegende delen van het apparaat correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van de PLT 300 nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u de PLT 300 gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden apparaten.
 • Ook al is de PLT 300 gemaakt voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, toch dient deze, net als andere optische en elektrische apparaten (bijv. veldkijkers, brillen, fotoapparaten), zorgvuldig te worden behandeld.
 • Hoewel de PLT 300 beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u deze droog te maken alvorens hem in de transportcontainer te plaatsen.
 • Controleer uit veiligheidsoverwegingen eerder door u ingestelde waarden resp. vorige instellingen.
 • De accuvakklep zorgvuldig vergrendelen, opdat de accu niet eruit valt. Bij contactverlies wordt de PLT 300 uitgeschakeld, wat tot gegevensverlies kan leiden.

Beschrijving

Productoverzicht

PLT 300

Image alternative
 1. Handgreep
 2. WLAN-antenne
 3. Accuvakontgrendeling
 4. Accuvakklep
 5. Objectiefafdekking en laseruitgangsopening
 6. Aan/uit-toets
 7. Batterijvak
 8. Accu

PLC 300

Image alternative
 1. Microfoon
 2. Omgevingslichtsensor
 3. Voorste camera
 4. Statusweergave voorste camera
 5. Volumeregeling
 6. Aan/uit-toets
 7. Toets "Display-rotatieblokkering"
 8. Taste "Systeemregeling"
 9. Statusindicatie
 10. Statusweergave gegevensopslag
 11. Statusweergave accu
 12. WLAN-antennes
 13. Hoofdtelefoonaansluiting
 14. USB-aansluiting
 15. Dockingaansluiting
 16. Oplaadaansluiting
 17. Achterste camera
 18. Statusweergave achterste camera
 19. Batterijvak
 20. Accuvakontgrendeling
 21. microSD-kaartsleuf

Correct gebruikt

Het beschreven product bestaat uit de accu-aangedreven Layout-Tool PLT 300 en de accu-aangedreven Controller PLC 300. De PLC 300 is voor de afstandsbediening van de PLT 300 bedoeld. Beide componenten vormen een systeem. De Layout-Tool is bestemd voor het meten van afstanden en richtingen, voor het berekenen van driedimensionale richtpunten en afgeleide waarden en voor het uitzetten van coördinaten of as-waarden.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu 's van de typeserie B 18 / B 22.
 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de serie C 4/36.

WLAN-antennes

Image alternative
Aan de smalle zijde van de Controller bevindt zich telkens een WLAN-antenne.
 • Houd de Controller tijdens het gebruik niet aan de zijkant bij de WLAN-antennes vast, omdat dit het zend- en ontvangstvermogen vermindert.
  Als accessoire is een houder voor de Controller verkrijgbaar, waarmee belemmeringen van het WLAN-verkeer kunnen worden vermeden.

Gegevensverbinding met de randapparatuur

Op de PLC 300 wordt de software Hilti PROFIS Layout Field gebruikt. Voor pc's is de pc-software Hilti PROFIS Layout Office verkrijgbaar, waarmee gegevens kunnen worden bewerkt en op andere systemen kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen de beide software-producten.
Vanaf de PLC 300 kunnen gegevens ook rechtstreeks op een usb-gegevensdrager worden gezet.

Standaard leveringsomvang

PLT 300, PLC 300, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technische gegevens

Laserafstandsmeting

Golflengte
500 nm … 540 nm
Laserkleur
groen
Laserklasse volgens IEC 60825-1
2
Maximaal gemiddeld uitgangsvermogen
≤ 1,00 mW
Pulsduur
0,2 ns … 10 ns
Pulsfrequentie
5 MHz … 100 MHz
Straaldivergentie
0,2 mrad … 20 mrad

Meetonnauwkeurigheid bij afstandsmeting (ISO 17123-5)

Basis 50 meter
3 mm
Basis 164 voet
1/8 in

Vervolgen van doelen (LED-tracker)

Golflengte
800 nm … 900 nm
Typische gemiddelde bestralingssterkte op een afstand van 20 cm (108 μs/109 Hz)
0,5 mW/cm²
Maximale bestralingssterkte op een afstand van 20 cm
46 mW/cm²
Pulsduur
108 µs
Pulsfrequentie
100 Hz … 165 Hz
Straaldivergentie (2θ1/2)
30°
Tracking-range
1,5 m … 50 m
(4 ft - 11 in … 164 ft)

Camera

Gezichtsveld
25°
Brandpuntsafstand
12 mm … 60 mm
(0,5 in … 2,4 in)
Optische zoom
5-voudig
Focusbereik
≥ 1 m
(≥ 3 ft)
Resolutie bij maximale zoom (per 10 meter)
±1,0 mm
Resolutie bij maximale zoom (per 33 voet)
±0,04 in
Horizontaal gezichtsveld
225°
Verticaal gezichtsveld
360°
Beeldopslag
VGA

Motortype

Toerental
90 °/s
Wijziging van de telescoopstand
2 s

Statiefbevestiging

Schroefdraad
5/8 in

Draadloze communicatie tussen PLT 300 en PLC 300

WLAN-standaard
IEEE 802.11a/b/g
Maximaal uitgestraald zendvermogen wifi
16,9 dBm
Wifi-frequentiegebied
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Stroomvoorziening PLC 300

Nominale spanning
7,2 V
Capaciteit
7,1 Ah
Bedrijfsduur
8 h
Laadduur
4 h

Interfaces op PLC 300

Externe data-aansluiting
USB 3.0
Bluetooth-versie
4.0
Bluetooth-frequentiegebied
2,402 GHz … 2,480 GHz
WLAN-standaard
IEEE 802.11a/b/g/n

Veiligheidsklasse

PLT 300
IP55
PLC 300
IP65

Omgevingsomstandigheden voor PLT 300 en PLC 300

Bedrijfstemperatuur
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Opslagtemperatuur
−40 ℃ … 63 ℃
(−40 ℉ … 145 ℉)

Gewicht met accu

PLT 300
5,3 kg
(11,7 lb)
PLC 300
0,6 kg
(1,3 lb)

Accu's voor alle landen behalve USA en Canada


B 22/1.6 Li-Ion
B 22/2.6 Li-Ion (02)
Nominale spanning
21,6 V
21,6 V
Capaciteit
1,6 Ah
2,6 Ah
Energie-inhoud
34,56 Wh
56,16 Wh
Gewicht
0,48 kg
0,48 kg
Bedrijfsduur in PLT 300
3 h
5 h

Accu's voor USA en Canada


B 18/1.6 Li-Ion
B 18/2.6 Li-Ion (02)
Nominale spanning
21,6 V
21,6 V
Capaciteit
1,6 Ah
2,6 Ah
Energie-inhoud
34,56 Wh
56,16 Wh
Gewicht
0,48 kg
(1,06 lb)
0,48 kg
(1,06 lb)
Bedrijfsduur in PLT 300
3 h
5 h

Eerste stappen

Inschakelen van PLT 300 en PLC 300

 1. Schakel de PLT 300 en PLC 300 in.
 2. Start de applicatie PROFIS Layout Field op de PLC 300.
Image alternative
 1. Neem de weergaven en aanwijzingen op het display van de PLC 300 in acht en de aanvullende informatie over het product onder: http://qr.hilti.com/r4728599 .

Verzorging en onderhoud

Reinigen en drogen

LET OP
Gevaar voor beschadiging Door aanraking kan de optiek worden beschadigd.
 • Raak het glas niet aan met uw vingers.
LET OP
Gevaar voor beschadiging De kunststof delen kunnen door chemicaliën worden beschadigd.
 • Voor het reinigen alleen pure alcohol of water gebruiken.
 1. Blaas het stof van het glas.
 2. Reinig het apparaat alleen met een schone, zachte doek.

Onderhoud

 • Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.com .

Hilti meettechniek service

De Hilti meettechniek service voert de controle uit en zorgt bij een afwijking tevens voor de reparatie en de hernieuwde controle van de specificatie-overeenstemming van het apparaat. De specificatie-overeenstemming op het moment van de controle wordt schriftelijk bevestigd door het servicecertificaat. Het wordt aanbevolen:
 • Een geschikt controle-interval overeenkomstig het gebruik kiezen.
 • Na een buitengewone belasting van het apparaat vóór belangrijke werkzaamheden, echter minstens eenmaal per jaar een Hilti meettechniek service controle laten uitvoeren.
De controle door de Hilti meettechniek service ontslaat de gebruiker niet van de normale controle van het apparaat voor en tijdens het gebruik.

Transport en opslag

Transport

LET OP
Gevaar voor beschadiging Door lekkende accu's kan het product worden beschadigd.
 • Voor het verzenden van het beschreven product moeten de accu's worden geïsoleerd of uit het apparaat worden verwijderd.
 • Gebruik voor het transport of de verzending van uw uitrusting de kartonnen verzenddoos van Hilti of een gelijkwaardige verpakking.

Opslag

LET OP
Gevaar voor beschadiging Door lekkende accu's kan het product worden beschadigd.
 • Neem de batterij uit het apparaat wanneer dit langere tijd niet wordt gebruikt.
 • Het apparaat niet nat opbergen. Het apparaat eerst laten drogen en dan pas opbergen en opslaan.
 • Het apparaat, de transportverpakking en de toebehoren voor het opbergen altijd reinigen.
 • Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een controlemeting uit.
 • Neem de temperatuurgrenswaarde in acht bij de opslag van uw uitrusting, met name in de winter of zomer (-40 °C tot +63 °C (-40 °F tot +145 °F)).

Recycling

WAARSCHUWING
Bedreiging voor de gezondheid De uitrusting nooit ondeskundig afvoeren!
 • Bij de verbranding van kunststof delen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor personen ziek kunnen worden. Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken.
 • Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunt u zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.
 • Defecte accu's direct afvoeren. Zorg ervoor dat kinderen hier niet mee in aanraking komen. Haal de accu's niet uit elkaar en verbrand ze niet.
 • Voer de accu's af volgens de officiële voorschriften af of geef verbruikte accu's terug aan Hilti .
Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA) / IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)

ATTENTIE
Storing van de radio-ontvangst Door het gebruik van het product in woongebieden kunnen storingen van de radio-ontvangst optreden.
 • Dit apparaat is tijdens testen binnen de limieten gebleven die in alinea 15 van de FCC-bepalingen voor digitale apparaten van klasse A zijn vastgelegd. Deze grenswaarden voorzien in een toereikende bescherming tegen storende straling bij de installatie in industriële omgevingen. Dit soort apparaten genereert en gebruikt hoge frequenties en kan deze frequenties ook uitstralen. Daardoor kunt u, wanneer u bij de installatie en het gebruik niet volgens de voorschriften te werk gaat, storingen van de radio-ontvangst veroorzaken. Het gebruik van het apparaat in woongebieden veroorzaakt waarschijnlijk storingen. In dit geval is het onderdrukken van de storingen voor eigen rekening van de gebruiker van het apparaat.
Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker beperken om het apparaat in bedrijf te nemen.
Dit gereedschap komt overeen met paragraaf 15 van de FCC‑bepalingen en RSS‑210 van de IC.
Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.