Taal

TE 6-A36

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Boren zonder slag
Image alternative Boren met slag (boorhameren)
Image alternative Beitelen
Image alternative Beitel positioneren
Image alternative Rechts-/linksloop
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Boorhamer
  TE 6‑A36
  Generatie:
  04
  Serienr.:

Conformiteitsverklaring

Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, haarden en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, voordat u de accu aanbrengt, het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Verwijder de accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen . Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Verzorg elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor hamers

 • Draag gehoorbescherming. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken . Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften boorhamer

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het product zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en/of naar beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk letsel oplopen.
 • Houd het product altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Houd het product vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Draag tijdens het gebruik van het product een veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming en een geschikte adembescherming.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • Neem vaak pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door sterke trillingen stoornissen aan de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Uitstekende metalen delen van het product kunnen een elektrische schok of een explosie veroorzaken als u een elektrische leiding, een gas- of een waterleiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Het product direct uitschakelen wanneer het inzetgereedschap blokkeert. Het product kan naar de zijkant uitbreken.
 • Wacht tot het product tot stilstand is gekomen voordat u het weglegt.

Veiligheidsinstructies

 • Alle veiligheidsaanwijzingen in deze documentatie en op het apparaat in acht nemen.
 • Gebruik een stofmasker, dat de reststof die bij het boren en bij onderhoudswerkzaamheden optreedt van gezicht en ademwegen verwijderd houdt.
 • Gebruik ook bij een gemonteerde stofmodule altijd de zijhandgreep van de Hilti boorhamer.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Stofkap
 2. Gereedschapopname
 3. Gereedschapontgrendeling
 4. Diepte-aanslag
 5. Functiekeuzeschakelaar
 6. Rechts-/linksloopschakelaar met inschakelblokkering
 7. Regelschakelaar
 8. Handgreep
 9. Ontgrendelingsknoppen voor accu
 10. Laadtoestand- en foutindicatie (Li‑ion accu)
 11. Accu
 12. Aansluiting voor stofmodule TE DRS-6-A(02)
 13. Zijhandgreep
 14. Werkgebiedverlichting

Correct gebruik

Het beschreven product is een accu-aangedreven boorhamer. Hij is bedoeld voor boren in staal, hout en metselwerk en voor boorhameren in beton en metselwerk, en voor het vast- en losdraaien van schroeven. Het product kan daarnaast voor lichte beitelwerkzaamheden in metselwerk en voor nabehandeling van beton worden gebruikt.

 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 36.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Weergave van de Li‑ion accu

De laadtoestand van de Li-ion-accu en storingen aan het apparaat worden via de indicator op de Li-ion-accu weergegeven. De laadtoestand van de Li-ion-accu wordt na het aantippen van een van de beide accu-ontgrendelingstoetsen aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75 % tot 100 %
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50 % tot 75 %
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25 % tot 50 %
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10 % tot 25 %
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10 %
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk. Als de LED's van de accuweergave knipperen, de aanwijzingen in het hoofdstuk Hulp bij storingen in acht nemen.

Standaard leveringsomvang

Boorhamer, zijhandgreep, diepte-aanslag, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

boorhamer


TE 6‑A36
Nominale spanning
36 V
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01/2003
3,7 kg
Nominaal nullasttoerental
1.050 omw/min
Slagenergie overeenkomstig EPTA‑procedure 05/2009
2,5 J
Boorbereik in beton/metselwerk (boorhameren)
4 mm … 28 mm
Boorbereik in hout (volboren)
3 mm … 20 mm
Boorbereik in metaal (volboren)
3 mm … 13 mm

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidswaarden
Geluidsvermogensniveau (L WA)
102 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (K WA)
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau (L pA)
91 dB(A)
Onzekerheid geluidsdrukniveau (K pA)
3 dB(A)
Trillingswaarden
Boorhameren in beton (a h, HD)
13 m/s²
Boren in metaal (a h, D)
2,5 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²

Bediening

Werkvoorbereiding

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Onbedoeld in werking treden van de boorhamer.
 • Controleer vóór het aanbrengen van de accu dat de boorhamer uitgeschakeld is en dat de rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand (inschakelblokkering) staat.
Image alternative
 1. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 2. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

Image alternative
 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu naar achteren naar buiten.

Zijhandgreep monteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Verlies van controle over het product.
 • Controleer of de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Let erop dat de spanband in de daarvoor bestemde groef van het product ligt.
Image alternative
 1. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep los te maken.
 2. Schuif de diepte-aanslag vanaf de voorzijde in de daarvoor bedoelde 2 geleideboringen.
 3. Draai aan de greep om de houder (spanband) van de zijhandgreep te spannen.

Diepte-aanslag monteren en instellen

Image alternative
 • Monteer zo nodig de diepte-aanslag en stel deze in.

Gereedschapopname monteren/demonteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Gevaar voor hindering van de gebruiker door een gemonteerde, maar niet gebruikte diepte-aanslag.
 • Verwijder de diepte-aanslag van het apparaat.
Image alternative
 • Monteer / demonteer de gereedschapopname.

Gereedschap aanbrengen

Image alternative
 1. Vet het insteekeinde van het inzetgereedschap licht in.
  • Gebruik alleen origineel vet van Hilti . Verkeerd vet kan schade aan het apparaat veroorzaken.
 2. Steek het inzetgereedschap tot de aanslag in de gereedschapopname en zorg ervoor dat dit vergrendelt.
 3. Controleer na het aanbrengen of het gereedschap goed vergrendeld is door er aan te trekken.
  • Het product is klaar voor gebruik.

Gereedschap verwijderen

Image alternative
 • Trek de gereedschapsvergrendeling tot de aanslag terug en verwijder het inzetgereedschap.

Bovenhandse werkzaamheden

Image alternative
 • Monteer de stofvangring DCD voor bovenhandse werkzaamheden.

Beitel positioneren

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative.

Werkzaamheden

Functiekeuzeschakelaar

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de gewenste werkpositie.
  • Tijdens bedrijf mag de functiekeuzeschakelaar niet worden bediend. Gevaar voor beschadiging!

Rechts-/linksloop

Image alternative
 • Stel de schakelaar rechtsom/linksom op de gewenste draairichting in.

Boren zonder slag

 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative.

Boorhameren

 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative.

Beitelen

 • Zet de functiekeuzeschakelaar in deze stand Image alternative.
  • Kies voor een optimale motorkoeling rechtsom draaien (draairichting boor).

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir en neemt u contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Reinigen van de stofkap

 • Reinig de stofkap bij de gereedschapopname regelmatig met een schone, droge doek.
 • Wrijf de afdichtingslip voorzichtig schoon en vet deze weer licht in met Hilti vet.
 • Vervang de stofkap beslist als de afdichtingslip beschadigd is.

Transport en opslag

Transport en opslag van accugereedschap en accu's

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Boorhamer is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
LED's op de accu geven niets aan.
Accu niet volledig aangebracht.
 • Vergrendel de accu met een hoorbare "dubbele klik".
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu afkoelen of breng de accu op kamertemperatuur.
1 LED op de accu knippert.
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Accu te heet of te koud.
 • Laat de accu afkoelen of breng de accu op kamertemperatuur.
4 LED's op de accu knipperen.
Boorhamer kortstondig overbelast.
 • Laat de regelschakelaar los en bedien deze opnieuw.

Boorhamer is gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Slagmechanisme werkt niet.
Boorhamer te koud.
 • Plaats de boorhamer op de ondergrond en laat hem stationair draaien. Dit indien nodig herhalen totdat het slagmechanisme werkt.
Functiekeuzeschakelaar in de stand "boren zonder slag" Image alternative.
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "boorhameren" Image alternative.
Regelschakelaar kan niet worden ingedrukt of is geblokkeerd.
Rechts-/linksloopschakelaar in middelste stand.
 • Druk de rechts-/linksloopschakelaar naar rechts of links.
Spil draait niet.
Toegestane bedrijfstemperatuur van de elektronica van de boorhamer overschreden.
 • Laat het apparaat afkoelen.
Accu ontladen.
 • Vervang de accu en laad de lege accu op.
Functiekeuzeschakelaar niet vergrendeld of staat in de stand "Beitelen" Image alternative of "Beitel positioneren" Image alternative.
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boren zonder slag" Image alternative of "Boorhameren" Image alternative.
Boorhamer schakelt automatisch uit.
Overbelastingsbeveiliging schakelt in.
 • Laat de regelschakelaar los. Laat de boorhamer afkoelen. Bedien de regelschakelaar opnieuw. Verminder de belasting van het apparaat.
Accu raakt sneller leeg dan gewoonlijk.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam opwarmen tot kamertemperatuur.
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "dubbele klik".
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en breng de accu weer aan.
Sterke hitteontwikkeling in de boorhamer of de accu.
Elektrisch defect
 • Schakel de boorhamer direct uit. Verwijder de accu en controleer deze. Laat hem afkoelen. Neem contact op met de Hilti -service.
Boorhamer overbelast.
 • Kies een krachtiger apparaat.
Gereedschap kan niet uit de vergrendeling worden gehaald.
Gereedschapopname niet volledig teruggetrokken.
 • Trek de gereedschapsvergrendeling tot de aanslag terug en verwijder het gereedschap.
Gereedschap heeft geen effect.
Boorhamer op linksom draaien geschakeld.
 • Schakel de rechts-/linksloopschakelaar op rechtsloop.
Functiekeuzeschakelaar in de stand "boren zonder slag" Image alternative.
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "boorhameren" Image alternative.

Optionele toebehoren

Stofvangring DCD

De stofvangring DCD wordt als toebehoren voor Hilti boorhamers gebruikt. Deze verzamelt een grote hoeveelheid van het stof dat bij bovenhandse werkzaamheden ontstaat en kan snel en eenvoudig aan de boorhamer worden bevestigd.

Stofmodule TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

De stofmodule TE DRS‑6‑A wordt als toebehoor voor de Hilti boorhamer TE 6‑A36 gebruikt. Deze verzamelt een grote hoeveelheid van de stof die optreedt en kan snel en eenvoudig aan de boorhamer worden bevestigd. In de stofmodule is een zuigventilator geïntegreerd. Deze wordt door een eigen motor aangedreven. Bij het inschakelen van de boorhamer betrekt de module zijn stroom uit de accu van de boorhamer.
De stofmodule is niet geschikt voor het boren in metaal en hout.
Voorwaarden : TE DRS-6-A OSHA
Het TE DRS-6-A OSHA voldoet aan de richtlijn OSHA 1926.1153 Table 1. Hij is uitgerust met een filterreinigingsmechanisme.

Stofmodule monteren

Let er vóór het monteren op dat de bevestigingspunten en de elektrische aansluitingen op de boorhamer en de stofmodule stofvrij zijn en gemakkelijk kunnen worden bewogen.
Image alternative
 1. Controleer de stofmodule op beschadigingen.
 2. Controleer de gangbaarheid van de telescoop.
 3. Zet de rechts-/linksloopschakelaar van de boorhamer in de middelste stand.
 4. Verwijder de diepte-aanslag uit de zijhandgreep.
 5. Schuif de stofmodule vanaf de voorzijde op het apparaat tot hij vergrendelt.
 6. Controleer na het monteren dat de stofmodule correct vergrendeld is.

Boren met stofmodule

 1. Om de stofmodule te starten, drukt u de regelknop van de boorhamer.
 2. Houd de regelknop ingedrukt, tot het volledige zuigvermogen bereikt is.
 3. Plaats de zuigkop loodrecht op de ondergrond.
 4. Boor het boorgat en draai hem het product langzaam uit het boorgat, om zo veel stof af te zuigen.

Stofbox leegmaken

Een volle stofbox of een verstopt filter kunnen tot overmatige stofontwikkeling leiden en moet regelmatig worden geleegd.
Leeg de stofbox na 8-10 boorgaten (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Om de stofontwikkeling te minimaliseren het stof in een afgesloten reservoir bewaren.
Image alternative
 1. Houd het apparaat horizontaal en laat het kort lopen.
  • Hierdoor worden de stofresten die zich in de stofmodule hebben afgezet in de stofbox gezogen.
 2. Druk de ontgrendelingstoets van de stofbox en houd deze ingedrukt.
 3. Trek de stofbox naar beneden uit de stofmodule.
 4. Leeg de stofbox.
  • Filter is vervuild.
   • Vervang het filter.
  • Filter is vrij van verontreinigingen.
 5. Schuif de lege stofbox van onderaf in de stofmodule tot deze vergrendelt.

TE-DRS-OSHA-filter reinigen

Reinig het filter na 5 boorgaten (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in).
Image alternative
 • Wanneer het zuigvermogen afneemt, drukt u het reinigingsmechanisme tot een hoorbare klik 5 maal heen en terug.

Stofmodule demonteren

Image alternative
 1. Zet de rechts-/linksloopschakelaar van de boorhamer in de middelste stand.
 2. Druk op de ontgrendeling van de DRS en houd deze ingedrukt.
 3. Trek de stofmodule naar voren van het apparaat af.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Image alternative
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r4694033.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.