Taal

SC 55W

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Zaagblad

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Cirkelzaag
  SC 55W
  Generatie
  01
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsinstructies voor alle zagen

Zagen
 • Image alternative GEVAAR: Kom nooit met uw handen in het zaagbereik en bij het zaagblad. Houd met uw tweede hand de extra greep of de motorbehuizing vast. Wanneer u de zaag met beide handen vasthoudt, kunnen uw handen geen letsel oplopen door het zaagblad.
 • Kom niet met uw handen onder het werkstuk. Onder het werkstuk kan de beschermkap u niet tegen het zaagblad beschermen.
 • Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. Er mag minder dan een volle tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar zijn.
 • Houd het te zagen werkstuk nooit in uw hand of boven uw been vast. Borg het werkstuk aan een stabiele ondergrond. Het is belangrijk het werkstuk goed te bevestigen, om het gevaar van lichaamscontact, van het beklemd raken van het zaagblad of het verlies van controle te minimaliseren.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan raken. Het contact met een spanningvoerende leiding zet ook de metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning en leidt tot een elektrische schok.
 • Gebruik bij het langszagen altijd een aanslag of een rechte kantgeleiding. Hierdoor wordt de zaagprecisie verbeterd en de mogelijkheid verkleind dat het zaagblad beklemd raakt.
 • Gebruik altijd zaagbladen van de juiste grootte en met een passend opnameboorgat (bijv. stervormig of rond). Zaagbladen die niet bij de montageonderdelen van de zaag passen, lopen onrond en leiden tot verlies van controle.
 • Gebruik nooit beschadigde of verkeerde zaagblad-opsluitringen of -schroeven. De zaagblad-opsluitringen en ‑schroeven zijn speciaal voor uw zaag ontworpen, voor optimale prestaties en veiligheid.
Terugslag - Oorzaken en overeenkomstige veiligheidsvoorschriften
 • Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van een zaagblad dat blijft haken, beklemd raakt of verkeerd is uitgelijnd. Dit leidt ertoe dat een ongecontroleerde zaag loskomt en zich buiten het werkstuk in de richting van de bediener beweegt;
 • wanneer het zaagblad blijft haken of beklemd raakt in de zaagsnede, blokkeert het en wordt het apparaat door de kracht van de motor in de richting van de bediener teruggeslagen;
 • wordt het zaagblad in de zaagsnede verdraaid of verkeerd uitgelijnd, dan kunnen de tanden van de achterzijde van het zaagblad in het oppervlak van het werkstuk blijven haken, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede komt en de zaag terugspringt in de richting van de bediener.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van de zaag. Dit kan door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, worden voorkomen.
 • Houd de zaag met beide handen vast en breng uw armen in zo'n houding dat u de terugslagkrachten kunt weerstaan. Blijf aan de zijkant van het zaagblad en breng het nooit in één lijn met uw lichaam. Bij een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren springen. Wanneer de juiste maatregelen worden genomen, kan de bediener de terugslagkrachten echter onder controle houden.
 • Wanneer het zaagblad beklemd is geraakt of u het werk onderbreekt, schakelt u de zaag uit en houdt u het apparaat stil op zijn plaats tot het zaagblad tot stilstand gekomen is. Probeer nooit de zaag uit het werkstuk te verwijderen of hem naar achteren te trekken, zolang het zaagblad zich beweegt. Anders kan een terugslag plaatsvinden. Stel de oorzaak voor het beklemd raken van het zaagblad vast en hef deze op.
 • Wanneer u een zaag die in het werkstuk steekt weer wilt starten, centreert u het zaagblad in de zaagsnede en gaat u na of de zaagtanden niet in het werkstuk zijn blijven haken. Klemt het zaagblad, dan kan het uit het werkstuk komen of een terugslag veroorzaken wanneer de zaag opnieuw gestart wordt.
 • U dient de grote platen te stutten om het risico van een terugslag door een klemmend zaagblad te verminderen. Grote platen kunnen doorbuigen onder hun eigen gewicht. Platen moeten aan beide kanten, zowel bij de zaagsnede als bij de rand, worden ondersteund.
 • Gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen. Zaagbladen met stompe of verkeerd uitgelijnde tanden leiden door een te smalle zaagsnede tot een grotere wrijving, het beklemd raken van het zaagblad en terugslag.
 • Zet voor het zagen de zaagdiepte- en zaaghoekinstellingen vast. Wanneer u tijdens het zagen de instellingen verandert, kan het zaagblad beklemd raken en treedt er mogelijk een terugslag op.
 • Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen in bestaande wanden of andere gebieden die niet zichtbaar zijn. Het invallende zaagblad kan bij het zagen in verborgen objecten blokkeren en een terugslag veroorzaken.
Functie van de onderste beschermkap
 • Controleer voor gebruik altijd of de onderste beschermkap correct sluit. Gebruik de zaag niet wanneer de onderste beschermkap niet vrij beweegbaar is en niet direct sluit. Klem of bind de onderste beschermkap nooit in geopende stand vast. Wanneer de zaag per ongeluk op de grond valt, kan de onderste beschermkap worden verbogen. Open de beschermkap met de terugtrekhendel en zorg ervoor dat de kap zich vrij beweegt en bij alle zaaghoeken en ‑dieptes noch het zaagblad noch andere delen raakt.
 • Controleer de functie van de veer voor de onderste beschermkap. Laat het apparaat voor gebruik repareren wanneer de onderste beschermkap en de veer niet correct werken. Door beschadigde onderdelen, kleverige afzettingen of ophopingen van spanen wordt de werking van de onderste beschermkap vertraagd.
 • Open de onderste beschermkap alleen met de hand bij bijzondere snedes, zoals "inval‑ en hoekzaagsnedes". Open de onderste beschermkap met de terugtrekhendel en laat deze los zodra het zaagblad in het werkstuk is binnengedrongen. Bij alle andere zaagwerkzaamheden zou de onderste beschermkap automatisch moeten werken.
 • Leg de zaag niet op de werkbank of op de vloer zonder dat de onderste beschermkap het zaagblad bedekt. Een onbeschermd, nalopend zaagblad beweegt de zaag tegen de zaagrichting in en zaagt wat er op zijn pad komt. Let hierbij op de nadraaitijd van de zaag.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften cirkelzagen

 • Geleid de handcirkelzaag alleen in ingeschakelde toestand tegen het werkstuk.
 • De zaagbaan moet boven en onder vrij van obstakels zijn. Zaag niet in schroeven, spijkers, of dergelijke.
 • Werk nooit met een cirkelzaag boven het hoofd.
 • Rem het zaagblad niet af door zijwaartse tegendruk.
 • Vermijd oververhitting van de zaagtandpunten.
 • Bij het zagen van kunststoffen moet smelten van het kunststof worden vermeden.
 • Gebruik altijd het juiste zaagblad voor de te zagen ondergrond.
 • Gebruik uitsluitend door Hilti aanbevolen zaagbladen die voldoen aan de norm EN 847-1.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Parallelaanslag, één arm
 2. Afstelling vooraf voor zaaghoek
 3. Spindelblokkeerknop
 4. Extra handgreep
 5. Aan-/uitschakelaar
 6. Inschakelblokkering
 7. Handgreep
 8. Netsnoer
 9. Spanhendel voor zaagdiepte-instelling
 10. Inbussleutel
 11. Grondplaat klein
 12. LED-verlichting
 13. Spanhendel voor parallelaanslag vóór
 14. Spanhendel voor zaaghoekinstelling
 15. Zaagdiepteschaal
 16. Aansluitstuk (stofzuiger)
 17. Beschermkap
 18. Bedieningshendel voor pendelbeschermkap
 19. Spanhendel voor parallelaanslag achter (alleen voor grote grondplaat)
 20. Pendelbeschermkap
 21. Aandrijfspil
 22. Draairichtingspijl
 23. Parallelaanslag, twee armen
 24. Zaagsnedemarkering 0°
 25. Zaagsnedemarkering 45°
 26. Zaaghoekschaal
 27. Grondplaat groot
 28. Spanbout
 29. Spanflens
 30. Bevestigingsflens
 31. Groefmarkering 0° grondplaat
 32. Groefmarkering 1° - 50° grondplaat

Overzicht geleiderailadapters

Image alternative
 1. Bevestigingsnok achter
 2. Bevestigingsnok voor
 3. Groefmarkering 0°
 4. Groefmarkering 1° - 50°

Correct gebruik

Het beschreven product is een cirkelzaag. Deze is bestemd voor zaagwerkzaamheden in hout of houtachtige materialen, kunststoffen, gipskarton, gipsvezelplaten en composietmaterialen tot een zaagdiepte van 55 mm en verstekhoeken tot 50°.

Mogelijk onjuist gebruik

Zaagbladen die niet voldoen aan de opgaven in de technische gegevens, doorslijpschijven, slijpschijven en zaagbladen van hooggelegeerd sneldraaistaal (HSS‑staal) mogen niet worden gebruikt. Er mag geen metaal worden gezaagd.

Standaard leveringsomvang

Cirkelzaag, zaagblad, inbussleutel, parallelaanslag, handleiding.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Technische gegevens

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.
Gewicht, kleine grondplaat
4,5 kg
Gewicht, grote grondplaat
4,7 kg
Zaagbladdiameter
160 mm … 165 mm
Stambladdikte van de zaagbladen
1,1 mm … 1,5 mm
Zaagblad‑bevestigingsgat
20 mm
Zaagdiepte bij 0°
0 mm … 55 mm
Zaagdiepte bij 45°
0 mm … 41 mm
Zaagdiepte bij 50°
0 mm … 37 mm
Nullasttoerental
5.500 omw/min

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
Geluidsvermogensniveau (LWA)
101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA)
90 dB(A)
Onzekerheid
3 dB(A)
Trillingsinformatie

230 V
110 V
Triaxiale trillingswaarde bij zagen van hout (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Bediening

Zaagblad demonteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor brandwonden Gevaar door heet gereedschap, spanflens of spanbout en scherpe zaagbladtanden.
 • Gebruik werkhandschoenen voor het wisselen van gereedschap.
Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Plaats de inbussleutel in de bevestigingsschroef van het zaagblad.
 3. Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze ingedrukt.
 4. Draai met de inbussleutel aan de spanbout van het zaagblad tot de spindelblokkeerknop volledig vergrendelt.
 5. Maak de spanbout los met de inbussleutel door de bout in de richting van de draairichtingspijl te draaien.
 6. Verwijder de spanbout en de buitenste spanflens.
 7. Open de pendelbeschermkap door hem weg te draaien en verwijder het zaagblad.
  Zo nodig kan de bevestigingsflens worden verwijderd om deze te reinigen.

Zaagblad aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor beschadiging Ongeschikte of foutief aangebrachte zaagbladen kunnen de zaag beschadigen.
 • Alleen zaagbladen gebruiken, die voor deze cirkelzaag geschikt zijn. Let op de pijl op het zaagblad die de draairichting aangeeft.
 • Gebruik alleen zaagbladen, waarvan het toegestaan toerental minstens zo hoog is als het maximumtoerental dat op het product is aangegeven.
Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Reinig de opnameflens en de spanflens.
 3. Plaats de bevestigingsflens in de juiste oriëntatie.
 4. Open de pendelbeschermkap.
 5. Breng het nieuwe zaagblad aan.
 6. Plaats de buitenste spanflens in de juiste oriëntatie.
 7. Breng de spanbout aan.
 8. Plaats de inbussleutel in de spanbout van het zaagblad.
 9. Bevestig de spanflens met de spanbout door deze rechtsom te draaien. Houd daarbij met één hand de spindelblokkeerknop ingedrukt.
 10. Controleer voor gebruik of het zaagblad goed en correct bevestigd is.

Zaagdiepte instellen

Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Maak de spanhendel voor de zaagdiepte-instelling los.
 3. Til de cirkelzaag met een schaarvormige beweging op en stel de zaagdiepte in.
  • De zaagdiepte wordt op de schaalverdeling voor zaagdiepte weergegeven.
  Voor een zuivere zaagsnede moet de zaagdiepte de materiaaldikte plus 2 mm zijn.
 4. Zet de spanhendel voor de zaagdiepte-instelling vast.

Zaaghoek instellen

Image alternative
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Maak de spanhendel voor de zaagdiepte-instelling los.
 3. Zwenk de grondplaat in de gewenste zaaghoek.
  • De zaaghoek wordt op de schaalverdeling voor zaaghoek weergegeven.
 4. Zet de spanhendel voor de zaagdiepte-instelling vast.

Aftekenlijnindicator

Bij de voorste grondplaat van de cirkelzaag bevindt zich, zowel voor rechte als voor schuine zaagsnedes, een aftekenlijnindicator (0° en 45°). Hiermee kan afhankelijk van de gekozen zaaghoek heel nauwkeurig worden gezaagd. De aftekenkant komt overeen met de binnenkant van het zaagblad. Een aftekenindicator bevindt zich aan de voorste uitsparing voor het zaagblad.

Zagen langs de aftekenlijn

Borg het werkstuk tegen verschuiven.
U dient het werkstuk zo te situeren dat het zaagblad eronder vrij loopt.
Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar op het product is uitgeschakeld.
Plaats de cirkelzaag met de grondplaat zo op het werkstuk dat het zaagblad nog geen contact met het werkstuk heeft.
Image alternative
 1. Schakel de cirkelzaag in.
 2. Leid de cirkelzaag in het geschikte werktempo langs de aftekenlijn door het werkstuk.

Zagen met parallelaanslag

Image alternative
Met behulp van de eenarmige parallelaanslag kunnen exacte zaagsnedes langs een rand van het werkstuk worden uitgevoerd of isometrische lijsten worden gezaagd. De parallelaanslag kan op beide zijden van de grondplaat worden gemonteerd.
De parallelaanslag met twee armen kan alleen bij de grote grondplaat worden gebruikt.
Let bij de montage van de parallelaanslag op de juiste oriëntatie.

Zagen met geleiderail.

Door met de geleiderail te zagen kan het risico van een terugslag worden verminderd.

Cirkelzaag in de geleiderailadapter aanbrengen / uit de adapter verwijderen

Gebruik bij zagen met kleine grondplaat een geleiderailadapter die bij de geleiderail past.
Image alternative
 1. Verwijder een eventueel gemonteerde parallelaanslag.
 2. Breng de grondplaat in de achterste bevestigingsnok van de geleiderailadapter aan.
 3. Plaats de grondplaat aan de voorzijde volledig in de geleiderailadapter. De grondplaat moet bij de voorste bevestigingsnok volledig vergrendelen.
 4. Om de cirkelzaag te verwijderen trekt u de voorste bevestigingsnok iets naar voren en neemt u de zaag uit de geleiderailadapter.

Langszagen bij 0°

Image alternative
 • Plaats de cirkelzaag met de met groefmarkering "0°" op de nok van de geleiderail.

Langszagen bij hoeken tot 50°

ATTENTIE
Gevaar voor beschadiging Wanneer de zaag in de verkeerde groef wordt aangebracht, raakt het zaagblad de geleiderail.
 • Breng de zaag in de correcte groef aan.
Image alternative
 • Plaats de zaag met de met groefmarkering "1°-50°" op de nok van de geleiderail.

Zagen met geleiderail

Image alternative
 1. Zet de geleiderail aan de onderkant vast met twee schroefklemmen.
 2. Plaats de cirkelzaag in het opstelgebied van de geleiderail. Open voor langszagen bij zaaghoeken van 20° - 50° de beschermkap handmatig.
  De cirkelzaag dient op de geleiderails achter het werkstuk te worden geplaatst.
  Let erop dat het zaagblad niet in contact met het werkstuk staat.
 3. Schakel de cirkelzaag in.
 4. Schuif de cirkelzaag gelijkmatig over het werkstuk.
  • De pendelbeschermkap gaat voor zaaghoeken van kleiner 20° open bij contact met de uitschakelkant aan de zijkant.
  • Hij sluit weer wanneer hij naar buiten komt aan het einde van de geleiderail.

Zagen met en zonder spaanafzuiging

De cirkelzaag is uitgerust met een aansluitstuk dat geschikt is voor gangbare zuigerslangen met een diameter van 27 mm. Om de stofzuigerslang met de cirkelzaag te verbinden, kan een passende adapter noodzakelijk zijn.
Gebruik zo mogelijk altijd een geschikt mobiel ontstoffingsapparaat voor hout of hout en mineralen.
Als u zonder spaanafzuiging werkt, draai dan de uitwerprichting van de spaanuitwerp zodanig, dat de spanen van u worden weggeleid.
Gebruik altijd een ademmasker van filterklasse P2 en zorg altijd voor voldoende ventilatie om de stofbelasting zo laag mogelijk te houden.

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

Controleer na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden of alle beschermende delen van het apparaat zijn aangebracht en foutloos functioneren.
 • Om de pendelbeschermkap te controleren, moet deze volledig worden geopend door de bedieningshendel te bedienen.
  • Na het loslaten van de bedieningshendel moet de pendelbeschermkap weer snel en volledig sluiten.

Reiniging van de spaanafvoer

Zo nodig moet het zaagblad voor het reinigen worden uitgebouwd.
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Demonteer het zaagblad.
 3. Reinig het spanenkanaal.
 4. Breng het zaagblad aan.
 5. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed.

Reinigen van de afscherming

 1. Demonteer het zaagblad.
 2. Reinig de afschermingen voorzichtig met een droge borstel.
 3. Verwijder afzettingen en spanen binnenin de afschermingen met een geschikt gereedschap.
 4. Breng het zaagblad aan.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat heeft geen volledig vermogen.
Verlengsnoer te lang en / of met te geringe diameter.
 • Gebruik een verlengsnoer met toegestane lengte en / of met voldoende diameter.
Stroomvoorziening heeft een te lage spanning.
 • Sluit het apparaat op een andere voeding aan.
Apparaat functioneert niet.
Stroomvoorziening onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer de werking.
Netsnoer of stekker defect.
 • Laat het netsnoer of de stekker door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen door de Hilti Service.
Aan-/uitschakelaar defect.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Koolborstels versleten.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Geen of verminderd zuigvermogen
Spanenkanaal verstopt.
Pendelbeschermkap sluit niet.
Afscherming verstopt.
Apparaat trilt sterker dan gebruikelijk.
Zaagblad verkeerd gemonteerd.
 • Bouw het zaagblad uit en breng het weer correct aan.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r2937786.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative